Door community (initieel herman4394), Op zat 28 apr 2018 08:04, 8 reacties, nieuws

AMNESTY: Israel moet afzien buitensporig geweld aan GAZA grens


AMNESTY: Israelische autoriteiten moeten afzien van het gebruik van buitensporig geweld als reactie op protestacties tegen Palestina land dag

Vooruitlopend op de geplande protesten van morgen die de Landdag van Palestina markeren, en te midden van berichten dat de Israëlische strijdkrachten hebben gewaarschuwd dat ze het vuur zullen openen tegen iedereen uit Gaza die de grensafrastering met Israël hebben overschreden, roept Amnesty International de Israëlische autoriteiten op de veiligheidsdiensten in toom te houden, die regelmatig buitensporig geweld hebben gebruikt tijdens recente demonstraties en botsingen.

Op 30 maart 1976 protesteerden Palestijnse burgers van Israël tegen de onteigening door de Israëlische regering van 2.000 hectare land rondom Palestijnse dorpen in Galilea. Zes Palestijnen werden gedood en meer dan 100 raakten gewond toen de Israëlische strijdkrachten de protesten verpletterden. Op dezelfde datum sindsdien hebben Palestijnse gemeenschappen in Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden (OPT) zich verzameld om deze gebeurtenissen te herdenken, Israël's voortdurende inbeslagname van Palestijns land te benadrukken en hun verbondenheid met het land te bevestigen.

"De autoriteiten moeten afzien van het gebruik van dodelijk geweld tegen demonstranten. Berichten die het Israëlische leger heeft gedreigd het vuur te openen op 'iedereen die de grens overschrijdt' zijn ongelooflijk verontrustend. Onder internationaal recht kunnen vuurwapens alleen worden gebruikt om te beschermen tegen een onmiddellijke dreiging van de dood of ernstige verwonding, "zei Philip Luther, Research and Advocacy Director voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International.

"Als bezettende macht moet Israël de rechten van Palestijnen op vreedzaam protest en vrijheid van meningsuiting hooghouden. Bij het controleren van protesten kan het leger alleen zijn toevlucht nemen tot een legitiem doel, zoals het tegengaan van geweld, en wanneer andere middelen ondoeltreffend blijven. Die kracht moet het minimum zijn dat nodig is. In ieder geval mag dodelijke geweld nooit worden gebruikt tegen vreedzame demonstranten. '

Volgens berichten in de Israëlische media hebben verschillende groepen in Gaza een reeks demonstraties en marsen georganiseerd om de Israëlische autoriteiten te confronteren en media-aandacht te genereren. Uit rapporten is gebleken dat naar verwachting 100.000 demonstranten naar de grens met Gaza zullen marcheren.

Het Israëlische leger heeft de inzet aangekondigd van 100 sluipschutters naar de grens en hoge militaire functionarissen hebben dodelijke geweld gedreigd als reactie op demonstraties. Er wordt verwacht dat het protest zal duren tot 15 mei, wanneer Palestijnen de Nakba herdenken of "een grote catastrofe". De dag markeert de verdrijving van duizenden in 1948 tijdens de oprichting van Israël.

Het Israëlische leger heeft een donkere geschiedenis van onwettig gebruik van dodelijk geweld tegen Palestijnse demonstranten; en straffeloosheid voor onwettige moorden en verwondingen was de norm. Op 15 december 2017 werd de 29-jarige Ibrahim Abu Thuraya door een sluipschutter in het hoofd geschoten. Volgens ooggetuigen zwaaide Abu Thuraya - die in 2008 met een rolstoel gebonden was nadat hij zijn beide benen had verloren - met een Palestijnse vlag en scandeerde hij leuzen. Hij was in het bezit van een katapult, hoewel hij hem niet had gebruikt. Volgens berichten in de media concludeerden Israëlische militaire onderzoeken dat er "geen morele of professionele mislukkingen" waren vastgesteld in deze moord.

"De autoriteiten moeten de Israëlische strijdkrachten bevelen zich strikt te houden aan de basisbeginselen voor het gebruik van geweld en vuurwapens door wetshandhavingsambtenaren en de rechten van de Palestijnen op de vrijheid van vreedzame vergadering en meningsuiting te respecteren," zei Philip Luther.

29 maart 2018, 17:41 UTC

Vertaald dmv Google translate

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/israelopt-authorities-must-refrain-from-using-excessive-force-in-response-to-palestine-land-day-protests/

Israel/OPT: Authorities must refrain from using excessive force in response to Palestine Land Day protests
29 March 2018,

Ahead of tomorrow’s planned protests marking Palestine Land Day, and amid reports that Israeli forces have warned that they will open fire on anyone from Gaza seen breaching the border fence with Israel, Amnesty International is calling on the Israeli authorities to rein in the security forces, which have regularly used excessive force during recent demonstrations and clashes.

On 30 March 1976, Palestinian citizens of Israel protested the Israeli government’s expropriation of 2,000 hectares of land surrounding Palestinian villages in the Galilee. Six Palestinians were killed and more than 100 were injured when Israeli forces crushed the protests. On the same date every year since, Palestinian communities in Israel and the Occupied Palestinian Territories (OPT) have gathered to commemorate these events, to highlight Israel’s ongoing seizure of Palestinian land, and to reaffirm their connection to the land.

“The authorities must refrain from using lethal force against protesters. Reports that the Israeli army has threatened to open fire on ‘anyone seen breaching the border’ are incredibly alarming. Under international law firearms can only be used to protect against an imminent threat of death or serious injury,” said Philip Luther, Research and Advocacy Director for the Middle East and North Africa at Amnesty International.

“As the occupying power, Israel must uphold the rights of Palestinians to peaceful protest and freedom of expression. When policing protests, the army may only resort to force for a legitimate purpose, such as countering violence, and when other means remain ineffective. Such force must be the minimum necessary. In any event, lethal force must never be used against peaceful protesters.”

According to Israeli media reports, several groups in Gaza have organized a series of demonstrations and marches intending to confront Israeli authorities and generate media attention. Reports have indicated that as many as 100,000 protesters are expected to march on the Gaza border.

The Israeli army has announced the deployment of 100 snipers to the border and senior military officials have threatened lethal force in response to demonstrations. It is expected that the protest will last until 15 May, when Palestinians commemorate the Nakba or “great catastrophe”. The day marks the expulsion of thousands in 1948 during the creation of Israel.

The Israeli military has a dark history of unlawful use of lethal force against Palestinian protesters; and impunity for unlawful killings and injuries has been the norm. On 15 December 2017, 29-year-old Ibrahim Abu Thuraya was shot in the head by a sniper. According to eyewitnesses, Abu Thuraya – who was wheelchair bound after losing both his legs in 2008 – was waving a Palestinian flag and chanting slogans. He was in possession of a slingshot, though he had not used it. According to media reports, Israeli military investigations concluded there were “no moral or professional failures” identified in this killing.

“The authorities must order Israeli forces to adhere strictly to the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials and to respect the rights of Palestinians to freedom of peaceful assembly and expression,” said Philip Luther.
Annotaties:
| #263171 | 28-04-2018 18:55 | jantjeuitnederland
Het zijn geen demonstranten want ze nemen wapens mee, gooien met stenen, steken autobanden in de brand om een rooksluier te maken waarachter ze kunnen toeslaan.
Het is absoluut geen vreedzaam protest, stelletje gekken van amnesty. Palestijnen kennen het woord vreedzaam alleen maar in de zin van dat alles islamitisch moet zijn volgens hun haatboek, de koran.
jantjeuitnederland's avatar
| #263174 | 28-04-2018 19:38 | Antares
Het zijn geen demonstranten want ze nemen wapens mee, gooien met stenen, steken autobanden in de brand om een rooksluier te maken waarachter ze kunnen toeslaan.

Ze kunnen zich toch moeilijk zomaar laten afmaken.
Antares's avatar
| #263180 | 29-04-2018 08:02 | herman4394
Jantje, wat bedoel je met
stelletje gekken van amnesty.

of is dit gewoon moddergooien?
Ben je wel serieus te nemen?

Ik nodig je uit, Je ongenuanceerde standpunt te herzien en dit laatste - maar ook eerder - nieuws in het Nederlands van de joodse journalist Abu-Pessoptimist te lezen
Gaza: aantal doden van vrijdag stijgt door dood 14-jarige naar vier, 995 gewonden

http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2018/04/gaza-aantal-doden-van-vrijdag-stijgt.htmlen

En ook deze korte video over documentatie van deze misdaden in het Engels.
http://www.presstv.com/Detail/2018/04/28/559991/Israel-Gaza-carnage

<iframe src="http://PressTV.com/Default/Embed/559991" width="580" height="326" frameborder="0"></iframe>
| #263185 | 29-04-2018 11:47 | Antares
@herman
Het heeft geen enkel zin om iemand te wijzen op geweld tegen Palestijnen als diegene het liefst iedere Palestijn ziet doodbloeden.

Jij en ik trekken de lijn langs menswaardigheid, anderen baseren zich louter op ras. Voor hen is dit de ultieme vorm van rechtvaardigheid.

Ik wijs daarom liever op contradicties. Waarom is jantje tegenstander van massa-immigratie naar Europa en voorstander zodra het Israël betreft? Ik weet het antwoord. Leg de gelegenheidsargumenten en het racisme bloot. Wat de ander daar vervolgens mee doet is niet onze zaak. Het is nu eenmaal legitiem om Arabieren te haten. Aan menselijke emoties kunnen we niets veranderen.
Antares's avatar
| #263194 | 29-04-2018 18:45 | herman4394
Dank voor je argumentatie Antares.
Zo goed kende ik jantje nog niet.
| #263200 | 30-04-2018 11:04 | Antares
Israëlische soldaten juichen na het doodschieten van een Palestijnse demonstrant. Lees het verhaal over de reacties vanuit Israël:
https://www.middleeastmonitor.com/20180410-israel-sniper-filmed-shooting-palestinian-civilian-as-fellow-soldiers-cheer/

Gevonden via dit artikel (voorstel censuurwet):
https://www.middleeastmonitor.com/20180413-israel-calls-for-punishing-those-who-document-army-violations-against-palestinians/
Antares's avatar
| #263214 | 30-04-2018 18:41 | herman4394
Stel je eens voor. De consensus is dat ruw weg 4% van de mensen psychopaat is...! Stel je eens voor, 1 op de 25 mensen kent geen gevoel ...! (I am a fishhead video etc.)

Een oplossing is er niet. Ze komen in de hoogste functies voor. We zitten samen met ze in het schuitje. Tja... !
| #263232 | 01-05-2018 09:07 | Antares
Het komt voor in de beste families:
Donors to an Israeli medical excellence programme refused to continue funding it because one of the doctors selected this year to receive the money is Arab, the Times of Israel reported.

The Swiss family reportedly froze the $5 million payment to outstanding young physicians, saying it has “no intention” of donating to non-Jewish recipients.


https://www.middleeastmonitor.com/20180425-5m-grant-to-israel-cancelled-after-arab-student-selected/

(Het ziekenhuis heeft andere donateurs gevonden)
Antares's avatar
aanmelden / inloggen