Door sylvia00, Op maa 20 okt 2008 15:04, 10 reacties,    

Drammers en aasgieren rondom de dood van een actrice

Dr.Th.H.L.Michiels (Doctor of Naturopathy /Master of Naturopathy)

De alternatieve geneeskunst wordt de laatste tijd bij herhaling op agressieve en waarlijk onheuse wijze bejegend en geattaqueerd door schavuiten uit het medisch reguliere circuit die het durven wagen om met een minimum aan kennis ter zake en een uitermate pover reductionistisch inzicht oeroude en gedegen traditionele vormen van echt genezen te bestrijden.Tijdens een excellente serie TV- programma’s onder de titel: ‘Uitgedokterd’, van de NCRV, kon uit de door medisch reguliere representanten geplaatste kanttekeningen duidelijk blijken hoezeer men wanhopige pogingen deed om met de grootst mogelijk denkbare onzin het gepresenteerde af te kunnen kraken. Het was beschamend en triest tegelijk om te moeten vaststellen dat men eigenlijk niets van de alternatieve geneeskunst afweet en zich slechts kon verweren via de weg van het belachelijk maken.Gelijk immorele en onverbeterlijke querulanten bijten zij zich als ridicule en onwetende fanaten vast in alles wat ook maar even anders is dan wat men in alle bekrompenheid binnen het reguliere universitaire denken ooit geleerd heeft.
Zo is de dood van de actrice Millecam verworden tot prooi van antikwakkers die daarmee de ganse natie belogen en bedrogen hebben en vooral integere geneeskundigen op gewetenloze wijze zeer ernstig beschadigd hebben. Kortom, de opperste vorm van volksverlakkerij te berde gebracht door rakkers van een sociaal ondermaats niveau die dictatoriaal oordelen over dingen waarvoor elke competentie volledig ontbreekt en die daarmee elke nieuwe ontwikkeling in de geneeskunst op buitengewoon hinderlijke maar ook op onaanvaardbare wijze in de weg staan. Hun acties en hun gedrag moeten we dan ook beschouwen als een gruwelijke plaag van ongekende maatschappelijke omvang!

Zeven jaar na de dood van de alom bekende en geliefde actrice Sylvia Millecam heeft het
Gerechtshof te Amsterdam, via een zogenaamde artikel-12 procedure, bepaald dat het medium Jomanda alsnog door het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijk moet worden vervolgd. Deze beroepsprocedure was met medewerking van de ex-inspecteur Menso Westerouen van Meeteren aangespannen door de Vereniging tegen de Kwakzalverij en de stichting Skepsis.
Ook gelastte hetzelfde Hof dat twee van de drie artsen die de actrice destijds alternatief hebben behandeld, en al reeds door het medisch tuchtcollege naar mijn mening buitenproportioneel zijn gestraft, wederom moeten worden vervolgd.
Een vonnis,dat kan worden beschouwd als de resultante van een onzuivere, ongenuanceerde en tegelijk onzindelijke machtsstrijd tussen de reguliere en alternatieve geneeskunst.
De IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) deed destijds aangifte bij het OM op grond van het vermoeden dat de strafbepalingen van de BIG-wet (artikel 96) waren geschonden en er derhalve jegens patiënte een geweldsdelict was gepleegd.
Na circa twee en een half jaar werd door het OM geconcludeerd dat er van een dergelijk delict geen sprake was en motiveerde op glasheldere wijze dat patiënte wist wat ze deed en wist wat ze wilde en geheel conform haar zelfbeschikkingsrecht heeft gehandeld. Het OM stelde overduidelijk vast dat mevrouw Millecam zelf voor een alternatieve behandeling had gekozen en haar behandelaars absoluut geen blaam treft. Ook de minister verklaarde in antwoord op gestelde Kamervragen dat hij geen argumenten ter beschikking had om tegen deze zogenaamde sepot-beslissing van het OM in beroep te gaan.
Echter,met Menso als gemachtigde diende de Vereniging tegen de Kwakzalverij ‘een Beklag in wegens niet-vervolging (ex.art.12 van het Wetboek van Strafvordering)’ en ook Skepsis diende een eigen klaagschrift in.
Over deze actie van ex-inspecteur Menso was de IGZ des duivels.
Er ontstond enorm veel heibel en volgens Menso waren dreigende taal, absurde maatregelen en juridisch gebakkelei het directe gevolg. Kortom, herrie in de tent en om de onderlinge ordinaire ruzies te beslechten werd de strafpleiter mr. Cees Korvinius ingehuurd.
Met deze pleiter als hoofdman van de Gideonsbende toog men bij het Hof van Amsterdam aan de slag.
Om onder de wettelijke bepaling van ‘verjaring‘ van een licht ‘misdrijf’uit te komen sprak het Hof vanaf nu van ‘zware mishandeling’en dat verjaart wat minder snel. Wat een geluk, wat een geluk voor de antikwakkers! En, ondanks het feit dat de advocaat­generaal, geheel terecht overigens, bleef volharden in de door het OM genomen sepotbeslissing, werd door het Hof bepaald dat het OM alsnog tot strafvervolging moet overgaan. Dit werd ze als een verse moorkop, met een gewiekste formulering van het vonnis, door het Hof in de strot gefrommeld. Een vonnis vol van vileine en halve waarheden om doormiddel van stoethaspelen met woorden op geforceerde ondermaatse wijze de aanklagers toch maar vooral te gerieven en ze vooral aan hun gelijk te helpen.
Zo verwerpt het Hof op schaamteloze wijze het door het OM aangevoerde zelfbeschikkingsrecht. En, aldus het vonnis:‘Patiënten die te horen krijgen dat zij aan een levensbedreigende ziekte lijden, zijn extra gevoelig voor de geruststelling dat zij niets mankeren.’ Een hoogst vreemde bewering. Iemand die zo juist te horen heeft gekregen dat er sprake is van een levensbedreigende ziekte laat zich, zeker in geval van Sylvia, niet zomaar even geruststellen met de mededeling dat er niets aan de hand is. Niettemin werd deze verschrikkelijke onzin, lariekoek van de bovenste plank, zonder blikken of blozen de wijde wereld in gestuurd. Alsof ze destijds bij Sylvia op de schoot hadden gezeten.
Maar, het tegendeel is waar!
Ook beroepshalve wist Sylvia precies waar de grens van het haalbare moest worden getrokken. In een interview (Libelle) zegt haar moeder Leny, en wie kan het beter weten: ” Ik vraag me af hoe ze was geweest als ze wel een chemotherapie had gehad. Nu is ze tot het einde toe bij geweest. Tot de laatste dag heeft ze met ons kunnen praten en grapjes kunnen maken.’
En toch heb ik er vrede mee. Het is gelopen zoals het moest. Ik heb gezegd: “Het is jouw lichaam, jouw leven. Ik kan je geen raad geven, doe wat goed voelt.” En dat deed ze. Ze wilde geen chemokuur. Ze had gezien wat dat met andere mensen deed, hoe ziek ze ervan werden.
En dat de ziekte soms gewoon terugkwam.“Als ik toch doodga, wil ik waardig doodgaan”, zei ze. Daar mag je respect voor hebben, net zoals zij altijd respect had voor andere mensen.’
Sylvia wist dat een diagnose niet definitief hoefde te zijn. Bij haar vader (Freek) is ooit longkanker vastgesteld. Ze heeft hem toen meegenomen naar een acupuncturist. Die constateerde dat het geen kanker was. Freek heeft zich toch laten opereren, maar hij bleek achteraf inderdaad een bacterie te hebben. Ook bij Sylvia is het de vraag of het meteen kanker was. Het schijnt zo te zijn dat een kwaadaardige bacterie kankercellen kan vormen. Ze zei:
“ Of het nou kanker is of een bacterie: als het er niet uit wil, ga ik toch dood.”
En verderop in het interview zegt Leny: “ Alle indianenverhalen in de kranten doen me veel verdriet. Niemand heeft iets nagevraagd bij Nol, haar vriend, of bij mij.Terwijl ze alles met me besprak. Ze is echt niet over één nacht ijs gegaan en het is niet zo dat ze de reguliere geneeskunde niet erkende. Maar als je geen chemokuur wilt, is er geen alternatief.
Op haar rouwkaart stond: ‘Ze wist wat ze wilde en dat deed ze ook.’
In een TV-uitzending van NOVA zegt haar vriend Nol: ”Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we al het mogelijke hebben gedaan om de ziekte te bestrijden. Tot het einde wisten we dat we het juiste deden. We hebben vertrouwen gehad in waar we mee bezig waren. En ik ben blij dat we dat gevoel met z’n tweeën tot het einde toe hebben gedeeld.”
Tijdens haar verblijf bij dokter Koonen, een van de ‘Millecam-artsen’, sprak Sylvia ook regelmatig met de 84-jarige Maria Liethof. Deze voormalige kloosterzuster vertelde dat Sylvia beslist niet naar een gewone dokter wilde en dat ze wel eens tegen haar had gezegd dat ze voor behandeling naar het ziekenhuis moest gaan. Maar,ze zei dan dat ze zich niet wilde laten verminken en dat ze heer en meester over haar eigen leven was.

Zo, dat is dus even anders dan de sprookjes van Menso, Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Sylvia wist wel degelijk wat ze wilde.
Het hele verhaal van het Hof is hiermee volledig onderuit gehaald.
Ontzenuwd en ontkracht!!! Het OM heeft in strikte zin hiermee al glansrijk gewonnen. Hun oordeel was objectief en zonder rancune of frustratie. Hulde!
Het Hof heeft het OM echter thans verplicht om alsnog tot vervolging over te gaan en de zaak voor de strafrechter te brengen. Een groteske nationale blunder die z’n gelijke niet kent! Een farce, een onvoorstelbare schertsvertoning, te vergelijken met het commando aan een onwillige hond. Dat wordt niets, maar dan ook helemaal niets. De advocaat-generaal van het OM mag al bij voorbaat lachen en als de aangeklaagden een doortastend en niet te bescheiden advocaat hebben dan veegt hij of zij de vloer aan met zowel het Hof als met Menso en de overige antikwakkers. Het kan dan vast en zeker een ongekende mepdag worden!
Maar, het moet mij hier al wel even van het hart dat niemand op de voortzetting van dit kostbare proces, te betalen met centjes die door de belastingbetaler moeten worden opgebracht, zit te wachten.
Overigens,‘Te ver doorgedreven recht wordt een onrecht’, zei Voltaire al.
Welaan, dat is in deze zaak een absolute waarheid!
Een proces dat wordt gevoerd ter wille van het ultieme orgastisch genoegen van lieden die slechts uit zijn op het maken van veel ‘tam, tam‘ binnen de groep van in ons land als alleszins fatsoenlijk en in het algemeen behoorlijk correct opererende alternatief geneeskundigen. Het zijn deze geneeskundigen die verantwoordelijk zijn voor die alternatieve zorg die steeds meer aan populariteit wint bij het gewone volk. Zorg, die niet alleen populair is op basis van de veelal meer medemenselijke bejegening van de patiënt, maar ook op basis van de professionele wijze waarop de natuurlijke geneeskunst met z’n ongekende mogelijkheden wordt bedreven en vaak tot onverwacht mooie optimale therapeutische resultaten leidt. Ook dan zelfs, wanneer het vooruitzicht hopeloos lijkt te zijn kan de toepassing van de alternatieve geneeskunst voor menig patiënt nog vaak een weldaad zijn. De reguliere geneeskunst, en dat zou men zich eens goed moeten realiseren, is door de beoefenaars van de alternatieve geneeskunst verrijkt met rijpe mondiale geneeskrachtige vruchten waar men, in tegenstelling tot dit aldoor maar te verguizen, ten gunste van onze patiënten een dankbaar gebruik van zou moeten maken.
Het zou zo waar een zegen voor al onze patiënten zijn!

De opvatting van Menso, dat het Hof alleen al door het vonnis op gezaghebbende wijze de grenzen van het toelaatbare van alternatieve zorg heeft aangescherpt en de te lang bestaande (te) liberale gedoogcultuur heeft ingeperkt is regelrechte onzin.
Hier kraait weer iemand duidelijk voor z’n beurt.
Waar meent deze antikwak-ambtenaar het recht vandaan te halen om zonder daarvan kennis te hebben het praktiseren van de alternatieve geneeskunst een halt toe te roepen. Een vorm van geneeskunst die intussen alom in onze maatschappij als buitengewoon nuttig en dienstig geaccepteerd wordt.
De ware betekenis van genezen is bovendien oneindig veel meer omvattend en te belangrijk voor de zieke medemens om uitsluitend en alleen aan reductionistisch denkende beoefenaars van de reguliere geneeskunst over te laten. Door het veelal volledig ontbreken van een kritische instelling en een ongelimiteerd hoogmoedige houding tegenover hen die anders over geneeskunst denken falen zij op ongekende wijze in de relatie tot een grote groep van daardoor zeer diep teleurgestelde patiënten.
Op basis van ongebreidelde en vooral ongefundeerde kreten, want meer is het niet, de BIG-wet zodanig veranderen dat categorisch de toepassing van alle alternatieve behandelingen, en dat is de intentie van de antikwakkers, wordt verboden is een aanfluiting van het hoogste niveau en draagt alle ingrediënten in zich van lieden die als een stel arrogante dictators willen regeren en domineren met een absolute minachting van de patiënten die voor de alternatieve geneeskunst kiezen! God verhoede het en mogen de leden van de Kamer in al hun wijsheid dan toch te zijner tijd, als het onderwerp aan de orde is, maar anders beslissen.
We zullen wel flink moeten knokken tegen deze ‘Befehl ist Befehl-mentaliteit’ en alom moeten accentueren dat de alternatieve geneeskunst, zeker voor zover ze wordt beoefend door BIG-geregistreerde medici en paramedici, tot grote tevredenheid van de gemiddelde Nederlander, een bijzondere plaats in onze samenleving is gaan innemen.
Van een aantal van de huidige politieke partijen moeten we waarschijnlijk op basis van godsdienstige bezwaren en of andere motieven niet al teveel verwachten. Bovendien is het nogal een tegenvaller om te moeten vernemen dat voor zover bekend tenminste twee leden (Marijnissen en Kant) van die zogenaamde progressieve SP, lid zijn van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Op de SP moeten we dus als alternatief geneeskundigen zeker niet stemmen. Ook op de club van PvdA-bewindsman Plasterk, die tot kort voor zijn benoeming tot minister, lid van de ’Adviesraad’ van de vereniging tegen de Kwakzalverij was moeten wij vooral niet stemmen. Kortom, dit voorspelt vooralsnog allemaal weinig goeds.
Het is dan ook hier, dat zich bij mij de vraag opdringt in hoeverre het accepteren van de alternatieve geneeskunst gesaboteerd wordt door lieden met onzuivere intenties. Onkundige, slechts op wraak beluste lieden uit de politiek en de journalistiek die als medisch analfabeten de dood van Sylvia Millecam uitsluitend aan het alternatieve circuit toeschrijven. Een ongekend aantal politici en journalisten is volledig vertroebeld door deze opvatting die hen wordt voorgeschoteld door fundamentalistisch denkende representanten van de antikwak club en de beunhazende betweters van een club als Skepsis. Ook vroegere relaties van Sylvia, zoals de journalist Aad van den Heuvel en publicist Haje van der Heyden, beschadigden op ongenuanceerde wijze het alternatieve circuit en gaven daarmee blijk van weinig respect te hebben voor de opvattingen van hun vroegere vriendin en collega. De objectiviteit van hun oordeel is dan ook van geen enkele waarde. Echter, en dat is eigenlijk afschuwelijk, het grande publiek wordt via de media wel met hun vuilspuiterij overvoerd.

Lees verder: (pdf) http://tinyurl.com/5g6s6o
Annotaties:
| #47354 | 20-10-2008 16:46 | jumping jack
Ja, prima artikel.Zelf moet ik regelmatig naar het ziekenhuis voor een behandeling zo ook de afgelopen tijd.Die behandeling maakt dat je altijd doodziek bent en veel overgeeft.Als je dan begint over alternatieve behandelingen dan wordt er snerend gezegd: Ja ja, geelzucht behandelen met een boterbloempje.Kun je zien hoe de reguliere geneeskunst staat tegenover de alternatieve.Nu zoek ik mijn heil in de alternatieve die hoplijk minder ingrijpend is.
| #47362 | 20-10-2008 17:38 | kitkat
Ik vind het ook gods geklaagd dat het alternatieve zo onder de tafel wordt geveegd. Je moet ten alle tijde je huiswerk doen incl. reguliere geneeskunde, nee maar dat laatste staan we meestal over nog erger het woordt vaak klakkeloos aangenomen. En dat is gewoon stom.

Wel ik doe dat wel, dus ik neem abrikozen pitten in om mijn b17 op peil te houden(preventief tegen kanker) heb amygdalin(ook b17 maar zuiverder) in huis voor mijn huisdieren, want dat gekweel wil ik nooit meer mee maken. Googlevideo world without cancer of e. griffin, en voor dat je gaat gillen over cyanide doe je huiswerk.!!

Gebruik curcurmin is ook preventioef tegen kanker(sterft de bloedvaten van het kanker gezwel) met wat olie of boter(voor betere op name),incombo met zwarte peper en wordt dit met factor 100 verhoogd, en........ het smaakt heerlijk in rijst e.d.. Omdat het goed smaakt eet ik het nu eigenlijk. V
erkrijgbaar bij http://purebulk.com, koop daar ook mijn stevia ipv die oplichters hier in nederland. Zwarte peper bij makro of sligro of in je dure supermarkt.
Google video mike adams, kleine 1 uur sessie, hartstikke intressant.

Dat we zowat vergiftigd worden met allerlei vaak niet goed gekeurde chemische toevoegingen, is ok, maar om tegen maatregelen te nemen is bijna onmogelijk omdat je eerstdaags niet meer mag zeggen waarvoor bijvoorbeeld vit. c goed voor is.

De ergste vind ik wel glutamate een excitotoxin, een kanker veroorzaker en kanker kunstmest, het is voor overheid en industrie de normaalste zaak om dit iedere 10 jaar te verdubbelen en in steeds meer producten te doen.
Het zit zowat in iedere vette snack(en maar belasting willen heffen op vetigheid) , zoete snack, soepen, bouillioin, sauzen, dressing, italiaanse maaltijden, broodbeleg, brood.
Wist je dat het usa leger alleen maar eten krijgt met tjokvol glutamaten, dat is verpicht!!!
Het smergie aan glutamaat is dat het ongeloofelijk veel verstopte namen heeft, op een paar duidelijk na(e600 nrs, vestin, smaakversterker zijn de makkelijkste) de verstopte heten oa gistextractm gehydroliseerd..... proteine/eiwit, melkpoeder, te veel aan suiker wordt in je hersenen omgezet in glutamaat, natuurlijke aromas, aroma etc etc etc.
En niet te vergeten soja dat is zooo slecht zelfs in natuurlijke vorn, laat staan in bewerkte vorm. En bijna niemand weet dat.
Ik heb eindelijk mijn darmen na 20 jr in oorde nu ik glutamate vrij ben.
De witte jas doctor vond hert nog niet eens nodig mijn darmen te onder zoeken, ik had prikkelbaar darm syndroom, lang leve duspatal caps. Nee hoor het was de glutamaat.
Wat zowatglutamaat vrij is(labels blijven lezen!) is http://www.alnatura.de of de rossman drogisterij in D. Bio merken van AH zijn ook niet slecht.
Youtube russel blaylock of msg.

Daarnaast heb je nog het bob beck protocol(tegen virussen, bacterien en parrasieten) en german new medicine(behandeling van kanker)

En vergeet aspertaam niet, zoek maar eens uit welke stal dat komt, en ja zelf voor de goedkeuring vielen er gaten in de hersenen testdieren. Nog een light drankje??

Je wilt helemaal niet weten waar de woorden light, pepsi, volvo, coca cola etc. vandaan komen, google youtube video michael tsarion.

veel plezier ervan en goed gezondheid toegewenst en vergeet het alternatieve circuit niet maar gebruik je verstand.
kitkat's avatar
| #47370 | 20-10-2008 17:55 | jumping jack
Joh, je hebt helemaal gelijk.In die drankjes zitten aspagaat ( als ik het goed spel) dat nou niet echt gezond is.Wat nou de ellense is met die reguliere chemo is dat je er zo ontzettend beroerd van wordt.Je krijgt wel medicijnen zoals motillium tegen misselijkheid maar dat neemt die ontzettende moeheid niet weg.Vrienden van mij kwamen al aan met mariuahana en ik moet echt zeggen dat het helpt.Ik krijg er steeds honger van en word lacherig.Die andrre medicijnen maakt mij depri en soms agressief en bovendien veranderen ze mijn karakter, hoe gek dat ook klinkt.Trouwens, vandaag de eerste dag van een stickie tegen de misselijkheid en het helpt echt terwijl ik er altijd tegen was. Zo zie je maar weer.Sorry voor de taalfouten, zie niet zo goed en ben ook erg moe. Excuus.
| #47374 | 20-10-2008 18:27 | kitkat
Niet erg, wens je het beste toe.

Hier is amagdalin te koop het wordt ook vaak gebruikt na chemo, als laatste strohalm, helaas niet eerder.
http://www.cytopharmaonline.com/shop/features.asp
btw het is hier verboden maar zo zijn wel meerdere dingen niet :-) ?

Als aanrader: http://nl.youtube.com/watch?v=eO0I2jWthko
world without cancer

http://video.google.com/videoplay?docid=-2384105525501310962&ei=7b38SL2_Eaf22gLjvszdDg&hl=en over excitotoxins

http://video.google.com/videoplay?docid=2963728494205235281&ei=Rr78SNzvGJK22wLBlehr&q=blaylock&hl=en over aspertaam

http://video.google.com/videoplay?docid=1348612478126419529&ei=Gr_8SJbAFqf62wK4rqSEAQ&q=mike+adams&hl=en
mike adams en super foods

Vond dit wel triest maar waar:
http://www.cytopharmaonline.com/shop/features.asp
kitkat's avatar
| #47375 | 20-10-2008 18:31 | kitkat
Laatste link moest deze zijn:
http://nl.youtube.com/watch?v=mosMySb6vEE
kitkat's avatar
| #47380 | 20-10-2008 18:53 | jumping jack
Thanx man or girl. Ik schijn in remissie te zijn maar dat maakt me niet minder ziek.In ieder geval ga ik jouw links na omdat ik niets uit wil sluiten.Dank je, je bent de enige hier.De rest kan mij wel doodwensen maar dat is ook mijn eigen schuld.In ieder geval ben ik je dankbaar en red ik het niet? Soi, Cést la vie et Cést la guerre.
| #47481 | 21-10-2008 19:53 | EvaVanE
Dat Marijnissen en Kant lid zouden zijn van de VtdK...
Is die bewering op een of andere manier te staven?
EvaVanE's avatar
| #47733 | 24-10-2008 11:15 | sylvia00
De vraag betreffende de heer Marijnissen en mevrouw Kant kan ik beantwoorden met hier toe te voegen dat ik vrij lang geleden tijdens een radio-interview met de heer Marijnissen (het was een paar jaar geleden op een Zondagochtend) van zijn lidmaatschap mocht vernemen. Ik kan mij ook nog herinneren dat hij hier tegenover de journalist uitermate moeilijk over deed. Over de sympathie en het lidmaatschap van mevrouw Kant voor en van de Vereniging tegen de Kwakzalverij heb ik ergens gelezen, maar ik weet niet meer precies waar. Zelf denk ik dat het ergens in een van de tijdschriften van de Vereniging heeft gestaan. Door de Vereniging t.d.Kwakzalverij wordt zij in elk geval bijzonder geprezen.
Niettemin zeg ik hier toe dat ik mijn best zal doen om nog wat meer details te vinden. Eveneens zal ik het onmiddellijk terugnemen of anders formuleren indien ik een en ander abusievlijk onjuist heb geinterpreteerd. Een excuus zal daar vanzelfsprekend aan worden toegevoegd. De Vereniging t.d. Kwakzalverij zal het echter betreuren als de SP-prominenten weer uit mijn betoog worden afgevoerd.
| #48841 | 02-11-2008 15:25 | sylvia00
Lidmaatschap Jan Marijnissen:
Ledenlijst van de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij nummer 669. Adres:
Tweede Kamer Fractie SP , Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.
| #48993 | 03-11-2008 18:36 | EvaVanE
Sylvia,
Dank je wel voor je reactie, maar ik vind het allerminst overtuigend. Op mijn vraag om je bewering ten aanzien van het lidmaatschap van Marijnissen en Kant krijg ik een ‘uittreksel uit de ledenlijst van de VtdK’? Wat behelst die korte tekst? Is dat werkelijk een uittreksel? Kun je een concrete verwijzing geven naar je bron?
Je artikel als zodanig kan op mijn instemming rekenen, Sylvia, maar je verwijzing naar een lidmaatschap (kennelijk persoonlijk) van Marijnissen en Kant is een ernstige beschuldiging. Althans, zo ervaar ik dat en ik ben ongetwijfeld niet de enige. Anders gezegd: mensen die lid zijn van die vereniging worden door velen (waaronder mijn persoon) geacht een gevaar voor de volksgezondheid te zijn. Je mag iemand daarvan niet zonder grond betichten.
Dat de partij als zodanig op de verzendlijst van de VtdK staat zegt me niets. Ik sta ook op de verzendlijst van het AidsFonds en geloof maar niet dat ik het die lieden eens ben.
Nogmaals mijn vraag: kun je ons helder maken dat Marijnissen en/of Kant persoonlijk lid is/zijn van de Vereniging tegen de Kwalzalverij?
EvaVanE's avatar
aanmelden / inloggen