Door community (initieel offtherecord), Op vri 7 jan 2011 19:00, 27 reacties,    

Chemie-Pack Moerdijk verpakte Monsanto’s RoundupChemie-Pack Moerdijk verpakte Monsanto’s Roundup
Zie video op 0:28 seconden:
http://www.youtube.com/watch?v=eEE1ejx-IeM

Chemie-Pack verpakte 'Gewasbeschermingsmiddelen' (lees: onkruidverdelgers) zoals Monsanto's Roundup en andere pesticiden, die in de landbouw gebruikt worden voor de teelt van genetische gemodificeerde gewassen en door gemeenten, bedrijven en particulieren voor onkruidbestrijding.

Het vermoedelijk waarschijnlijk kankerverwekkende Glyfosaat is hét basisingrediënt voor deze pesticiden.

Giftige dampen bij verbranding Glyfosaat
In Denemarken zijn veel strengere voorschriften van kracht dan in ons land met betrekking tot persoonlijke bescherming, eerste hulp bij inademing, huidcontact en bij brand. Volgens het Deense etiket ontstaan bij brand giftige dampen en moet de omgeving, politie en brandweer hiervoor gewaarschuwd worden. Naast direct merkbare of acute vergiftigingsverschijnselen kunnen bestrijdingsmiddelen ook nog lang na contact ermee ziekteverschijnselen veroorzaken: chronische vergiftigingsverschijnselen.
Bron:
http://home.wanadoo.nl/natuurverrijking/publicaties/glyfosaat.htm

Glyfosaat in Roundup schadelijk, Agrarisch Dagblad (2009)
Glyfosaat in het bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto kan gevaarlijk zijn. Onderzoekers van de universiteit van Buenos Aires zeggen aanwijzingen hiervoor te hebben gevonden. Glyfosaat is een actief bestanddeel van het betreffende herbicide, en zou kunnen leiden tot ernstige vergroeiingen bij embryo’s van amfibieën als kikkers en salamanders. De Roundup-herbicide wordt vooral gebruikt in de massale sojateelt op de Argentijnse pampas. (...) Volgens de Argentijnse onderzoekers hebben blootgestelde embryo’s minder grote hoofden, ondergaan ze genetische veranderingen in het centrale zenuwstelsel en meer sterfte onder cellen die de schedel vormen. Volgens Monsanto blijft niets van de drie werkzame zouten in glyfosaat over in voedingsmiddelen. Roundup wordt echter sinds haar patentering in de jaren 70 in verband gebracht met ziekten. Het bedrijf is ook ernstig in diskrediet geraakt vanwege de levering van ontbladeringsmiddelen tijdens de Vietnam-oorlog. De studie is nog niet volledig afgerond. De onderzoekers vonden de data echter zo onrustwekkend dat ze besloten de voorlopige resultaten al te publiceren. (...)
Bron:
http://www.agd.nl/1074514/Nieuws/Artikel/Glyfosaat-in-Roundup-schadelijk.htm

Veiligheidsinformatie Glyfosaat 360
· Gevaar voor ernstig oogletsel.
· Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
· veroorzaken.
· Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).
· Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
· Afval niet in de gootsteen werpen.
· Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
· Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
· Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
· Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
· Voorkom lozing in het milieu.
· Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
· BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
· Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
· De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
· Na het inademen: Verse lucht of zuurstof toedienen; deskundige medische hulp inroepen. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
· Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
· Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
· Na inslikken: Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.
· Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
· Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden. Met veel water verdunnen.
Bron:
http://www.zepindustries.eu/nl/pdf/msds/0318_GLYFOSAAT_360_(belgie)_MSDS_NL.PDF

Chemische gevaren
· De stof ontleedt bij verhitting met vorming van giftige dampen onder andere stikstofoxides, fosforoxides. Oplossingen tasten ijzer en gegalvaniseerd staal aan.
Bron:
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0160.html

Inademingsrisico
· Verdamping bij 20°C is verwaarloosbaar; een voor de gezondheid schadelijke concentratie van in de lucht zwevende deeltjes kan echter snel bereikt worden bij sproeien of verstuiven, vooral indien onder poedervorm.
Bron:
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0160.html

Stabiliteit en reactiviteit
· Stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden van behandeling en opslag.
· Oxidatie eigenschappen: geen
· Te vermijden materialen/Reactiviteit: Reageert met verzinkt staal of niet-bekleed zacht staal onder vorming van waterstof, een zeer brand- en ontplofbaar gas.
· Gevaarlijke ontbinding: Ontbinding door hitte: Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie sectie 5.
· Zelf-versnellende ontbindingstemperatuur (SADT): Geen gegevens

Brandbestrijdingsmaatregelen
· Vlampunt: Vlamt niet op.
· Blusmiddelen: Aanbevolen: Water, schuim, droog poeder, koolstofdioxide (CO2)
· Ongewone brand- en ontploffingsgevaren: Waterverbruik beperken om milieuvervuiling te voorkomen en beschermingsmaatregelen voor het milieu.
· Gevaarlijke verbrandingsproducten: Koolstofmonoxide (CO), fosforoxiden (PxOy), stikstofoxiden (NOx)
· Brandblusuitrusting: Autonoom ademhalingsapparaat. Uitrusting moet grondig gereinigd worden na gebruik.
Bron:
http://www.zepindustries.eu/nl/pdf/msds/0318_GLYFOSAAT_360_(belgie)_MSDS_NL.PDF

Glyfosaat: Schadelijke bijproducten in een vuur
De essentiële afbraakproducten zijn koolstofmonoxide, koolstofdioxide, fosforpentoxide en stikstofoxiden.
Bron:
http://www.purityfeed.com/tech-doc/MSDS_Doc/Glyphosate_msds.pdf

Difosforpentoxide
De stof is niet brandbaar, maar reageert heftig met water en stoffen waar water inzit, zoals hout of katoen. Bij deze reacties komt veel warmte vrij, waarbij zelfs brand kan ontstaan. De stof is corrosief ten opzichte van metalen. Difosforpentoxide kan ernstige brandwonden veroorzaken in de ogen en op de huid, slijmvliezen, en de luchtwegen. Dit is zelfs nog het geval bij concentraties ter grootte van 1mg/cm3.
Tijdens brandbestrijding dient een volledig beschermend pak gedragen te worden, water mag niet direct in de brandhaard gespoten worden.
De brand dient geblust te worden met een poederblusser, koolstofdioxide, of alcohol-bestendig schuim.
EHBO
Inademing: Breng onmiddellijk in frisse lucht, waarschuw een arts.
Ogen: Spoel overvloedig met water, waarschuw een arts.
Huid: Spoel overvloedig met water, waarschuw een arts.
Bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Difosforpentoxide

Difosfortrioxide
Difosfortrioxide is een ontvlambare anorganische verbinding van fosfor en zuurstof, met als brutoformule P4O6. Het komt voor als een kleurloze vloeistof of als kleurloze monokliene kristallen, die oplosbaar zijn in water. Structureel is de vloeibare vorm verwant met adamantaan. De vaste vorm is kleurloos tot zilverwit, is extreem giftig en heeft een scherp geur, vergelijkbaar met look.
Bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Difosfortrioxide

Opruimingsmethoden bij accidenteel vrijkomen van grote hoeveelheden van het stof of preparaat
· In aarde, zand of absorberend materiaal opnemen.
· Sterk verontreinigde grond afgraven.
· Verzamelen in vaten voor afvalverwerking.
· Zie sectie 7 voor type van containers.
· Resten spoelen met kleine hoeveelheden water.
· Waterverbruik beperken om milieuvervuiling te voorkomen.
Bron: http://users.edpnet.be/deproftagrotechnie/Produkten/veiligheidsfiches/nederlands/herbicidenMONSANTO/Roundup_Ultra_nl.pdf

Besluiten Reclame Code Commissie m.b.t. Roundup
Is Roundup milieuvriendelijk? Nee.
Is Roundup absoluut veilig voor mens, dier en milieu? Nee.
Is Roundup biologisch afbreekbaar? Nee.
Laat Roundup residuen achter in gewassen, bodem, water en milieu? Ja.
Is Glyfosaat schadelijk voor mens, dier en milieu? Ja.
Bron:
http://home.wanadoo.nl/natuurverrijking/publicaties/glyfosaat.htm

Acute symptomen ten gevolge van onopzettelijke blootstelling aan Glyfosaat bevattende onkruidbestrijdingsmiddelen
· Diarree
· Kortademigheid
· Braken
· Zwakte
Bron:
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0160.html
· Oog irritatie
· Pijnlijke ogen
· Branderige ogen
· Troebel zicht
· Opgezette ogen, gezicht, gewrichten
· Gevoelloosheid in het aangezicht
· Branderig gevoel op de huid
· Jeukerige huid
· Geprikkelde huid
· Terugkerende eczeem
· Blaarvorming
· Huiduitslag
· Versnelde hartslag
· Hartkloppingen
· Verhoogde bloeddruk
· Pijn op de borst
· Congestie
· Hoesten
· Hoofdpijn
· Misselijkheid
Bron:
Temple WA, Smith NA. Glyphosate herbicide poisoning experience in New Zealand. NZ Med ] 1992;105:173-174.

Aandoeningen waarmee Glyfosaat vermoedelijk verband heeft
· Miskramen
· Erfelijke afwijkingen
· Afwijkingen van de ongeboren vrucht
· Effecten op de voorplanting
· Verminderde productie geslachtshormonen
· Lymfklierkanker (non-Hodgkin)
· ADHD
· Autisme
· Lupus
· Long -en huidaandoeningen
· Kanker

Carcinogeniciteit (kanker)
‘A recent Swedish study of hairy cell leukemia (HCL), a form of the cancer non-Hodgkin’s lymphoma, found thatpeople who were occupationally exposed to glyphosate herbicides had a threefold higher risk of HCL. A similar study of people with non-Hodgkin’s lymphoma found exposure to glyphosate herbicides was associated with an increase in risk of about the same size.
Bron:
http://www.wolf.sk/dok/pesticidy/glyphopsate.pdf

Toxicologische informatie
Deze sectie is enkel bedoeld voor toxicologen en andere gezondheidsspecialisten.
Gegevens verkregen over het product en de ingrediënten zijn samengevat als volgt.

Ontwikkelingstoxiciteit/teratogeniciteit
Rat, oraal, 6 - 19 dagen dracht:
NOAEL toxiciteit: 1.000 mg/kg lichaamsgewicht
NOAEL ontwikkeling: 1.000 mg/kg lichaamsgewicht
Andere effecten in het moederdier: vermindering van de gewichtstoename, verminderde overlevingskans
Ontwikkelingseffecten: vermindering van het lichaamsgewicht, post-implantatie verlies, vertraagde beenvorming
Effecten bij de nakomelingen enkel waargenomen bij toxiciteit in het moederdier.
Konijn, oraal, 6 - 27 dagen dracht:
NOAEL toxiciteit: 175 mg/kg lichaamsgewicht
NOAEL ontwikkeling: 175 mg/kg lichaamsgewicht
Getroffen organen/systemen bij het moederdier: Geen.
Andere effecten in het moederdier: verminderde overlevingskans
Ontwikkelingseffecten: Geen.
Bron:
MONSANTO Europe S.A. Pagina: 5 en 6
Roundup® Ultra Versie: 1.1 Uitgifte datum: 15.12.2000
http://users.edpnet.be/deproftagrotechnie/Produkten/veiligheidsfiches/nederlands/herbicidenMONSANTO/Roundup_Ultra_nl.pdf

Ecologische informatie
Deze sectie is enkel bedoeld voor ecotoxicologen en andere leefmilieuspecialisten.
Gegevens verkregen over het product en de ingrediënten zijn samengevat als volgt.

Zie:
MONSANTO Europe S.A. Pagina: 6
Roundup® Ultra Versie: 1.1 Uitgifte datum: 15.12.2000
http://users.edpnet.be/deproftagrotechnie/Produkten/veiligheidsfiches/nederlands/herbicidenMONSANTO/Roundup_Ultra_nl.pdf

Fosfor & Roundup
Today phosphorus production is larger than ever. It is used as a precursor for various chemicals, in particular the herbicide glyphosate sold under the brand name Roundup.
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus

Fosfor: Toxicologie en veiligheid
Voor mensen is fosfor giftig en de LD50 waarde ligt rond 50 mg/kg lichaamsgewicht. Witte fosfor moet onder water worden bewaard om te voorkomen dat het ontbrandt aan de lucht. Rode fosfor is minder gevaarlijk dan de witte variant. Toch moet fosfor ook in deze vorm voorzichtig worden behandeld omdat het bij sommige temperaturen zeer giftige dampen kan afgeven.
Bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fosfor
Annotaties:
| #123091 | 07-01-2011 19:17 | offtherecord
Wil iemand me een plezier doen en dit artikel op Nujij plaatsen?
| #123094 | 07-01-2011 19:30 | P.uncia
done ;)
P.uncia's avatar
| #123095 | 07-01-2011 19:42 | Patman
Goed werk dit!
Patman's avatar
| #123103 | 07-01-2011 20:29 | offtherecord
Paar alinea's toegevoegd... lees vooral het laatste stuk:

Fosfor & Roundup
Today phosphorus production is larger than ever. It is used as a precursor for various chemicals, in particular the herbicide glyphosate sold under the brand name Roundup.
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus

Fosfor: Toxicologie en veiligheid
Voor mensen is fosfor giftig en de LD50 waarde ligt rond 50 mg/kg lichaamsgewicht. Witte fosfor moet onder water worden bewaard om te voorkomen dat het ontbrandt aan de lucht. Rode fosfor is minder gevaarlijk dan de witte variant. Toch moet fosfor ook in deze vorm voorzichtig worden behandeld omdat het bij sommige temperaturen zeer giftige dampen kan afgeven.
Bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fosfor
| #123114 | 07-01-2011 21:21 | Antares
Van de verbrandingsresten van glysofaat valllen alleen de fosforoxiden onder de stoffen die men niet al dagelijks naar binnen krijgt. Het zijn geen stoffen waar men gezonder van wordt maar gezien de giftigheid kan dat na uitwaaien geen gevaar opleveren. Maar het klinkt natuurlijk erg angstaanjagend dat hetzelfde bedrijf in het verleden agent orange heeft ontwikkeld ... alle reden om nog even door te griezelen.
Antares's avatar
| #123134 | 07-01-2011 22:13 | Appie
Op radio 1 werden de meningen van zowel een milieudeskundige als een rampendeskundige besproken. Hieronder (naar mijn idee) de relevante uitspraken:

Milieudeskundige:
Verbrandingstemperatuur was hoog zodat de meeste stoffen werden afgebroken tot CO2 en H20.

Mmmmh: zowel CO2 als H2O vormen geen zwarte rook, vreemd: iedereen lulde over de rookwolk.

Rampendeskundige: bij verbranding worden slechts 10 tot 20 stoffen geanalyseerd terwijl er meerdere duizenden ontstaan.

Mmmmh: de uitspraak : geen gevaar voor de volksgezondheid is gebaseerd op de analyse van 10 tot 20 stoffen.

Tja, het eerste woord dat me te binnen schiet: schijnveiligheid!
Appie's avatar
| #123142 | 07-01-2011 22:34 | Hans
@Antares: bij zo'n onvolledige verbranding in de open lucht zal er ook een hoop glyfosfaat onverbrand verdampen. Very nasty.
Hans's avatar
| #123146 | 07-01-2011 22:50 | Appie
Voor de volledigheid:

Indien men de zwarte rook verwijt aan roetvorming: roet is o.a. het gevolg van een onvolledig verbrandingsprocessen.

Daarnaast moet opgemerkt worden dat men onderzoek heeft gedaan naar het bluswater en geprobeerd wordt mogelijke vervuiling te beperken. Als ze dit waarmaken dan is in ieder geval de vervuiling beperkt.
Appie's avatar
| #123147 | 07-01-2011 22:53 | Antares
@Hans
Mee eens, maar ik denk echt niet dat iemand de verschijnselen zal krijgen waarover in het artikel wordt geschreven. Het meeste is verbrand en anders sterk verdund.
Antares's avatar
| #123149 | 07-01-2011 23:05 | tegengas
Als ik een bewoner was zou ik monsters gaan veilig stellen voor later onderzoek.
tegengas's avatar
| #123153 | 07-01-2011 23:11 | P.uncia
Artikel is geNUniet :(
P.uncia's avatar
| #123154 | 07-01-2011 23:13 | Antares
Wil je een uitleg?
Antares's avatar
| #123161 | 07-01-2011 23:28 | Antares
Ik wil overigens niet lullig overkomen want de insteek van het artikel is erg goed. Glyfosaat (nu schrijf ik het goed) is inderdaad rotspul en iedereen mag weten dat het daar lag opgeslagen. Ook mag iedereen weten dat er met de voorschriften werd gerommeld en, natuurlijk, blijkt het dan een bedrijf te zijn dat voor Monsanto werkt. Daartussen liggen verbanden.
Antares's avatar
| #123163 | 07-01-2011 23:31 | Patman
Is het artikel alweer gecensureerd door het politburo van Laurens Verhagen?

Afgrijselijk dat Nujij.
Patman's avatar
| #123165 | 07-01-2011 23:32 | Patman
Ik ga er morgen eens een mailtje aanwagen. Ik vind het vreemd en verdacht.
Patman's avatar
| #123167 | 07-01-2011 23:37 | Antares
Ik ga er morgen eens een mailtje aanwagen. Ik vind het vreemd en verdacht.


Ik houd mijn mond want ik heb geen zin om op te draaien voor wat ik eventueel nog zou willen zeggen hierover. ;)
Antares's avatar
| #123172 | 08-01-2011 00:10 | tegengas
Misschien helpt het als je de (merk)namen eruit haalt.
tegengas's avatar
| #123175 | 08-01-2011 00:13 | Antares
Misschien helpt het als je de (merk)namen eruit haalt.


Dan houd je alleen de stemmingmakerij over en een heleboel gegevens zonder interpretatie.

Oeps, nu zeg ik het toch. Sorry. Ik ga niet voordoen hoe het wel moet.
Antares's avatar
| #123188 | 08-01-2011 01:06 | Ness
Niet getreurd, P.uncia, 19 stemmen is al heel mooi, en steeds meer mensen op Nu.jij vragen zich af wat er toch gebeurd met de artikelen die ze juist zo belangrijk vonden. Linksom of rechtsom, censuur verslaat zichzelf, altijd.
Ness's avatar
| #123199 | 08-01-2011 08:18 | xxxx
Een briefje allicht naar ? in de trant van:

Beste Redactie, Laurens Verhagen..

Gaarne zou ik van u vernemen wat uw beleid is t.a.v het verwijderen van artikelen op de site nujij.nl.
We doen een onderzoek naar de mate van (zelf) censuur van de media in Nederland, en nu.nl / nujij.nl blijken erg hoog te scoren op dit gebied.
Wij hebben inmiddels verschillende klachten uit geheel verschillende lagen van de maatschappij vernomen t.a.v. de vermeende censuur op uw sites, en doen onderzoek naar 10 casu in uw geval.
Alvorens daar verder op in te gaan, wil ik u in de gelegenheid stellen hierop van te voren in te gaan. Het zou een goede zaak deze issues zo mogelijk openlijk te kunnen bespreken, om de schijn van censuur in de media van Nederland zo veel mogelijk te vermijden.

-Wat is de directe reden voor het verwijderen van artikelen?
-Kunt u ons de policy/protocol per mail toezenden?

Alvorens ons onderzoek van de verschillende casu te publiceren zullen wij de resultaten van ons onderzoek aan u mededelen.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Onderzoek Media gedragingen Nederland.

en dan rustig een onderzoekje doen.....en publiceren (op nujij.nl natuurlijk)
xxxx's avatar
| #123200 | 08-01-2011 09:16 | tegengas
Hulpverleners Moerdijk-brand ziek

MOERDIJK - Tientallen hulpverleners die bij de enorme chemische brand in Moerdijk waren, kampen met acute gezondheidsproblemen.

Agenten, brandweerlieden en ambulance medewerkers klagen over geïrriteerde ogen, huidaandoeningen en hebben last van irritaties aan de mond, keel en luchtwegen.

Blijkbaar zijn de verbrande stoffen dus ook gevaarlijk.
tegengas's avatar
| #123211 | 08-01-2011 11:28 | madbello
madbello's avatar
| #123212 | 08-01-2011 12:24 | xxxx
Wow! echt ONMIDDELLIJK een kort geding aanspannen tegen die schurken!
xxxx's avatar
| #123331 | 09-01-2011 12:47 | Religiehater
Mag ik de link van dit artikel op Nu.nl plaatsen? Of waar dan ook?
| #123333 | 09-01-2011 12:51 | tegengas
Dit kan nog gaan lijken op de giframp in Bhopal.
tegengas's avatar
| #123391 | 09-01-2011 21:22 | chrls.
link werkt niet maar klokhuis weet het wel
chrls.'s avatar
aanmelden / inloggen