Door community (initieel Unseen), Op woe 6 jun 2018 11:09, 21 reacties, nieuws

Europees Hof: linken naar auteursrechtelijk beschermd materiaal mag.

Heb ff gelinkt naar het Arrest van Het EU Hof, want da mach !„Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van wetgevingen – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – Informatiemaatschappij – Harmonisatie van bepaalde aspecten van auteursrecht en naburige rechten – Artikel 3, lid 1 – Mededeling aan publiek – Begrip – Internetlinks (‚aanklikbare links’) die toegang geven tot beschermde werken”

Toepasselijke bepalingen

Internationaal recht
WIPO-verdrag inzake het auteursrecht

3 De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft op 20 december 1996 te Genève het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht (hierna: „WIPO-verdrag inzake het auteursrecht”) vastgesteld. Dit verdrag werd namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000 (PB L 89, blz. 6).

7 Artikel 3 van deze richtlijn luidt:
1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden.
[...]
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek overeenkomstig dit artikel.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

8 Verzoekers in het hoofdgeding, allen journalisten, hebben krantenartikelen geschreven die werden gepubliceerd, enerzijds, in de krant Göteborgs-Posten en, anderzijds, op de website van Göteborgs-Posten. Retriever Sverige exploiteert een website die haar klanten, volgens hun behoeften, lijsten van aanklikbare internetlinks naar op andere websites gepubliceerde artikelen verstrekt. Tussen partijen staat vast dat deze artikelen vrij toegankelijk zijn op de website van de krant Göteborgs-Posten. Verzoekers in het hoofdgeding stellen dat wanneer een klant op een van deze links klikt, het voor hem niet duidelijk is dat hij wordt doorgestuurd naar een andere website om toegang te verkrijgen tot het werk waarvoor hij belangstelling heeft. Daarentegen is het volgens Retriever Sverige voor de klant duidelijk dat hij wordt doorgestuurd naar een andere website wanneer hij op een van deze links klikt.
9 Verzoekers in het hoofdgeding hebben een schadevordering tegen Retriever Sverige ingesteld bij de Stockholms tingsrätt (rechtbank te Stockholm), op grond dat deze onderneming zonder hun toestemming bepaalde van hun artikelen heeft geëxploiteerd door deze ter beschikking van haar klanten te stellen.
10 Bij vonnis van 11 juni 2010 heeft de Stockholms tingsrätt hun vordering afgewezen. Verzoekers in het hoofdgeding hebben derhalve hoger beroep tegen dat vonnis ingesteld bij het Svea hovrätt (hof van beroep te Svea).11 Voor deze rechter hebben verzoekers in het hoofdgeding met name aangevoerd dat Retriever Sverige inbreuk heeft gemaakt op hun uitsluitende recht om hun respectieve werken ter beschikking van het publiek te stellen, daar de klanten van deze onderneming dankzij de op haar website aangeboden diensten toegang hadden tot verzoekers’ werken.
12 Retriever Sverige betoogt daarentegen dat het verstrekken van lijsten van internetlinks naar werken die aan het publiek zijn medegedeeld op andere websites, geen handeling is die afbreuk kan doen aan het auteursrecht. Retriever Sverige stelt tevens dat zij geen enkel beschermd werk heeft doorgegeven, daar haar handeling zich ertoe beperkt haar klanten te wijzen op de websites waar de werken waarvoor zij belangstelling hebben, te vinden zijn.


14. Met zijn eerste drie vragen, die samen dienen te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat er sprake is van een handeling bestaande in een mededeling aan het publiek in de zin van die bepaling wanneer op een website aanklikbare links worden geplaatst naar beschermde werken die op een andere website beschikbaar zijn, met dien verstande dat de betrokken werken op die andere website vrij toegankelijk zijn.


32. In deze omstandigheden dient op de eerste drie vragen te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het plaatsen op een website van aanklikbare links naar werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn, geen handeling bestaande in een mededeling aan het publiek vormt.


Dus al die druktemakekers en roeptoeters, dienen te beseffen dat 1st het WIPO verdrag gewijzigd dient te worden en daarna nog eens de EU het nieuwe WIPO verdrag te dienen ratificeren (dat dient bij verdragsbepalingen door IEDER afzonderlijke lidstaat gedaan te worden).

En verder is er H E L E M A A L niets aan de hand.

Alleen de so called alternatieve medie trekt wat meer bezoekers, hopelijk zijn ze njet doorgelinkt!

De mens die eerst zichzelf informeert, en angsten naast zich neer heeft gelegd, ziet al die drukte en nonsens met wat deemoedig gelach voor bij trekken.

Op naar het volgende Angst verhaal, zou ik zeggen !
Annotaties:
| #263711 | 06-06-2018 13:11 | ouwe knar
Alle tekst gaat over de jaren voor 2018!!!!
Het gaat um om na juni 2018.
Ik heb me daar niet over ingelezen, maaaaar alle protesten van wetenschappers en zelfs hoernalisten in 2017, doen mij niet veel goeds vermoeden.

Kom maar op, met de toelichting over de aangepaste versie van na 2018 Ongezien.

En google is niet je vriend. http://www.ellaster.nl/2018/06/06/thomas-williams-google-werknemers-luiden-de-noodklok/
Wel lekker handig, helaas.
ouwe knar's avatar
| #263712 | 06-06-2018 14:25 | Zhen
Het aannemen van het verdrag van Lissabon is ook illegaal.

Duh....
Zhen's avatar
| #263716 | 06-06-2018 16:42 | Unseen
Het gaat um om na juni 2018


Oke, en hoe is dat juridisch relevant? @Ouwe Knar.
Unseen's avatar
| #263717 | 06-06-2018 16:48 | Unseen
Duizenden werknemers van Google hebben zich openlijk uitgesproken over de verontrustende relatie tussen Google en het Pentagon en hun betrokkenheid bij de oorlogsindustrie.

Wat heeft dit te maken met Eu copy right richtlijnen? @OK.
Unseen's avatar
| #263718 | 06-06-2018 16:50 | Unseen

Het aannemen van het verdrag van Lissabon is ook illegaal

Wat heeft dat te maken met Eu copy right richtlijnen?
Unseen's avatar
| #263720 | 06-06-2018 18:10 | Zhen
Zhen: Het aannemen van het verdrag van Lissabon is ook illegaal

Unseen: Wat heeft dat te maken met Eu copy right richtlijnen?

Zelf nadenken erover, svp. Bedankt.
Zhen's avatar
| #263721 | 06-06-2018 18:25 | Zhen
.... Nou vooruit, ik geef een hint:

Wie de wet naar z'n hand zet, die bepale de regels.

Het verdrag van Lissabon is niets anders dan de EU "grondwet" in een ander jasje, die het volk middels 3 referenda afgewezen heeft. Er zouden veel meer referenda afwijzingen zijn geweest als de andere landen ze ook zouden hebben gehouden.

Uit paniek heeft men nu in NL referenda maar helemaal afgeschaft!

En jij dacht dat men zich in de EU commissie en parlement zich zorgen maakt over "rechtsgang" en "democratie"?

Wat voor medicijnen gebruik jij?
Zhen's avatar
| #263722 | 06-06-2018 18:35 | Zhen
... middels 3 referenda afgewezen

Correctie: 2 referenda wezen de EU "grondwet" af. 1 referendum wees het Lissabon verdrag af.

https://en.wikipedia.org/wiki/Referendums_related_to_the_European_Union#European_Constitution,_2005
Zhen's avatar
| #263726 | 06-06-2018 19:44 | Zhen
Nog een correctie. Feitelijk moest het zijn:

Wie de regels bepaalt, bepale het spel.
Zhen's avatar
| #263733 | 07-06-2018 10:09 | Unseen
@Zhen
Wie gehorig is aan Externe regels, verliest zich-zelf.
Waarom wezens, Externe richtlijnen, Als richtlijn voor het Leven noden, IS mij geheel onduidelijk.

Wees je eigen Richting.
Unseen's avatar
| #263734 | 07-06-2018 10:25 | Unseen
Ter verduidelijking, betreft "oude jurisprudence" en "nieuwe wetgeving" is GW artikel:
Artikel 94
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
van belang.

Een EU_Richtlijn Kan natuurlijk gewijzigd worden, deze richtlijn moet door de soevereine EU-Staten overgenomen worden en omgezet worden in Nationale wetgeving. Echter, zodra deze geimplementeerde richtlijn in strijdt is met Verdrags recht, treedt artikel 94GW in werking en zal het Hof, deze als njet toepasbaar verklaren.

Het GW artikel 94, is in andere bewoordingen aanwezig in de GW van elke EU-Staat.
Unseen's avatar
| #263735 | 07-06-2018 10:29 | ouwe knar
Wie gehorig is aan Externe regels, verliest zich-zelf.
Laat ik dan maar eens beginnen met fors minder belasting betalen. Plus nog een leuke toelichting erbij voor welk deel ik wil bijdragen.

Een keer raden wat de externe regelgevers en handhavers met mijn initiatief gaan doen. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaahahahahah

Get a life Onzichtbaar ;)
ouwe knar's avatar
| #263737 | 07-06-2018 10:34 | Unseen
Tja, Als je Als loonslaaf werkt is dat zeker van toepassing
Maar tja, arbeiders betalen nu eenmaal Graag belasting, want arbeiders geloven dat eea democratisch besloten is (...).
Unseen's avatar
| #263739 | 07-06-2018 10:45 | ouwe knar
Als je Als loonslaaf werkt
Fijn voor je dat je als Zzp-er / werkeloze uitkeringstrekker, whatever, boven de wet staat.
Alex hoeft ook geen belasting te betalen. Toch lijkt het mij, dat die gast een takke 'baan' heeft.
ouwe knar's avatar
| #263740 | 07-06-2018 10:57 | Unseen
Waar heb ik beweerd dat mói boven welke? wet sta?
Boven een! wet staan en een wet ontwijken is nogal Wat anders.
Misschien gehoord van vestigen in een land met lage belastingen?
Unseen's avatar
| #263746 | 07-06-2018 15:16 | Zhen
Unseen: Wie gehorig is aan Externe regels, verliest zich-zelf.
Waarom wezens, Externe richtlijnen, Als richtlijn voor het Leven noden, IS mij geheel onduidelijk.

Wees je eigen Richting.

Tjonge, Unseen, daar had ik allemaal (vast) nog niet aan gedacht... :/

Maar, em,... kun je dat niet "gehorig zijn aan Externe regels" ook zonder het werk te jatten van mensen die hun bloed en tranen hebben gegeven om jouw "externe" omstandigheden (en regels) te veraangenamen?

zie >>>

Unseen: And, bij de weg, ik ben voor afschaffing van copyright, Op Alle Fronten, dus muziek, uitvindingen, boeken, etc, etc.

http://zaplog.nl/zaplog/article/oh_boy_ep_moet_het_vrije_internet_gaan_redden#n263702

Je schrijft erg gemakkelijk over deze zaken, maar wederom: denk eens goed door.

Zie verder mijn reactie op bovengenoemde link voor wat extra invalshoeken.
Zhen's avatar
| #263749 | 07-06-2018 15:44 | Unseen
@Zhen
Het internet staat v ol met forta, waarbij deskundigen graties advies geven.
Noem mij 10 zaken waarbij mensen het copyright kregen d.m.v. "hun bloed en tranen?

Drama Queen.
Unseen's avatar
| #263750 | 07-06-2018 16:06 | Zhen
@Unseen:

Johnny-Cash-Middle-Finger.jpg
Zhen's avatar
| #263755 | 07-06-2018 19:54 | liedetecter
Jep ... ik zei het al, een verwende f*k millennial met max 1,2 jaar rechten studie en plenty hautaine slaapsaus, derhalve absoluut geen enkele clue hoe de wereld in elkaar steekt ...
| #263764 | 08-06-2018 12:28 | Unseen
Tja, dat is het hedendaagse niveau geworden van het Zaplog (...)
Unseen's avatar
| #263879 | 21-06-2018 17:08 | liedetecter
unseen: En verder is er H E L E M A A L niets aan de hand.


Ja ja, linken mag, maar de ene link is de andere niet meer, tenzij je betaald:

Naast ‘Artikel 13’ is er overigens ook nog een ‘Artikel 11’ dat voor controverse zorgt. Dit artikel beschrijft een soort ‘linkbelasting’ die de auteursrechten van uitgevers en journalisten beter moet beschermen en het voor hen gemakkelijker moet maken om geld te verdienen aan hun inspanningen. Zo zou er bijvoorbeeld betaald moeten worden voor het doorlinken van nieuwsartikelen.unseen: Het GW artikel 94, is in andere bewoordingen aanwezig in de GW van elke EU-Staat.


Nog meer LOL:

De nieuwe wet is goedgekeurd in de commissie Juridische Zaken en gaat volgende maand naar het Europese Parlement. Daarna moeten de lidstaten erover stemmen.


unseen, unconscious & unbelievable stupid.
aanmelden / inloggen