Door community (initieel ffloor), Op zat 17 sep 2016 16:37, 1 reacties,    

Het einde van de vervangingszwendel

Westerse kinderen krijgen op de basisschool uitgelegd dat de Bijbel een verzameling mystieke anecdotes is, alsook dat de UNO de uitgeroepen staat Israël om politieke redenen heeft ingeschreven - maar Arabische kinderen wordt dezelfde UNO-inschrijving als: 'De grote catastrofe' als godsdienstles onderricht.
Nou, een dergelijk opvattingsverschil bestond eerder in Westerse kerkgeschiedenis en gedurende 17 eeuwen werd er 'predestinatie' ofwel 'vervanging' geleerd, kortweg gezegd dat Israël is verworpen en door belijdende kerkgangers is vervangen.

Deze, de meest langdurigste zwendel ooit werd vanaf 332 tot 1969 op iedere kansel verkondigd en stopte dat jaar opeens - waarna er nog grote kerkverlating van kwam.
Drs. Jan v.Barneveld werkte er een dissertatie over uit en is als boek 'Het EINDE van de vervangingsleer' in de boekhandel.

Mijn schoolschriftgeklodder teruggevonden
Ook in de '60er liep op veel scholen hun godsdienstonderwijs niet echt synchroon met tegelijk onderwezen "Israëlvervangings-onderwijs" op Levenscholen en Catechesatie, en daarop kregen christelijke scholen een 'aanwijzing' van gezamenlijke kerken in de bus.
Vooral dominee Okke Jager zat achter deze brief en dweepte voor de Ncrv-televisie dat die staat Israël zo snel mogelijk verdelgd, verdoemd en uitgeroeid diende te worden.
Eigenlijk wel raar voor voor een dominee, want Jesaja 11, 13-15 ...westwaarts zullen zij de Philistijnen op de schouder vliegen; en Ezechiël moet twee knuppels aan elkaar hechten. Waar? Op de bergen Israëls - en laat dat nou net de Westbank zijn.

Hoe arabieren daarover in 1961 dachten? Wisten we niet, in NL waren er maar 25 van en je kon ze in Den Haag bekijken werd ons verteld.

In die '60er was de maatschappij helemaal doordrenkt met een geloof in de eraankomende "Eeuwigheid"... en vooral: in grote vrees!
"De vreze des HEEREN": daar werd je toen letterlijk mee doodgeslagen met toen jaarlijks 650 doodgemartelde kinderen maar is eigenlijk een foutieve vertaling. Er had hier: 'uitleg' moeten staan en beslist geen 'vreze'.

Dus, onze godsdienstles in E3C aan 14/15-jarigen veranderde in 1961 plots: we kregen een zwartgeklede Terlouw, (de vader van een huidig parlementslid) was wél als dominee opgeleid maar kon met 1700 jaren vervangingsleer niet verder mee - zijn 8-jarig zoontje zat erbij (en die liet hij nooit meer onbewaakt).

Op een vraag van één van de jongens legde Terlouw ons uit dat volgens deze leer moet je in de gehele Bijbel: overal waar het woordje Israël staat: dat lezen als: "De belijdende lidmaten van de Nederlandsch Hervormde Kerk" (!) en hijzelf geloofde daar geen snars van:
"...beetje opportunistisch, op z'n zachtst gezegd met zoveel foute dominees",
-waarop ik hem kon verhalen dat er 600 foute dominees in het kamp Rhijnauwen hadden vastgezeten wegens heulen met de Nazi's:
"...ik weet dat zeker want dat kamp was op m'n vaders land gebouwd en mijn pappa moest nog de antecedenten van elke dominee nagaan, hij kent ze dus allemaal uit zijn hoofd en daarom kwamen ze altijd wel bij hem langs, als expert-getuige, nou de rechtbank aan de Weg naar Rhijnauwen 51-59 was onze buurman en wel erg dichtbij. Hele avonden was hij bezig".
Hij schrok zichtbaar... en brak subiet de les af! Mochten metéén naar huis...
En nee we mochten niet op het schoolplein blijven, zèlfs niet op het voorplein.

Oprichting van de Stáát Israël wedersproken
Dat er beweringen van die rare zwartrokken niet klopten ja, daar was onze school wel van overtuigd - niet hoe het zat - en de leerlingen? Nou maar wijzelf: òòk niet hoor? We wisten niks?
En slechts 15% mocht televisie kijken - dominee Wisse had verkondigd dat zo'n ding "...is het Helleoog van de Grote Satan" - maar wie nou de gevaarlijkste was: een glazen buis, of een kernbom? We wisten het niet. Dát is nogal wat!

Dus, de week erna wilden we hier wel wat meer van weten: zoiets is nooit weg?
Eentje trok de stoute schoenen aan:
"Die sexbommen maken ze van waterstofperoxide, maar waarom zijn sexbommen nou zoveel gevaarlijker dan een waterstofbom van de Russen?"
Wat volgde was een daverende lachsalvo maar we snapten dit nog steeds niet. Ernaar vragen durfden we niet want we misten Hans wel. Een echt hele lieve jongen en nou gekist (anno 2016 wordt elke week nog maar eentje doodgeslagen).

Een hele stapel Bijbels in de klas uitgedeeld: allemaal eentje.
En hij ons gevraagd om een papier gereed te houden en in allerlei Bijbelteksten uitleggen waar staat dat de Joden naar hun land zullen terugkeren.
Eentje vroeg:
"Maar waar waren die jodenvervolgingen nou eigenlijk goed voor?"
-"Ha, dat staat allang in de Bijbel: 'Ik zal jagers op hen afsturen die zullen hen jagen, en zij zullen opkomen van het Noorden en van het Zuiden' - met andere woorden: die hele Wereldoorlog nummertje twéé is door de HEERE HEERE nog zelf bedacht en georganiseerd, en om geen andere reden dan alle joodjes weer terug naar Zijn Olijfberg te halen".


Onze kindermonden vielen open? Die zat. Dus geen bom op ons' kop?

Ds.Terlouw was goed belezen en verhaalde de Nederlandse cartograaf Adriaan Reeland die daar in 1696 plaatsnamenonderzoek deed - maar er geen enkele Arabische plaatsnaam aantrof! Voorts geograaf Mark Twain die in 1867 dat Ottomanië bezocht en het beschreef als: "...in zak en as, zelfs cactus en olijf groeit er niet meer".
Niet helemaal. Twain beschrijft Nabloes en Sichem waar nog zwarte aarde was: het gehele land bleek platgebrand behalve hier.
Misschien dacht Terlouw 'Kan wel een schepje bovenop?' Aldus:

-"Vòòr 1948 geloofde toch niemand zulke uittochtteksten als Ezechiël 36:24, men wist gewoon dat hier een grandioze ashoop was van distels, stenen en brandnetels wánt: hier woonden ooit de Messiasmoordenaars
(-wat overigens niet waar is: Pilatus sprak de wonderdoener tegen zijn zin vrij, maar Herodes de Romein besliste anders, zie de Lucastekst)

- maar teksten als: 'de woestijn zal bloeien als een roos', alsook dat de joden over de ganse aarde verstrooid zullen worden doch in het laatste der dagen massaal zullen terugkeren naar een eigen staat die Israël heet: zoiets dat staat allemaal wél in de Bijbel en is eigenlijk nog maar pas kortgeleden allemaal in vervulling gekomen."
- in de klas dus tientallen tekstverwijzingen noteren, wel 250. Totaal zijn het er zo'n 330 en die sinds 2014 dus allemaal wel uitgekomen zijn - maar 3 niet. Maar waarom leren dominees ons dit niet? Straks even navragen.

Een week later. Ds.Terlouw in 1961 ons verder doceren:
"...het huidige konflikt binnen kerken komt er, kortweg gezegd op neer dat gedurende 1700 jaar hun kerkgangers zijn belogen dat het verbroken verbond van die verwerpelijke joden als Messiasmoordenaars naar de nieuwe kerkgangers is overgegaan, mits wij dan wél in Jezus zouden geloven - maar de oprichting van de stáát Israël en waar drommen joden naar toe zijn vertrokken, en nóg: zoiets gooit namelijk zand in de huidige kerkleer dat de zegeningen aan Israël voortaan aan gelovige kerkgangers zou toevallen;
dit blijkt opeens niet te kloppen maar het gekke is: de Bijbel blijkt juist weer wél te kloppen, en hoé!
Sterker, het is zelfs allemaal voorspeld voor "de laatste dagen" maar gedurende 1700 jaren geloofde niemand daar ene mallemoer van! En na de Holocaust toen er 6-miljoen joden bleken vermoord: kon al helemààl niemand zoiets toch geloven?

En na de oorlog konden de joden nergens heen. Canada, Zwitserland, Amerika, geheel Zuid-Amerika, geheel Europa, Engeland, Rusland: er was niemand die nog een jood wilde opnemen want dat was gevaarlijk! Nou ze konden geen kant op.
Tegelijkertijd bestond er wel een kleine jodenenclave in Oost-Jeruzalem maar niet veel groter dan die in welke Europeesche stad of in Marokko of India ze die daar ook wel hebben - en bij hopen trokken al die verwesterse Joden dus maar dáárnaartoe, nou ze kònden gewoonweg geen kant op?
En aldus ontstond nou die Stáát Israël, in de tijd van amper 2 jaar zoals de tekst ook zegt:
'Zal een volk op ene dag geboren worden? Zal een land in één uur ontstaan?' - nou het staat er allemaal dus echt. Is in 1948 precies zo vervuld, dat ook ja.

Ik vertel jullie dat omdat Israël dan wel als Stáát door veel landen is erkend maar, zowel de protestanten alsook de Roomse kerk kùnnen die nieuwe Staat niet erkennen want een hernieuwde oprichting van Israël komt niet in hun kraam te pas: immers dan klopt hun kerkelijke heilsleer opeens niet meer?
Dit heeft nogal wat vér-strekkende gevolgen voor de heilsleer van elke christen: we blijken dus opeens niet gezegend te zijn?
De Bijbel vertelt ons dat het heil aan Israël toekomt maar: dat waren de belijdende kerkgangers toch allang want het vorige verbond is teniet verklaard door de jodenmoord op de Messias!
En dus, er zal nu wel een kompleet nieuwe exegese, dus nieuwe leerboekjes voor op catechesatie bijgedrukt moeten worden waarin deze predestinatie-, dus de vervangingsleer maar helemaal niet eens meer in genoemd wordt, nou dat is nogal wat want de gehele christelijke heilsleer staat opeens op springen want die bleek opeens niet te kloppen".


Goeiedag zeg! Nou we waren diep onder de indruk! Goeie leraar ditte.
-"Maar u zegt dat al deze teksten in de Bijbel staan en wij treffen ze inderdaad ook zo aan. Mogen wij dan zeggen dat de waarheid van de Bijbel kennelijk staat als een rots, maar dat al die dominees hun eigen Bijbel nog nooit gelezen hebben? Want daar komt dit verhaal eigenlijk wel zo'n beetje op neer?"

De helft van de jongens schoten in de lach - de andere helft niet en de kerel werd opeens vúúrrood hoor? He-le-maal paars werd 'ie.
"Sterker ik denk dat u volledig gelijk heeft want in deze Nieuwe Vertaling lijkt het wel of alle teksten zo slapjes mogenlijk zijn verwoord - wij hebben thuis namelijk nog de Statenvertaling van Jongbloed en daarin staan veel zinnen over de Staat Israël nog wel héél wat krachtiger uitgedrukt dan deze prul?"
- en daar waren de jongens het roerend mee eens!
"Ik denk zelfs dat, wat u heeft verteld nog maar de helft is, ik herinner me van de Jongbloed Statenvertaling veel dingen en het lijkt wel of die jodenterugkeer juist zoveel mogelijk is weggeschrapt, helemaal schrappen konden ze niet alles dus hebben ze er maar een slap zooitje van gemaakt.

Dát was teveel gezegd! Ik moest nu mijn mond dichthouden anders werd ik de klas uitgezet want een dienaar van Gods Woord spreek je niet tegen - dat vond hij.
-"Vind ik niet want Jezus is in synagoge's op precies dezelfde wijze te keer gegaan tegen al die schriftgeleerden en waarom wij dan niet? De gehele Joodse samenleving is vooral op discussie en debat gebaseerd en die schold ze voor nog wel ergere en veel lelijker dingen uit" - en ook daarop gaven alle jongens in de klas mij gelijk - sommigen hadden (moesten) een ver-fommaaid zakbijbeltje van hun grootje-zaliger in hun tas.

Ah! Komt dat even prachtig uit? Had mijn pa pas nog voorgelezen dus ik wijzend:
"Nou draag maar eens Amos 9 vanaf 11 voor, dan lezen wij wel mee hoe het hier staat?" - want onze techniekschool was 'bevindelijk' - wist ik.
En dat deed een knul, uit een piepklein Jongbloedje uit 1925, erg beduimeld.
We schrokken? Is dìt een onfeilbare Bijbeltekst??? Nee dus...
Toen Hosea 3... het halve hoofdstuk gaat (althans, in de Jongbloedversie) over de vernietiging van het land Kanaän... en aan het einde der tijden zullen de joden terugkeren naar hun land en de verwoeste plaatsen weder oprichten' - maar in de Nieuwe Vertaling is de tekst van Hosea nogal drastisch ingekort...!

Wij werden sprakeloos... wááááát veel wegstrepingen, eh vervalsingen... in Gods Woord??? Sterker, het halve Hosea blijkt... wèg??
En leraar ds.Terlouw? Een voor zichzelf begonnen klas en hóórde hem bijkans hijgen: '...en dat was dus ééns en hierna krijgen ze die predestinatieleer helemaal nooit meer'.
Zal hij dat gedacht hebben? Vast wel. Was meteen zijn laatste college ook, kwam nooit meer. Een boze directeur Treels in de klas maar wij wisten van niks? Wij waren veel te jong om reli-liquidaties te bevatten - tegenwoordig zo normaal.

Vertelde het doorstreepverhaal wel thuis. Pappa de bekende tekst in Jesaja opgezocht en kwam al snel tot de conclusie dat er met veel dominees iets goed mis is:
"Niet alle dominees verkondigen de juiste leer" - meende hij.
Mamma sloot zich daar meteen bij aan: "...de man is het bevoegd gezag en het hoofd in het gezin" - meende zij - maar aan haar traanzakjes te zien had ze er wel erg veel moeite mee?

Pappa ging in 1961 een brief schrijven: zag hem zo bezig. En het resultaat was dat die 'Nieuwe Vertaling' in 1961 uit ons schoolgebouw verwijderd werd in veilingkisten vol - en de Utrechtse boekhandel 'De Banier' kwam wel juistere Bijbels brengen, op een bakfiets. Hun bestaan is nog, zitten aan het Utrechtse Janskerkhof.
"Wat doet u met die vervalste bijbels?"
-"O die zijn al verkocht hoor, ze gaan naar de lichte scholen, jullie zijn te zwaar. We leveren trouwens ook de Gereformeerde bijbeleditie uit, voor de nóg veel zwaardere scholen".
"Wat staat daarin dan, dat hij nog verschillend kan zijn?"
-"O die leggen meer de nadruk op 'Eeuwigheid' en 'Uitverkiezing' maar sommige scholen prefereren liever de grondtekst, Jongbloed 1925 is dan de aangewezen uitgave".
"Maar Nicodemus vroeg toch hoe dat gaat: de moederschoot invaren en er dan voor de 2e keer daaruit geperst worden? Hebben ze daar Eeuwigheid ingevuld?"
- keek me glazig aan en joeg dit kind weg.

Waar 3 eeuwen met 750.000 Jongbloed's allemaal gebleven zijn?? Sterker, wie heden zoekt in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek naar een 'Jongbloed 1925': nou die zal slechts een vervalste uitgave uit 1965 op hun plank aantreffen.

Alternatief?
Dat was ooit de Wandpissersbijbel - maar zelfs dat museumding is met theewater een "oud-gemaakt" fascimilé van het origineel en bevat veel halve bladzijden: kennelijk stonden er dingen in die het plebs niet weten mag.
Gemiddeld verdwijnen elk jaar alwéééér 5 teksten uit modernere bijbels - nee laat een Hoofdletter B voortaan maar achterwege: bijbels= aangepaste rotzooi.
En het meest merkwaardigste is wel dat 330 teksten in slechts 21 jaar zijn uitgekomen (3 niet) en we vinden dat nog steeds anecdotes.
#
Schrijver is dr. in de Godgeleerdheid, RuU 1963/65 en werd 2 malen van de kansel afgesleurd - ging de techniek in.
Annotaties:
| #254625 | 21-09-2016 19:32 | ffloor
Op een andere website las ik een vraag of er meer literatuur bestond over de ná-oorlogse Jodenvervolging in Nederland.
Jazeker, en is echt waargebeurd ook nog. In Oct.1963 was de hoofdkop in alle kranten dat de BVD in één maand tijds maar liefst 795 Nazi's hun huidige overheidsbaantje hadden afgepakt dus die waren in 1963 nog steeds aan het jodenvervolgen...!
Geloof het, of niet maar na de oorlog zijn de jodenvervolgingen in NL gewoon verdergegaan: het leek er meer op of de Nazi's de beste baantjes hadden ingepikt?

De volgende boeken bevatten dergelijk zulk: "NL-ambtelijk hemeltergende?" + "NL-ambtelijk diepschamende?" zinsneden van wat joden ná de oorlog allemaal nog extra overkwam - echter de Bijbel legt uit dat de HEERE HEERE Zijn joodjes aan het terughalen was: "...tot het Noorden zeg Ik geef, en tot het Zuiden zeg Ik houd ze niet op..." - eh, ambtenaren voeren kennelijk bijbelteksten uit zonder dat ze dat zelf wisten, men leze hier hun ongelooflijke treitereien van ná mei 1945:
* Kroniek v/d Jodenvervolging, A.J.Herzberg.
* Onderdrukking en verzet, 1965 (uittreksel vh 3e-deel).
* Ondergang, vervolging en verdelging van NL-Jodendom, J.Presser, DenHg,1965.
* Een sterfgeval te Auswitz, L.de Jong, Amst.1967.
* Twee uit honderdduizend, W.Kempner, Bilth.1969.
* Geen tijd voor tranen, Tr.Wijsmuller/Meijer, Amst.1967.
* Moordenaars onder ons, S.Wiesenthal, Amst.1967.
* Levie de Lange's dagboek, J.Stigter, Amst.1964.
* Documenten Jodenvervolging, Joodsch Historisch Museum, Amst.
* Antisemitischme, E.G.Hoekstra in deeltje: Dichterbij.
aanmelden / inloggen