Door community (initieel Best Well), Op maa 6 nov 2017 18:07, 9 reacties, nieuws

De islam past niet in de Europese godsdienstvredeHet begin van de Europese godsdienstvrede kan nauwkeurig worden bepaald. Het was een reactie op de Unie van Atrecht (6 januari 1578) waarin de Spaanse landvoogd met de Zuidelijke Nederlanden overeenkwam dat de katholieke godsdienst de enige godsdienst was en dat iedere andere godsdienst verboden was. In de Noordelijke Nederlanden was de reformatie al op gang gekomen. Eerder waren de Nederlandse gewesten in de Pacificatie van Gent al overeengekomen om een oplossing te zoeken voor het naast elkaar bestaan van religies en werden de wetten op ketterij afgeschaft. De Noordelijke Nederlandse gewesten voelden zich geschoffeerd door de ‘Unie van Atrecht’ (1578) en reageerden met de ‘Unie van Utrecht’ die op 29 januari 1579 in de Dom van Utrecht werd ondertekend.

unie utrechtAanvankelijk ondertekenden enkel de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelre en de Groningse Ommelanden de Unie van Utrecht. In de loop van 1579 sloten ook het gewest Overijssel, Landschap Drenthe en Heerlijkheid Friesland en de steden Antwerpen, Breda, Brugge, Brussel, Doornik en Valencijn, Groningen, Ieper, Lier en Venlo zich bij de Unie aan. De voor godsdienstvrede belangrijke bepaling luidde: “persoonlijke vrijheid van godsdienst in Holland en Zeeland; in andere steden en gewesten vrijheid om eigen beleid op het gebied van godsdienst te voeren”.

29 januari 1579 was een begin
Je zou kunnen zeggen dat de Noord-Nederlandse poldermentaliteit en de beginnende Verlichting de ouders waren van de godsdienstvrijheid. De poldermentaliteit zorgde voor nieuwe eenheid in verscheidenheid en de aanstormende verlichting verbrak het primaat van religie over wereldse zaken. Toch zou het nog tot 1795 duren voor de logische consequentie van de vrijheid van godsdienst onder invloed van de Franse revolutie er in de vorm van een officiële scheiding van kerk en staat tot stand kwam.
De ‘Unie van Utrecht’ was een mosterdzaadje voor de godsdienstvrede dat behoedzaam gekoesterd en traag zijn weg vond naar het gehele Europese continent en per land uiteindelijk in wetten werd vastgelegd. Godsdienstvrijheid betekende dat iedere religie bestaansrecht had en dat ieder individu het recht had om zijn eigen godsdienst te kiezen of te verlaten. De dominantie van één enkele godsdienst was daarmee verbroken. Nederland kreeg nog wel te maken met een staatsgodsdienst die andere religies tolereerde, maar bij de nieuwe grondwet van Thorbecke in 1848 werden alle religies gelijk gesteld en kon iedereen beroep doen op de grondwet.

Polderende religies in Nederland
Ook religies moesten wennen aan het idee van godsdienstvrijheid en het heeft lang geduurd voordat er zich een verstandhouding ontwikkelde die afspraken mogelijk maakten. Nog steeds zijn er protestantse dominees te vinden die hel en verdoemenis preken over ‘paapse toestanden’. Ondertussen hadden de wat meer praktisch ingestelden al lang afspraken gemaakt over netelige kwesties. Bijvoorbeeld over gemengde huwelijken die op familieniveau tot ernstige problemen konden leiden. De praktische onderlinge afspraak tussen religies was dat in een gemengd huwelijk de kinderen zouden worden opgevoed in de religie van de vrouw. Binnenlandse missie om gelovigen van andere religies te verleiden om tot de eigen religie toe te treden werd als ongewenste concurrentie gezien. Inmiddels zijn we al weer veel verder. De Oecumene brengt religies steeds dichter bij elkaar in een sfeer waarin wat verbindt belangrijker is dan wat scheidt. Vrede op zijn best.

En nu de islam nog
De islam is er in haar periode van ‘splendid isolation’ in geslaagd om de Europese ontwikkelingen buiten de deur te houden. Ze treedt nu Europa binnen vanuit een geheel andere geschiedenis en als gevolg daarvan ook totaal andere opvattingen. De islam past niet in de Europese godsdienstvrede. Ze doet wel beroep op de zwaarbevochten ‘vrijheid van godsdienst’ om haar eigen onveranderde religie een plaats tussen de Europese religies te geven. Zonder bereid te zijn tot ook maar enige aanpassing van de eigen religie, staat de islam in Europa op het standpunt dat ze andere religies respecteert, maar niet deel wenst te nemen aan de in Europa geldende godsdienstvrede. Er is ook niets wat haar dwingt dat wel te doen. De islam is geen voorstander van de scheiding van kerk en staat. Ze zou een Europese godsdienst kunnen zijn als ze dat wel was en afzag van binnenlandse missie, als ze bij gemengde huwelijken toestaat dat de daaruit voortkomende kinderen in de religie van de vrouw worden opgevoed, ze zou andere religies als volkomen gelijkwaardig zien en haar gelovigen toestaan om uit de islam te treden of naar een andere religie over te gaan.

Aan Oecumene doet de islam niet. In het handboek voor Europese islamisten ( Westerse moslims en de toekomst van de islam) schrijft Tariq Ramadan dat moslims wel deel kunnen nemen aan interreligieuze gesprekken maar dat ze daarin de eigen waarheid moeten uitdragen en naar respect voor en aanvaarding van hun standpunt moeten zoeken (pagina 261-266). Elders in het boek roept hij op om de Westerse waarden en normen te vervangen door islamitische waarden en normen omdat het Westerse systeem ‘haram’ is (bijvoorbeeld pagina 255). De islam heeft haar eigen mosterdzaadje in Europa geplant en laat er geen misverstand over bestaan dat ze dat stevig wil laten groeien.

Godsdienstoorlog op komst?
Bassam Tibi, de in Nederland nog weinig bekende schrijver over de politiek van de islam, komt na zijn analyses tot een belangrijke vraag: wordt Europa islamitisch of de islam Europees? Hij beantwoordt de vraag niet. Dat kan ook niet. Niemand weet hoe het af zal lopen. Ik ben minder voorzichtig. Mijn stelling is dat als er niets verandert Europa gaandeweg islamitisch zal worden. Ik baseer dat op de waarneming dat overal waar de islam in de geschiedenis voet aan de grond heeft gekregen de cultuur werd geïslamiseerd en daarmee de machtsverhoudingen. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn op dit ogenblik het toneel van godsdienstoorlogen. Terwijl Saoedi-Arabië de strenge salafistische islam naar Europa exporteert, zijn de islamitische landen het toneel waar islamisten een theocratie willen installeren en dictators (als eerder Sadam Hussein) die dat trachten te voorkomen. Met de komst van islamitische migranten en vluchtelingen komt ook een deel van de spanningen uit dat gebied binnen. Daarnaast komt echter ook de banier binnen waaronder alle moslims, ondanks hun tegenstellingen, zich scharen binnen: een religie die de wil heeft om te domineren. In Nederland is de appreciatie van de islam na 9/11 en de opkomst van de korangetrouwe IS niet groot meer. Ook het vertrouwen in moslims die zich distantiëren onder het motto ‘niet mijn islam’, genieten weinig vertrouwen. Regelmatige peilingen die uitwijzen dat onder de Europese moslims de aanhang voor IS onverwacht groot is, dragen daar aan bij.

De spanningen tussen moslims en de Europese bevolking zal in de toekomst alleen maar blijven toenemen. De integratie wordt tegengewerkt door de islam, door de thuislanden en door de sociale controle die moslims op het gewenste spoor houdt. Moslims worden gestimuleerd andere dan economische deelname aan de samenleving te vermijden. Op de lange duur kunnen de spanningen zo groot worden dat de bestaande tegenstellingen volledig aan het licht treden. Dat zal het moment kunnen zijn waarop de islam het ongeschreven verdrag (Ramadan: pagina 92) eenzijdig opzegt en een strijdende islam wordt zoals we die van elders kennen.
De tribale cultuur waaruit de islam voortkomt en die ze in zich opgenomen heeft maakt de islam sterker dan de Europese godsdiensten die maar weinig militante aanhangers kennen die bereid zijn om voor hun religie te vechten, laat staan de martelaarsdood te riskeren. Dit verschil verontrust de Europese bevolking. Europa kent geen tribalisme meer, al vanaf de veroveringen door Julius Cesar werd het tribalisme bestreden. Kerk en adel hebben dat later voortgezet omdat de tribaal georganiseerde bevolking geen ander gezag boven zich duldde.

Strijden voor Europese waarden en normen
Vroeg of laat zal Europa de strijd met de tribale islam moeten aangaan. Hoe eerder, hoe beter, want de strijd zal heviger worden naarmate die langer wordt uitgesteld. Een invalshoek is de rechten die de islam ontleent aan de vrijheid van godsdienst te ontnemen. Dat betreft onder meer de vrijheid om scholen te stichten, Moskeeën te bouwen en belastingaftrek voor giften aan islamitische instellingen.
Rechten ontlenen aan de vrijheid van godsdienst zou alleen toegankelijk mogen zijn voor religies die ten volle de normen en waarden waarop de vrijheid van godsdienst is gebaseerd onderschrijven en dat in de praktijk niet alleen met de mond belijden.
Bij deze invalshoek wordt de islam niet verboden, maar gezien haar leer uitgezonderd van de rechten waarop religies zich mogen beroepen. Pas als de islam in Europa zich hervormt en past binnen de Europese godsdienstvrede zouden die rechten haar weer kunnen worden toegekend.
Er is moed voor nodig om zo’n strijd aan te gaan. Het zou een strijd kunnen zijn die geïnitieerd wordt door de christelijke religies en door christelijke politieke partijen. Het zal geen eenzame strijd worden. Een groot deel van de bevolking zal zo’n strijd steunen en het is ook bepaald niet uit te sluiten dat een relevant deel van de moslims die strijd zal steunen omdat ze in vrede willen leven en met rust wil worden gelaten door de militante islam.

De godsdienstvrede heeft in Europa rust en vrede gebracht en godsdienstoorlogen uitgebannen. Het zou niet moeten rusten voordat ook de islam inziet dat dit in het belang is van moslims voor wie de islam thans nog een belemmering vormt om volledig geaccepteerd te worden.
Annotaties:
| #261189 | 06-11-2017 20:03 | ouwe knar
Ik baseer dat op de waarneming dat overal waar de islam in de geschiedenis voet aan de grond heeft gekregen de cultuur werd geïslamiseerd en daarmee de machtsverhoudingen. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn op dit ogenblik het toneel van godsdienstoorlogen. Terwijl Saoedi-Arabië de strenge salafistische islam naar Europa exporteert, zijn de islamitische landen het toneel waar islamisten een theocratie willen installeren en dictators (als eerder Sadam Hussein) die dat trachten te voorkomen.
....
Dat betreft onder meer de vrijheid om scholen te stichten, Moskeeën te bouwen en belastingaftrek voor giften aan islamitische instellingen.
Rechten ontlenen aan de vrijheid van godsdienst zou alleen toegankelijk mogen zijn voor religies die ten volle de normen en waarden waarop de vrijheid van godsdienst is gebaseerd onderschrijven en dat in de praktijk niet alleen met de mond belijden.
Het probleem van de grote islam volksverhuizing is, dat vooral 'achterlijken' met de stroom meekomen, en zij onder het mom van gastvrijheid alle ruimte krijgen om het sociale systeem dat al onder druk staat, nog verder uit te hollen.
Buiten beschouwing latende de moedwillig kwaadwillende elementen.
ouwe knar's avatar
| #261192 | 07-11-2017 09:22 | ..................
en zij onder het mom van gastvrijheid alle ruimte krijgen om het sociale systeem dat al onder druk staat, nog verder uit te hollen.


Het sociale stelsel was alleen bedoeld om de werklozen op te vangen,die door de komst van de goedkopere arbeiders buitenspel werden gezet.
En iedereen die in de bijstand kwam mocht gaan werken voor zijn uitkering,of werken vanuit een bijstandsuitkering.
In al die jaren met de PVDA en de rest van de kliek in den haag zo de lonen werden gedrukt van de onderlaag.
En het ligt niet aan de vluchtelingen dat je sociale stelsel word uitgehold.
Dat verdient zich weer terug op den duur.Ook de vluchtelingen zijn weer nieuw goedkoop werkvolk wat weer belastingcenten moeten afdragen aan de staat.
Het beleid is dat iedereen kan rondkomen van een uitkering,en niet zal komen te overlijden zoals in een ander land dat wel het geval is.
Voor de rest worden sigaren verdeeld onder het kliekje profiteurs,wat elkaars belangen dienen..
| #261195 | 07-11-2017 18:19 | ouwe knar
Ook de vluchtelingen zijn weer nieuw goedkoop werkvolk
De tijden dat er veel handenwerk nodig was is voorbij. Er komt steeds minder werk. Er wordt helemaal niets gedaan om vluchtelingen geschikt te maken voor voor goedkoop werkvolk. Velen zijn en zullen langdurig werkeloos blijven. Verarmen, in een eigen kringetje blijven ronddraaien en radicaliseren. Ik heb het vermoeden dat er iets heel anders speelt.
Lees http://www.stopdebankiers.com/bang-cultuur-verdwijnt/
Domweg alle vluchtelingen als slachtoffer bestempelen, sorry, dat vind ik leugens.
ouwe knar's avatar
| #261198 | 07-11-2017 22:04 | ..................
Domweg alle vluchtelingen als slachtoffer bestempelen, sorry, dat vind ik leugens


Ze zijn allemaal het slachtoffer van het gegraai van corperatie's en wij mogen voor alles opdraaien.
Zo zie ik het,en om die reden ga ik niet enkel over de vluchteling berichten.
Alsof zij het probleem zelf zijn,terwijl het westen gewoonweg daar ruim 100 jaar heeft lopen stoken.Of bezet heeft gehouden met dictatortjes.
Om die reden is een deel achter gebleven in tijd.
Zeg maar blijven hangen in tijd,terwijl wij vooruit gingen.

Over het goedkope werkvolk blijft bestaan.
Robots vervangen al een groot deel van de arbeiders door de moderne industrie.
Waar het om gaat is dat in europa (nederland) zometeen een groot gat komt te vallen door de vergrijzing.
Wie gaat dat betalen.Je zit dus met werkplaatsen die wegvallen,maar ook met wie al die belastingen gaan betalen als alle gepensioeneerde geen belasting meer betalen.
Soros zei het eens in een interview dat europa ten onder zal gaan,als het geen vluchtelingen toelaat.
Zoals hij het zegt en met die vergrijzing kan ik me er wel iets bij indenken.
Ik zie het ook anders,en dat is dat het werkelijke doel is om mensen te hervormen naar westers model,zodat als ze later weer terug keren,die westerse waarden meenemen.En zo het midden oosten verwesterd zal worden.
Er zit dus ook een pluspunt aan het hele gebeuren.
| #261201 | 08-11-2017 16:10 | ouwe knar
Soros zei het eens in een interview dat europa ten onder zal gaan,als het geen vluchtelingen toelaat.
Zoals hij het zegt en met die vergrijzing
Vergrijzing is/was een van de doelstellingen van Soros en kompanen. Het eeuwige gel*l over overbevolking. Het riedeltje 'Problem – Reaction – Solution' wordt misschien al duizenden jaren in praktijk gebracht. (https://www.jeremiahproject.com/new-world-order/understanding-hegelian-dialectic/).
Zaplog staat bol van artikelen over Soros en die zijn nergens lovend.
http://zaplog.nl/zaplog/article/soros_gebruikt_vluchtelingen_als_breekijzer_voor_wereld_overheersing http://zaplog.nl/zaplog/articles/soros
ouwe knar's avatar
| #261204 | 08-11-2017 18:21 | ..................
Problem – Reaction – Solution

Dat is exact wat die soros doet.
Het is een europeaan,en hij heeft alleen landen als rusland aangevallen.
Dat hij bepaalde groepjes betaalt om onrust te zaaien zal wel horen te maken hebben met de oude cultuur waar europa nog in leeft.
Ik geloof er niet in dat hij moedwillig europa ten val wil brengen met die vluchtelingenstroom.
We moeten niet denken dat wij extra worden behandeld door de elite,omdat we europeanen zijn.
Ook wij zijn maar piepeltjes.
| #261205 | 08-11-2017 18:55 | ouwe knar
Het is een europeaan,en hij heeft alleen landen als rusland aangevallen.
Dat hij bepaalde groepjes betaalt om onrust te zaaien zal wel horen te maken hebben met de oude cultuur waar europa nog in leeft.
Eh.... een omtrekkende beweging van tamso?
Nog een leuke over andere culturen: http://www.blacklistednews.com/Leaked_Secret_Cable_Confirms_Israel_Conspiring_with_Saudi_Arabia_to_Provoke_War/61573/0/38/38/Y/M.html Oost met west, tegen oost. Of nieuw met oud, tegen oud... . Wie is wie, wat is wat... Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
ouwe knar's avatar
| #261209 | 09-11-2017 09:18 | ..................
Ik bedoel niet te zeggen dat mr G Soros het zo goed voor heeft voor de bevolking,maar meer in het algemeen voor het elite kliekje en al hun trawanten en volgelingen.
Die Soros is natuurlijk een NWO elite ventje.
Zolang we nog eten op de plank hebben en krijgen,we het nog redelijk goed hebben,om niet in opstand te komen.
Wij het volk hebben geen moer te vertellen.
Daar moet je gewoon bij neerleggen dat datgene niet zal veranderen.Stemmen op populisten en gecontroleerde zio partijen zet ook geen zoden aan de dijk en verschuift het probleem alleen maar naar een minderheid.
| #261210 | 09-11-2017 09:37 | ..................
Die link van jouw gaat om het behoud van de petro dollar.
En de invloeden van de shia's in het midden oosten.
Ik begrijp inmiddels het verschil in hun geloof,dat shia's meer op de katholieke leer lijkt.
Shia's martelen zichzelf jaarlijks ter ere van hun geloof (het zondigen),wat volgens de sunni moslims verboden is.
En waarom israel/saoudie/usa zo bang is voor de shia's is dat zij desnoods zichzelf opofferen tegen de staat israel.
Dus hoe machtiger Iran word,des te groter de dreiging naar israel mocht het tot een oorlog komen.
In feite word er een scenario afgewerkt die volgens hun reli boeken staan beschreven over de eindstrijd tussen het westen en oosten.
Saoudie is een vazalstaatje van het westen.
Kan je voorstellen dat de rijke sunni landen een land als jemen niet eens kunnen veroveren.

Trouwens ik ben ook benieuwd welke rol turkije erin speelt.
Omdat iran en turkije geen vijanden van elkaar zijn.Zij hebben weer eebn gezamelijk probleem en dat zijn de koerden.
aanmelden / inloggen