Door Patman, Op maa 30 apr 2012 14:24, 7 reacties,    

De ‘oranjes’ en het gastvrije Nederland

Dat het met de Oranjes en/of pseudo-Oranjes in het verleden moreel en mentaal niet zoveel beter was gesteld als vandaag, zullen wij u duidelijk proberen te maken aan de hand van enkele historische gegevens uit volstrekt open bronnen. Een opsomming van gebeurtenissen maakt duidelijk dat deze familie met de Nederlanders niets heeft en hun gastland per generatie wel een keer verraadt. Een bloedrode draad van bedrog, misleiding, geheimzinnigheid en manipulatie is er uit te destilleren. Er ligt een zware financieel-economische en politieke verbinding met het Verenigd Koninkrijk, c.q. de British Crown. De wijze waarop de geschiedschrijving de bronnen interpreteert is precies het probleem waar we mee hebben te maken. Men kan het evenzeer censuur noemen.


Vandaag spreken wij echter over een briljant synoniem voor censuur, de zogenaamde media-code. Een goed verstaander begrijpt onmiddellijk, dat we hier hebben te maken met een verregaande beperking van de persvrijheid, opgelegd door een instituut, dat we zelf in de benen houden, de Rijks Voorlichtings Dienst. Dit censuur-bureau in dienst van de zogenaamde oranjes geeft gecontroleerde pers-berichten uit, zonder daarbij aan te geven hoe het zit met het waarheidsgehalte. Soms komt er nieuws, wat niet is voorbereid en binnen een paar uren is dat echte nieuws gekaapt en gecensureerd. Het meest recente voorbeeld is het ?ongeval? met Friso in Oostenrijk. De initiële berichten waren éénduidig, waarop de RVD direct verwarring schiep en vervolgens de berichtgeving overnam, om een en ander in het juiste perspectief te plaatsen. Niet voor ons, de burger, maar voor de wederom ?zwaar getroffen familie?, die vervolgens letterlijk in zak en as talloze malen voor de camera?s heen en weer paradeerden. Een ongeloofwaardige zwarte vertoning, maar niemand die ook maar een enkele kritische noot liet horen, integendeel.


Velen van ons denken soms tegen beter weten in, dat de vermeende oranjes het beste voor hebben met volk en vaderland. Een zorgvuldig gecultiveerd imago, met hand en tand verdedigd door een steeds groeiend operationeel leger van hulptroepen. Maar bepaalde historische gebeurtenissen plaatsen dat imago in een geheel andere context. De rode draad door de geschiedschrijving wordt gekenmerkt door machtsmisbruik, kapitaal en desinformatie. Telkens door de eeuwen heen culmineert dit in loepzuiver landverraad. Velen van ons menen dat dit absoluut niet het geval is, maar sommigen beginnen te twijfelen omtrent de integriteit en goede bedoelingen van het ?vorstenhuis?.


De koninginnen


Het huidige staatshoofd heeft verzuimd haar nageslacht een fatsoenlijke opvoeding te geven, met als gevolg dat we momenteel zitten met een verzameling nietsnutten en klaplopers, zelfingenomen wereldvreemde lieden met een volstrekt duistere agenda. Waar het huidige staatshoofd echter wel goed voor heeft gezorgd is de financiële erfenis van de familie. Door zich in te laten met occulte genootschappen als Bilderberg Conferenties, Maltheser Ridderorde, de Club van Rome, de Zwanenbroeders en allerlei andere verborgen toestanden waar wij geen weet van hebben dankzij de ?media code?. Door als staatshoofd niet in te grijpen bij de verkwanseling van de Nederlandse soevereiniteit, als gevolg van het laten vallen van de Gulden en het ratificeren van de EU Grondwet-met-een-ander-kaft, heeft zij land- en volksverraad gepleegd. Bij referendum was vastgesteld, dat de Nederlander niets te maken wil hebben met een door bureaucraten opgelegd reglement van orde.


Doen we vervolgens nog een stapje terug in de tijd, dan stuiten we onherroepellijk op de controleur van moeder Juliana, haar ?echtgenoot? Bernhard zur Lippe B. Ook hem en zijn vrouw kunnen land- en volksverraad worden verweten door in de meidagen van 1940 een goed voorbereide vlucht naar Engeland uit te voeren, terwijl op de Grebbeberg nog Nederlanders sneuvelden voor Koningin en Vaderland. Na de oorlog werd hij binnengehaald als verzetsheld, deed een poging tot staatsgreep in Indonesië na de soevereiniteitsoverdracht, deed een poging tot staatsgreep in Nederland die bekend is geworden als de Greet Hofmans Affaire. Steekpenningen, spionage, wapenhandel, desertie, landverraad, overspeligheid, occulte bijeenkomsten, corruptie en nog veel meer inferieure eigenschappen waren verenigd in één persoon, de crimineel Bernhard (in media-code: ?de schavuit?)


Ook hun moeder en schoonmoeder Wilhelmina liet zich aan de Nederlanders niets gelegen liggen en nam de benen op 13 mei 1940 en gaf daarmee de facto de kroon en regering op. De goed voorbereide vlucht werd een paar jaar later gevolgd door een goed voorbereide staatsgreep. Met name het linkse verzet is door de Londense kliek stelselmatig verraden en geliquideerd. Door het Englandspiel is het verzet nimmer goed van de grond gekomen. De lafhartige oranjes hadden geen belang bij een sterk verzet en een sterke, zelfstandig denkende opponent op het momen dat de staatsgreep ten uitvoer werd gebracht. Voor de oorlog was de Nazi prins Hendrik met de regelmaat van de klok in opspraak als gevolg van zijn seksuele misdaden (in media-code: ?escapades?)


De koningen


Gaan we nog weer een paar stappen terug in de tijd, dan lag de interesse van koning Willem III (de naar alle waarschijnlijkheid laatste afstammeling van koning Willem I) meer bij persoonlijke geneugten, liep daarbij syphilis op, was de laatste 20 jaar van zijn leven niet voor rede meer vatbaar en is door de intriges van de corrupte en valse Emma wijsgemaakt, dat hij op zijn oude dag nog een dochter had verwekt. Desalniettemin gaan er geluiden dat hij hart voor zijn volk had door donaties, maar daar hechten wij vrij weinig waarde aan, immers de man en zijn vrouw Sophia bewezen het tegendeel door de Billiton-affaire, een schoolvoorbeeld van misleiding en voorkennis, waar de Staten generaal toen nog een stokje voor kon steken.


Zijn vader, koning Willem II, die gebrekkig Nederlands sprak is zijn hele leven gechanteerd om zijn bi-seksuele levenswandel en verplichtingen aan vele bastaarden. De man had dus zijn handen vol aan zichzelf. Hij is door Thorbecke (ook van een volksverraderlijk slag, in media-code: ?staatsman?) netjes uit de wind gehouden door middel van een grondwettelijk gedrocht, wat meer lijkt op het ?Handboek voor een koning?, dan op een basiswet voor een soeverein volk. Bij de afscheiding van België speelde hij een zeer dubieuze en verraderlijke rol, omdat hij aanspraak dacht te kunnen maken op de troon en eventueel zelfs de Franse troon.


Koning Willem I, zijn vader is in de Nederlanden ook weer via een staatsgreep aan de macht geholpen. Na jaren van omzwervingen en bedelen om een stukje land of een of ander vorstendommetje in Duitsland, is hij door de geallieerde overwinnaars van Napoleon, Engeland en Pruisen als zetbaas in Scheveningen op het strand gezet. Hij ging voortvarend aan de slag door perscensuur af te kondigen en allerlei lucratieve ondernemingen te helpen oprichten. Ging het goed, dat zat de koning-koopman op de eerste rij voor zijn dividend, liep het fout, dan was de strop voor de Nederlandse schatkist. ?Koopman-koning? is de media-code voor doortrapte gauwdief, machtsmisbruik, nepotisme en zelfverrijking.


De stadhouders


Zijn vader stadhouder Willem V deed de naam van Oranje alle eer aan door eerst de koning van Pruisen een patriottische opstand neer te laten slaan en toen het er echt op aan kwam, het land met de staart tussen de benen te verlaten. In Engeland pleegde hij nogmaals postuum landverraad door met zijn handtekening de Nederlandse vloot en overige overzeese bezittingen aan de Engelsen over te dragen.


Zijn vader en voorganger stadhouder Willem IV was de eerste machthebber die niet van Willem van Oranje afstamde, want koning-stadhouder Willem III was in 1702 kinderloos gestorven. Later zullen we een artikel laten verschijnen, hoe deze Willem III in 1688 met de ?Glorious Revolution? een begin met de ontmanteling van de Republiek der Nederlanden heeft gemaakt. In 1672 is deze Oranje door middel van een staatsgreep aan de macht gekomen, waarbij de huurmoord op de Gebroeders de Witt de meest in het oog lopende gebeurtenis is geweest. Door in 1688 op de troon van het Verenigd Koninkrijk te gaan zitten is de Republiek financiëel en economisch te gronde gericht.


Zijn vader, stadhouder Willem II was de zoon van Frederik Hendrik. Willem II is als 14-jarige getrouwd met de Engelse Mary Stuart en overleed op 24-jarige leeftijd aan de pokken, nog voor dat Willem III geboren was. Deze Willem II had, zo jong als het ventje was, ambitieuze plannen. Rabiaat anti-katholiek en tegen de vrede met Spanje in 1648, omdat hij en zijn moeder Amalia van Solms vonden, dat er nog wel wat viel te winnen. Zij verzetten zich uit alle macht tegen een vredesovereenkomst wegens “derving van lucratieve inkomsten”, u ziet, het draait alleen maar om geld. Echter zijn tegenstanders in de Staten Generaal onder leiding van het machtige Amsterdam waren hem de baas en zodoende werd de vrede van Münster getekend. Het land was na 80 jaar oorlogsmoe en er kon goudgeld worden verdiend met de overzeese handel. De Gouden Eeuw lag voor de deur.


Maar de vaderlandslievendheid van dit kereltje kende echter geen grenzen en dus beraamde hij een heuse staatsgreep (ook toen al!) samen met zijn compaan Willem Frederik van Nassau-Dietz de stadhouder van Friesland om de Staatsgezinden onder de duim te krijgen. Republikeins gezinden sloot hij op (de Loevesteinse factie) en op deze manier stal hij de harten van de Nederlanders……


Conclusie


U leest het: het zat er al vanaf het begin in. De Oranjes en hun erfgenamen zijn hier vijf eeuwen bezig aan hun gerief te komen ten koste van hun gastland aan de Noordzee. Een bloedrode draad door onze geschiedenis. Tegenstanders worden rücksichtslos geliquideerd, opgesloten, tegengewerkt, verbannen of schadeloos gesteld (media-code voor omkoping) met gemeenschapsgeld. Steeds hebben zij kans gezien om de volksgunst te manipuleren, zodat we worden geboren met de illusie dat Nederland zonder de oranjes gedoemd is ten onder te gaan. Deze familie laat zich al eeuwen ondersteunen en gebruiken door buitenlandse mogendheden, bondgenoten noemen we ze. Nederland is een protectoraat, een controle mechanisme van een Anglo-Amerikaanse machtselite en wordt in het gareel gehouden door haar zetbazen: De “oranjes”. Langzaam maar zeker tekenen zich drie ontwikkelingen af:
    1. Een nieuwe koning, zo die er al komt, gaat “inhoudelijk-ceremoniëel” aan de slag, de kapitalen zijn het land uit en hij kan relatief weinig schade meer aanrichten, in tegenstelling tot zijn broer Friso.

    2. Het officiële bestuur van het land wordt op regenteske wijze overgenomen door het nieuwste centralistische vehikel, de Europese Unie, met allemaal ongekozen ambtenaren die plannen maken namens het financieel-economische machtskartel.

    3. Het daadwerkelijke bestuur van dit land is in handen van een goed georganiseerd crimineel syndicatief kartel, die de rol van zetbaas gaat overnemen van de verraderlijke oranje kliek.Nederland is eeuwen geleden uitgeleverd en aan de definitieve ontmanteling wordt momenteel de laatste hand gelegd.


Noot:


Denkt u nog even aan het wat “verwaterde” 2 plus 5 Punten Plan?


We zullen het in deze context maar niet meer aanroeren, want dat kost zoals we hebben ondervonden nogal wat “overtuigde republikeinen” en levert krasse en vooral negatieve reacties op. Echter: meedoen met het systeem is het accepteren, daar kan geen orangist tegenop.


Ondertussen schrijdt de tijd wel voort, lopen de spaarpotten leeg en verdwijnt ons recht op zelfbeschikking langzaam achter de horizon…..


Mits u natuurlijk vrede heeft met een zogenaamd “gekozen” zetbaas, want dan houdt alles op…..

Annotaties:
| #179166 | 30-04-2012 15:01 | Appie
Toch weer wat geleerd op deze heug(l)elijke dag.
Appie's avatar
| #179168 | 30-04-2012 15:49 | Paul2
Voor het broodnodige MSM tegengeluid hebben we gelukkig de NRC:
Ode van NRC aan prettig nationalisme en Beatrix
http://www.welingelichtekringen.nl/20808-ode-van-nrc-aan-prettig-nationalisme-en-beatrix.html
| #179229 | 01-05-2012 07:30 | zanussi
Het was regenachtig op de dagen voor k-dag maar op k-dag zelf was het mooi weer en vandaag regent het weer. Een gezond lenteregentje wordt op K-dag niet meer gewaardeerd! In plaats daarvan zet men liever de hele natie onder de haarp-o-wave om maar te zorgen dat de hoed van mevrouw de k niet nat wordt op k-dag! Ik voel me niet meer zo enorm moe nu dat de mooiweer-o-maat weer uit staat.
zanussi's avatar
| #179253 | 01-05-2012 16:38 | ouwe knar
Ik voel me niet meer zo enorm moe nu dat de mooiweer-o-maat weer uit staat.
Ow, ik dacht dat ik gewoon mijn dag niet had...
ouwe knar's avatar
| #179345 | 01-05-2012 23:39 | Make_over
Zanussi, wat weet jij over automaten dat wij niet weten?
Make_over's avatar
| #179352 | 02-05-2012 00:00 | zanussi
Het kan niet anders of ze worden gebruikt om er oa voor te zorgen dat het mooi weer is zodat compleet onzinnige activiteiten zo als k-dag plaats kunnen vinden zonder regen. En het was juist net zo lekker regenachtig weer ..
zanussi's avatar
| #179358 | 02-05-2012 00:17 | Make_over
Je kunt wel regen wegjagen maar de temperatuur opjagen kan toch niet?
Make_over's avatar
aanmelden / inloggen