Door community (initieel xxxx), Op woe 7 sep 2011 15:35, 22 reacties, nieuws

Aangifte Joris Demmink

En omdat de mainstream media er weer alles aan doen dit nieuws zo goed mogelijk weg te moffelen, getuige het manipuleren op bijvoorbeeld nujij.nl van de enorme populariteit van het bericht

Update 17:22 is het hele bericht verwijderd ...

Update 8sept JeroenG op zaplog was alert genoeg erop te wijzen dat de artikelen verdwenen van de voorpagina, om in een andere rubriek ondergebracht worden op NuJij. Excuses voor het incorrect suggereren dat er daarom sprake zou zijn van wegmoffelen.Hier dan de volledige nieuwe aanklacht van V.d. Plas nog maar eens, wegens niet aflatende populariteit, helemaal na te lezen:


Aangifte van strafbare feiten
Aan Mr. J van Zijl Coördinerend Officier van Justitie Rijksrecherche bij het Landelijk Parket
Aangever:
Hüseyin Baybasin, thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting P.I. Nieuwegein, in deze vertegenwoordigd door mr. A.G. van der Plas, Prinsengracht 708, 1017 LA te Amsterdam, die bepaaldelijk is gevolmachtigd namens hem deze aangifte te doen.
De aangifte is gericht tegen I. mr. J. Demmink, Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie,
ter zake van:
1.
2. 3.
uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheids- beroving van Hüseyin Baybasin, als strafbaar gesteld in de artt. 282 en 282a, jo. art. 44 Wetboek van Strafrecht, gepleegd vanaf 1995 in Nederland, Tur- kije, Duitsland en Engeland, alsmede van al die misdrijven die sinds 1995 je- gens Baybasin zijn gepleegd in Nederland en/of elders en die (als uitgelokt en/of medegepleegd door mr. J. Demmink) in direct verband staan met voor- noemde misdrijven, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) meineed, vals- heid in geschrifte, schending van geheimen, misdrijven tegen het leven ge- richt, mishandeling en ambtsmisdrijven;
uitlokking resp. (mede)plegen van mensenhandel, als sedert 2005 strafbaar gesteld in art. 273f Wetboek van Strafrecht, gepleegd vanaf 1995 tot heden; deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk had en heeft het plegen van misdrijven jegens klager, als strafbaar gesteld in art. 140 jo. 44 WvSr, gepleegd vanaf 1995 tot heden, in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland;
II. mr. H.M.P. Hillenaar, indertijd officier van justitie,
III. NN, ter zake van:
1.
2. 3.
uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheids- beroving, alsmede van alle overige jegens Baybasin sinds 1995 in en buiten Nederland gepleegde misdrijven in het kader van bovenvermeld complot, zoals bijvoor- beeld (maar niet uitsluitend) meineed, valsheid in geschrifte, schending van geheimen, misdrijven tegen het leven gericht, mishandeling en ambtsmisdrij- ven;
uitlokking resp. (mede)plegen van mensenhandel, als sedert 2005 strafbaar gesteld in art. 273f Wetboek van Strafrecht, gepleegd vanaf 1995 tot heden; deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk had en heeft het plegen van misdrijven jegens klager, als strafbaar gesteld in art. 140 jo. 44 WvSr, gepleegd vanaf 1995 tot heden, in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland.
-2-
meineed, als strafbaar gesteld in artikel 207 Wetboek van Strafrecht, ge- pleegd op 23 oktober 2001 te Amsterdam, ter zitting van het Gerechtshof te Den Bosch tijdens de behandeling van de strafzaak tegen Hüseyin Baybasin onder parketnummer: 20.000493.01;
uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheids- beroving, als strafbaar gesteld in de artt. 282 en 282a, jo. art. 44, gepleegd vanaf 1995 in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland, alsmede van al die misdrijven die sinds 1995 jegens Baybasin zijn gepleegd in Nederland en/of elders en die (als uitgelokt en/of medegepleegd door mr. H.M.P. Hillenaar) in direct verband staan met voornoemd misdrijf, zoals bij- voorbeeld (maar niet uitsluitend) meineed, valsheid in geschrifte, schending van geheimen, misdrijven tegen het leven gericht, mishandeling en ambtsmis- drijven;
deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk had en heeft het plegen van misdrijven jegens klager, als strafbaar gesteld in art. 140 jo. 44 WvSr, gepleegd vanaf 1995 tot heden, in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland;
ter zake van:
1. 2.
3.
Op 2 april 2007 is namens Baybasin een eerste strafrechtelijke aangifte gedaan tegen voormelde personen. Deze aangifte betrof dezelfde strafbare feiten als hier vermeld, met uitzondering van de specifieke (uitlokking danwel het medeplegen van) meineed ter zitting d.d. 23 oktober 2001. De eerdere aangifte ter zake pedofilie tegen mr. Demmink herhaalt Baybasin hier niet, omdat twee slachtoffers van de in Turkije plaats gevonden strafbare feiten – waaronder verkrachting en seksueel misbruik van personen jonger dan 16 jaar – zich thans zelf tot uw parket hebben gewend met een gedetailleerde klacht en aangifte. Deze aangiften worden thans onderzocht door uw parket.
In zijn brief van 13 juli 2007 heeft de Hoofdofficier van Justitie Landelijk Parket laten weten op basis van de aangifte van 2 april 2007 niet tot vervolging te zullen overgaan. Het tegen deze beslissing door Baybasin ingediende klaagschrift ex artikel 12 Wetboek van Strafvordering is op 17 oktober 2008 door het gerechtshof te Den Haag ongegrond
-3- verklaard voor zover het de hier opnieuw aan de orde gestelde strafbare feiten betreft.
De aanklacht zou onvoldoende feitelijk zijn onderbouwd door Baybasin.
Aan de huidige aangifte ligt in het bijzonder het door Baybasin op 18 april 2011 bij de Hoge Raad in zijn strafzaak ingediende herzieningsverzoek ten grondslag, alsmede nog enkele in aansluiting daarop nieuw opgekomen feiten. De bij het verzoek gevoegde twee ordners aan bewijsmateriaal bevatten vele nieuwe overtuigende feiten. In het na- volgende wordt daarnaar voor zover relevant verwezen. Tevens zijn nieuwe feiten op- gekomen betreffende de directe bemoeienis van mr. Demmink met de detentievoor- waarden waaronder de aan Baybasin opgelegde hechtenis en gevangenisstraf sedert maart 1998 is geëxecuteerd. Deze bemoeienis betreft in onderlinge samenhang gezien met de bemoeienis van mr. Demmink bij de vervolging en berechting van Baybasin een ernstige en onrechtmatige aantasting van Baybasin’s persoonlijke vrijheid en lichame- lijke en geestelijke integriteit. Deze feiten komen aan de orde bij de bespreking van de aangifte wegens uitlokking resp. (mede)plegen van mensenhandel, strafbaar gesteld in artikel 273f WvSr.
A. INLEIDING
1. De achtergronden van Baybasin en van zijn arrestatie en berechting in Nederland worden beschreven in het door Baybasin bij de Hoge Raad ingediende herzienings- verzoek.1 Baybasin is een Koerdische zakenman. Hij is in 1992 Turkije ontvlucht en vestigde zich vanaf 1994 met zijn gezin in Engeland. Hij is één van de oprichters van het in Brussel gevestigde Koerdische parlement in ballingschap en bemiddelde in het najaar van 1997 bij een ontmoeting in Nederland tussen de Turkse militaire top en de PKK. Zijn gedetailleerde kennis over de betrokkenheid van de Turkse staat bij de internationale drugshandel, etaleerde Baybasin in de periode vóór zijn arrestatie – dit was nog vóór het Susurluk incident – uitvoerig in diverse buitenland- se media. Dit alles werd Baybasin niet in dank afgenomen door de toenmalige Turk- se autoriteiten.
2. In 1995 verzocht Turkije de Nederlandse autoriteiten om de uitlevering van Bayba- sin, die op dat moment in Nederland verbleef. Deze uitlevering werd door de rechter in kort geding verboden. In een interne notitie van het Nederlandse Ministerie van Justitie van 15 juli 1997 stond vermeld “dat de zaak Baybasin werd gebruikt als drukmiddel teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen”. De notitie vermeldde tevens dat mr. Demmink betrokken was bij de be- sluitvorming rond deze kwestie.2 In december 1996 werd Baybasin uit uitleverings- detentie ontslagen, waarna vervolgens anonieme informatie bij de CID begon bin- nen te stromen, dat Baybasin bij grootschalige heroïnehandel zou zijn betrokken. Op basis van deze CID-berichten is vervolgens in september 1997 een gerechtelijk vooronderzoek tegen hem geopend. Op 28 maart 1998 is Baybasin gearresteerd, waarna hij op 30 juli 2002 door het Gerechtshof te Den Bosch is veroordeeld tot een
1 bijlage 1: herzieningsverzoek d.d. 18 april 2011, pp. 3 t/m 9 2 bijlage 6 bij het herzieningsverzoek: telefoonmemo ministerie van justitie, IND, d.d. 15 juli 1997
-4- levenslange gevangenisstraf. Het aan deze veroordeling ten grondslag gelegde be-
wijs bestaat voor 90 procent uit tapgesprekken.
3. Het herzieningsverzoek van 18 april 2011 beschrijft uitvoerig de nieuwe feiten die sinds het arrest uit diverse Turkse en Nederlandse bronnen naar voren zijn gekomen over de wijze waarop het “zogenaamde” bewijsmateriaal in de strafprocedure tegen Baybasin is vergaard. Het komt er op neer dat aan Baybasin’s arrestatie en veroorde- ling een samenspanning tussen de Nederlandse en Turkse autoriteiten ten grondslag ligt met als doel Baybasin in Nederland te laten veroordelen voor nooit door hem gepleegde delicten. Hiertoe heeft gedurende een aantal jaren overleg en samenwer- king plaatsgevonden tussen de Turkse en Nederlandse justitiële autoriteiten, welke samenwerking indertijd ter zitting van het hof door de zaaksofficier mr. Hillenaar onder ede werd ontkend. In het kader van deze samenwerking hebben Nederlandse en Turkse politiefunctionarissen in Istanbul gezamenlijk telefoongesprekken van verzoeker afgeluisterd. Teneinde een strafzaak tegen Baybasin te creëren zijn toen in Turkije gemanipuleerde telefoongesprekken en ander in Turkije vergaard vals be- wijsmateriaal aan de Nederlandse politie overhandigd met als doel deze in een Ne- derlandse strafprocedure als bewijs tegen hem in te brengen.
B. DE CONSTRUCTIE VAN EEN STRAFZAAK I. Het “EK RAPOR” ofwel “Aanvullend Rapport”
4. De betrokkenheid van in ieder geval mr. Demmink en mr. Hillenaar bij de construc- tie van deze fake-strafzaak tegen Baybasin blijkt uit het volgende (nieuw opgeko- men) bewijsmateriaal. I
In januari 2007 is door de Turkse veiligheidsfunctionaris Hüseyin Celebi het “EK RAPOR” ofwel “Aanvullend Rapport” ingediend bij het Hoofd van de Generale Staf, het Hoofd van Politie, de Procureur-generaal bij de Hoge Raad en het Ministe- rie van Justitie. Celebi werkt sinds 1980 als speciale veiligheidsadviseur voor diver- se Turkse instanties, waaronder de Minister van Binnenlandse Zaken.3 Het Aanvul- lend Rapport beschrijft de wijze waarop de strafzaak tegen Baybasin in elkaar is ge- zet via een complot tussen Turkse “belanghebbende kringen” en Nederlandse, Duit- se en Engelse justitiële en politionele functionarissen.4 Volgens het rapport is Bay- basin gestraft vanwege zijn bemiddelingsrol indertijd tussen de Turkse militaire au- toriteiten en de PKK, alsmede omdat hij publiekelijk de betrokkenheid van hoge Turkse regeringsfunctionarissen en politici bij de internationale heroïnehandel aan de kaak probeerde te stellen. Het rapport beschrijft hoe de medewerking van Neder- land in deze ‘set up’ tegen Baybasin kon worden verkregen door het chanteren van
3 bijlage 7 bij het herzieningsverzoek: brief van Hüseyin Celebi aan prof. Y. Buruma, d.d. 5 februari 2010 4 bijlage 8 bij het herzieningsverzoek: EK RAPOR van Hüseyin Celebi, Ankara, januari 2007 (De bijge- sloten Nederlandse vertaling van het rapport is verricht door een niet beëdigde vertaler, te weten de journalist Sinan Can van het Nederlandse actualiteitenprogramma Zembla)
-5-
een hoge Nederlandse justitieambtenaar: mr. Demmink, over wie in Turkije een dossier was opgemaakt ter zake van zijn betrokkenheid aldaar bij seksueel misbruik van minderjarigen.5
II. De interne notitie van het Nederlandse Ministerie van Justitie van 15 juli 1997
5. Over de chantage van de hoge Nederlandse ambtenaar schrijft het Rapport letterlijk:
“De onderhandelingen tussen Nederland en de gemachtigden in Turkije (---) wor- den gedocumenteerd door één van de documenten uit de dossiers in de zaken tegen Hüseyin Baybasin, met het briefhoofd van het Nederlandse ministerie van justitie. Volgens het document d.d. 15 juli 1997 met het briefhoofd van het ministerie van justitie is er een telefoongesprek geweest in dit ministerie binnen het team dat de operatie uitvoerde: “De zaak Baybasin wordt gebruikt als drukmiddel ‘teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen’. Op dit moment wordt hierover overleg gevoerd door BuiZa. Aangezien dhr. Demmink donderdag op vakantie gaat, zal gepoogd worden om uiterlijk donderdagochtend de besluit- vorming af te ronden.” 6
Volgens het Ek Rapor heeft: “ het geval waarvoor dit drukmiddel tegenover de Turkse bevoegde autoriteiten werd gebruikt te maken met de in het document genoemde Joris Demmink. (---) De naam Demmink is in Nederland in opspraak geraakt doordat bekend werd dat hij, buiten de uitvoering van zijn functie, betrokken was in schandalen inzake seks die hij had met jonge kinderen en jongens. (---) Demmink had ook in Turkije soortgelijke “party’s” gerealiseerd. Omdat in 1995 in Bodrum tijdens zo’n “party” een wapen afging, is de politie ter plaatse gekomen. Gemeld wordt dat over de door de bende, die de internationale drugshandel regelt, met behulp van hun ondersteuners uit ambtenarenkringen, in Turkije georganiseerde “party” gedetailleerde informatie is verstrekt aan en dat het is geregistreerd door de Turkse veiligheids- en inlichtingendiensten. De poot van de bende in Turkije die zich stoorde aan de tegelijkertijd plaatsvindende openbaringen van Baybaşin met betrekking tot de internationale drugshandel heeft gebruik gemaakt van dit voorval. Duidelijk is dat het complot dat stap voor stap via deze keten van belanghebbenden is opgezet, is overgegaan in een operatie van belanghebbende kringen die de internationale drugshandel onder controle hebben.
Hoewel dit complot teruggaat tot dat Hüseyin Baybaşin in 1995 naar Nederland kwam, is duidelijk dat de eerste concrete stappen in 1996 zijn gezet. Het is duidelijk dat de openbaringen van Baybaşin in die periode in de Turkse gesproken en
5 ibidem bijlage 8 bij herzieningsverzoek: EK RAPOR, pp. 22 en 23 6 ibidem bijlage 8 bij herzieningsverzoek: EK RAPOR, p. 10

Lees verder de aangehechte PDF.
Annotaties:
| #155962 | 07-09-2011 18:30 | sigmund
Thanx voor die PDF

Heb het geheel gelezen en wat een beerput!

Eigenlijk is kindermisbruik maar een klein onderdeel van deze aanklacht. Het geheel is veel en veel heftiger...
sigmund's avatar
| #155967 | 07-09-2011 19:13 | xxxx
Yep, het is waanzinnig ... Hier nog een interview met Van der Plas, de advokate die de aangifte heetf voorbereid, voor vpro radio.

VPRO-interview met Adele van der Plas
http://m.youtube.com/index?desktop_uri=/&gl=NL#/watch?v=eroQl9BfQLo
xxxx's avatar
| #155968 | 07-09-2011 19:18 | sigmund
@xxxx

Merkwaardige link..
sigmund's avatar
| #155969 | 07-09-2011 19:25 | ouwe knar
Merkwaardige link..


effe googelen @sigmund:
http://www.youtube.com/watch?v=eroQl9BfQLo
duh....
ouwe knar's avatar
| #155970 | 07-09-2011 19:26 | xxxx
En hier nog meer uitgebreide achtergrond ..
http://www.bs-foundation.nl/nieuwe-aangifte-31-augustus-2011/
xxxx's avatar
| #155971 | 07-09-2011 19:28 | xxxx
Euh doettie het niet dan? bij mij wel ..
xxxx's avatar
| #155972 | 07-09-2011 19:29 | xxxx
Thnx Oude Knar ..
xxxx's avatar
| #155976 | 07-09-2011 20:20 | sigmund
"doettie het niet dan?"

Wat versta je onder doen. Hij doet wel wat, maar niet, wat ik ervan verwachte. Ik krijg een lijst met de volgende Youtubes:

Mistabishi - Druggers End Lane
Vis (Bruno mars - Just the way you are 'mini parody')
YDFV - Haka Flashmob and Nuclear trucks
Seismix & Cahb - Gravity [FREE]

Ik kon zelf even de link met het onderwerp zo snel niet leggen...

Thanx ouwe knar
sigmund's avatar
| #155979 | 07-09-2011 20:27 | xxxx
Bizar, zal wel aan die safari meuk liggen ... Anyways, OK heeft de link verknipt, zo moet je 'm kunnen zien...
xxxx's avatar
| #156004 | 07-09-2011 22:21 | Antagonizer
"Weggemoffeld in de MSM"
Er stond vandaag een groot artikel over in het AD (plus foto met balkje). Niet bepaald weggemoffeld zou ik zeggen.
Antagonizer's avatar
| #156005 | 07-09-2011 22:31 | sigmund
@Antagonizer

Ook iets tegengekomen van de aanklacht van 'deelname aan een criminele organisatie', machtsmisbruik, meineed (door meerdere vooraanstaande personen) en het vervalsen van bewijsmateriaal, om maar wat te noemen?
sigmund's avatar
| #156006 | 07-09-2011 22:46 | xxxx
Bedankt voor de link naar AD ... Volkskrant, Parool, Trouw,Telegraaf en NRC waren stil... Das toch redelijk een stille MSM te noemen dacht ik...
xxxx's avatar
| #156007 | 07-09-2011 22:51 | xxxx
... zodra het te populair werd op nujij werd het idd weggemoffeld ...gewoon delete, doei
xxxx's avatar
| #156008 | 07-09-2011 22:55 | sigmund
sigmund's avatar
| #156012 | 07-09-2011 23:18 | xxxx
Ok, mooi... Die link vd telegraaf is trouwens uit 2008, van trouw en parool zijn er vanavond pas ingezet ....
xxxx's avatar
| #156016 | 07-09-2011 23:40 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ik zag de hele dag wel het bericht op nr 1 staan,dus wegmoffelen is nu niet echt gaande.Misschien als micha zelf zijn naam eronder had gezet wat het topic schreef,het zeker geen uurtje volhoud.Nujij is toch ook niet echt nieuws wat je daarzo leest.Alleen maar wilders spam elke dag.Of islam bashen.1 pot nat als de telegraf in wo2.
| #156018 | 07-09-2011 23:51 | xxxx
Moah ... Het is telegraaf he, daarzo .. Ik was er toevalllig toen ze de boel aan neppen waren daar, vandaar de screenshotjes ...
Leuk stukje verder nog op Welingelichte kringen met een paar rake opmerkingen... http://welingelichtekringen.nl/15202-de-minister-heeft-alle-vertrouwen-in-joris-d.html
xxxx's avatar
| #156019 | 07-09-2011 23:56 | sigmund
@xxxx

Sorry voor de Telegraaf-link, die heb ik niet gecontroleerd, omdat ik zelf het (recente) artikel daar heb gelezen. Misschien is het weggehaald of heb ik niet goed gekeken. Het stond overigens ook op teletekst. Al met al toch heel wat.

Gezien de inhoud van de totale aanklacht, zou je verwachten, dat het in de Nederlandse media en politiek even over niets anders meer zou gaan en stelt de aandacht helemaal niets voor. Maar het geheel wegmoffelen wordt wel steeds moeilijker....
sigmund's avatar
| #156031 | 08-09-2011 00:38 | JeroenG
De screenshots zijn van 2 verschillende artikelen. "Aangifte verkrachting tegen topman justitie," staat nu bovenaan met 99 (1 meer dan in screenshot) stemmen in berichten van "Deze week."
| #156040 | 08-09-2011 06:19 | xxxx
Damn, hebt gelijk JeroenG! Foutje dus:( Ik ga het artikel updaten ... Bedankt voor je opmerkzaamheid ... Btw, het ander artikel is overigens wel verwdenen, maar dat is dan irrelevant voor de titel van het stuk... Geen idee artikelen doorschoven naar 'hit van de week' en weg van de voorpagina ...
xxxx's avatar
| #156041 | 08-09-2011 06:27 | xxxx
Excuus voor de slordigheid dus, en artikel aangepast.
xxxx's avatar
| #156073 | 08-09-2011 13:08 | Profeet
Deze situatie is aardig aan het ontploffen.
Heb gister avond de uitzendingen van Argusoog zitten luisteren. Een interview met Ben van de Brink, bijzonder schokkend.

Dit kan kan toch niet lang doorgaan zo? Iets met een onstuitbare kracht op een onbeweegbaar object.
Profeet's avatar
aanmelden / inloggen