Door Eheu, Op maa 1 nov 2010 23:24, 12 reacties,    

De vrijmetselaars methode van moorden: III- Het verschijnsel rituele moord&het bewijsprobeem, Dl 1

RITUELE MISDRIJVEN EN JUSTITIE. ILLUSTRATIE VAN DE PROBLEMATIEK ADHV TWEE CONCRETE ZAKEN

========================
WOORD VOORAF.

De rituele moord is sinds eeuwen al een van de meest voorkomende soorten van moord. Ook vandaag nog zijn veel 'onverklaarbare' misdrijven waarover in de media gesproken wordt, in feite rituele misdrijven.Maar deze delicten zijn alleen maar onverklaarbaar en mysterieus vanwege het feit dat er meerde redenen zijn waarom ze behandeld worden als gewone misdrijven (o.a. omdat ze van hoger hand in de doofpot gestopt worden, en omdat het publiek slecht geinformeerd is over dit soort zaken). Dat verklaart de tegenstrijdigheden in de onderzoeken naar dit soort zaken, en de vaagheden in zaken waarover bijna dagelijks door de massa media bericht wordt, dwd zaken als die van Cogne, Erba, Meredith en Garlasco, Bovendien, als je over rituele moorden durft te spreken, wordt je onvermijdelijk voor gek versleten en daarom zullen de weinige mensen die er ware dingen over kunnen zeggen, meestal zwijgen, terwijl zij die dat niet doen, zoals Gabriella Carlizzi, als fantasten worden weggezet.

DE RITUELE MOORD.DEFINITIE.

Laten we eens bekijken wat rituele moord nu precies is, Daarna kunnen we beter de klaarblijkelijke desinteresse van het justitiele apparaat en van de wetenschap (ook van de psychiatrie en van de criminologie) voor dit fenomeen begrijpen.

Een rituele moord is een moord die begaan wordt niet uit gangbare volgens het toeval varierende motieven, maar met een precies doel voor ogen, dat verder rijkt dan het doel dat met elke afzonderlijke misdaad op zich beoogt wordt, en hij is functioneel ihkv de belangen van een georganiseerde groep (religieus, sociaal, of van welke aard dan ook) of van de individuele persoon die die moord pleegt. Om hem tot de categorie van rituele moorden te kunnen rekenen, moet het misdrijf bepaalde vaststaande kenmerken vertonen die een functie hebben in het bewerkstelligen van het uiteindelijke doel dat met de moord beoogt wordt..
Zo zijn behalve de moorden van bepaalde satanische secten, veel moorden van de maffia (maar niet allemaal), de moorden van een seriemoordenaar, en de moorden gepleegd door de vrijmetselaars, rituele moorden te noemen.
In het geval van maffiamisdaden bijvoorbeeld, volgen de moorden vaak een preciese rituele methode wanneer het gaat om de liquidatie van een medelid dat te veel gepraat heeft of verraad heeft gepleegd. In zijn boek 'Gomórra' beschrijft Roberto Saviano bijvoorbeeld de moord van de Camorra op een van zijn leden die spijtoptant was geworden: zijn zwaar verminkte lichaam met afgesneden tong werd midden op straat gevonden. Met andere woorden: de verrader mag niet op een willekeurige manier om het leven komen, maar volgens een nauwkeurig ritueel dat als afschrikwekkend middel dienst moet doen voor toekomstige verraders, en tegelijkertijd is het voor de groep een gelegenheid om haar macht te tonen en te laten gelden.
Ook de misdaden die gepleegd worden door satanistische organisaties zijn riutele misdaden, bijvoorbeeld die van de zgn. 'Bestie di Satana' ('Beesten van Satan'), een van de weinige sectes die ooit door Justitie opgerold zijn (de andere daarentegen kunnen gewoon doorgaan met doen wat ze willen, dankzij de gewichtige wetenschappelijke literatuur van beroemde deskundigen die koppig volhouden dat het satanisme een heel beperkt fenomeen is waarbij hoogstens af en toe eens een haan geofferd wordt; maar wat die deskundigen dan weer nooit doen is antwoord geven op de vraag ''wat er met de honderden Italiaanse kinderen gebeurt die spoorloos verdwijnen volgens de officiele data van de landelijke politie''.
Over de moorden door de vrijmetselarij wordt in de literatuur absoluut helemaal nooit gesproken, zoals we in de vorige artikelen al uiteengezet hebben. Toch heeft de vrijmetselaarsmoord een eeuwenoude traditie waar ze nogal trots op is, en daarover wordt wel gefluisterd, maar het wordt nooit grondig geanalyseerd. In die traditie figureren beroemde persoonlijkheden zoals Mozart (men denkt dat hij vergiftigd werd omdat hij in zijn opera 'Die Zauberflöte' een aantatl vrijmetselarij geheimen had onthuld; en er is een gerucht dat hij zijn Requiem nooit voltooid heeft, omdat hij het voor zich zelf schreef, wetende dat hij vermoord zou worden), en Ludwig van Beieren, die niet toevallig sterft op een datum die uiterst goed past in de rituele symboliek van de vrijmetselarij: 13-6-1886 waarvan de numerieke waarde (dwz de som van de cijfers ervan) niet toevallig 33 is (de hoogste vrijmetselaarsgraad).

Wat heel opvallend is, is dat in specialistische handboeken ook geen enkele verwijzing naar rituele misdaad te vinden is. Bijvoorbeeld in het "Crime Classifcation Manuel' dwz het handboek van de FBI over de classificatie van geweldsdelicten en de verschillende op elke soort delicten toegesneden onderzoeksmethoden, vinden we allerlei varieteiten van moorden, behalve de rituele moord.
Als je daarentegen op het Internet de zoekterm 'rituele moord' intikt, vind je een massa aan informatie en boeken over 'de joodse rituele moord', met alle polemieken die daar bij horen in de religieuze context van het al dan niet waar zijn van de vele verhalen over dat soort moordpraktijken in de late Middeleeuwen, maar je vind daarentegen absoluut niks over het fenomeen rituele moord in onze eigen tijd. Absolute stilte.
Het hoeft dus niet zo te verbazen dat in de gerechtelijke onderzoeken naar rituele moorden, zoals de seriemoorden op 12 vrouwen in Rome (zie eldes op deze site), die moorden niet als zodanig herkend worden. Want het is óf het een óf het ander: of de onderzoekers van die moorden behoren tot dezelfde organisatie als de moordenaars, zodat zij als zij de symboliek die typisch is voor die moorden herkennen, de waarheid van de zaak verborgen zullen houden, óf degene die de moord onderzoekt herkent die symboliek niet, en in dat geval zal hij denken dat het pure science fiction is wat hij allemaal zou kunnen horen over een organisatie die zo complex is dat ze allerlei tentakels heeft overal in de maatschappij zodat ze in staat is om elk onderzoek naar dit soort zaken te saboteren krachtens de geheimhoudings eed die alle leden van alle niveaus van deze organisatie met elkaar verbindt en verhindert te spreken over die zaken.

WAARAAN HERKEN JE EEN RITUELE MOORD?.

Een rituele moord valt te herkennen aan een aantal aanwijzingen. Een daarvan is de datum waarop hij gepleegd wordt. Een andere belangrijke aanwijzing is in het geval van betrokkenheid van de Rosa Rossa, het niet terug kunnen vinden van het moordwapen, want dat wordt door die organisatie gebruikt voor hun esoterische rituelen. Een verdere aanwijzing wordt gevormd door de aanwezigheid op de plaats delict van objecten met een symbolische betekenis, zoals een roos, circels, piramides (zoals dat het geval was bij de moorden van het Monster van Florence bijv.) en nog andere.
Vaak gaat het ook symbolen die geen objecten zijn, maar met de plaats zelf van het delict verbonden zijn, en regelmatig zitten ze zelfs verstopt in de namen van de moordenaars en de slachtoffers zelf.
Een voorbeeld van zo'n symbolische plaats zien we bij de moord op Pantani, de wielrenner die in het hotel 'Le Rose' ('de rozen') dood gevonden werd.
Een voorbeeld van een delict waar de handtekening zich in de naam bevind: bij de moord op Annalura Pedron in '88 waren de verdachten Rosalinda Bizzo en haar zoon David Rosset (zodat de moeder ooit Rosalinda Rosset heette) dwz de initialen R.R., wat precies de handteking is van de Rode Roos. Een eigenaardige coïncidentie. En er is nog iets onthulllends in dit geval, want de twee verdachten behoorden tot een esoterische organisatie die zich 'Cenacolo 33' ('Het laatste Avondmaal 33', noot van de veraler: dat verwijst naar het schilderij van Leonardo Da Vinci.) Als u met enkel die gegevens op zoek gaat naar informatie, zal u al gauw duidelijk worden dat het hier om een rituele moord moet gaan.
Dan zijn er nog de andere soorten aanwijzingen die bij een rituele moord een rol spelen: de valse sporen, de systematische eliminatie van de getuigen, het feit dat familieleden van de slachtoffers lid waren van esoterische organisaties etc..
Vaak zijn in een misdrijf, zoals dat van Cogne en dat van Erba, bijv., nog veel meer aanwijzingen te vinden dat het om een rituele moord gaat, dan alleen de klassieke drie die daar doorgaans al voldoende bewijs voor leveren.

DE BEREKENING VAN DE DATUM.
Laten we even stilstaan bij de methode van berekening van de data die bij dit soort moorden een rol spelen.
De getallen die gebruikt worden bij dit soort moorden zijn in het algemeen de volgende:
- 7. het volmaakte getal. Dit getal heeft volgens Oswald Wirth een speciaal aspect, omdat in het zegel van Salomo de combintie van alle tegenover elkaar staande getallen 7 oplevert; dat wordt de 'wet van het septenarium' genoemd (naar het latijnse woord voor 'zeven')
- 8, in de Kabala is dit het symbool voor 'gerechtigheid', dwz in die zin dat iemand vermoorden kan betekenen 'gerechtigheid laten gelden' oftewel een gerechte straf voltrekken.
- 11, dit getal heeft dezelfde betekenis als 8 in het 'Golden Dawn' ritualisme van de Rozenkruisers. De Rozenkruisers namen dit cijfer over van de Golden Dawn die er de betekenis van 'gerechtigheid' aan hadden gegeven.
- 13, dit getal symboliseerd de dood en de gedaanteverwisseling. Behalve in de misdaden die door de Rosa Rossa gepleegd worden, komt dit getal ook vaak voor in delicten die door satanistische organisaties gepleegd worden. In die laatste ziet men ook vaak het getal 18 een rol spelen, omdat 18 niets anders is dan drie keer 6, dwz 666.
- tenslotte vinden we heel vaak alle veelvouden van het getal 11 terug, vooral het getal 33, dat niet alleen de vermenigvuldigen van 11 door 3 is, maar ook het getal van de hoogste graad van initiatie bij de vrijmetselaars.
Verder is het nog nuttig om te weten dat, behalve de veelvouden van het getal 11 en 13, alle andere getalen altijd herleid worden tot éen getal (dwz dat als de numerieke waarde van een datum bijvoorbeeld 25 is, je dan de twee cijfers 2 en 5 bij elkaar moet optellen, wat hier het getal 7 oplevert dus.)
Sommige data zijn bijzonder symbolisch te noemen omdat ze een combinatie opleveren van twee of drie symbolische getallen. Want getallen kunnen op nog andere manieren met elkaar gecombineeed worden dan via eenvoudige optelling (zie Papus: 'De wetenschap van de getallen')
Bijvoorbeeld bij de datum van de moord op Ludwig van Beieren, 13.6.1886, komt zowel het getal 13, dat van de dood dus, als het getal 33 van de hoogste vrijmetselaars graad voor. De moord ging de boeken in als zelfmoord door verdrinking, maar onlangs is men tot de ontdekking gekomen dat het in feite om een complot ging.
Om een recenter voorbeeld te geven: Cecilia Gatto Trocchi (een van de grootste deskundigen op het gebied van esoterisme in Italie, en iemand die vaak had gewezen op een vorm van satanisme in kringen van 'witte boorden' en in die van de politiek) stierf op 11.7.2005. Als je de laatste twee cijfers bij elkaar optelt, krijg je zeven, zodat je het getal kunt herschrijven als 11.77, en dat is een erg symbolisch getal, want 11 = gerechtigheid, en 77 is een getal dat vaak aangetroffen wordt bij satanische misdaden. Bovendien, als je alle cijfers van het getal bij elkaar optelt, krijg je 16, dat wil zeggen 1+6, dat is 7. ofwel het volmaakte getal en het voornaamste getal voor de Rode Roos. Met andere woorden: alleen al door de datum te analyseren en vanuit de wetenschap dat deze professor zich met dit soort onderwerpen bezig hield, is de hypothese dat het hier om een moord ging waarschijnlijk, en op zijn minst zou het reden moeten geven om verder onderzoek naar haar dood te verrichten. Maar het spreekt voor zich dat haar dood als zeflmoord de archieven in ging.

TWEE PRAKTISCHE VOORBEELDEN OM BOVENSTAANDE TE ILLUSTREREN: DE ZAKEN IN COGNE EN ERBA

Twee moorden die de afgelopen jaren gepleegd zijn, in Cogne en in Erba, zijn voor mensen die die deskundig zijn op het gebied van de studie van esoterisme heel duidelijke voorbeelden van rituele moorden. Maar vanwege verschillende motieven en redenen worden ze niet als zodanig herkend en behandeld door de autoriteiten. We zullen zien hoe dat kwam.
Allereerst zijn er de data:
Voor de zaak in Erba: 11.2.2006. Numerieke waarde: 13. Merk op dat het om de 11de gaat, ook zo'n symbolisch getal.
Voor de zaak Cogne: 30.1.2002. Numerieke waarde: 8.
Dan zijn er de aanwijzingen die bestaan uit het feit dat in beide moordzaken het wapen waarmee de moorden gepleegd werden, niet wordt teruggevonden. In het geval Erba is dat theoretisch niet onwaarschijnlijk omdat de daders daar genoeg mogelijkheden hadden om het wapen te laten verdwijnen, maar bij de moord in Cogne is het minder goed te begrijpen hoe de dader, Anna Maria Franzoni, het moordwapen binnen een paar minuten in zo'n kleine omgeving als de plaats Cogne heeft kunnen laten verdwijnen.

Een andere aanwijzing is de grote hoeveelheid bloed die overal aangetroffen werd op de plek van de kindermoord in Cogne. De schedel van het kind was verbrijzeld en uit een gat in zijn hoofd was hersenweefsel naar buiten gekomen.Omdat de Rosa Rossa voor haar rituelen delen van lijken gebruikt, rijst er twijfel of het extreme geweld dat hier gebruikt werd, wel de daad van de moeder zelf of van een of andere maniakale moordenaar was, of dat het niet veeleer tot doel had om een fetish te bemachtigen dat gebruikt kan worden bij esoterische rituelen
Deze beide gruwelijke faits divers hebben ook gelijkenissen met de moorden die we in een ander artikel hebben besproken, die op de twaalf vrouwen in Rome: de symboliek die in de data te vinden is, de onvindbaarheid van het moordwapen, en de grote hoeveelheid bloed die de slachtoffers verloren hadden.

Verder zijn er nog een hoop feiten en voorvallen met deze twee zaken verbonden die allemaal door de autoriteiten genegeerd werden,.Een maand voor de moord in Cogne had Gabriella Carlizzi- de onderzoekster die meer dan wie dan ook heeft gedaaan om de organisatie Rosa Rossa tegen het licht te houden- enkele gerechtelijke autoriteiten gewaarschuwd dat de Rosa Rossa een misdaad aan het plannen was waarbij ze een kind van drie met een bijbelse naam zouden ombrengen, en dat dat zou gebeuren op een plek die met de naam 'Paradijs' verbonden was. Deze onderzoekster wist dat omdat zij al jarenlang bezig was de codes te ontcijferen waarmee de leden van de Rosa Rossa onder elkaar berichten uitwisselen via de kranten en via de televisie.
En wat zij voorspelde was ook exact wat er gebeurde. Maar uiteraard vindt iedereen dat mevrouw Carlizzi gek is, want in onze moderne wereld wil niemand die denkt dat hij rationeel en intelligent is allicht geloven aan zulke bijgelovige stommiteiten als het idee dat deze organisatie Rosa Rossa voor hun leden berichten verspreid via de kranten en de tv: dat is natuurlijk pure science-fiction, toch!?.
Toch kwam die voorspelling van Carlizzi precies uit-hoe is uitgebreid beschreven in een tijdschrift.
Annotaties:
| #115243 | 02-11-2010 00:44 | Eheu
Beste beheerders:
Ik heb geprobeerd de 3 artikelen waarmee problemen waren opnieuw aan te maken.
NB nu is het me gelukt om hier dl 1 van hfst.IIi van mijn serie onpnieuw aan te maken, incusief de tags.
Deel 3 was al in orde maar nu zijn de tags weg, als ik ze correct invul en op submit klik krijg ik opnieuw de pagina zonder tags.
Deel 2 heb ik ook opnieuw proberen aan te maken , maar levert net als voorheen na submit de pagina met Deel 3 aan.
Ik wordt er nog al kriegel van. Is het nou zo veel moeite om me even in te lichten over wat jullie van het probleem denken, en me zodoende een hoop zinloos geploeter te besparen. Is toch een simpele kwestie van fatsoen lijkt mij
Bvd
| #115334 | 02-11-2010 20:37 | Slagzij
Ha, hier zitten jullie!
| #115335 | 02-11-2010 20:42 | Slagzij
De zaplog-methode van het om zeep helpen van topics deel 8 =]
| #115337 | 02-11-2010 20:52 | P.uncia
De zaplog-methode van het om zeep helpen van topics


Neuh het topic is open, ik heb de off-topic comments gesloten....
P.uncia's avatar
| #115341 | 02-11-2010 20:58 | Patman
Hey, zit er weer iemand vanaf de achterbank te roepen? :)
Patman's avatar
| #115347 | 02-11-2010 21:17 | zwart
Het nadeel van mensen die (te) lang complot story's gelezen hebben is dat ze ineens achter elke boom een spook zien, oftewel met zeer gewaardeerde medeschrijver Slagzij ziet in elke webmaster een potentiële censurist annex torpodist.

Ik volg al een tijdje de struikelende pogingen om zijn driedelige verhaal geplaatst te krijgen en zie dat hij weliswaar begiftigd is met een zeer grote kennis van diverse vocabulaires en daar in zijn eigen humoristische stijl gretig gebruik van maakt, maar nog wat oefening nodig schijnt te hebben bij het gebruik van alle toeters en bellen van het Internet in het algemeen en het plaatsen van artikelen op deze site in het bijzonder.

Ik hoop dat iemand van de redactie hem kan helpen.

Voor Eheu en fans hoop ik dat u uw verdenkingen relativeert en kanaliseert richting foutief gebruik van de mogelijkheden die er beschikbaar zijn voor plaatsen en redigeren van artikelen.
zwart's avatar
| #115348 | 02-11-2010 21:20 | zwart
Ik volg al een tijdje de struikelende pogingen om zijn driedelige verhaal

Hier heb ik onbedoeld naar de persoon achter de naam Slagzij verwezen. Uiteraard bedoelde ik hier met "Zijn driedelig verhaal" de persoon Eheu.
zwart's avatar
| #115350 | 02-11-2010 21:24 | Patman
Ik heb in de database gekeken met een SQL-frontend.

Al zijn artikelen hadden dezelfde URL. Geen idee hoe dat mogelijk is, van de 100.000 artikelen die we hebben, waren het de eerste.

Ik heb ze met de hand een andere URL gegeven.

Geen idee hoe dat uitpakt ;)
Patman's avatar
| #115351 | 02-11-2010 21:29 | sigmund
off-topic

Het is wintertijd, maar de publicatie tijd van de reacties is daar nog niet op aangepast...
sigmund's avatar
| #115355 | 02-11-2010 21:33 | zwart
@Patman. Bedankt voor de uitleg.
Zo zie je maar dat er toch noch sprake kan zijn van een dinges in het pipeltje tussen het transistordraadje en de URL van de surfer.

Nou daar had ik het nog niet zo gauw gezocht.
zwart's avatar
| #115356 | 02-11-2010 21:44 | Slagzij
En dank aan ouwe knar dus ook, die het bij het rechte eind had.

@zwart ook dank voor uw bezorgdheid en hulp omtrent het inschatten van de waarheid van Eheu's artikelen maar nog meer voor de snede "zeer gewaardeerde medeschrijver Slagzij"! Dat kan nooit een misverstand uwer zijde geweest zijn.
| #115367 | 02-11-2010 23:15 | Eheu
aaH NU is het me ook gelukt om deel 1 van tags te voorzien zodat het op de voorpagina leesbaar is. Dat zou toch een aardig succes van samenwerkende intelecten en inzetten kunnen betekent, waar ik alleen maar gelukiig en dankbaar om kan zijn. Nu nog hopen dat als deze of gene van de beheerders de corupte versies zou willen verwijderen hij daarbij geen goede artiekelen verwijderd.
Dank voorlopig dus iedereen voor zijn voor mij n eit doorgrondelijike ingrepen op de site en voor het denkwerk.
Eheu
Nu echt pitten, ksta om drie uur op om een paar uur rustig te kunnen werken in dit appaarment block waar ik woon dat vergeven is van chaotische luidruchtige werklozen die niet op eigen houtje iets nuttigs en tevens bevredegidends te doen in staat zijn waardoor ze allen maar hardwerkede lui als mij overdag mijn werk onmogelijk maken door het krankzinnige kabaal dat ze in hun rusteloze doellose bestaan maken zonder ook maar in het minst een vraagteken te wensen te zetten bij de 'vanzelfsprekendheid van die dat soort gedag.
Groet.;
aanmelden / inloggen