Door yelamdenu, Op vri 27 feb 2009 13:55, 35 reacties,    

Geert Wilders in drieënwintig leugens

Onlangs hield parlementariër G. Wilders een speech in Jeruzalem voor een gehoor van islam-vreters. Een aantal quotes becommentarieerd. Oftewel: de koning van de cognitieve dissonantie in zijn eigen woorden. De lezing van W. was in het Engels.

Israel: the only country in the region with a functioning parliament, a rule of law and free elections.

Onjuist, Libanon beschikt over hetzelfde. Dat zou overigens ook voor de Palestijnse Gebieden hebben kunnen gelden ware het niet dat Fatah met Israëlische en Amerikaanse steun een staatsgreep pleegde op de Westelijke Jordaanoever en de democratisch gekozen Hamas er uit de zetel van de macht verdreef - na verkiezingen die de Palestijnen van "het westen" moesten houden. Daar komt nog bij dat Israël geen democratie is in de zin dat alle burgers voor de wet gelijk zijn - Palestijnen die beschikken over een Israëlisch paspoort zijn onderworpen aan discriminerende bepalingen, en niet-joden kunnen bijv. niet voor de wet trouwen in Israël. Onlangs werd een Arabische politieke partij van de Israëlische kieslijst geschrapt.

The only country in the region that shares the values of our Western societies, in fact is one of the foundations of our Judeo-Christian identity.

Een vaag beroep op niet-gedefinieerde concepten, voorbijgaand aan het feit dat noch het christendom, noch het jodendom afhankelijk zijn van enige geografische locatie.

... the values of ancient Israel have become the values of the West.

Vandaar dat er tientallen passages voorkomen in de Hebreeuwse Bijbel die, onverklaard en zonder context, bij de meeste mensen in "het westen" een diep afgrijzen zouden oproepen.

Israel is under siege, like the Jewish community in the Land of Israel is under siege for over a century now.

Joden, christenen en moslims leefden behoorlijk, zo niet zeer vreedzaam in wat nu Israël is totdat de zionisten de vrede dramatisch kwamen verstoren. Vandaar onder andere, dat zionistische terroristen het nodig vonden de joodse Nederlander Jacob Israël de Haan, een zionist die zich was begonnen in te zetten voor een vreedzame coëxistentie met de Arabische bevolking, te vermoorden.

This tiny country is situated on the fault line of jihad, just like Kashmir, Kosovo, the Philippines, Southern Thailand, Darfur in Sudan, Lebanon, and Aceh in Indonesia. Israel is simply in the way of the Islamic advance. Just like West-Berlin was during the Cold War.

In Kasjmir doen "moslims" en "hindoes" niet voor elkaar onder in gewelddadigheid, en dat heeft net als het conflict in Noord-Ierland niets te maken met religie (net zomin als Libanon overigens). De UCK in Kosovo is een extreem-rechtse, door de VS gesteunde separatistische beweging die de NAVO hielp in haar strijd tegen Servië, en ook dat heeft met "de jihad" niets te maken. Ook in de overige issues mag W. zich eerst verdiepen alvorens zijn onzin de wereld in te slingeren. Zijn vergelijking met "West-Berlijn" snijdt overigens ook geen hout, want het oosten van Duitsland werd door het Rode Leger veroverd na de Nazi-agressie, niet op eigen initiatief. Aan het oostfront vond minstens driekwart van deze gruwelijke oorlog plaats.

Israel is simply receiving the blows that are meant for all of us. If there would have been no Israel, Islamic imperialism would have found other places to release its energy and its desire for conquest.

Het geweld in Israël heeft uitsluitend politieke, territoriale wortels. Eind jaren 1940 werden honderdduizenden Palestijnen door het zionistische leger etnisch gezuiverd; in 1967 werden de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook veroverd, een schending van het internationaal (oorlogs)recht. De Palestijnen hebben zich hiertegen verzet, waartoe ze overigens het recht hebben, geredeneerd vanuit het internationaal recht (Israël is lid van de VN). De vorm waarin dit verzet werd gegoten is pas sinds twee decennia deels "islamitisch"; en dat nog wel nadat de groei van Hamas door Israël werd gestimuleerd (in een verdeel-en-heers-kader, vanuit de gedachte de PLO te ondermijnen).

Therefore, the war against Israel is not a war against Israel. It is a war against the West. It is jihad. Thanks to Israeli parents who see their children go off to join the army and lie awake at night, parents in Europe and America can sleep well and have pleasant dreams, unaware of the dangers looming.

Het is een raadsel hoe Israëlische militairen de "veiligheid" in Europa en de Verenigde Staten kunnen bevorderen, als ze de veiligheid in Israël zelf niet eens kunnen bevorderen. Dat kan namelijk alleen door het opheffen van de illegale bezetting en belegering.

The financial costs of mass immigration in the Netherlands exceeds 100 billion euro’s.

Naast het feit dat W. het getal uit zijn duim zuigt, is Turkse en Marokkaanse arbeid naar Nederland gehaald om zuiver economische redenen, onder andere door de partij waarvan W. twee decennia lang lid was, de VVD (op initiatief van werkgeversorganisaties). Je kunt net zo goed stellen dat de immigratie van goedkope arbeid de Nederlandse economie vele honderden miljarden heeft opgeleverd (los van het feit dat dit economisch gezien een zinloze stelling is).

...every Islamic neighbourhood, every Islamic shop, every mosque, every Islamic school, every burqa, every veil is regarded by many Muslims as building blocks towards a larger goal, towards domination.

Hoe weet Wilders dit als hij nooit met moslims spreekt?

How are the Jewish communities of Europe to survive with a growing presence of an ideology that is so blatantly anti-Semitic?

Het "antisemitisme" is een Europese uitvinding, en wel een uitvinding van het Europese christelijke establishment. Moslims hebben van oudsher geen last van "antisemitisme", even los van de import van Europees christelijk en seculier antisemitisme. Joden kennen in de Koran de volledige erkenning van een gerespecteerde religieuze groep. Dit staat in scherp contrast met de christelijke traditie en praktijk. Onderzoek in Frankrijk wees uit dat geïmmigreerde moslims niet "antisemitischer" zijn dan "autochtone" Fransen, ondanks hun grotere identificatie met het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.

How are we to remain a centre of cultural and scientific excellence if Islam opposes art, and academic exploration?

Hoewel wat tegenwoordig aan "kunst" en "wetenschap" uit de islamitische wereld komt niet al te verpletterend is, is het idee dat "de islam" zich zou verzetten tegen "kunst" en "wetenschap" volkomen onzinnig. Zelfs de grootste islam-haters moeten toch toegeven dat de kunstschatten en de wetenschappelijke bijdrage van de islamitische wereld aan bijv. het Europese humanisme aanzienlijk zijn. Conservatisme en in zichzelf gekeerd zijn, zijn daarnaast ook geen exclusief islamitische karaktertrekken (getuige bijv. het alom betreurde Nederlandse provincialisme in de achttiende eeuw, toen veel burgers in Nederland in diepe armoede vervielen).

How are we to remain an open and tolerant society if we are faced with part of the Muslim community favouring self-segregation and showing no desire for assimilation?

Het verlangen van een bepaalde gemeenschap zijn zaakjes zelf te regelen, of weigeren te "assimileren" is een van de kenmerkende eigenschappen van de joodse gemeenschappen van Europa, die in de christelijke beschaving uiteindelijk zo werden gemarginaliseerd dat het zionisme ontstond. Daarnaast zijn er joodse gemeenschappen van honderdduizenden mensen die Wilders ongetwijfeld zal liefhebben als geen ander, die weigeren te "assimileren" in taal, kleding, eetgewoonten, religie en andere gewoonten. Dit noemt men wel vrijheid, misschien heeft W. niet zoveel met dat verschijnsel. Het is dan ook opvallend dat W. strijdt tegen de tolerantie maar doet alsof hij de "tolerante" samenleving wil beschermen. Dit soort cognitieve dissonantie is in lijn met een ander idee dat leeft onder ultra-rechts (en niet alleen daar), nl. dat de Verenigde Staten onderdrukte volkeren zou kunnen "bevrijden" door ze te bombarderen.

How can we look to the future with confidence, when a large part of the population turns to a seventh century desert for answers?

De door W. bewonderde presidenten Reagan en Bush Jr. keken voor een deel van hun achterban naar christelijke gemeenschappen die zich (zeer trots) exclusief beroepen op "Gods woord", waaronder nieuwtestamentische eschatologische teksten van bijna tweeduizend jaar geleden.

We are not from Saudi-Arabia. We are not from Iran. We come from Rome, Athens and Jerusalem. That makes our civilization special, and certainly worth preserving.

Nog in de twintigste eeuw werden joden die geen vlieg kwaad hadden gedaan gedeporteerd uit Rome en Athene - Rome waar de Italiaanse fascisti gehoor gaven aan de eis van de Nazi's om joden naar de dodenkampen te sturen; Athene waar vooral de (door Wilders zo gehate) communisten zich verzetten tegen de Italiaanse en later Duitse invasie. In Iran wonen nog steeds joden, als beschermde minderheid, en Iran kende nog zeer recent o.a. een joods parlementslid. In de Hebreeuwse bijbel wordt de Perzische koning Cyrus overigens bezongen als bevrijder van Jeruzalem. Saoedi-Arabië is een vazalstaat van de Verenigde Staten, en meerdere westerse landen assisteren de huidige Saoedische autocraten erbij aan de macht te blijven.

Academia, the arts, the media, trade unions, the churches, the business world, the entire political establishment have all converted to the suicidal theory of multiculturalism and cultural relativism.

Grote woorden van onze hogepriester, maar weinig substantie. De grootste "cultuurrelativist" is hier Geert Wilders zelf, die wat hij verafschuwt aan "de islam", omarmt als hij het ontwaart in de Verenigde Staten, Israël en/of "het westen."

... the Koran stands at the heart of what some people call terrorism but is in reality jihad.

Het algemeen aanvaarde principe in de islam is dat de "kleine jihad" de fysieke zelfverdediging is, en de "grote jihad" is de strijd tegen het kwaad in jezelf.

... the problems of Islam are at the core of Islam, and do not belong to its fringes.

Het is jammer voor W. dat de overgrote meerderheid van de moslims zelf precies de omgekeerde mening zijn toegedaan. Hij zegt dit echter met het propagandistische doel zijn toehoorders ervan te overtuigen dat er geen compromissen mogelijk zijn, en dat als zodanig, als het erop aankomt, gewelddadige confrontaties met "de islam" noodzakelijk zijn. Die dienen dan weer de belangen voor wie Wilders werkt.

... they [Mumbai terrorists] have an ideology that tells them to kill Jews, to kill unbelievers, and to advance Islam until there is world domination.

Dat weet W. niet, aangezien de daders daarvan nooit berecht zijn en hun motieven nooit zijn onderzocht. Daarbij zijn "joden" in "de islam" geen "ongelovigen".

Islam, after all divides the world in a dar-al-Harb, and dar-al-Islam. Islam is a totalitarian ideology full of hate, violence and submission.

Om politieke redenen noemt W. "de islam" geen "godsdienst" maar een "ideologie." Totalitarisme verwijst naar de volledige greep van de Staat op alle individuen van de bevolking. Dit heeft met religie niets te maken. Ideologisch gezien verschilt de islam nauwelijks van het jodendom, als het gaat om de gedetailleerde regulering van het privéleven. Het jodendom zou in dat opzicht zelfs veel "totalitairder" zijn, ware het niet dat het een misplaatste term is. Haat en geweld wordt in de islam afgewezen als zwakte. Onderwerping verwijst slechts naar de onderwerping van het individu aan de wil van (de rechtvaardige en barmhartige) God, en dat idee heeft de islam met het jodendom en andere religies gemeen.

It was treason to our Western principles, it was treason to freedom of speech, it was treason to liberty itself. My own government was not defending me, but became my worst enemy in the process.

Wilders lijdt ook nog eens aan dramatische zelfoverschatting. Los van het feit dat de reactie van de Nederlandse regering stompzinnig was, en dat niemand in zijn vrijheid van meningsuiting beperkt zou hoeven worden, heeft Wilders als parlementariër met vrijwel onbeperkte toegang tot de media meer vrijheid van meningsuiting dan de grote meerderheid van de rest van de bevolking - die wel wat kan roepen, maar toch niet wordt gehoord.

According to a recent study by Human Rights Watch, torture is a routine and widespread practice in Jordan.

Dezelfde en andere mensenrechtenorganisaties, waaronder Israëlische, doen deze mededeling over de staat Israël en haar bezettingsmacht. Israël martelt Palestijnen op grote schaal.

Jordan’s attempt to prosecute me is an infringement on the sovereignty of my country, the Netherlands.

Dat op zichzelf is volkomen waanzin. Staten overal ter wereld vervolgen burgers van andere staten die hun wetten (op hun grondgebied) hebben overtreden. Jordanië heeft geen plannen om een invasiemacht naar Nederland te sturen om parlementariër W. te ontvoeren. De Verenigde Staten overigens hebben plannen gemaakt om indien nodig een invasie te organiseren in Den Haag, om er Amerikaanse oorlogsmisdadigers te "redden" van vervolging door het internationale gerechtshof. Dit zet W. niet aan tot vergelijkbare verontwaardiging.

We need a new way of thinking, a new paradigm, to defend our liberties. Just reiterating our devotion to tolerance and democracy is not good enough, as we are Facing Jihad. We need a new set of goals and ideas. We need new leaders. And we should always remember where we come from. We all come from Jerusalem.

De schokkende waarheid is dat Wilders uit Limburg komt.
Annotaties:
05-08-2013 01:10 | payday loans online
Geert Wilders in drieënwintig leugens #zaplog
| #59417 | 27-02-2009 14:02 | yelamdenu
Dat was het voorlopig, geen zin om nog langer aandacht te besteden aan deze vogel. Beschouw het maar als een soort van referentie. ;-)
yelamdenu's avatar
| #59420 | 27-02-2009 14:13 | spiritualchange
Tsss Yelamdenu, ik was gisteren vol energie begonnen aan een vergelijkbare actie, maar werd onderbroken. Inshallah volgen ook mijn aanvullingen nog.
spiritualchange's avatar
| #59422 | 27-02-2009 14:45 | spiritualchange
How can we look to the future with confidence, when a large part of the population turns to a seventh century desert for answers?


Altijd frappant hoe makkelijk deze stelling scoort, terwijl Wilders zich enkele alinea's verderop beroept op het Jeruzalem van 3000 jaar terug, het Athene van 2500 jaar en het Rome van 2000 jaar terug.

Overigens is het idee dat de Islam een "woestijngodsdienst" is meermaals weerlegd door wetenschappers, die erop wijzen dat de Islam ontstond in Mekka, in een urbane, multi-religieuze omgeving, en dat moslims binnen 200 jaar alle wetenschap uit Perzië en Byzantium in het Arabisch vertaald in de boekwinkel hadden liggen.

Dat terwijl het een Christelijke keizer was die de Academie van Plato sloot omdat filosofie niet strookte met Christelijk dogma.
spiritualchange's avatar
| #59427 | 27-02-2009 15:01 | spiritualchange
How are we to remain an open and tolerant society if we are faced with part of the Muslim community favouring self-segregation and showing no desire for assimilation?


Dit is gewoon Orwell revisited
spiritualchange's avatar
| #59431 | 27-02-2009 15:22 | VII_
Inderdaad mooi referentie materiaal :-) .
VII_'s avatar
| #59433 | 27-02-2009 15:26 | Denneb
Dank je yelamdenu, ga ik anders nooit lezen wat die geblondeerde turfster voorliegt.
Ik hou niet van haters.
Denneb's avatar
| #59435 | 27-02-2009 15:31 | spiritualchange
We are not from Saudi-Arabia. We are not from Iran. We come from Rome, Athens and Jerusalem. That makes our civilization special, and certainly worth preserving.


Graag splits ik deze stelling uit in twee:

1. "We are not from Saudi-Arabia. We are not from Iran."

Zie de meer dan 200 Arabische en Perzische woorden die in het Nederlands kwamen door onze liefde voor Arabisch en Perzisch cultuurgoed:

http://spiritualchange.blogsome.com/2008/11/08/koffie-kaffer-en-katoen/

2. "[That] we come from Rome, Athens and Jerusalem ... makes our civilization special and certainly worth preserving"

Nu rijst de vraag: wat is er meer speciaal en behoudenswaardig aan Rome, Athene en Jeruzalem dan aan pakweg Istanboel, Cordoba en Baghdad (waar onze cultuur meer direct van afkomstig is dan van de eerste drie -- wist men het maar!)?
spiritualchange's avatar
| #59440 | 27-02-2009 15:42 | spiritualchange
Overigens weet ik bijna zeker dat zijn publiek volkomen lak heeft aan Rome en Athene
spiritualchange's avatar
| #59441 | 27-02-2009 15:42 | Denneb
Wat is meer speciaal en behoudenswaardig?

Antwoord: puur racisme!
Antwoord: zuiver xenofobie!
Antwoord: regelrechte discriminatie!
Denneb's avatar
| #59445 | 27-02-2009 15:56 | Inanna
Prima artikel, yelamdenu! Goede analyse.

De schokkende waarheid is dat Wilders uit Limburg komt.

:-)))))
Inanna's avatar
| #59466 | 27-02-2009 19:01 | yelamdenu
Gebruik ik ook een keer de term "cognitieve dissonantie" et voilà, is er een vogel op 'nujij' die dit lijstje leugens/insinuaties + weerleggingen beschouwt als "hetze". Dat kan haast geen toeval meer zijn.
Ik bedoel okee, ik weet dat er een hoop antidepressiva geslikt worden in Nederland, maar..
yelamdenu's avatar
| #59469 | 27-02-2009 19:14 | george_orwell
http://www.iisg.nl/bwsa/bios/haan.html
Even dat verhaal over Jacob Israel de Haan opgezocht.
george_orwell's avatar
| #59475 | 27-02-2009 20:06 | merethan
Dat terwijl het een Christelijke keizer was die de Academie van Plato sloot omdat filosofie niet strookte met Christelijk dogma.
Zoiets hebben we zelfs veel later hier nog van dichtbij meegemaakt. Iets met dat de aarde niet het centrum van het universum was maar de zon. Ofzo. Ondanks verbod toch gepubliceerd in ons eigen Leiden.
Hail de Christelijke superieure samenleving.
merethan's avatar
| #59476 | 27-02-2009 20:08 | yelamdenu
Aardig stuk george_orwell, mag vast een stukje van geciteerd worden..

Geconfronteerd met de gevolgen van de joodse vestiging in het door Palestijnen bewoonde Palestina en de gecompliceerde Brits-joodse en intern-joodse politieke verhoudingen werd De Haan anti-zionist. Hij publiceerde hierover en zond memoranda aan de Engelse regering en de Volkenbond. Omdat hij een steeds groter rol speelde in de politiek belangrijke groepering van de orthodoxe Chaim Sonnenfeld (de Agoeda Israel, die zionisten het recht ontzegde namens het joodse volk te spreken) en hij openlijk met Arabieren omging, werd zijn positie steeds moeilijker. Na een boycot van zijn colleges in 1922 werd hij eind 1923 als docent ontslagen. Hij werd een uitgestotene. In 1924, vlak voor zijn vertrek naar Londen als leider van een Agoedistische missie, schoot – naar in 1985 bekend werd – de zionistische bevrijdingsorganisatie Hagana, die in De Haan een verrader zag, hem neer. Dit was de eerste politieke moord in joods Palestina.
yelamdenu's avatar
| #59477 | 27-02-2009 21:07 | dr. Sheldon Cooper
Het belangrijkste ben je vergeten, namelijk de leugen dat we onze vrijheden en verworvenheden aan aan het christendom te danken zouden hebben. Niets is minder waar. Het christendom heeft zich altijd tegen de wetenschap, tegen de emancipatie van de burger en tegen de democratie gekeerd. Dat alles hebben we bevochten en gewonnen ondanks het verzet van de kerk. Het humanisme is een veel grotere invloed dan het christendom.
Wilders beweert dat dat het nieuwe testament een verbeterde versie van het oude testament is, waarna alles goed gekomen is. Iemand die dit beweert heeft er niets of wil er niets van begrijpen.
Ich heisse es [das Christentum] den eine unsterblichen Schandfleck der Menschheit

Nietzsche Der Antichrist, Aph. 62
dr. Sheldon Cooper's avatar
| #59491 | 28-02-2009 00:47 | Donkerdoorn
Ben ik gek, of heeft nujij deze er weer afgegooid?
Donkerdoorn's avatar
| #59509 | 28-02-2009 10:42 | yelamdenu
Mm, dat niet, wel prematuur van de 'voorpagina' gehaald zoals wel vaker.
yelamdenu's avatar
| #59523 | 28-02-2009 13:10 | Patman
Wat een afgrijselijk irritante site dat NUJIJ. Pure censuur. Alles van Zapruder en ZapLog wordt er gewoon afgemikt door die halve zolen.
Patman's avatar
| #59524 | 28-02-2009 13:17 | xaderp
Kunnnen we Limburgers niet het recht ontnemen zich in de politiek te mengen????
xaderp's avatar
| #59525 | 28-02-2009 13:44 | Patman
Beter verbieden we politiek ;)
Patman's avatar
| #59528 | 28-02-2009 14:15 | xaderp
Ik begin steeds meer overtuigd te raken dat we naar een technocratie toe moeten.

Toplaag weg (alle politici + politieke partijen)
Ambtenaren selecteren op kennis en ervaring
Bedrijven in dienst van de overheid ipv andersom
Één staatsbank die Islamitisch bankiert
Afgelopen met speculatie
Afgelopen met onbeperkt geld bijdrukken
Leger inkrimpen tot puur defensief
Diplomatie ipv "vredes" missies
xaderp's avatar
| #59529 | 28-02-2009 14:16 | xaderp
Oh en natuurlijk: WEG MET DE ECONOMISCHE GROEI
Stabiele economie zonder inflatie
xaderp's avatar
| #59546 | 28-02-2009 21:21 | george_orwell
even de wiki erbij voor xaderp:
Technocratie is een organisatorisch systeem, waarbij de beleidsmakers beslissen aan de hand van adviezen van deskundigen op deelterreinen. Het beleid wordt aldus uitgetekend na uitgebreide politieke, economische en sociale analyses, en de knopen worden doorgehakt op basis van de positieve resultaten van deze analyses, niet op basis van ideologie. De technocratie is verwant aan de meritocratie. Maar in die laatste vorm kan ook ideologie een rol spelen.

Technocratie kan ook negatief worden opgevat. Wanneer deskundigen en specialisten op deelterreinen veel macht krijgen bij het oplossen van maatschappelijke problemen, gaat dit ten koste van politici en de democratie. Het gaat ook ten koste van de (door de politiek te waarborgen) afweging van belangen tussen meerdere beleidsterreinen en ten koste van de waarden waarop deze belangenafweging gebaseerd zou moeten zijn. In een technocratie kan de samenleving niet bewust een bepaalde gewenste richting op worden gestuurd.
george_orwell's avatar
| #59754 | 03-03-2009 17:00 | xaderp
Bedankt voor je info, george!
xaderp's avatar
| #60013 | 06-03-2009 09:54 | spiritualchange
Verrek Yelamdenu, ik zie nu dat je 23 verkeerd hebt gespeld man!
spiritualchange's avatar
| #60014 | 06-03-2009 10:08 | yelamdenu
Nondeju! Ik moet echt mijn Alzheimer-pillen gaan innemen. Je kunt alleen niet rommelen met de titel zonder de link te verpesten..
Dit is wel erg zeg..
Ooit kwam er meestal iemand in een vroeg stadium langs, namens de spelling-gestapo. En terecht!
yelamdenu's avatar
| #69435 | 26-06-2009 19:26 | Unbeliever
Bijna helemaal mee eens, alleen het antisemitisme, dit is nl.uitgevonden door de joden zelf. En ze spinnen veel garen bij het door henzelf in stand gehouden dogma.
http://www.voanews.com/english/archive/2004-07/a-2004-07-14-14-1.cfm?moddate=2004-07-14
Unbeliever's avatar
| #73038 | 20-08-2009 16:50 | rabbijn Issachár Tal (ongeregistreerd) toon reactie
| #73040 | 20-08-2009 16:55 | yelamdenu
Beste rabbijn Issachár Tal,
Bedankt voor de opmerking. Ik merk inderdaad dat er wat ontbreekt, nl. mijn punt had moeten zijn dat joden niet voor de wet met niet-joden kunnen trouwen in Israël. Ik zal dat even proberen aan te passen. Als ook dat onjuist blijkt te zijn zal ik het punt weghalen.
Ik verneem graag ook de overige onjuistheden, hoewel dat toch wel enigszins mee zal vallen? :)
yelamdenu's avatar
| #73047 | 20-08-2009 17:24 | thefed (ongeregistreerd) toon reactie
| #73049 | 20-08-2009 17:28 | thefed
Hoe kan dat toch dat Geert wilders de enige politicus is die prijzen krijgt in het buitenland, jullie moeten eens beter leren lezen, Wilders wordt geprezen in Amerika en Israël, hij is tenminste eerlijk, ps en ik ben ook helemaal klaar met nujij.nl, grs.
thefed's avatar
| #73052 | 20-08-2009 17:35 | yelamdenu
Wat is dat nou voor argument?
Hitler werd, voordat hij heel Europa in brand zette, ook overal in het buitenland geprezen: de VS, het VK, Hongarije, Nederland, Roemenië, Italië, Spanje, enz. Your point?
Wat ze in Israël allemaal prijzen lijkt me ook niet relevant, het enige dat ze daar leuk aan Wilders vinden is dat ie doet alsof ie van joden houdt. Wel, dat betekent nog niet dat Wilders geen nazi is.
Het beleid van Israël zelf is ook evil, dus wat zou dat.
"Vertel me wie uw vrienden zijn.." weet je wel?
Israël heeft onvervalste racisten in de regering zitten die het prima zouden doen in Apartheid Zuid-Afrika, en Wilders is daar dol op. Dus vertel eens, waarom moet ik van jou een nazi gaan waarderen omdat er ergens in Amerika en Israël andere nazi's zijn die hem ook waarderen?
yelamdenu's avatar
| #73053 | 20-08-2009 17:42 | thefed
Hoe durf je Wilders met Hitler te vergelijken, je spoort niet helemaal geloof ik lees eerst zijn standpunten eens goed,en bekijk ook eens de video's op youtube, je lijkt dat wijf uit A'dam wel., hier wat reactie's over haar:Reactie op Bouchra Ismaili nu voor NMP in Rotterdam. door Wendy
gisteren 19 augustus 2009, 13:53:58 | Wendy
Starks loopt ZIJ nog met een bomgordel het stadhuis in,geloof niet dat we dat moeten willen en als de NMP verstandig is royeert zij mevrouw direct!!Reactie op Bouchra Ismaili nu voor NMP in Rotterdam. door Wendy
gisteren 19 augustus 2009, 13:41:14 | Wendy
Overigens heeft mevr Ismaili MIJ ook met de dood bedreigd,dus ik vraag me af wat de NMP met zo’n lijsttrekker voor ogen heeft:nog meer Wilders-aanhangers..????


Reactie op Bouchra Ismaili nu voor NMP in Rotterdam. door Wendy
gisteren 19 augustus 2009, 13:38:36 | Wendy
Hahaha vind dit humor!!Ben 5 jaar lang buurvrouw geweest van mevr Ismaili,ken haar niet anders dan met een joint in haar mond en een fles drank naast haar stoel.En zij vindt zichzelf een reine moslim???Zij hoort geen enkel platform te krijgen,de verbale diarree die ze uitsort is haar tweede natuur,hield me uit mijn slaap door het nachtelijk geschreeuw tegen haar broer.als je bij haar binnenkomt sta je met je voeten in de kattenpis en zij wil ONS Nederland schoonmaken???Was eerst je bek eens met zeep…
Volgens mij ben je geen jood.
thefed's avatar
| #73057 | 20-08-2009 18:03 | yelamdenu
Waarom zou ik Wilders niet met Hitler mogen vergelijken? Vergeet niet dat in de jaren 1930 Hitler nog geen genocidale plannen had afgekondigd en nog geen oorlog had ontketend. De overeenkomsten zijn frappant: oproep tot etnische zuivering, nationaal-socialistische economische propaganda, ultra-rechts kapitalistisch beleid, rancuneuze afkeer van de "cultuur", volksnationalisme, pretentie namens "het gewone volk" te spreken, diepe haat tegen alles wat "links" is of dat zou zijn, grote bewondering voor imperialisme (Wilders is een groot bewonderaar van het Amerikaanse empire, Hitler van het Britse), demonisering van joden, resp. moslims.
De overeenkomsten zijn legio, dude.
Waarom ik die "durf" te vergelijken? Freedom of speech, baby.
Wat dat joods zijn betreft, als je insinueert dat joden geen afkeer van Wilders kunnen/mogen hebben ben je een schaamteloze racist. Ik ga er natuurlijk vanuit dat je dat niet bent, dus verklaar je nader.
Verder heb ik geen idee waar je het over hebt met die mevr. Ismaili.
Groeten, yelamdenu
yelamdenu's avatar
| #73073 | 20-08-2009 19:41 | Unbeliever
Ook best wel vreemd dat Hitler is voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede in 1938 door..................de joodse Gertrude Stein.
Unbeliever's avatar
aanmelden / inloggen