Door Eheu, Op woe 14 jul 2010 19:43, 71 reacties,    

NIKOLA TESLA: free energy, political mindcontrol, geofysical-& weather warfare, Black Ops en TerrorDit is een Liveleak video getiteld 'The Hidden Secrets of Nikola Tesla'. Erin komen dacht ik uitsluitend erkende wetenschappers aan het woord. Ze gaat over het leven en vooral over de revolutiaire uitvindingen van deze man en de manier waarop ze door het financieel economische establshment tegengewerkt en ontvreemd werden en door de vershillende geheime diensten tot top secret verklaard en door het militair-industriele complex verder zijn ontwikkeld en aangewend voor wel heel vergaande criminele (politieke) doeleinden waar het grote publiek bijna volledig onkundig van is. Terwijl zijn ideeën en uitvindingen in feite een zege voor de mensheid zouden kunnen zijn.

Ik geef hieronder een aantal beschouwingen en een paar links om de geinteresseerd lezer te helpen de vergaande implicaties van wat in deze Liveleak video over 'the Hidden Secrets of Nikola Tesla' tersprake komt in te zien, en om een aantal aspecten van de wetenschappelike ontdekkingen van die man die in die video niet of nauwelijks aan bod komen, te belichten.

Het belang van de inmiddels bljkbaar algemeen door de scientific community als revolutionair beschouwde uitvingen van Tesla, betreft grofweg drie terreinen.

1) Die van de 'beweerdelijke' (gheghe) mogelijkheid die hij ontdekt had om zgn. 'free energy' te produceren middels de door hem zelf ontworpen zgn. Tesla Coils (die elke vorm van traditionele uitbuiting en aanwending van traditionele energiebronnen overbodig zou maken, met alle financieel economische gevolgen voor de grote machten wiens rijkdom en politiek -maatschappelijke invloed daarvan afhankelijk was van dien)

2) het gebruik van de ontdekkingen op het gebied van electro-magnetisme die Tesla had gedaan voor massale zgn. Mind Control doeleinden via Extreme Low Frequency 'devices ofwel ELF transmitters die beschouwd kunnen worden als heel krachtige zenders die informatie over gigantische afstanden kunnen verzenden die interfereert met het menseljk brein, dwz dat ze het denken en de emoties en het gedrag van mensen vergaand kunnen beinvloeden.

3) De mogelijkheden die Tesla's ontdekkingen op het terrein van Electro Magnetisme hebben geboden voor de ontwikkeling van technologie voor de manipulatie van de aardse geosfeer, atmosfeer (waardoor dus een vorm van 'weather engineering' en zelfs 'weather warfare' mogelijk wordt) en stratosfeer. Technologie die tegenwoordig op grote schaal door het militair-industrieel complex wordt gebruikt.

Nu ga ik twee filmpjes en vier websites opsommen (onder de punten A t/m F) die deze drie toepassingen van Tesla technologie bespreken en verwijzen naar degelijke bronnen voor verdere studie daarover, en ik zal er enkele uit persoonlijke ervaringen met die technologie geputte op- en aanmerkingen bij geven, dat laatste, voorzover mijn behoorlijk a-technisch brein mij daar toe in staat stelt (ik bedoel ik kan wel redelijk nadenken en begrijpend lezen en luisteren etc. maar ik ben niet opgeleid in de beta wetenschappen, vandaar dat ik u het een en ander ter kritische overweging voorleg, voornamelijk voor degene dus die wel die exact wetenschappelijke kennis bezitten die nodig is om evenwichtig over deze zaken te oordelen )

A) Dit betreft een BBC documentaire uit ''82 meen ik

en ze gaat in op de eerste twee aspecten van die Tesla Technologie die ik hierboven noem, namelijk de pretentie dat ze het transport van free energy over grote afstanden mogeljk maakt, en het aspect van de 'mindcontrol' die door die technologie mogelijk gemaakt zou worden. Van het eerste wordt gesteld dat Tesla zich daar vergist zou hebben omdat het 1) tegen de elementaire fysica zou ingaan en omdat 2) het niet mogelijk is gebleken dat experiment te herhalen. Mijn opmerkingen bij dat verhaal zijn 1) De 'talking head' uit deze video geeft toe dat het vast staat dat Tesla met zijn Tesla coils die bliksem produceren er in geslaagd was om elektricititeit op lampen over een kleine afstand over te brengen zodat ze gingen branden. 2)Tevens wordt gezegd dat hij dat ook over een afstand van 20 mijl had klaargespeeld. Toch concludeerd de talking head dat Tesla ongelijk had omdat het nu eenmaal tegen de fysische wetten ingaat en omdat het niet mogelijk is gebleken dit experiment ooit te herhalen.
Mijn opmerkingen op basis van mijn persoonlijke ervaringen hierbij: a) ik wéet dat 'men' wel degeljk in staat is om artificieel in de atmosfeer bliksem en zelfs vuurbollen te produceren en die vanaf grote afstand gericht op heel precies (tot op de vierkante decimeter precies om precies te zijn) te laten instaan en optreden. Omdat ik dat zelf in mijn omgeving meermalen heb meegemaakt. Met mijn a-technische brein weet ik natuurlijk niet of dat een 'bewijs' is dat men '' free energie' kan produceren en transporteren en bewaren op een economisch profijtelijke en exploitabele manier , dwz of ze 'beheersbaar' is. Maar als dat zou zijn dan is er alle reden om aan te nemen dat het financieel economisch establishment die toepassing zal trachten te saboteren. Wat iig wel gebeurt is dat geheime diensten en andere door de overheden van de verschillende landen afgedekte organisaties ermee experimenteren en dat gebruiken voor militaire en regelrechte terroristische doeleinden i.c.m. de twee andere genoemde toepassingen van deze Tesla-technologie..
b) Mijn tweede opmerking aangaande die in boven genoemde video besproken ontdekkingen van Tesla, betreft het thema dat er in nadrukkelijk besproken wordt en wat ik hierboven onder punt 2) vermeld, nml. de potentie van de ontdekkingen van Tesla op het gebied van de electromagnetsche krachten w.b. doelen van Mindcontrol. Ik heb persoonlijk met de toepassing van die technologie kennis mogen maken, want ik ben het doelwit geworden van een geheim Mindcontrol project ihkv een soort Cointelpro operatie, vanwege mijn grote kennis van vreemde talen en vanwege kennis die had van bepaalde vuile internationale politieke zaken, o.a. spionage en kindermisbruik netwerken- ik heb door dat alles jaren via een Set Up in de bak gezeten, een beetje zoals met Ffloor gebeurd is, waar ik al die tijd dmv mindcontrol gemarteld ben.Het is niet het onderwerp van dit artikel en daarom wijd ik er niet verder over uit. Maar mijn motief om dit artikel te schrijven is o.a. om door het publiek over een en ander in te lichten te voorkomen dat nog meer mensen van deze misdadige praktijken het slachtoffer te worden, en om het te waarschuwen voor de bedreigingen van onze democratiën en Rechtsstaten dit met dit alles verbonden zijn.

Nu is er iets merkwaardigs aan de hand met de video die ik hierboven aanhaal, want in het verhaal over die mindcontrol activiteiten die met behulp van die Tesla technologie werden ontwikkeld, wordt uitsluitend gerefereerd aan het gebruik door Rusland daarvan (google daarvoor de term 'woodpecker' of 'woodpecker sound" waarover Ffloor hier al eerder geschreven heeft), terwijl het feit dat de VS daar eveneens gretig gebruik van maken in een topsecret military project genaamd HAARP en in al decennia lang bestaande mindcontrol projecten (zie voor meer daarover verderop in dit artikel), totaal verzwegen wordt. bovendien wordt nog iets anders in deze video verzwegen: nml. dat met die ELF technologie -waarmee men het menseljke brein beinvloedt in combinatie met die High Frequentie technologie ook de toestand van de geofysische en atmosferische toestand van de aarde kan beinvloeden. Op al die gebieden heerst al sinds jaren een global high tech oorlog, een met technologische middelen gevoerde totale ''mindwar'', 'infowar'' en ''weather-war''. Als u de links die ik verderop in dit artikel geef serieus bestudeert zult u ontdekken dat het helemaal niet zo onwaarschijnlijk is dat de spectaculaire 'terroristische' 'aanslagen' en (meterologische) en -geologische 'rampen' (dus de aardbevingen, orkanen, vulkaanuitbarstingen, en ook de Tsunami bijv) met gebruik making van die Tesla technologie ontketend werden. Wegens de middelen die gebruikt worden, omdat ze dus top secret 'militaire geheimen' betreffen, is de waarheid over die dingen bij het grote publiek vrijwel onbekend, terwijl ze door de media mbv propaganda (ook een vorm van mindcontrol) verdoezelt wordt. Het ligt dan voor de hand waarom ik (tenminste niet in mijn eentje dwz niet voordat een groter publiek erover ingelicht raakt) mijn eigen wetenschap over het bestaan ervan en over alle daarmee verbonden praktijken nooit zal kunnen bewijzen, omdat alle politieke en 'democratische' belangen in de praktijk tenslotte ondergeschikt gemaakt worden aan die (militaire en staats) geheimen, en dat bijna iedereen goedschiks dan wel kwaadschiks (gezien de risico's die hij loopt als hij dat niet zou doen) zal kiezen om over dit soort zaken te zwijgen of als ze met de overdaad aan degelijke info over deze zaken geconfronteerd worden, ze en bloc te ontkennen of als 'wanen' af te doen. Dat kan alleen lukken zolang men erin slaagt het aantal mensen dat goed over deze dingen ingelicht is, zo klein mogelijk te houden. Het feit dat Haarp en westerse mindcontrol experimenten in deze video dus niet genoemd wordt zou kunnen wijzen op een coldwar anti-sovjet propaganda onderneming van de kant van de BBC.
In dit verband is er nog iets interessants op te merken: Tesla is nameljk terwijl zijn werk totaal vergeten was in '43 in de VS overleden. Zijn lichaam en AL ZIJN PAPIEREN werden toen naar Yoegoslavié overgebracht. Yougoslavie kwam in Sovjet handen, en vandaar ook misschien dat de door deze Tesla ontwikkelde technologie daar naarstig uitgebuit en verder ontwikkeld is. Alleen, het lijkt onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse inlichingen diensten tijdens de arbeidzame periode van Tesla, de hij helemaal in de VS heeft doorgebracht, niet 'geinteresseerd' zouden zijn geraakt in zijn ideeen en uitvindingen, ook al werd de man tijdens zijn leven volstrekt miskend, en misschien wel dankzij dat feit... Verder is het zo dat na WO II een heleboel 'wetenschappers' met hun wetenschappelijke ontdekkingen uit Duitstland en het Oost Blok naar Amerika werden verscheept waar ze warm onthaald werden om in de vrije wereld hun vaardigheden voor bepaald fascistoide en criminele doeleinden verder te kunnen ontwikkelen (zie de geschiedenis van de 'Operation Paperclip' en in het verlengde daarvan "MK Ultra' etc.)

B) Een tweede website waardoor alle drie bovengenoemde aspecten die met Tesla uitvindingen te doen hebben vrij beknopt worden samen gevat is deze : http://educate-yourself.org/mc/mctotalcontrol12jul02.shtml , ze is door de links die ze geeft ook een heel geschikt startpunt voor verdere studie.van 'free energy', 'mindcontrol' praktijken en praktijken van manipulatie van de fysieke realiteit van de aarde in zijn algemeen . Ik citeer een zin uit deze webpage omdat ze een nuttige waarschuwing mbt de militaire exploitatie van die Tesla technologie is bij het lezen van die website en bij verdere studie over dit onderwerp ; "Basically, THE GOAL IS TO FOG THE DIFFERENCE BETWEEN THE REAL AND THE UNREAL'' Dit citaat geeft goed aan wat het sluwe en gevaarlijke van die mindcontrol technologie is: ze heeft tot doel zo veel mogelijk verwarring te stichten, of cognitieve dissonantie wat betreft de realiteit van de experimenten die er mee uitgevoerd worden en wat betreft het bestaan en de aard van die technologie. Dat is in het kader van de geheimhouding van die praktijken natuurlijk nuttig, en verder draagt het bij aan een algemeen klimaat van onzekerheid en angst die handig politiek uitgebuit kan worden o.a. mbv diezelfde mindcontrol technologie. De criminelen die deze technologie gebruiken, net als de andere praktijken waarvoor ze aangwend wordt, zullen zo niet makkelijk doelmatig aan gepakt kunnen worden, en zo kan dat alles rustig door gaan met alle akelige gevolgen wereldwijd voor mens en natuur van dien. In verband met de verwarring die dmv van die mindcontrol technologie en wegens het topsecret karakter ervan in stand gehouden wordt, lijkt het waarschijnlijk dat het verhaal van Bielek dat wordt opgevoerd op deze site ivm met het 'Philadelphia experiment' voor een groot gedeelte op fantasie berust. Maar het schijnt tevens vast te staan dat er met dat experiment heel akelige dingen aan de hand waren die tot gevolg hadden dat de 'getuigenissen'' van proefpersonen als deze Bielek met welhaast natuurlijke medewerking van hemzelf (omdat hij door wat hij heeft beleeft moedwillig van een groot deel van zijn realiteitszin is beroofd) van allerlei fantastische elementen werden voorzien, en dat dat gegeven moedwillig is uitgebuit om in de ogen van het 'rationele ' publiek aangaande dat 'Philadelphia experiment' verwarring te zaaien en de getuigenverklaringen erover ongeloofwaardig te maken, ten einde de waarheid erover geheim te kunnen houden. Hoe dan ook kan men de info op deze site, met de nodige voorzichtigheid uitstekend als uitgangspunt voor verder serieus onderzoek nemen...

C)
Dit is een video van plus minus een uur 45 min. gaat helemaal over het thema 'Tesla en free energy'. Ik kan alleen maar hopen dat ze meer degelijke informatie geeft die consistent is met de de in de door mij hierboven gelinkte Liveleak video 'the hidden secrets of nikola tesla' (waar, ik herinner u er maar even aan, échte wetenschappers aan het woord kwamen) want ik heb niet de tijd gehad de hele video te bekijken, Aan welingelichte en kritische kijkers om de infowaarde van deze video te beoordelen. Ik zou zeggen laat u het ons eens weten.

D) Een van de beste Introductie sites icm de hierboven gelinkte Liveleak video http://www.liveleak.com/view?i=3e9_1180679499 voor al deze thema's blijft nog altijd de site van Nick Begich http://www.haarp.net Ze bespreekt tenminste de twee in het begin van deze posting als laatst genoemde aspecten van die Tesla technologie (Mindcontrol en 'weather warfare').

E) http://rudy2.wordpress.com/ De frontpage van deze website geeft een heleboel quotes uit en links naar wetenschappelijke en andere serieuze bronnen over de technologie die voor Mindcontrol wordt gebruikt evenals over de diverse geheime mindcontrol projecten die sinds een aantal decennia door verschillende geheime diensten zijn uitgevoerd.

F) http://www.freedrive.com/file/1226138,youtubes-and-must-reads.doc
Deze link kunt u veilig open door op de download pijl te klikken. Ze geeft een uitputtend overzicht van youtube filmpjes en serieuze sites en artikelen die over het politieke gebruik van mindcontrol gaan en over geofysical - en weatherwarfare en andere vormen van staatsterreur en over de met dat alles verband houdende zgn. Black Ops van geheime diensten op het geopolitieke wereldtoneel in met name het laatste decennium. U vindt er ook verhalen van slachtoffers van mindcontrol, bijv. van ex-geheim agenten.

Dit alles dus bwv leesgids mbt de wetenschappelijke, sociale en politieke implicaties v.d Tesla-Technology
Annotaties:
06-07-2013 15:06 | Quotes For Car Insurance
NIKOLA TESLA: free energy, political mindcontrol, geofysical-& weather warfare, Black Ops en Terror #zaplog
| #108158 | 14-07-2010 22:03 | Eheu
Beste beheerders van deze site, kunt u mij vertellen waarom de links die ik in bovenstaand artikel vermeld niet 'enabled' worden, en of ik daar zelf iets aan doen kan?. (sorry, maar I.T.sch gezien ben ik nogal een nitwit, ieder zijn stiel za'k maar zeggen)
Bijvoorbaat dank.
Ach!
| #108160 | 14-07-2010 22:16 | tegengas
Prachtig artikel Eheu, hier hou ik van.
Ik ga het verder lezen.

:)
tegengas's avatar
| #108161 | 14-07-2010 22:20 | P.uncia
Ik heb het aangepast voor je, behalve de link in C die is niet compleet.
P.uncia's avatar
| #108162 | 14-07-2010 22:43 | Eheu
Dank voor je hulp en Sorry P.Uncia, die juiste complete link onder punt C is http://video.google.nl/videoplay?docid=-7365305906535911834#
Zou jij hem kunnen invoegen of kan ik dat zelf doen? in het laatste geval zou je me misschien kunnen zeggen hoe ik dat moet doen..
Groet
Ach!
| #108163 | 14-07-2010 22:51 | P.uncia
Yezz is geplaatst, gaat sneller dan uitleggen ;)
P.uncia's avatar
| #108164 | 14-07-2010 23:02 | Eheu
tnkx P Uncia :)

Ach!
| #108165 | 14-07-2010 23:25 | Slaz
Zouden onze hersenen niet exploderen aan een blootlegging van sommige van zijn ideeën?
Slaz's avatar
| #108225 | 16-07-2010 08:42 | rembo
Over de 'free energy', deze lijkt er echt te zijn. Een overzichtje van enkele werkende modellen in recent artikel. Heel vreemd dat dit idee in de main stream wordt verworpen. Wat ik echter interessant vind is of het kosten efficiënt kan zijn. Er is veel materiaal nodig voor weinig (vrije) energie...
rembo's avatar
| #108255 | 16-07-2010 13:55 | ffloor
Dat hoeft niet zo te zijn. Een eenvoudig waterstraal-jetpompje levert al knallende vonken af mits gedestilleerd water wordt gebruikt, dit omreden dat een watermolecuul in feite een pyro-kristal is (adem maar eens op een bevroren ruit).
Er bestaat een Engels patent om water wrijvingloos door een pijp te laten stromen maar dat werkt helaas alleen onder vacuum: dit is eivormig koperbuis met 1 deuk in de zijkant. Hierdoor gaat het water al in de buis wervelen en raakt de wand niet. Het was ir.Ruloff Schoemacher in Karsrühe die daarmee een dubbelvat ontwierp met gedest.water onderin en bovenin een hakenkruisrad van dergelijk profielpijp dat via zijn holle as het water aanzoog. De machine van 1 mtr doorsnee leverde een kracht van 144000 paardekrachten en kreeg eerst een blauwitte gloed, toen ging het water dwars door de scheepshuidbeplating zonder gaten te veroorzaken, verhief zich van de tafel in de Universiteit en ging het dak door, om nooit meer terug te zien.
Adolf Hitler hoorde van de hakenkruismachine DIE MOEST HIJ HEBBEN maar ir.Schumacher verbrande prompt al zijn aantekeningen en overleed in het concentratiekamp zonder ook maar 1 woord te hebben losgelaten. De copie van een briefwisseling van hem met Anton Philips moet nog ergens in mijn bezit 'ergens' zijn en heb er al vaak naar gezocht maar is vooralsnog bij mij nog onvindbaar gebleven.
Hoe het werkt? Ik denk de linksomdraaidend circulaire magnetron-Gammastraling uit Zwarte Gaten die zo krachtig is dat al onze eigen lichtstralen ermee gemoduleerd worden tot een ruis. Je hoeft eigenlijk maar een dwarsdoorsnee van elektrische orkanen op Wiki te bekijken om te zien wat ir.Schoemacher nu eigenlijk gemaakt had in de Universiteit.
| #108257 | 16-07-2010 14:20 | tegengas
Misschien is het Hakenkruis een aanwijzing van de aliens en achtergelaten op de aarde duizenden jaren geleden.
tegengas's avatar
| #108263 | 16-07-2010 15:08 | ffloor
Mogelijk. Wie Indiaasche geschriften en rotstekeningen beziet wordt zowat overstelpt met zowel links- als rechtsdraaiende hakenkruisen! Echt niet normaal, het leek wel of ze ermee opstonden en ermee naar bed gingen zoveel! Vergelijk met die dolle Middeleeuwen en hun kruisen-slagvelden...

Van die Adolf Hitler weten we wel dat hij een heel verdienstelijk reclameposterontwerper was met dezelfde Scrooge-masker druiptranentrekjes als tegenwoordig weer op lantaarnpalen in de mode is gekomen - totdat Adolf Hitler als sprekend medium werd opgenomen in de spiritistische Geselschaft Thule om aldaar als spreekbuis te fungeren van de Noorse oppergod Wodan. Van die dag af veranderde het zielige adolescentkarakter van de schuchtere Adolf volkomen en toen hij thuis kwam schreeuwde Adolf: "Hij is hier! Hij is me achterna gkomen!!" Adolft trapt, gilt en schreeuwt naar een hoek van zijn slaapkamer waar niets te zien is en met het schuim op de mond valt hij na uren eindelijk in slaap.
De volgende morgen is hij de meest welsprekende, academisch goed onderlegde jongeman zoals ze hem nog nimmer hadden meegemaakt (bron: Albert Speer in zijn Memoires).
Welnu, Thule's Geselschaft 1917 heeft inderdaad een linksdraaiend hakenkruis met een dolk in het midden. Het verschil met Adolf's kruis is dat Thule Geselschaft 1917 een cirkelvormig hakenkruis bevat en bij Adolf waren dat rechte haken.
Later is ook "dolle-dinsdag" nog door de wetenschap uitgezocht en bleek dat op maandag = wasdag: bij toeval bleken er veel te veel dundoeken in de wasserij te zijn "waardoor?" mogenlijk een collectieve bewustzijnsvernauwing opeens niet meer functioneerde?
Deze relatie is geopperd door een Utrechtse historicus, wie dat weet ik niet meer.

Maar wel kan ik je heel erg de satelliet-FILMPJES van elektrische orkanen aanbevelen want dat "binnendoor-gekronkel" lijkt wel wat op die boven elkaar geplaatste meerarmige hakenkruisen van ir.Schumacher (spreek uit als oe).
Wat ik er nog van weet is dat hij die opgepimpte "krul"-waterstraaltjes uit zijn dubbel roterende wielen heeft geprobeerd af te remmen door ze te laten botsen tegen industriediamant maar niets hielp: dit water was nog 'harder' dan zelfs diamant en vermorzelde alles.
Een koolspits in de waterdamp gehouden leverde ook nog elektriciteit op en brengt iedere gasontladingslamp volop aan het branden stond in die copie - maar wat ik in de 60er jaren van de ir. zijn beschrijving totaal niet begreep was dat het volgens hem dan geen normale electriciteit betreft - inmiddels weten we dat bliksem voor slechts 15% uit negatieve electronen bestaat en voornamelijk positronen en Gammastralen bevat maar dat was begin 60er nog helemaal niet eens bekend! Onze proeven in 1963 met de waterstraaljet leverde ook electriciteit op die kleine buisjes lieten branden maar Gammastralen hebben we niet gezien.
| #108266 | 16-07-2010 15:28 | ffloor
Nou Eheu je staat 4 op de voorpagina, hebt 10 stemmers en bijna 1kilo bekijkers met veel comment: dit is helemaal niet gek voor een beginner en je bent goed geholpen.
| #108268 | 16-07-2010 15:43 | Eheu
Dank Ffloor voor je STEM, ook al kan ik niet alles volgens wat je schrijft. Er is in ieder geval een begin van discussie, ik zou iedereen willen uitnodigen die denkt daar iets zinnigs aan te kunnen bijdragen dat ook te doen. Ik zelf zou de lezers speciaal ook willen uitnodigen vooral ook de laatste twee links die ik geef en kort bespreek in mijn artikel goed te bestuderen. Ze worden minder spectaculair gepresenteerd als de andere links die ik geef, maar ik denk dat ze in feite net zo belangrijk zijn of misschien zelfs belangrijker (wellicht precies omdat de 'mindcontrol' en de terreur waarover ze gaan deels het gevolg is van de poging om Tesla's ideeen over free energy te saboteren of 'denatureren' ?-sorry ik vind even geen goed Nederlands woord daarvoor- ik kan dat met mijn alpha brein niet goed beoordelen.) Vergis je echter niet: een serieuze studie van die onderwerpen vergt zeker maanden degelijk lees en denkwerk. En van wie mag men dat nog verwachten in deze vluchtige tijden, en via de daarmee corresponderende vluchtige weg van het Net en ander vormen van
communicatie . Het is mijn eer te na, en het zou ook onfatsoenlijk zijn, om de internauten achterna te lopen of te belagen met dit soort vermaningen. De wereld gaat ten onder aan predikers en zedenmeester, ze zijn als de raven uit de bekende fabel van La Fontaine. Hun geest ziet zwart van de raven en we weten allemaal vaag tenminste wat dat voor dodelijks inhoudt., Het zijn lui die het tegendeel praktizeren van wat ze beweren en in het algemeen hun eigen 'zonden.' op de ander projecteren en hem/haar ervan beschuldigen in een perverse en tot mislukking gedoemde poging zich van 'het kwaad' dwz zichzelf in een verdinglijkte dwz eenvoudig 'voorstelbare' en "(be) grijpbare manier te bevrijden (een ziekte die typisch is voor 'bekeerlingen' en andere soorten 'verslaafden). Ik zeg dit dus éen keer en niet méer, in de hoop dat men consequent bedachtzaam en serieus wil zijn en deze discussie levend houdt, want dat lijkt me voor ieders vitale dagelijkse vrede, onbezorgdheid, achteloosheid en luchtigheid van cruciaal belang.

Dank zovast. ('Ach, beste mensen, ijlings vlieden de jaren heen', vrij naar Horatius)

Amen. ('voorwaar')
| #108347 | 18-07-2010 15:28 | Eheu
http://www.nicoguzzi.blogspot.com/2009/01/nikola-tesla-film-storico.html

Een beetje zinnig vermaak is ook nooit weg.
Een link met de film The Secret of Nikola Tesla. uit 1980 van de grote filmmaker Orson Welles (het was zijn laatste). Ik was al maanden vergeefs op het net op zoek naar die film. En daarom kon ik hem in mijn artikel niet gebruiken. Maar gisteren stuurde een Italiaanse bekende van me het bericht dat ze hem op het web ontdekt had. Hij is in het Italiaans ondertiteld.
Het begeleided commentaar bij deze film op de Italiaanse website is interessant, het vat beter de portee of de boodschap van deze film samen dan ik dat zelf zou kunnen.Vandaar dat ik het maar even voor de geinteresseerde lezer vertaald heb.

Ik zal hem hieronder in stukken plaatsen..

groet

Ach!
| #108348 | 18-07-2010 15:31 | Eheu
Vertaling van de begeleidende tekst op bovengenoemde italiaanse site:

""Nikola Tesla was een ingenieur en wetenschapper die de meeste mensen niet kennen. Onlangs heeft Google hem geëerd met een speciaal Logo. Tesla is waarschijnlijk een van meest ondergewaardeerde figuren uit de geschiedenis van de wetenschap, Dat heeft tot gevolg dat als je kennis met zijn werk wil maken, je je een weg moet banen door teksten en informatie die eerder tot de science fiction,, het occultisme en 'conspiracy theories' behoren, alsof het om tovenarij ging. Maar als je de geschiedenis van deze man goed bestudeert, merk je dat het in feite heel anders is, en er duiken een hoop fascinerende vermoedens en vragen op.

Is het mogelijk dat de droom van vrije energie, dwz een energie die schoon is en voor iedereen beschikbaar, al aan het eind van de 18e eeuw bij iemand opgekomen was, toen er nog geen sprake was in de wereld van de hunkering naar en obsessie met energie die later ontstoend? En hoe is mogelijk geweest dat men ipv het spoor van deze wetenschappelijke onderzoeken verder te volgen, men zich uitsluitend beperkt heeft tot het uitbuiten van fossiele brandstoffen, te beginnen bij waterkrachtcentrales tot en met de huidige exploitatie van kernenergie?...(wordt vervolgd)
| #108349 | 18-07-2010 15:34 | Eheu
...Dat is mogelijk geweest omdat de wetenschap onderdeel is van de economie waardoor ook daar de wetten van de markt gelden. Wegens geldkwesties beweegt de wetenschap zich eerder in de ene richting dan in een andere.
Een volledig vrij en belangeloze wetenschap is een utopie, en daarom is het niet verwonderlijk dat de heersende belangen en de economische, culturele en politieke lobbies van deze wereld wetenschappers verhinderen te werken aan onderzoeken die de mensheid ontdekkingen en resultaten zouden kunnen opleveren die potentieel beter zijn en 'menselijker''

De ontdekkingen en uitvindingen van Nikola Tesla betreffen voornamelijk het gebied van het electro magnetisme, en vanwege zijn werk kan men hem als de uitvinder van de radar en van draadloze audio en beeld overdracht beschouwen. Maar zijn theoretische studies omvatten nog veel meer gebieden, varierend van dat van de energie tot dat van de vliegtuig techniek. Op elk gebied waar hij zich mee bezig hield probeerde hij zoveel mogelijk te experimenteren, want eerder dan een theoreticus was hij een praktisch ingesteld iemand, iemand die zijn theoriën leven wilde inblazen en verifiëren. "

Vertaling Ach!
| #108350 | 18-07-2010 16:51 | tegengas
Zou wel eens naar het Tesla museum willen.
tegengas's avatar
| #108371 | 19-07-2010 12:16 | Eheu
Sorry, kleine correctie : "...aan het eind van de 18e eeuw..'' = "...aan het eind van de 19e eeuw'..." allicht (de periode waarin Tesla met zijn werk begon).
Verder (effe voor alle duidelijkheid) is de film van Orson Welles over Tesla waar ik hierboven naar link allicht in het Engels (met Italiaanse ondertitels dus.). De man van die Italiaanse site waar hij op staat heeft hem zegt hij op een Servisch-Kroatische site gevonden, en net zo min als ik kan hij die taal kennelijk lezen (de 'aftiteling' is in het Serbo-Kroatisch), vandaar dat hij blijkbaar niet weet dat het om de film The Secret Of Nikola Tesla gaat, en dat Orson Welles hem zelf gemaakt heeft. Dat die film zo moeilijk op het Net te vinden is zal daarmee te maken hebben, verder heb ik gelezen dat hij bij het publiek nagenoeg onbekend is (vreemd genoeg net als Tesla zelf dus.). Zou eventueel een hint kunnen zijn voor deze of gene...

Groet.
Ach!
| #108479 | 21-07-2010 15:49 | ffloor
Wat Wikipedia niet vermeldt is dat de bankier J.P.Morgan aan kanker leed en dat Tesla zijn laatste hoop was op herstel, dit na het patent op stralingsapparaten dat hem op 5 nov.1901 door het Patentbureau werd verleend onder no.685957.
Maar de zieke Morgan wilde meer. Hij gaf geld aan Tesla in de hoop dat de Wardencliffe-tower op Long Islands hem zou kunnen aansluiten op kosmische energiebronnen zodat hij onbeperkt in leven kon blijven. En dat deden ze! The New-York Sun bericht op 15 juli 1903:

TESLA'S FLITSEN ZIJN VERBLUFFEND
'...maar hij wil ons niet vertellen wat hij eigenlijk wil met die toren'

'De buren die in de nabijheid van Tesla's laboratorium op Long Island wonen zijn nu meer dan ge-interesseerd in de ware aard van zijn experimenten met draadloze transmissie.
Vannacht waren we getuige van ongewone verschijnselen zoals bliksems in verschillende kleuren die Tesla naar believen liet oplichten, het in brand steken van atmosferische lagen op verschillende hoogten en over een heel grote oppervlakte zodat de nacht tijdelijk veranderde in een nacht (...),
het gebeurde ook dat de gehele lucht minutenlang vervuld was van flonkerende elektriciteit die zich concentreerde langs de randen van menselijke lichamen zodat alle aanwezigen een spookachtig blauw licht uitstraalden (...) en we zagen er zelf ook uit alsof we nu geesten waren (...)'

De krant, die niets afwist van de kanker in de bankier/oliebaron Morgan, riep Tesla ter verantwoording wat hij daar aan het doen was?
Op 17 juli 1903 geeft Tesla toe. Hij zegt dan:
"De mensen rond Wardencliffe die dus zo verbaasd zijn over mijn experimenten van 2 dagen geleden, hadden nog werkelijk onwaarschijnlijke dingen kunnen beleven als ze de laatste 2 jaar niet geslapen hadden maar wakker gebleven.
Want eens, maar niet op dit moment, zal ik gegevens publiceren over iets dat zelfs in sprookjes niet is beschreven".

Daarna zetten noch Morgan, noch Tesla ooit nog een voet op Long Islands... en het allervreemste is wel dat Tesla NIETS uit dat enorme laboratorium heeft meegenomen maar alles, alles achterliet zoals het er stond...
Dat, wat zijn levenswerk was geworden en wel degelijk ook echt gewerkt had: dat verliet hij van de ene op de andere dag en nam niets mee, zèlfs nog geen schroevendraaier!

Maar Tesla hield wel zijn woord...
Het patent voor de overdracht van -ONBEPERKTE- elektrische energie, middels torens kwam namelijk 11 jaar later af.
Op 1 dec.1914 stelde het patentbureau onder nr. 1.119,732 het genezende wereld-energie transmitting application van 18 jan 1902 op naam van N.Tesla.
En dus... Wikipedia heeft het finaal mis!! Want prompt werd de, kennelijk van kanker genezen oliebaron Morgan nu echt
laaiend want zijn jarenlang eerder afgekondigd patentverbod op elektrische radio-installaties bleek te zijn geschonden!

Conclusie:
De letters J.P. staan dus inderdaad voor Anne's vader John Piermont en als er staat 'definitieve tegenwerking': dan zit een huwelijk met de dochter van een laaiende en tierende bankier/oliemagnaat Morgan waarop Tesla zo verschrikkelijk op verliefd was dat hij zijn uitvindingen letterlijk uit zijn droomoog schudde... er niet meer in, helaas.
| #108488 | 21-07-2010 16:56 | Eheu
Beste Ffloor,
Kleurrijk en 'ffleurig' gelijk immer.
Ik ben nog niet volledig 'Geillumineerd', maar wat niet is kan nog komen allicht (afkloppen tegelijkertijd want sommige heel machtige maar daarom niet minder randdebiele lieden nemen de term 'Enlightenment' wel heel gevaarlijk letterlijk, m.n. degene die luider stemme verkondigen dat ze de waarheid kennen, mn ook die van de Bijbel e.d.) , vandaar dat ik benieuwd ben naar je verwijzing naar Anne Frank, eh could you be a little bit more specific, please?

Verder: indrukwekkende film van Orsen Welles, niet? Alleen een echte artiest kan toch zo goed het verschil tussen 'the way of the world' en een 'man' schetsen, nietwaar? (overigens, een oppervlakkige parallel misschien, maar toch nu we het over echte kunst hebben: kennen jullie de roman 'Een Man' van Oriana Falacci? Over zinnig en wáar vermaak gesproken!)

Het zou misschien een idee zijn om die film van Welles hier te embedden? (HIj is echt nergens anders gratis op het net te zien)

Inderdaad is een van de redenen die ik had om dit artikel te schrijven om het soort leemtes waar je op doelt in de officiele 'versie' van 'de feiten' etc aan de kaak te stellen. Het was me namelijk opgevallen dat er op Wikipedia bijv. wel aparte artikelen gewijd zijn aan Tesla, MK-Ultra en Mindcontrol, maar dat NERGENS het verband tussen Tesla en die andere twee onderwerpen vermeld wordt -terwijl dat nou juist voor de 'hard-boiled' f*cking eigengerechtigde 'rationalist' van vandaag de dag 'interessant' zou moeten zijn: waarmee ik maar wil zeggen dat jammer genoeg de 'achterbaksheid' of volgens anderen 'leugenachtigheid' van deze wereld werkelijk nauwelijks te peilen valt.

Nu zul je zeggen : ' ik ben gek" ('jij' dus van jou uit gezien.) Ik kan niet meer dan antwoorden: er zijn inderdaad nogal wat mensen die dat liever zouden hebben, en ze hebben er dan ook alles aan gedaan om het zover te krijgen, alleen zal het ze tot mijn grote spijt nog niet zo licht vallen om de waarlijk krankzinnige gevolgen van die misdadige onderneming te vermijden. Ze kunnen ons aller hulp daar heel goed bij gebruiken, laten we het daarop houden.

Dank dus Ffloor.

En aan het juiste adres ('ze kennen me wel'): 'Just because you're paranoid, doesn't mean I'm not after you' (gheghe)

Ieder ander: you love good music, funky music? You wanna reallly DANCE? Listen to ''Soup and old clothes'' from the CD 'Shut up and play your guitar' by Frank Zappa (some real 'imaginary guitar notes' there:...'but there's no musicians any more, since they made music illegal' ...remember ''the girl on the bus''?: 'truth is not knowledge, knowledge is not wisdom, wisdom is music, music is the best'...)

Goed, effe serieus:

Groet

"Ach!'
| #108576 | 22-07-2010 14:23 | Eheu
Pitstop-briefing (Adagio con moto):
Ik zie met niet geheel onverdeeld genoegen (praten als politici met driedubbele negaties kan ik ook zo ziet u) aan in welke algemene richting de discussie zich hier begeeft. Af en toe een klein beetje meer nuchterheid kan geen kwaad, gezien schrijven en denken in combinatie met drinken alleen voor de gevorderden aan te bevelen is. ( Tuurlijk geldt voor iedereen, uit veiligheids overwegingen gezien het weer, het motto' 'goed drinken, hé', en iha is het allicht ook altijd aangeraden om daar waar nodig na te denken.)
Was toch best een geschikt idee om eens iets over Tesla te schrijven, niet? Wel hard blijven studeren aub want deze vrijwel onbekende materie is echt gi-gan-tisch. Zo maken we het misschien nog eens mee, of onze kinderen (want daar doen we het als je de mensen mag horen toch allemaal voor), dat de reuzachtige algehele inrichting die deze wereld sinds mensenheugnis is,- maar de laatste jaren wordt het toch écht te gek- de juiste directie krijgt, dwz correct en netjes wordt gesloten,...of geopend ('t is maar vanuit welke richting je het bekijkt.)

Bedankt iedereen dus, vlg. mij zitten we op de goeie weg.

PS Het citaat van 'the girl on the bus' van Zappa is nog veel schitterender als ik het hierboven weergaf. Misschien heeft iemand, ihkv de veelgeprezen maar maar pover gepraktizeerde (itt wat gemeenlijk beweerd wordt, zoals met alles, vooruit: met bijna alles dan) 'interactiviteit' eens zin om het voor ons op te zoeken en in al zijn glorie te plaatsen. Mijn geheugen laat me namelijk laatstelijk een beetje in de steek, en ik ben ook te lam op dit moment om het zelf op te zoeken. (Neu, is echt geen gevalletje van: 'who the hell is Korsakov', sorry als ik hier of daar een pleziertje versjteer, proost!)

'Ach!'
| #108582 | 22-07-2010 15:50 | ffloor
Toch denk ik Eheu, dat de ideeën van Tesla om een heel andere reden werden verworpen. En wel hierom:

Als bekend hebben hypnotiseurs vaak een vreemde oogopslag, een soort epilepsie. Raspoetin deed zijn vijanden direkt omvallen na ze aangestaard te hebben.
Ook Nicola Tesla deed dat bij de bezoekende Joegoslavische rugbyclub door ze letterlijk aan hun stoelen als magneten vast te "kleven": met als gevolg dat de zware bodybuilders
met potsierlijke grimmassen schreeuwden om van dat "stoelmagnetischme" verlost te worden.
Maar Tesla kon niet anders: "Die rekening zul jij betalen" zo had een ober van het restaurant hem toegeslist. (The NewYorker 1928, geciteerd in Bres)

Nicola Tesla, een uit Joegoslavie afkomstige emigrant die onder zijn arm een koffer droeg met daarin onze huidige 3-fasen krachtstroomtechniek, kon in zijn begintijd immers ook niets anders doen dan wat baantjes aannemen. Het door hem
geadopteerde Joegoslavische elftal was dan ook niet zo uitzonderlijk want die begonnen even arm als hijzelf was geweest.

En ook zijn hypnotische "gaven" had hij niet van een vreemde: niemand minder dan de wetenschapper in magische kunsten: de Parijzenaar Robert Houdin was op dit gebied zijn leermeester geweest. Houdin beschreef alle facetten van zowel goochelkunst, illusies en hypnose in verscheidene boeken die hem veel geld opleverden en vooral zijn 'Confidences d'un prestidigateur' is in de wetenschap de standaard geworden op het vlak van de massa- en oproerpsychologie.
Zo maakte Houdin al in 1845 een elektrisch apparaat waarmee code-berichten naar zijn geblindoekte zoon konden worden "getrild" - die decodeerde die berichten en vertelde dan aan publiek wat zijn vader aan voorwerpen vastpakte.

Tesla verslond alle door Houdin geschreven goochelboeken met name illusies met elektrisch glimlicht wekten prompt Tesla's interesse, immers de door Christiaan Huygens in 1659 uitgevonden "toverlantaarn" was erg populair.
En dus later, toen Tesla door Edison als medewerker was ontslagen na een brand in zijn laboratorium en meteen geldproblemen had - restte hem niet anders dan maar weer met Houdin's goochelkunstjes zelf op te treden maar dan deze keer met de door hemzelf (in Edison's laboratorium uitgevonden) TL-buizen, rf-diathermietoestellen en ook een Tesla-tranformator die alle bezoekers onder de
hoogfrequent-hoogspanning zette zodat iedereen elektrisch licht afstraalde - als waren het de goden gelijk! Sterker, ze konden nu zelfs dwars door de kleding van vrouwen heenkijken...! Zijn "tover-avonden" met dat nieuwe "elektriciteit" waren een sensatie!
Dit soort: -GEILE- toverkunsten had niemand en prompt stroomde het geld binnen maar de meesten weten dat elke techneut publieke goochelkunstjes haat, hij ook.

Voorts had Tesla last van eerzucht.
In 1895 liet Tesla aan generaals zelfzoekende radiografisch bestuurde torpedo's zien die verscheidene schepen tot zinken brachten maar de generaals zagen er niets in.
In plaats daarvan bestelden ze voor door paarden getrokken
morse-seinspiegels die door de zon beschenen moesten worden en... Tesla weigerde ze te bouwen.
De order ging naar de jodenhater/autofabrikant Henry Ford. Het leger nam ze inderdaad af - maar schroefde de in deelopdracht door Tesla voor Ford gemaakte KUNSTLICHTspiegelinstallaties (!) eraf en plaatsten die op schepen - maar de onderstellen voor paardentractie werden gestald in de woestijn.
| #108584 | 22-07-2010 16:29 | Eheu
Beste Ffloor: behalve dan dat ik de eerste zin van je reactie ('Toch denk ik dat de ideeen van Tesla om een geheel andere reden verworpen werden') niet helemaal begrijp- ik bedoel heb ik ergens beweerd dat ik alle redenen ken waarom het met Tesla zo gegaan is als gebeurd is?-, wil ik je hartelijk bedanken voor je inhoudt van je opmerking, en je vragen of je nadat (plies) je de informatie op het web (m.n. die die in de twee laatste links die ik bij mijn artikel geef, verpakt zijn) daarover hebt gelezen, ons eens in leken termen zou willen uitleggen wat het belang is van 'SYNTHETIC TELEPATHY'' (olwel 'synthetische telepathie) in verband met dit alles (en dat verband kun je dus moeilijk te 'eng' of beperkt zien had je al begrepen, jij bent dus een van de aangewezen lui om ons daar bips van te doen, ik zou dus zeggen: grijp je kans en doe ons een plezier.)

Groet.

Ach!
| #108586 | 22-07-2010 16:49 | ffloor
Zo'n apparaat moet nog uitgevonden worden - maar het zal me niets verbazen als militairen zo een "Interface" tussen loslopende breinen en een dikke computer allang hebben.
In ieder geval is het mogenlijk. Al in 1963 experimenteerde prof.dr.Ben Smalhout met een spoel om een allergische hartpatiënt ermee onder narcose te krijgen want alles wat chemisch was: dat kon niet bij de vent.
Ik een tekening ingeleverd van een ringspoel om zijn hoofd met 4 Hz aan/uitmagneetpulsen met daarop een sinus van 800Hz erop gesupermoduleerd - en de man ging onder zeil.
Smalhout werd opgepakt en ook ik moest me voor de rechter verantwoorden voor kwakzalverij hoewel, we hadden hem nog wel zijn leven kunnen redden! Maar het kostte Smalhout toen al wel bijna zijn artsenbaan.
Wel weet ik van proeven rond '70er bij Oostduitsers die hun onderdanen in slaap kunnen wiegen met een ringvormige magneetspoel en waarop ze partijideologie in spraakvorm moduleerden en die in de slaap toch werd opgevangen en de volgende morgen kennelijk goed was ingepeperd want het waren opeens modelburgers geworden! Het bestaat.
Waar het instond weet ik niet meer, ik dacht Het Beste en dan van die bekende CIA-schrijver Lovell die veel van zulke dikke stroomkabel- en stralingsverhalen voor Readers schreef - maar waar je geen touw aan vast kon knopen omdat de man à-technisch was.
| #108589 | 22-07-2010 17:10 | Eheu
Goed fijn, beste Floor, net wat je zegt ''het zal je niet verbazen als militairen zo n apparaat al uitgevonden hebben'' voor SYNTHETIC TELEPATHY Ik weet dat dat zo is, laat ik het nu alleen van het allergrootste 'algemeen' belang vinden dat wat ik zelf weet bij zo veel mogelijk mensen bekend wordt (het is niet omdat ik op de een of andere manier egoistisch ben dat ik dat vind, integendeel zelfs natuurlijk, gheghe) Bijv. om een en ander 'vermeendelijk' feit 'afdoende te kunnen bewijzen'. Want mensen willen nu eenmaal ''bewijzen', en ik heb daar in het algemeen niks op tegen, integendeel wil ik ze daar naar behoefte graag een handje bij helpen, vooral ook in de gevallen waarin ze dat 'eigenlijk' niet willen. Succes en dank zovast voor uw bijdrage.

Ach!
| #108642 | 23-07-2010 09:33 | wingload
@ffloor64 Ben of Bob ?
wingload's avatar
| #109289 | 31-07-2010 19:40 | Eheu
Vertaling van het commentaar op de Italiaanse link waarop deze Engelstalige video getiteld 'Nato's Secret Armies' te vinden is:
''Een recente (2010) documentaire over GLADIO: massaslachtingen, aanslagen, staatsterrorisme,...Een complotterend netwerk waarbij de Cia, geheime diensten en paramilitaire organisaties betrokken zijn. Met honderden slachtoffers als gevolg. Dit is het draaiboek dat de laatste decennia in Italië en heel Europa is verwerkelijkt. Dit is de werkelijkheid van Europa en de NAVO. Ongetwijfeld 'een model-democratie' dat het verdient geëxporteerd te worden. Hoewel van officiele zijde beweerd wordt dat Gladio niet meer bestaat, is er in feite niets veranderd. Denkt u dat we in onze Europese rechtsstaten voortaan ook maar over een minimum aan soevereiniteit beschikken? Bekijk dan deze film."

http://www.duffysblog.com/2010/07/natos-secret-armies.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+DuffysBlog+(Duffy's+Blog)

"Ach!"
| #109389 | 02-08-2010 14:43 | ffloor
Foutje ik bedoel die dokter met die wapenmanie, @wingload want die was in aug.1963 mijn mede promotor.
| #109394 | 02-08-2010 14:54 | ffloor
Behalve Bres schreef ook The Readers Digest over Nikola Tesla. Het blad publiceert namelijk nooit iets, tenzij hun bron al minstens 3x op andere manieren is gecheckt.
Een schoolboek van hun schrijft in 1998:

Andere verklaring voor Toengoeska-ramp?
De "meteorietinslag" boven de Siberische rivier Tunguska is extra mysterieus omdat nooit een krater gevonden nòch resten van een bovengronds geklapte meteoriet. Dit leidde tot talloze verhalen van wat er 30 juni 1908 dan wel moet hebben plaatsgevonden.
Mensen die in UFO's of buitenaardse ruimtevaartuigen geloven, opperen dat een dergelijk vaartuig in het getroffen gebied is neergeschoten; maar als de kernmotor van een dergelijk voertuig is geraakt kan dat inderdaad de gevolgen kunnen verklaren die in het Toengoeska-gebied te vinden zijn.

Die andere theorie is namelijk gebaseerd op het feit dat eveneens tezelfder tijd een in Kroatië geboren amerikaanse pionier op elektriciteitsgebied, Nikola Tesla toen experimenteerde met een manier om grote hoeveelheden elektriciteit over grote afstanden te verplaatsen zonder van kabels gebruik te maken.
Aanhangers van deze theorie beweren namelijk dat Tesla in juni 1908 vanuit zijn laboratorum-toren op Long Island een elektrische lading naar de Noordpool had gericht in een poging om het Noorderlicht op te wekken terwijl bekend was daar een Amerikaanse Noordpoolexpeditie werd ondernomen.
Volgens hun: schoot de lading echter zijn doel voorbij en zou die de verwoesting bij de Toengoeska hebben veroorzaakt.
De gerenommeerde schoolboekenuitgeverij vervolgt dan met:
Long Island, de Noordpool en de Tunguska-rivier liggen inderdaad op één lijn.

Maar, anders dan schoolboekjes ons willen doen geloven: de Toengoeska "inslag" in 1908 was beslist GEEN meteorietinslag maar een in de lucht ontplofte kernfusie van 15 Megaton (de splijtingsbom boven Hiroshima was slechts 12 kiloton en Nagasaki 20 kiloton TNT).
Op 65 kM afstand verviervoudigden bomen hun normale groeisnelheid tot extreme dikten in de 40 jaar erna (doorgezaagde schijffoto's haalden toen alle kranten) dit omdat de radioactieve straling er hoog blijft (momenteel nog +200 normaalwaarden).
Daarna werd in 1908 de aarde 3 maanden lang 'bijgelicht' door precies dezelfde fall-out wolken die na iedere bovengrondse atoomproef gebruikelijk zijn en na de elektische ompoling van een Sovjetrussische elektromagneet-Tokomak model-10 op Nova-Zembla, wat midden jaren '60 een klap van 65 Megaton TNT opleverde en die fall-out wolken toen nog maandenlang in de lucht zichtbaar bleven (zelfgezien).

Mijn eigen conclusie:
Uitgeverij The Readers Digest vergist zich want The New-York Sun berichtte op 15 juli 1903:

TESLA'S FLITSEN ZIJN VERBLUFFEND
(zie uitgebreid bizar verslag van het opgewekte Noorderlicht)

De New-York Sun wist echter niets af van de kanker in de bankier/oliebaron Morgan en riep Tesla ter verantwoording
Op 17 juli 1903 geeft Tesla toe. Hij zegt dan:
"De mensen rond... (bron)
Inderdaad. Want als "UFO-logen" en dito The Readers Digest het cijfer 3 niet van het cijfer 8 (1908) kunnen onderscheidden, wáár kan een onderzoeker dan nog de waarheid vinden?

Ikzelf houd het er maar op dat een regeringsrapport opzettelijk was vervalst zodat Tesla de rest van zijn leven geen leger-opdrachten meer kon krijgen - en uit dat stukje archief heeft dat Readers Digest later een verhaal uitgevist maar wisten niets van een dagblad met een 3 erin en dat opeens een 8 was geworden.
| #109512 | 03-08-2010 16:19 | Eheu
Dank beste Ffloor,
Ik laat het technische werk aan mensen zoals jou over, zoals ik al gezegd had.
Om nog even terug te komen op de hierboven door mij gelinkte film over GLADIO: het zal misschien deze of gene (niet dringen!) ook in het kader van het intelligente artikel van Patman over de NWO interesseren dat de Italiaanse tak van dat fascistische terreurnetwerk 'Ordo Nuovo' wordt genoemd, hetgeen een Itialiaanse verbastering van het Latijnse woord voor 'New Order' is.
Dat wordt er in die film niet bij gezegd, vandaar dat ik het hier effe vermeld, samen met het feit dat TAAL (vooral ook de klassieke talen) een grote rol speelt in dit soort kongsi's en dat allerlei eigen- en plaatsnamen wegens de 'symbolische' betekenis ervan een speciale rol lijken te spelen in dit soort organisaties, zodanig dat ze speciaal gekózen lijken te zijn wegens die betekenis, te vergelijken dus met wat in een film of kunstwerk gebeurt, zodat het bizarre gevolg hier is dat de werkelijkheid in feite door fictie wordt vervangen, maar een betere formulering is dat ze door fictie wordt 'overgenomen'.
Iedereen kan aanvoelen dat dat iets angstaanjagends en gewelddadigs is.
Dat is interessant maar onmogelijk in kort bestek verder uit te werken. Ik wil alleen nog zeggen dat het o.a. mijn uitgebreide talenkennis is geweest waardoor ik zo diep in de eillie ben geraakt, gelijk Kleintje Muurkrant zo troostend bloemrijk zou zeggen.
Vanaf het rampzalige moment dat die Unglorious Bastards besloten hadden om het mij definitief onmogelijk te maken die talenkennis op mijn eigen geheel onschuldige manier te blijven gebruiken, ben ik onmiddelijk zij het met gezond tegenzin begonnen uit alle macht met ze mee te werken in feite, dwz ik heb besloten om de rest van mijn leven uitsluitend nog bezig te zijn met het zo onverstoord mogelijk doen waarom ze gevraagd hebben, namelijk ze kapot maken. En dat doe ik door heel bescheiden vertalingen te maken voor verschillende internationale lui die zich met meestal maar vaag zichtbaar onderling verband houdende misstanden bezighouden. Want ik weet dat de taalbarrieres in Europa en het monopolie van het Engels als 'lingua franca' een formidabele maar door bijna niemand herkende hindernis vormen voor het 'gewone volk' bij het bestrijden van laten we zeggen 'internationale misdaadnetwerken' en in het bijzonder van hun lokale en internationale politieke dimensies.
Groet.
| #109686 | 05-08-2010 19:49 | Eheu
Leestip ivm Mindcontrol, een zeer informatief artikel, zie ook artikel van Denneb over wetenschappers die het brein kunnen lezen 'om een misdaad te voorspellen' http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7606 Titel ''Invasive Brain Reading Technology: Hacking the Mind''

Daarin kunt u lezen wat u in het artikel waar Denneb naar verwijst verzwegen wordt, en wat de heel lijpe zeg maar gerust boosaardige réden daarvoor kan zijn.
Groet
| #109729 | 06-08-2010 13:24 | ffloor
Dat zou kunnen. Als voorbeeld in de Bijbel het 1Sam.9:9 waar tussen haakjes staat: (want vroeger werd een ziener een profeet genoemd. Men sprak toen komt en laat ons naar den ziener gaan) - en die haakjes zijn wel dégelijk een onderdeel van nog oorspronkelijke Bijbeltekst! Hieruit moge al blijken dat huidige kerken met hun totale afwijzing van paragnosten nou niet bepaald de profeten zijn waarvoor zij zichzelf voor houden, integendeel... het zijn zakkenvullers en zelfs kindverkrachters.

Ik kreeg van een Hoogleraar psychiatrie van de Utrechtse Universiteit in 1998 de verzekering dat zij het bestaan van zoiets verschrikkelijks als 'helderziendheid' hebben erkend dat het bestaat. Eén van hun sterkste argumenten daarvoor was oa. Tesla. En vandaar dan ook wat Wikipedia over Tesla schrijft:
'Positief voor Tesla was dat hij vaak zeer gedetailleerde visualisaties had waarin hij zijn machines kon laten 'proefdraaien' en zo als het ware problemen met zijn uitvindingen direct zag en zo kon oplossen. In zijn eigen woorden:

"Before I put a sketch on paper, the whole idea is worked out mentally. In my mind I change the construction, make improvements, and even operate the device. Without ever having drawn a sketch I can give the measurements of all
parts to workmen, and when completed all these parts will fit, just as certainly as though I had made the actual drawings.
It is immaterial to me whether, I run my machine in my mind or test it in my shop. The inventions I have conceived in this way have always worked.
In thirty years there has not been a single exception.
My first electric motor, the vacuum wireless light, my turbine engine and many other devices have all been developed in exactly this way."

Maar of je dit nou als 'mindcontrol' moet lezen weet ik niet. Zo heeft de uitvinder van de naaimachine dagen gepiekerd over hoe het moest - totdat hij in de nacht wakker werd van een verschrikkelijke nachtmerrie van een kerel die hem achterna zat met een speer, met daarin een gat met een touw erdoor!
Pas de volgende ochtend wist hij hoe machines naaien kunnen en probeerde dat uit. Het werkte wel, maar hij zweette daarna zo vreselijk dat voortaan nog niemand naast hem kon zitten van de stank.
| #109732 | 06-08-2010 14:01 | Eheu
Goed Ffloor, bedankt voor je reactie, maar evengoed ben ik bang dat je je huiswerk niet goed gedaan hebt dwz de bronnen niet bestudeerd.
Daarom, en omdat 'filmpjes' blijkbaar overtuigender zijn voor de meesten dan teksten, hier een link naar de ZDF (= een SERIEUZE Duitse tv-zender) documentaire uit 1998 over het Russische psychotronics (='mindcontrol') program getiteld 'Geheimes Russland Die Zombies der Roten Zaren' :
http://www.filestube.com/r/roten+com

En hier een Engelse transcriptie van de geluidsband van deel twee van die film dat eigenlijk het enige belangrijke deel is ihkv
mindcontrol (lees ook de introductie door Leonor White). :
http://www.raven1.net/russvid.htm

Noot: zoals ik al eerder zij kan die technologie ook een zegen voor de mensheid zijn, alleen u zult begrijpen dat vanwege de militaire toepassingsmogelijkheden, ons wereldwijd de heilzame (medische, therapeutische etc.) toepassingen ervan onthouden worden. Bovendien dient allicht voor alle eerlijkheid gezegd dat Amerika w.b. het geheime gewelddadige gebruik van die Tesla technology natuurlijk niet achterloopt

Ach!
| #109763 | 06-08-2010 17:58 | Eheu
SYNTHETIC TELEPATHY en mindcontrol

Goed, als ik de 'signalen' (gheghe) goed begrijp hebben we nog zo'n anderhalve maand te gaan totdat we de kans lopen op zwart gezet te worden en collectief geband cq 'preventief van hoger hand geruimd' te worden van deze site.. Misschien een beetje haast maken dus.
Wat jij hierboven over telepathy vertelt kan ik niet goed beoordelen beste Ffloor. Van bijna alle waarheden waarin ik vroeger geloofde is me dat tegenwoordig onmogeljk, en omgekeerd: van bijna alles waarvan ik vroeger dacht dat het onmogelijk was, is me sinds een aantal jaren bewezen dat het echt kan. Werkelijk de 'gekste' dingen. En geloofwaardige bronnen en getuigenverklaringen van anderen hebben die bewijzen bevestigd. Zodoende zou ik echt niet versteld staan als telepathy als natuurlijk verschijnsel bestaat.
Wat ik iig met zekerheid weet is dat KUNSTMATIGE telepathy mogelijk is en gepraktizeerd wordt, omdat het op mij persoonlijk toegepast is. Om dat te bewijzen heb ik alleen anderen nodig die de gezaghebbende bronnen die bevestigen dat die (grotendeels geheime) technologie bestaat kunnen doorgronden en een groter publiek op efficiente wijze inlichten over de gevaren daarvan..
Om dus een 'korte vagina' te geven tot het materiaal uit de 2 laatste links uit mijn artikel dat meer speciaal over dit aspect van mindcontrol gaat, citeer ik hier een link van de site over HAARP van de natuurwetenschapper Begich waarop een artikel staat van kennelijk een andere erkende wetenschapper dat gaat over SYNTHETIC TELEPATHY en mindcontrol.

Het is nogal zware shit, ik bedoel het is voer voor de meer exact-wtenschappelijk begaafden onder u, zoals Flloor, aan wie ik dan ook vriendelijk zou willen vragen een en ander van wat hier in dit artikel besproken wordt te 'evalueren' (en zich daarbij niet te gemakkelijk intelligenter of beter ingelicht te achten dan de auteurs) en als uitgangspunt voor e.v verdere studie te gebruiken, en e.v. in gewone mensen taal te vertalen. Er wordt ook een uitgebreide bibliographie bij gegeven
Het zal u zeker interesseren, en ik verzeker u het gaat ons écht allemaal aan, negeren is zinloos en zelfs gevaarlijk.

http://www.earthpulse.com/epulseuploads/articles/SynTelepathy.pdf

Groet
| #109821 | 08-08-2010 14:07 | Eheu
Kaap karnaval hier: we hebben een smal probleem: als de volgende link in mijn artikel hierboven wordt aangeklikt krijgen we een foutmelding met de mededeling dat 'er aan gewerkt wordt', hetgeen echter nogal hardnekkig achterwege blijft.
Misschien hebben de site beheerders hier een betere oplossing om die link weer actief te maken. Het gaat om de volgende onder B) in mijn artikel gelinkte site: educate-yourself etc , hij wordt kennelijk door mijn computer en dus ook\ door de uwe neem ik aan, 'verward' met de laatste in mijn artikel genoemde site freedrive.com etc. (probeer maar, en je zult het merken)
Zovast bedankt voor de assistentie.
over and out;
Huisstad aka 'Ach!'
| #109980 | 09-08-2010 19:15 | Eheu
NB: sinds enige tijd werken de 2 links (met info over MINDCONTROL) die ik in mijn artikel onder B) en F) geef niet meer. Als je ze naar een nieuw tabblad kopieert werken ze echter wel.
Misschien is het gewoon een kwestie van de links opnieuw plaatsen om ze weer direct vanuit het artikel te kunnen openen. Ik heb daartoe een verzoek ingediend bij de beheerders van de site. Het is even afwachten of ze ook bereid zijn dat verzoek in te willigen.
Voor het moment zal ik ze hier opnieuw plaatsen, kunt u zien of ze zo wel te openen zijn.
Link onder B)
http://educate-yourself.org/mc/mctotalcontrol12jul02.shtml
Link onder F)
http://www.freedrive.com/file/1226138,youtubes-and-must-reads.doc

Ik hoor het wel van U. Dank zovast.
"Ach!'
| #109983 | 09-08-2010 19:36 | Eheu
Update:
De link onder B) zoals gekopieerd in mijn vorige posting werkt nu correct.
Die onder F) geeft bij aanklikken de melding' ''An error was ecountered. It was logged and we will fix it as soon as possible''.
Dat bericht zie ik als sinds een week. Grmble! Afwachten maar.dus.
Groet.
| #110033 | 10-08-2010 16:54 | ffloor
Inmiddels Eheu raad ik je aan de laatste Frontier (in de tijdschriftenhandel) eens aan te schaffen. Hierin staat een volledig artikel wat Nikola Tesla nog zélf heeft geschreven en -dit verhaal klopt want Tesla dronk nooit koffie. In dit verhaal beschrijft Tesla hoe of hij zijn flitsen in zijn hoofd tot technisch helderziendheid wist om te bouwen en dat in een tijd dat niemand nog van New-Age had gehoord.
| #110037 | 10-08-2010 17:53 | Eheu
Beste Ffloor,
Dank voor je reactie. Maar ik meen nogmaals uit je reactie te moeten concluderen dat je me niet goed begrepen hebt. Immers, als jij me hier wilt attenderen op het bestaan van NATUURLIJKE telepathie, dan heb ik de mogelijkheid daarvan nooit tegengesproken, in tegendeel dacht ik. Het enige waar ik je op wees, was dat DANKZIJ die Tesla Technology er in ieder geval ook een kunstmatige ofwel 'synthetische' vorm van telepathie bestaat en dat daar heel vervelende dingen mee gedaan kunnen worden, en dat jíj -wegens je wetenschappelijke kennis- een van degenen zou kunnen zijn die ons kan helpen ons daar verder inzicht in te verwerven om ons zodoende tegen het kwalijke gebruikt ervan te helpen verdedigen. Tot mijn spijt moet ik zeggen dat je hier nogmaals enigszins mijn vraag ontwijkt of het discussiepunt negeert. Dat Tesla zélf beweerde telepathische gaven te hebben is iets wat ik niet zo makkelijk meer waag te betwijfelen, maar in deze context is het hoogstens een extra interessant punt, gezien al de ideeen over technologie (waarmee o.a. 'telepathie' mogelijk gemaakt wordt dus) die 'men' van hem gejat heeft.
Bedankt zovast voor het notitie nemen van deze opmerking
Eheu
| #110042 | 10-08-2010 18:30 | Eheu
Update bis:
De tweede link ( die onder F) in mijn artikel dwz: http://www.freedrive.com/file/1226138,youtubes-and-must-reads.doc ) werkt nog steeds niet. Daarom, en omdat ik in de links bij mijn artikel wat het onderwerp 'mindcontrol' betreft eerder uit was u toegang te bieden tot zovéel mogelijk materiaal, hier nog maar eens een 'short cut' naar het materiaal uit die links dat het MEEST BEKNOPTE OVERZICHT geeft van en enkele van de beste inleidingen tot alles wat er te weten valt over 'mindcontrol (met links naar een groot aantal van de beste bronnen op dit gebied.) De eerste site is in het Nederlands, de tweede in het Engels:

http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/
http://mindjustice.org/

Nu maar wachten tot alle links werken, en tot de meest vermetele en scurpuleuze geesten onder u genoeg stof hebben doorgewerkt om een zo evenwichtig mogelijk oordeel over hele deze thematiek te durven vellen -ik zei al dat een serieuze studie van al dat haast onbekende materiaal echt maanden stug lezen vergt, en een van de grootste problemen daarbij is om fantasie en fictie te scheiden, gezien precies ook het feit dat dáarin nu juist -in het vermogen verwarring te scheppen- de aller machtigste en linke kracht van die wapens die mbv Tesla Technologie werken- ligt, en dat verder nóch de 'autoriteiten' nóch de media for that matter bereid schijnen te zijn u dienaangaande fatsoenlijk te helpen (wat niettemin hun taak zou zijn, zeker van de media.
Consequent gedacht kan uit dat laatste vervelend genoeg alleen maar de consequentie getrokken worden (die ook door alle serieuze bronnen over dit materiaal inzichtelijk gemaakt en verder bevestigd wordt'. en ook ik persoonlijk kan u verzekeren dat ik zelf járenlang vergeefs heb geprobeerd de autoriteiten en de media onder de allermoeilijkste omstandigheden te dwingen deze zaken onder ogen te zien) dat u inlichten daarover niet in hun (eigen) belang is, maw de zaak is aan u, -dwz aan jullie en mij. Ik heb mijn best gedaan om jullie daarbij wat te helpen, is ook in mijn eigen belang allicht. Sterkte en succes. ( Quisque pro omnibus, omnes pro unoquoque.)

Morgen (wrsch.) nog éen opmerking ivm deze technologie, namelijk over UFO's en de manier waarop bepaalde fundamentalistische (heel erg Main Stream helaas) sektes dat 'gegeven' misbruiken Bij wijze van 'positie bepaling' za'k maar zeggen want zónder 'polemiek' schijnt het in deze wereld niet te mogen. Laat ik hopen dat ie zo vernietigend is als degenen die hem verdienen maar mogen verwachten. Daar laat ik het dan voorlopig bij (U bent blij toe? Ach! Zal ik ook zijn, zodrá ik tenminste weet dat ik al het nodige heb gedaan ook u in staat te stellen u degelijk in te lichten over de risico's die ook u loopt zonder het misschien te (willen) beseffen vanwege dit alles Géen dank, absolúut!...)

Ach!
'
| #110217 | 13-08-2010 15:12 | ffloor
Ik begrijp ongeveer wat je bedoelt Eheu. Het gaat dan om die communicatieuitwisseling van planetenbevolkingen met uitvinder Tesla, en waarvan de uitvinder beschrijft dat vooral Mars iedere dag zo uitstekend doorkomt. Hij schrijft ook dat zijn communicatie vaak genoeg door UFO's werden gehinderd en soms zelfs was zijn zendapparatuur opgeblazen.

In het recente Frontierblad staat een uitgebreid artikel van de uitvinder Tesla en daarin beschrijft hij zijn lichtflitsen in zijn hoofd en waarvan hij na lange tijd contrôle over verkreeg.
Echter, wat velen niet weten is dat die zend/ontvangapparatuur van hem geen luidsprekers, beeldschermen, printer of telex bevatte maar een rechtstreekse radiofrequente vonkverbinding met zijn hersens zèlf! Hij ging er gewoon onder zitten terwijl boven zijn hoofd de bliksem spatte - maar dat die vonk door speciale ontvangapparatuur met schotels was aangestuurd staat niet in alle populaire vertalingen over Tesla die veel vrienden op de planeet Mars had - en de reden dat ze zulke geslaagde verbindingen maar weglieten zal toch duidelijk zijn?

Om in onze hersenen een vonk van neuron naar neuron te laten overspringen is slechts een veldsterkte van 70mV voor benodigd en dát was de reden dat Tesla onder die hevige bliksemstraal (zie die foto) gewoon de krant zat (voor...) te lezen voor zijn onder het oppervlak in de grond wonende Mars-luisteraars die via zijn ogen dus alles konden meelezen.
Ik houd het er zelf maar op dat de uitvinder 125 jaar te vroeg was geboren dus net zo als die magnetiseur dr. Mesmer pas in 1998 eerherstel verkreeg tot de allereerste vakpsychiater uit de medische geschiedenis.
| #110291 | 15-08-2010 02:14 | Eheu
Update tris: de link onder F) http://www.freedrive.com/file/1226138,youtubes-and-must-reads.doc levert nog steeds dezelfde foutmelding op met de belofte het euvel zo snel mogelijk te repareren. Daarom nog maar eens een kopie geprobeerd. Misschien werkt hij nu wel. Het begint me inmiddels aardig te irriteren, en ik weet niet tot wie ik me moet ev zou moeten richten om mijn beklag daarover te doen. Iemand ideeën?
Mijn bericht tegen het fundamentalistische en apocalyptische gebruik van het idee 'UFO"s houdt u van mij tegoed (het gaat om de waarlijk krankzinnige en gevaarlijke maar in bepaalde (wat hun denkbeelden betreft als twee druppels water op hun islamitische broeder-v\ijanden gelijkende) gristelijke kringen razendpopulaire 'opname theorie'. Hun macht kun je moeilik onderschatten weet ik inmiddels.
Groet

Bij wijze van dessert: Beste Ffloor, wees nou een zo vriendelik om voor de leken onder ons een wetenschappelijk onderbouwd commentaar \ evaluatie te geven over de hierboven gelinkte sites met technische info over het reeel bestaande fenomeen mindcontrol en mindcontrol torture dmv die Tesla technologie, dwz over de volgende sites:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7606
http://www.earthpulse.com/epulseuploads/articles/SynTelepathy.pdf
http://www.filestube.com/r/roten+com (de ZDF documentaire met de titel GEHEIMES RUSSLAND: Die ZOMBIES DER ROTEN ZAREN die over het zelfde thema gaat)
Al deze websites bevatten zeer technische informatie, en ik weet niet of jij inziet dat je je zeer verdienstelijk zou maken door die technische info voor een Nederlands publiek toegankelijk en inzichtelijk te maken, zijnde een van de weinige Nederlanders die daartoe in staat is. Het zijn gevaarlijke en belangrijke zaken die iedereen aangaan namelijken. Heel veel machtige snodaards hebben er alle bellang bij om ze voor het publiek verborgen te houden.

Voor de geinteresseerde lezer hier verder nog een paar 'short cuts' (uit al het materiaal dat ik in mijn artikel geef)
1) naar een uitputttend overzicht van alle politieke aspecten van mindcontrol en van wetenschappelijke artikelen die de technologie die ervoor gebruikt wordt beschrijven:
http://www.raven1.net/ravsubjx.htm
2) naar een vrij algemeen informatief artikel van de voormalige ambtenaar van het Finse ministerie van Volksgezondheid die belast was met het beleid op dat gebied in de Finse provincie Lapland, en die uiteindelik de noodklok is gaan luiden over hoe 'volksgezondheid' werd gemanipuleerd en ondermijnd vanwege deze 'government led' en geheime 'mindcontrol experimenten'. http://www.whale.to/b/kilde.html
3) naar een op diezelfde site te vinden zeven delig NEDERLANDS ONDERTITELD interview over dit thema met die zelfde dappere vrouw :
http://jan.istiecool.nl/Issues+of+MindControl+PART+1-7

Verder wil ik nog wijzen op een site die info geeft over het thema COINTELPRO dat nauw verwand is aan 'mindcontrol', het betreft dan de geheime programma's voor criminele sabotage van de activiteiten en voor de infiltratie en (ev middels criminalisering en valse processen) de uitschakeling cq liquidatie van (groepen van) 'politieke dissidenten' die door cia en fbi al sinds de jaren 50 worden uitgevoerd en waarbij uiteraard enthousiast gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden tot manipulatie . surveillance en propaganda die de mindcontrol technologie biedt:
http://www.icdc.com/~paulwolf/cointelpro/cointel.htm

MvG
Ach!
| #110298 | 15-08-2010 08:51 | Eheu
Surry, nog een tweede site over die nauw met mindcontrol verbonden COINTELPRO complotten die ik hierboven vergeten was te linken, 'n jaar of wat geleden bestond er nog een veel completere site, maar hij is nu verdwenen (zelfs het Net blijkt geen veilige plek voor dit soort info)
http://whatreallyhappened.com/RANCHO/POLITICS/COINTELPRO/cointelpro.html
Eheu
| #110299 | 15-08-2010 09:22 | Eheu
De persoonlijke getuigenissen van 4 nogal aparte of exemplarische mindcontrol slachtoffers.

1) http://www.angelfire.com/nj/jhgraf/hereshow.html
Ik weet dat dit verhaal absoluut geloofwaardig is. Bekijkt u ook eens de link 'selected documents and links' onder aan die pagina, en zie wat de ervaringen van deze amerikaanse man met de Nederlandse Justitie zijn: ook dat is helemaal geloofwaardig, so much voor het land dat zich een 'voortrekkersrol' toedicht op het gebied van morele kwesties en wat betreft 'normen en waarden', en dat zich een 'ferme' verdediger van de 'het Joodse Volk noemt' (om niet te zeggen dat die steun hysterische en daarom hypocriete karaktertrekken heeft), dwz van het volk dat heden ten dage exact dezelfde fascistische praktijken hanteert als hun beulen van weleer, terwijl dat Niederländische Volk 'toevallig' het Europese land was waar ten tijde van WO II de meeste joden werden verraden en gedeporteerd, ', een waarheid die tot op heden angstvallig verzwegen wordt. Amen, amen humin legoo ('voorwaar, voorwaar ik zeg u' : ziet u mijn vingertje? Helemaal terecht in dit geval..: er is geen achterbakser en laffer volk dan het Nederlandse (GHEGHE))
2) Er is ook een 'beroemde' heel technische rechtszaak geweest van een ex werknemer (John Saint Clair Akwei) van de NSA tegen die organisatie omdat ze volgens hem illegaal mindcontrol wapens tegen hem hadden gebruikt om hem 'uit te schakelen' en te verhinderen te spreken over de geheime wapens waaraan ze werkten:
http://emhdf.com/akwei.html

3) Een andere krachtige getuigenis tegen het misbruik van electromagnetische technologie is die van een ex-Nasa medewerker en microbiolooog Marshall Thomas: http://www.myspace.com/marsboy683
Zie vooral op die site -in de side bar links boven- de video afleveringen van 'Monarch: The new Phoenix Program': ik weet dat dat allemaal op waarheid berust, maar het is verre van mij u daar op despotische wijze van te willen overtuigen, bijv. van het feit dat 'monarchale ' machten bij dat complot betrokken zijn, die het ineens een schwung geven waarvan ook u (de 'nuchtere' Hollander) tot o.a mijn eigen grote schade acuut aan de schijterij gaat, zoveel is mij wel bekend inmiddels.
4) Een laatste site waarop ik u nog wil wijzen is de persoonlijke getuigenis van een ex fbi agent, Gerald Sosbee, die uit de school was geklapt over de corruptie en misdadigheid van die institutie in de aanloop van de oorlog tegen Irak en Afghanistan, en die sindsdien op allerlei manieren belaagd wordt, waardoor hij zelf zeer wrschl. in de bak is beland (of tenminste op straat, hetgeen de soms wat haperende grammatica van zijn geschriften kan verklaren, vanwege de grote haast waarin ze geschreven zijn), ten gevolge van een set up bijv. waar een zelfde door de geheime diensten en geheime politie gecontroleerde prostituee gebruikt zou kunnen zijn geworden die in ruil voor immuniteit voor haar eigen misdrijven (begaan in opdracht van die zelfde geheime diensten) bereid is hem van valse maar alle schijn van waarheid hebbende misdrijven te beschuldigen (ik bedoel zoveel wordt in het verhaal van deze ex-agent gesuggereerd, en ik weet uit eigen ervaring dat die 'methode' heel machtig is en populair bij het smurfenplebs.)
http://www.sosbeevfbi.com/

Meer 'forbidden' artikels on mindcontrol:
http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=68593.msg364592#msg364592

http://prernalal.com/banned%20books/?C=M;O=A
MVG
ACH!.
| #110359 | 16-08-2010 10:44 | ffloor
Nou goed dan Eheu, maar dat mag ik niet hier, maar dáááro:
http://zaplog.nl/zaplog/article/schuldig_verzuim#n110357
Hopelijk heb je er begrip voor.
| #110370 | 16-08-2010 12:21 | Eheu
Goed beste Ffloor,
voor zoiets was ik al bang. Ik ken dat, het is in feite een gruwelijke (bijna onmogelijk lijkende) vorm van chantage. Ik begrijp wel dat jij ook rekening moet houden wat de gevolgen daar van kunnen zijn voor onwetende anderen uit je omgeving. Hetzelfde probleem geldt ook voor mij en nog voor heel veel meer mensen weet ik. Maar hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe minder machtig die chantage wordt, Want 'je kunt veel mensen een poosje bedriegen, maar niet iedereen altíjd' zoals een aardige (Internet- dacht ik) wijsheid luidt. Bovendien moet er ergens een keerpunt ('mathematisch') zijn waarop het niet meer mogelijk is het aantal mensen dat kennis heeft over dit soort zaken het zwijgen op te leggen..
Daarom is het Internet ook zo belangrijk, want anoniem belangrijke informatie verspreiden kan er eventueel op termijn voor zorgen dat mensen zoals jij je licht niet meer onder de korenmaat hoeven te zetten, en mensen zoals ik niet meer gedoemd zijn anoniem en eenzaam te zijn het grootste deel van ons dagelijkse bestaan. Ik neem dus aan dat je gedaan hebt wat je kón doen, en daar wil ik je voor bedanken.
Laten we nu maar hopen dat anderen het oppikken en verder werken aan dit inlichtingenwerk. Te beginnen bij mensen die minder risico lopen, vreemd genoeg zijn dat ook degenen die die 'macht' nog niet aan den lijve hebben ondervonden en daarom in eerste instantie niet erg bereid/in staat om de realiteit ervan onder ogen te zien. Maar dat maakt ook dat ze dus nog vrij zijn om er iets tegen te doen (want ik zei al eerder: negeren is volstrekt zinloos.)
Vooral mensen met een stevig sociaal netwerk van mensen met enige vorm van autoriteit (bij voorkeur sociaal geratificeerd, dwz bijv. vanwege hun beroep/ opleiding etc) komen daarvoor in aanmerking. Daarop zou ik dus bij deze speciaal een beroep willen doen.
Groet
"Ach!''
| #110486 | 18-08-2010 07:38 | Eheu
http://www.freedrive.com/file/1226138,youtubes-and-must-reads.doc
Update quarto:
Goed nieuws! als je nu op deze link klikt (origineel de link onder F) uit mijn artikel die wekenlang niet te openen was) krijg je nog steeds de melding 'an error was encountered...etc" maar onder aan de pagina krijg je de link te zien zoals ie kennelijk inmiddels gerepareerd is. Klik op de download pijl bovenin om het bestand VEILIG in een open office document te openen. Je krijgt dan toegang tot een massa youtube fimpjes en must reads over "SECRET WEAPONS en TORTURE WEAPONS'' die onderbouwen wat ik in mijn artikel vertel over geheime government organized- of tenminste over door de wereldwijde maffia geinfiltreerde overheden 'covered-up' MINDCONTROL en GEOPHYSICAL en WEATHERWARFARE projecten, programmas en experimenten.
Nice greetings from a 'Targeted Individual'' en bekijk eens of u na het lezen en bekijken van dit materiaal nog zo cosy zeker kunt zijn van uw zelf-hypnotiserende pseudo rationalistische 'skepticisme' dat u in staat stelt in de illusie te geloven dat u in de 'best mogelijke van alle werelden' (Leibniz) leeft en dat er niet 'more between heaven and earth is than has ever been dreemed of in your philosophy' (Shakespeare), Dat alles alleen maar om u te helpen onschuldig te kunnen dromen en niet 'onverhoeds' en ongewaarschuwd in een nachtmerrie te verzijlen waaruit u niet meer wakker kunt worden en waarin u niet eens meer zéggen kan ter uwer verdediging en ter verontschuldiging tegenover uw naaste of desnoods 'fellow citizen' (want allicht bent u er trots op dat u een well informed citizen en 'man van de wereld' ben -daarom hebben de mensen in uw omgeving zoveel vertrouwen in uw 'sterke persoonlijkheid', en bent u de steun en toeverlaat van de vrouwen in uw omgeving)-u die zich niets op de mouw laat spellen: 'ich habe es nicht gewusst'. Ik zeg het maar omdat ik oprecht 'care about you and about your loved ones whom you love and want to protect'. En ook als die uitdrukkingen door veel mensen op een hupoctriete, valse of tenminste achteloze manier wordt gebezigd, voel ik het als mijn plicht u daarvoor te behoeden, door u te helpen met uw 'informed consent' er de ware betekenis van te kennen en ze waar te maken, door u over de waarheid van een en ander in te lichten, hopend op de wel informed consent of your common sens aangaande de heel verraderlijke valkuilen waar u geneigd zult zijn -being only human- in deze te stappen. ..
Sterkte, veel kracht en het beste toegewenst aan 'all of you down here' (Anouk dixit, ut sequentem ultimam veritatem predixit: ''what goes around comes around YOU'LL SEE!'')
Zorg goed voor uw zelf.
"Ach!' (Eheu fugaces, (lector) POSTUME, POSTUME, anni labuntur' - Horatius)
| #110668 | 20-08-2010 13:46 | Eheu
Een serieus artikel (van Global Research) + 2 serieuze documentaires (1 van de Canadese t.v. en 1 van The History Channel) over de mogelijkheden van 'Electromagnetic Warfare' met HAARP
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20407
http://www.personalgrowthcourses.net/video/haarp_video_documentary
http://video.google.com/videoplay?docid=4515534125267138757#

Groet
"Ach!"
| #110794 | 22-08-2010 16:03 | Eheu
Om het de lezer nog wat makkelijker te maken, nog een paar short-cuts uit het materiaal dat ik in m'n artikel geef waaruit mag blijken hoe grondig crimineel en criminaliserend 'het systeem' van 'deze wereld' is (dwz van 'The way of the World'), en hoe eenvoudig uiteindelijk de meerderheid van de mensen bewust of onbewust medeplichtig gemaakt kan worden aan dit paranoïde en totalitaire (sinds mensenheugnis operationele) 'complot', geïllustreerd aan de moderne technologisch 'ondersteunde' variant van een essentieel onderdeel van dat systeem, i.e. van de controle en observatie die dmv mindcontrol technologie mogelijk worden gemaakt..
Hoewel dat 'systeem' irrationeel is en uiteindelijk gedoemd te verdwijnen, is het irreeel om er niet mee te rekenen, want het kan ook verdwijnen doordat niemand het meer zien kan omdat elke ratio door die waanzin vernietigd is. Maw het systeem kan falen in het verkrijgen van uw informed consent ermee door u als vrij en rationeel wezen botweg te elimineren, en daarmee zou het paradoxalerwijs juist gewonnen hebben. Dat zou weleens de verborgen en miskende 'intentie' van dat a-persoonlijke maar tegelijk binnen iedere individuele psyche en op gobaal intersubjectief nivo actieve systeem kunnen zijn.
(Surry voor het beetje 'abstracte' commentaar)


Voor de t.v.-gekken onder u, vier docu's:
1) http://enoughroomvideo.blogspot.com/2009/08/impossible-mind-control-four-parts.html ( 'That's impossible' docu van History Channel)
2) http://www.youtube.com/watch?v=1U37U47EE0M&feature=related ("Mindcontrol America's Secret War" vier delen op youtube)
3) http://www.youtube.com/watch?v=ZwoVwbGEw3g&feature=PlayList&p=9155254C145A31AA&index=0&playnext=1 ("Mind control Electronic Harassment", 11 delen)
4) http://www.youtube.com/watch?v=ZwoVwbGEw3g&feature=PlayList&p=9155254C145A31AA&index=0&playnext=1 ("CIA Secret Experiments'', docu van National Geographic)

En voor de wat meer 'geletterden' onder u 4 degelijke teksten:
1) http://www.policestateplanning.com/briefings.htm ('Briefings' over HAARP en mindcontrol geschreven in 2005 voor een Britse parlementaire milieu-lobby)
2) http://www.surveillanceissues.com/article_computerstate.pdf ('Computer State' door Paul Baird)
3) http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13695
('Democracy going dark: The Electronic Police State')
4) http://www.globalresearch.ca/articles/BAB408B.html ('Electromagnetic and informational weapons The remote manipulation of the human brain')

Groet
"Ach!'
| #110838 | 23-08-2010 15:16 | Eheu
Misschien weer eens tijd voor wat intelligent vermaak. Ik geef u een link naar een ongelooflijk ingenieuze film en parabel over alles wat met de 'wereldbeschouwelijke' problematiek rondom 'Tesla-technologie' te maken heeft. De speelfilm The Prestige uit 2006:
http://www.letmewatchthis.com/movie-587-The-Prestige

Het is niet sportief en zelfs niet erg 'moreel' om op voorhand het plezier van de kijker te vergallen door het plot van een film te 'verraden' (elke film is namelijk zoals elk ander verhaal iets heel persoonlijks zak mar zegguh om u een hoop vervelende en verder vast ook voor u onnodige omhaal van woorden te besparen), maar u zult na het zien van deze film ongetwijfeld weleens willen 'checken' wat u nou precies gezien denkt te hebben, eventueel na de tweede keer kijken. Daarom deze extra link: http://www.imdb.com/title/tt0482571/synopsis

Veel kijk- en denkplezier! Ik hoor het wel...
"Ach!'
| #111117 | 28-08-2010 17:55 | Eheu
De volgende zaplog-link
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1141021/2010/08/04/Wetenschappers-voorspellen-misdrijven-door-brein-te-lezen.dhtml
die een halfbakken en daarom laffe bevestiging is van de kant van de Main Stream wetenschap en MSM van wat welingelichte researchers op het gebied van 'mind reading technology' al veel langer proberen wereldkundig te maken, beschouw ik als een aan mijn artikel gerelateerde link.

Zouden de moderatoren van zaplog zo vriendelijk willen zijn deze link dan ook in de sidebar toe te voegen? Bijv. omdat het overduidelijk is dat ze aan de trefwoorden 'wetenschap' en 'mindcontrol' gelieerd is, ook al worden die trefwoorden door de auteur niet bij zijn artikel genoemd- op geheel onlogische wijze m.i. -volgens de logica van ieder bij zijn normale zinnen zijnd mens dan imho, dwz terwijl de auteur zelf zo 'naief' of zo 'paranoide' -dat is hier om het even- zou kunnen zijn 'in dier voege' (gheghe) dat hij zou kunnen denken dat wat die officiele wetenschappers publiceren op fantasie moet berusten of een berekende leugen om het publiek te imponeren en 'terroristen' af te schrikken moet zijn- wat een denkwijze zou zijn die zowel de sebstverschuldete ignorami als ook de zeer reeële duistere hightech comploteurs van 'deze wereld' zeer zou plezieren en hun gezamelijke obscurantisme wel erg in de hand moet werken.

De volgende sites die de misdadige kanten van en intenties met die mind-reading technology beschrijven (dwz aan de hand van zeer technisch-wetenschappelijke onderbouwing van hoe de mindcontrol praktijken en -experimenten die ermee door the 'military'', door secret services en andere criminele bendes uitgevoerd worden mogelijk zijn) maar waarvan door de MSM en Main stream wetenschap willy-nilly maar volkomen bewust op 'Statsbefehl' geen enkel verslag gepubliceerd wordt, kan de lezer dan als aanvullende informatie bij en kritisch commentaar op dat zaplogartikel beschouwen..

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7606
(''Intrusive brain reading capacity: Hacking the Mind'')
http://www.btinternet.com/~psycho_social/Vol3/JPSS-CS2.html
("On the need for new criteria of diagnosis of psychosis in the light of mind invasive technology'')
http://www.earthpulse.com/epulseuploads/articles/SynTelepathy.pdf
(over 'Sythetic Telepathy) http://www.slavery.org.uk/ThoughtReadingCapacity.htm
(over 'Thought reading')

Bij voorbaat dank.

Groet
"Ach!"
| #111271 | 31-08-2010 17:51 | Eheu
Een documentaire die m,.i. op heel evenwichtige wijze én het gelijk van de 'conspiracy-theorists' én de gevaren ervan laat zien, adhv een portret van de beweging rond een van de aanvoerders van de 'truth-movement' -Alex Jones.
http://www.google.nl/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=new+world+order+luke+meyer
De analyse van Jones c.s. is correct op essentiele punten: 'the war on terror' is idd 'staged ' door allerlei duistere organisaties op de achtergrond, van Vrijmetserlaars, via westerse geheime diensten met hun zionistische/christenfundamentalistische bases én hun moslimfundamentalistische allies uit de koude oorlog -ik denk aan the republicans. aan Saoudi-Arabie en al de Soenitsche regimes die bondgenoten waren van het westen (net als de onstabiele staat Turkije) en waaruit na de val van de muur als reactie het moslim terrorisme is voortgekomen, dat dus zowel gefinancierd en gevormd en 'opgeleid' was door het westen, als ook een symetrische fundamentalistische reactionare oppositie was tegen het decadente kapitalistische en christen- en joodsfundamentalistische westen, en als zodanig dus de tweelingbroer van dat westerse/joodse fundamentalisme
Het probleem met Jones cs is dat ze net zo extremistisch en (christen etc) fundamentalistisch zijn als hun tegenstanders. Met hun populistische 'verzet' tegen de 'Staat'.
Dat is gevaarlijk, want zo'n vorm van militantisme dreigt te leiden tot allerlei vormen van anarchie die de conflicten die in deze crisis heersen op de spits kunnen drijven, die dan dezelfde 'duistere' totalitaire krachten waar zij zich tegen pretenderen te verzetten juist in de hand kunnen werken.
Het lijkt me veel meer zaak -ipv roekeloos te protesteren- de 'legitieme gevestigde orde DWINGEND dwz FORMEEL/KOPPIG/VOLHARDEND te wijzen op de krachten waardoor ze gemanipuleerd worden en waarvan ze zich vaak niet eens bewust zijn -vaak omdat ze hun beperkte verstand te boven gaan, maar er is nu eenmaal een zieke fantasie die heel machtig is in deze wereld en die over meer 'rationalistische' denkkracht kan beschikken dan de gemiddelde mens, laat staan de gemiddelde politicus-die weer een subgemiddelde is van de 'massa'- vermag en durft te beseffen. De 'gevestigde' media schijnen niet bereid te zijn dit democratische inlichtingen-werk op zich te nemen (gemuilkorfd en schaakmak gezet als ze zijn door de corporations en de duistere commandeers die ze dienen.)

Wordt vevolgd...
| #111272 | 31-08-2010 18:16 | Eheu
Laat dan tenminste vereantwoordelijk burgers het internet gebruiken om die censuur te omzeilen en de 'legitieme'
representatieve machten in het vrije westen te informeren over het eerder genoemde ECHT HEEL REEELE gevaar van de 'duistere' machten die hun bedreigen en over welke risico's onze rechtstaten en democratien lopen omdat de vertegenwoordigers ervan zich niet van de gevaren van die machten bewust willen zijn, noch van de 'uncontrolled' of wilde tegenstand tegen de gevestigde orde van de kant van extremistische fundamentalistische ('christelijk' of 'constitutionalistische'), 'idealistische' of 'anarchistische' 'truthers' die die 'duistere' machten ALS VANZELF op roepen om niet te zeggen dat ze ze 'in het leven roepen'.
Alles is dus en kwestie van een niet argeloze en tegelijk reele en redelijke wil tot informeren, en dito wil om in het 'officiele' beleid en in de officiele politek waar wij allemaal voor verantwoordelijk zijn, daar zo verstandig mogelijk mee om te gaan.
Dat zou imho inhouden dat het veel meer zaak is dat de corrupte en gecompromitteerde elementen binnen het 'legtieme gezag' nadat ze zich 'duely' hebben laten informeren wat en wie er achter die corruptie schuil gaat, bewust en expliciet afstand nemen van hun dwalingen, of dat ze zich als dat onmogelijk zou zijn, discreet terugtrekken uit het publieke leven, dan dat men proberen zou publiekelijk met hen af te rekenen in een soort van 'politiek tribunaal' of erger nog een 'volksgericht'. De journalistiek zou een uitnemende taak kunnen vervullen in zo'n soort publieke counter-conspiracy om 'het systeem' van organisatie en politiek waar de redelijke orde en vrede van ons aller dagelijks leven vanaf hangt, te ontdoen van de voor ons allen levensbedreigende elementen die bezig zijn het te infiltreren en 'degeneren' ('subvert').
De enige andere optie is totalitair of totaal geweld, en zoals de zaken ervoor staan zullen we ieder redelijk denkend mens nodig hebben om dat te voorkomen.
(In een volgende posting een 'anecto\tische' hint over het verband tussen die 'duistere' machten waar ik hier aan refereer en negenelf etc.)

Een andere 'PROGESSIEVE' (dwz 'liberale/democratische' dwz NIET-'paranoide' en nochtans 'reeele' en niet 'naieve') analyse van het fenomeen 'New World Order' kunt u vinden in het boek van Chip Berlet: 'Dances with Devils...' etc, uit 1999
en in het boek van Jane Parish uit 2001: 'The age of anxiety. Conspiracy theory and the social sciencies''
u zult zien dat dat daarin het makkelijk miskende maar des te reeler en potentieel fatale verbond tussen fundamentalistische religie, 'mad science', een machtshongerige financieel-economische 'elite', de stupiditeit van de 'massa', en een zich onterecht en achterlijk/achteloos als 'Verlicht' beschouwende politieke moderniteit en 'intellectuele elite' , op voor iedereen begrijpelijke wijze uiteengezet en inzichtelijk gemaakt wordt,
;
'Ach!'
| #111739 | 10-09-2010 16:24 | Eheu
Interessant recent artikel: 'MInd Reading-The Hidden Truth:

http://deepthought.newsvine.com/_news/2010/05/21/4322682-synthetic-telepathy-the-hidden-truth

Citaat van de plaatser v.h. artikel:

I don't think you are being too paranoid, the use of such technology really depends on those operating it, or the inclination of the government at the time. Not too long ago, any Western nation considering torture and places like Guantanamo would have been shunned by the International community. I think it depends on the political will of the times.

Today, it may be limited to experimentation and terrorism, but tomorrow that may be expanded to serious crimes such as murder, fraud, etc. Then as time passes, it would be expanded to even lesser crimes. "Totalitarian creep", or the progressive expansion of government and regulation, is a well known fact and something we've witnessed since 9/11.

It would be safer to deal with the technology now, whilst its deployment and social acceptance is limited. That may be an impossible task at a later stage.

http://deepthought.newsvine.com/_news/2010/05/21/4322682-synthetic-telepathy-the-hidden-truth

60 minutes CBS docu "Mind Reading (2009)'
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=5119805n&tag=related;photovideo

Groet
"Ach!"
| #111744 | 10-09-2010 16:45 | P.uncia
Opgelost ;)
P.uncia's avatar
| #112111 | 16-09-2010 13:34 | Eheu
Een site met een schat aan info-wetenschappelijke texten, films en docu's - rondom het fenomeen Nikola Tesla, en over zijn Tesla technologie en over de problematiek (mindcontrol etc) die verbonden is met die geheime en lang in vergetelheid geweest zijnde technologie:
http://www.kickasstorrents.com/search/nikola%20tesla/

Vooral ook interessant is de op pagina 2 van deze site te vinden docu van het BBC programma Horizon uit 1982 getiteld "The mysterious Mr Tesla"

Groet
'Ach!'
| #112432 | 24-09-2010 06:31 | Eheu
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKULTRA
Zie hier dus de Wikipedia pagina over MK-Ultra. Een schandalige geschiedenis van alle nationale en internationale wetten en mensenrechtenverdragen schendende gruwelijke en misdadige experimenten door westerse geheime diensten gepleegd op onschuldige en weerloze burgers tijdens de Cold War, experimenten die een voortzetting waren van de ergste Nazirpraktijken en waarvoor ook ex Nazi-criminelen ('wetenschappers') werden geronseld.
Deze experimenten werden in de jaren zeventig bekend bij het publiek. Een overheidscommissie in de VS onderzocht ze en veroordeelde ze. Waarna de geheime MK-Ultra projecten 'officieel' werden stopgezet. In de jaren negentig sprak president Clinton zijn excuses uit in een redevoering voor de Senaat en verzekerde dat het nooit weer zou gebeuren...
Allicht was dat ijdele grootspraak. De experimenten werden in het geheim gewoon voortgezet.
Zo konden de Directed Energy Weapons en geophysical weapons ontwikkeld worden op basis van de hierboven door mij beschreven Tesla-Technology; ze zijn nog veel machtiger en crimineler dan de middelen die tijdens MK-Ultra getest werden, en nog veel meer mensen zijn er het slachtoffer van geworden, en met name sinds die elfde september is het einde zoek.
Een schijnbaar paradoxaal bewijs van dat feit bestaat uit het gegeven dat de MSM , hoe 'kritisch' ze zich ook wanen, nooit die hypergesofisticeerde moderne martel en oorlogswapens op een consequente en gedegen manier onder de aandacht van het grote publiek heeft gebracht, behoudens een paar verdwaalde documentaires op de betere tv--zenders.
Op de zelfde manier is het tekenend dat de voor 'gezaghebbend' doorgaande Internet bronnen als Wikipedia dat ook niet doen: zo kunt u zelf verifieren dat op de bovengenoemde site over MK-Ultra geen enkele verwijzing wordt gemaakt naar de moderne variant met DEW weapons van die experimenten, net zoals op de wikepage over Mindcontrol geen enkele verwijzing naar die DEW-weapons is te vinden of naar de Tesla-technologie die eraan ten grondslag ligt, en evenzo wordt er op de wikipagina over Tesla geen enkele melding gemaakt van het gebruik van zijn uitvindingen voor deze criminele wapens en praktijken die sinds een aantal decennia voor mindcontrol - en weatherwarfare doeleinden worden gebruikt.
Informatie daarover vindt men doorgaans uitsluitend op allerlei 'conspiracy' sites en door zich goed-geinformeerd wanende mensen als 'onbetrouwbaar' gestigmatiseerde webpages.
De oorzaak van deze stand van zaken mag duidelijk zijn: de slaafse onderwerping van het grootste deel van de bevolking aan in op essentiele punten crimineel gezag, en de gehoorzaamheid van de reguliere corporate media aan de 'censuur' van dat structureel criminele gezag terwijl ze haar plicht om de macht te controleren schromelijk verzaken, zijn daar verantwoordelijk voor.
(wordt vervolgd)
| #112433 | 24-09-2010 06:34 | Eheu
Daarmee is de waarschuwing voor de de democratie ondermijnende macht van het 'militair-industriële complex' die President Eisenhower in de periode net na WOII tot het amerikaanse volk had gericht, verspilde moeite geweest, en bovendien zijn de lafheid van de versch. 'autorteiten' om die dreiging het hoofd te bieden, en zeker ook van de internationale 'journalistiek' die haar controlerende- en voorlichtingsplicht verzaakt heeft, ervoor verantwoordelijk dat vandaag de dag grote verwarring heerst onder het publiek en wantrouwen tov de 'autoriteiten' waardoor allerlei confuse of 'paranoíde' en ev anti-democratische tendenzen via o.a. het Internet kunnen ontstaan, die dan weer dankbaar ractionair en tyranniek kunnen worden uitgebuit door het militair-industrieel complex ter vergroten van haar greep op het openbare en privé leven in onze maatschappijen (denk aan de de burgerrechten en dus uiteindelijk de democratische rechtsstaat vernietigende security waanzin)
Dat is de prijs die je betaald voor het decennia lang laf tolereren van machtsmisbruik, corruptie en voor het 'obscurantistische' even laffe stilzwijgen daarover van zgn. mondige en verantwoordelijke burgers en sectoren van onze 'maatschappij, met name dus van de pers.
Kortom: 'men' heeft toegestaan dat de leugen regeert, welaan: dan moet je ook niet vreemd opkijken dat je uiteindelijk bedrogen uitkomt.
Groet
Ach!
| #112683 | 28-09-2010 10:03 | Eheu
In de bovenstaande posting gaf ik het adres van de wikepedia link over MK-Ultra, http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKULTRA waarbij ik aangaf dat de voortzetting van dat soort illegale en misdadige mindcontrol experimenten en -projecten ondanks het feit dat dat geheime MK-Ultra project na een officieel onderzoek door een overheids commissie in de VS, officieel veroordeeld werd en vervolgens officieel stopgezet, en nadat Clinton dat ook voor Senaat had bevestigd, in het geheim gewoon gewoon door de diverse geheime diensten is uitgevoerd, alleen met nog criminele methoden en middelen welke laatste gebruik maken van de Tesla technologie waarin ik hierboven probeer de kritische burger een inleiding te geven, terwijl de 'officiele' MSM kanalen hun kritische en controlerende taak verzaken door absoluut nooit over die mindcontrol experimenten te berichten noch ook ooit de rol van de Tesla-technologie daarin te belichten, iets wat ook gereflecteerd wordt in de artikelen die door de voor 'gezaghebbend' en betrouwbaar' doorgaande informatieve Wikipedia sites op het Net gepubliceerd werden over de thema's Nikola Tesla, Mk-Ultra,en mindcontrol, doordat nergens in die artikelen het verband tussen die thema's wordt aangegeven laat staat uitgewerkt. Ik zei dat u dat zelf kunt verifieren door de wikisites over MK-Ultra, Tesla en mindcontrol te turven op die verbanden: ze worden niet vermeld, en ik was dus zo vermetel, omdat er op het internet legio sites (sommige onbetrouwbaar maar ook heel veel degelijke) zijn die die verbanden wel degelijk aantonen, in dit geval te spreken van een breed 'complot' om die verbanden weg te moffelen, een complot dat allicht van overheidswege hier en elders wordt aangestuurd (omdat het STAATSGEHEIMEN betreft) maar dat allicht door de MSM en 'gezaghebbende' sites als wikipedia en zelfs door gerenomeerde wetenschappers dmv zelfcensuur in stand gehouden wordt en aldus door de gemiddelde zich rationeel en goed geinformeerd achtende burger die zich voor zijn informatie vooral bedient van de officieel 'geligitimeerde' bronnen die door de MSM en door sites als wikipedia verstrekt worden, op ronduit onverantwoordelijke wijze klakkeloos gecontinueerd en gesteund wordt- deels uit economische en financiele belangenverstrengeling met die corporate media en met het corporate gezag/ de CORPORATE STATE en 'het militair industriele complex', en deels door een psychologische onderwerping aan die (met ideologische denksystemen, religieus, politiek, 'wetenschappelijk' e.d verbonden) machten wegens de noodzaak van een innerlijk gevoel van veiligheid dat afhankelijk is van de dubieuze existentiele zekerheid dat men op de 'autoriteten' en 'gevestigde machten' op welk terrein dan ook kan 'vertrouwen' voor je eigen interne en externe 'veiligheid'.
..
Wordt vervolgd...
| #112685 | 28-09-2010 10:14 | Eheu
hier dus het Nederlandstalige artikel over Tesla op wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
Hier het engelstalige artikel
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_tesla

NB: er wordt wel melding gemaakt in laatstgenoemd artikel van het verband tussen Nikola Tesla's technologie en het gegeven Directed Energy Weapons (maw 'mindcontrol en weather warfare weapons') maar het verband daartussen wordt 'gedownplayed' en er wordt gesteld dat Tesla zelf zijn uitvindingen op dit gebied nooit heeft kunnen bewijzen -terwijl het nu juist duidelijk is dat de US geheime diensten beslag hebben gelegd op zijn ideeen tijdens zijn leven en dat die ideeen zijn gebruikt om in het geheim mindcontrol weapons te ontwikkelen en dat daarom de potentie van zijn ideeen altijd publiekelijk is ontkend en de strekking ervan voor het ontwikkelde publiek geheim gehouden is.
Interessant is dan weer dat dit artikel meldt dat de Us officials in 2006 alle tot dan toe door de Us-staat achtergehouden geschrifen van Tesla aan de erfgenamen van Tesla in Yougoslavië heeft doen toekomen, wat enigszins zou kunnen verklaren waarom er over die criminele staatsgeheime experimenten met die wapens de laatste jaren steeds meer gedegen artikelen en berichten op het Net verschijnen.

Dit is de engelse versie van de wiki page over Mindcontrol
http://en.wikipedia.org/wiki/Mindcontrol -ook hier wordt de link met Tesla technology niet gespecifeerd, en ook wordt er alleen maar een link vermeld naar het wikiartikel over MK-ultra en een naar de naam Nick Begich -die zich zoals bekend bezig houdt met de catastrophale implicaties van het op de ideeen van Tesla gebaseerde geheime militaire HAARP -project waar heel specifiek MINDCONTROL experimenten mee gemoeid zijn.
Conclusie: Inhoudelijk wordt nergens op wikipedia op die verbanden ingegaan, net zomin als in de MSM, maw niemand wordt tot nog toe waarheidsgetrouw en degelijk geinformeerd door algemeen 'gezaghebbende' informatiebronnen over de verstrekkende implicaties van die Tesla technologie en dat durf ik een zorgelijke en heel niet onschuldige toestand of situatie te noemen.
Groet
'Ach!'
| #112942 | 03-10-2010 10:28 | Eheu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
Dit is de Nederlandse wikipagina over Tesla. Net als met de Engelse talige wikipagina over dat onderwerp, wordt je ook hier op geen enkele manier duidelijk gemaakt wat het verband tussen Tesla-technology, mindcontrol-praktijken als MK-Ultra (inclusief de Psy-ops etc) en 'geophysical'/weather-warfare (zie HAARP en 'woodpecker sound' ) is.
Maar der is wel iets interessants op deze Nederl. wikipage te zien, namelijk onder de noot (3) bij de opmerking dat Tesla een theorie van alles probeerde formuleren waarin het verband tussen electriciteit, magnetisme en zwaartekracht zou blijken. Daar wordt namelijk naar de wikipagina over de Nijmeegse Radboud Universiteit verwezen. En wat lezen we daar onder het kopje 'onderzoeksfaciliteiten'? Een verwijzing naar het High Field Magnet Laboratory en de wikipage over dat lab http://nl.wikipedia.org/wiki/High_Field_Magnet_Laboratory , waarop je dan weer door kunt klikken naar de homepage van die onderzoeksfaciliteit.. Er worden nog vier of vijf andere 'onderzoeksfaciliteiten vermeld die zich bezighouden met neuroscience, cognitie, behaviour, nanotechnologie en studies naar taalontwikkeling bij het kind.
De combinatie van die diverse 'onderzoeksfaciliteiten' is interessant allicht in het licht van het thema 'mindcontrol-experimenten' e.d., alleen wordt dat verband nergens geopperd in de geciteerde wikipagina's, en de info van de verschillende 'onderzoeksfaciliteiten' is allicht niet vrij toegankelijk.
Het licht voor de hand, iig ben ik wel zo paranoide inmiddels dat ik dat aanneem, of wat vlijender voor mijzelf geformuleerd: omdat ik wel overtuigd van de competentie op hun vakgebied van de wetenschappers die aan die diverse 'onderzoeksfaciliteiten' werken, dat die 'faciliteiten' minstens op de hoogte zijn van de criminele toepassingen van de wetenschap waarin zij gespecialiseerd zijn, en dat ze er waarschijnlijk zelf aan zullen meewerken, en dat dat alles moedwillig voor het publiek verborgen gehouden wordt, en dat de politieke controle-organen voor dat alles gevoeglijk de ogen kunnen sluiten- áls ze er al van op de hoogte zijn- door een beroep op de 'staatsveiligheid'.
Zodoende worden de vrij akelige contouren zichtbaar van een onzalig verbond tussen geavanceerde geheime wetenschap en het 'militair-industrieel complex' dat die wetenschap in dienst heeft en dat de politiek koopt en omkoopt om hun lucratieve en criminele agenda in het geheim uit te voeren.
Dat de MSM zich gretig laten gebruiken voor de propaganda van dat 'militair industriele complex' ligt ook voor de hand, gezien hun deels wettelijk afdwingbare solidariteit met het vigerende politieke bewind (via het gegeven 'Staatsgeheim') en gegeven het feit dat die media gefinancierd worden door de in dat militair industriele complex actieve 'corporations' of multinationals.
De afwezigheid van info over de verbanden tussen Tesla technology, mindcontrol en weather warfare etc in bovenstaande wikepedia (een 'erkende' informatie bron op het Net) artikelen mogen een indicatie vormen van de juistheid van die conclusie.
(wordt vervolgd)
| #112944 | 03-10-2010 10:48 | Eheu
Hier zou het dan interessant zijn om op die verwovenheid of medeplichtigheid van de propagandistiscche media, 'occculte' i.e. geheime wetenschap en de door de schaduwmacht van het militair-industrieel complex gedicteerde 'officiele' maar haar 'obscure' kant verdonkeremanende politiek., verder in te gaan, maar dat wordt al in andere zaplog artikelen gedaan gelukkig, bijv. op dat over 'psychologische oorlogsvoering' en de rol van de PR 'wetenschapper' Barnays daarin en zijn rol in het uitvoeren van de global uitbuitings agenda van de corporate state danwel de multinationals die die staat hebben overgenomen.
Ook in de links die ik in mijn artikel geef en in de commentaren die ik erop gepost heb, komen die verbanden uitgebreid aan de orde. Het doet mij deugd dat deze of gene die op zaplog publiceert blijkbaar de vermoeiende inspanning heeft verricht zich door een deel van al dat hoogstinteressante en belangrijke materiaal te worstelen. Waarvoor dank.
In het kader van die 'psychologische oorlogsvoering' tbv het 'military-industrial' complex kunnen overigens 'ivm die naam Barnays nog de namen genoemd worden van het 'Tavistock Institute' en van het ook op de bovengenoemde wikisite over de Radboud Universiteit genoemde Max Planck Institut für Psycho-Linguistik: beide hebben ze verband met de door het industrieel militair complex gesponsorde en gefinancierde nazi-terreur en haar 'ideologie', die na de oorlog wereldwijd gewoon zijn voortgezet, alleen met nog machtigere, sluwere en geheimere middelen, geconcentreerd in de handen van diezelfde multinationals die na de oorlog hun greep op de wereld schijnbaar onstuitbaar hebben verstevigd.

Dat duurt alleen maar zo lang als wij dat toelaten, en verzuimen onszelf en het publiek degelijk te informeren over niet zo alledaagse zaken die echter een grote impact hebben op ons sociale leven en op de totaliteit (fysiek en 'geestelijk') van ieders individuele leven in het bijzonder
Informatieve en geengageerde sites als zaplog zijn een belangrijk instrument voor het zuiveren van de macht van haar criminele tendensen en voor de voor iedereen belangrijke strijd om macht over je eigen leven en geest te verwerven en om in vrijheid met elkaar te kunnen leven.
Groet
'Ach!'
| #113130 | 07-10-2010 17:29 | Eheu
Een interessante selectie artikelen (o.a. van Michael Chossudovskty):
ABOUT SECRET GEOPHYSICAL WEAPONS (‘WEATHER WEAPONS’)
-------------------
THE PENTAGON'S SECRET SPACE WEAPONS PROGRAM,
http://globalresearch.ca/articles/WOR406A.html
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7561

CAMPAIGN FOR COOPERATION IN SPACE - HAARP IS A SPACE-BASED WEAPON OF MASS-DESTRUCTION
http://peaceinspace.blogs.com/peaceinspaceorg/2008/05/coopradioorg-le.html#more

GLOBAL RESEARCH – HAARP IS A WMD
HAARP is fully operational and has the ability of potentially triggering floods, droughts, hurricanes and earthquakes. From a military standpoint, HAARP is a WMD.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=CHO20020104&articleId=205

HAARP
http://peaceinspace.org/

THE ULTIMATE WEAPON OF MASS DESTRUCTION:"OWNING THE WEATHER" FOR MILITARY USE
http://www.globalresearch.ca/articles/CHO409F.html

FROM PRAVDA – HAARP – WEAPON OF MASS DESTRUCTION CAUSING ‘NATURAL’ DISASTERS AND CATASTROPHES
http://english.pravda.ru/russia/20445-0/

RUSSIAN FOREIGN MINISTER SERGEI LAVROV - "THE THREAT OF NEW WEAPONRY"
http://english.pravda.ru/science/tech/84544-0/

IS IT WEATHER OR GOVERNMENT TERROR?
http://onlinejournal.org/Commentary/102205Mazza/102205mazza.html

US CONGRESS, EU & UK PARLIAMENT - BRIEFINGS ON SECRET GEOPHYSICAL WEAPONS & 'MIND CONTROL' http://www.policestateplanning.com/briefings.htm

THE EARTHQUAKE BOMBING OF HAITI
http://www.youtube.com/watch?v=MAVzNzbis5g&feature=related
http://english.pravda.ru/science/tech/24-01-2010/111809-russia_says_US_created_earthqua-0
http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=116688§ionid=351020704
http://www.vive.gob.ve/inf_art.php?id_not=15464&id_s=3

HAITI EARTHQUAKE WAS MASS MURDER USING SECRET EARTHQUAKE WEAPON – “HAARP”
http://www.voltairenet.org/article163626.html
http://www.youtube.com/watch?v=Q9QtZkT8OBQ&feature=related

VIDEO:- CHINA CONSIDERS WAR AGAINST USA OVER EARTHQUAKE ATTACK
http://in.youtube.com/watch?v=0VX0JvpW5q0&feature=related

VIDEO:- HAARP: GEOPHYSICAL WARFARE & ‘MIND CONTROL’
http://www.youtube.com/watch?v=g9WxpB5ekQQ&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=yGZ7Z2LQ7Xc
http://www.youtube.com/watch?v=FU_6f_x4qy8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=g9WxpB5ekQQ&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=L8SGzdEOObo&NR=1
http://www.google.com/search?domains=globalresearch.ca&q=haarp&sa=Google+Search&sitesearch=globalresearch.ca
http://in.youtube.com/watch?v=dNrL9o7mh-M

USA DEPARTMENT OF DEFENSE NEWS BRIEFING: SECRETARY OF DEFENSE WILLIAM S. COHEN SAYS MILITARY CAN CAUSE EARTHQUAKES!
http://current.com/items/92246163_defense-gov-news-transcript-dod-news-briefing-secretary-of-defense-william-s-cohen-says-military-can-cause-earthquakes.htm

HAARP AND BAE SYSTEMS INFORMATION & ELECTRONIC WARFARE SYSTEMS
http://www.rense.com/general70/haarp.htm

AMERICA'S "WAR ON TERRORISM" by MICHEL CHOSSUDOVSKY
http://www.globalresearch.ca/globaloutlook/truth911.html

9/11 WAS DONE BY THE NWO CRIMINALS USING HAARP
The "war on terrorism" is bogus. The 911 narrative as conveyed by the 911 Commission report is fabricated. The Bush administration is involved in acts of cover-up and complicity at the highest levels of government........”
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7718
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12565

TURNING 9/11 REALITIES UPSIDE DOWN: THE UNSPOKEN TRUTH
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15147

Groet
| #113131 | 07-10-2010 17:57 | Eheu
Een interessante selectie artikelen en video's
ABOUT SATELLITE AND BRAIN WEAPONS - SURVEILLANCE, ASSAULT, TORTURE AND MUTILATION:-
-------------------------------------------------------

US SPY AGENCIES SPENT NEARLY $50 BN IN 2009
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15896

THE SHOCKING MENACE OF SATELLITE SURVEILLANCE by John Fleming
http://www.sianews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1068

BRAIN AND SATELLITE SURVEILLANCE AND TORTURE – REMOTE NEURAL MONITORING & ELECTRONIC BRAIN LINK (RNM & EBL) http://myweb.cableone.net/mtilton/akwei.html
http://www.greatdreams.com/RNM.htm http://www.freedomfchs.com/remoteneuralmonitoring.pdf

SYSTEMS OF SURVEILLANCE & REPRESSION by Judy Malloy
http://www.well.com/user/jmalloy/gunterandgwen/resources.html

THE AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION - THE SURVEILLANCE-INDUSTRIAL COMPLEX:
http://www.aclu.org/FilesPDFs/surveillance_report.pdf

STOP ELECTRONIC MURDER/TORTURE WEAPONS - STOP GANG STALKING
http://www.stopeg.com/index.html


USA REPRESENTATIVE JIM GUEST’S (MO) LETTER
http://www.freedomfchs.com/repjimguestltr.pdf
http://www.msnusers.com/JAMESWALBERTFILE/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=11

“October 10, 2007
Dear Member of the Legislature and Friends:

This letter is to ask for your help for the many constituents in our country who are being affected unjustly by electronic weapons torture and covert harassment groups. Serious privacy rights violations and physical injuries have been caused by the activities of these groups and their use of so-called non-lethal weapons on men, women, and even children.

I am asking you to play a role in helping these victims and also stopping the massive movement in the use of Verichip and RFID technologies in tracking Americans. . . . . .”

Sincerely,
Representative Jim Guest EMAIL: ,
WEB: http://jimguest.com/

ABOUT GANG STALKING (aka ORGANISED STALKING)
http://www.freedomfchs.com/ http://www.multistalkervictims.org http://www.gangstalkingworld.com/
http://citizensoulpower.com/2007/09/21/ http://www.stopeg.com/index.html

TARGETED MAN WANTS INVESTIGATION OF CORRUPT 'SECURITY' PROGRAM AND HI-TECH WEAPONS
http://www.examiner.com/human-rights-in-national/targeted-man-wants-investigation-of-corrupt-security-program-and-hi-tech-weapons

ELECTROMAGNETIC AND INFORMATIONAL WEAPONS: THE REMOTE MANIPULATION OF THE HUMAN BRAIN http://globalresearch.ca/articles/BAB408B.html http://www.exposingalltruth.com/

MIND CONTROL INDEX
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_mindcon.htm#menu

EMERGING COGNITIVE NEUROSCIENCE AND RELATED TECHNOLOGIES by the COMMITTEE ON MILITARY AND INTELLIGENCE RESEARCH http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12177&page=R1

PSYCHIC COMPUTER SHOWS YOUR THOUGHTS ON SCREEN
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/science/living/article6898177.ece

ON THE NEED FOR NEW CRITERIA OF DIAGNOSIS OF PSYCHOSIS IN THE LIGHT OF MIND INVASIVE TECHNOLOGY, CAROLE SMITH, JOURNAL OF PSYCHO-SOCIAL STUDIES , VOL 2(2) NO 3 2003
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7123 http://www.raven1.net/newcriteria.html


1200 + VICTIMS’ CASE SUMMARIES – ASSAULT, TORTURE AND MUTILATION by SATELLITE AND BRAIN WEAPONS
http://www.freedrive.com/folder/177784

(wordt vervolgd)
| #113132 | 07-10-2010 17:59 | Eheu
vervolg:

VIDEO:- MIND CONTROL AMERICAS SECRET WAR
http://www.youtube.com/watch?v=k_jbogsIupE
http://www.youtube.com/watch?v=f1yVA00-WgM
http://www.youtube.com/watch?v=yJOvSh5cgzY

VIDEO:- MIND CONTROL & ELECTRONIC HARASSMENT
http://www.youtube.com/watch?v=ZwoVwbGEw3g&feature=PlayList&p=9155254C145A31AA&index=0&playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=pglfp6oHuC0&playnext_from=PL&feature=PlayList&p=9155254C145A31AA&index=5

VIDEO:- NATIONAL GEOGRAPHIC PRESENTS: CIA SECRET EXPERIMENTS.
http://channel.nationalgeographic.com/episode/cia-secret-experiments-3313/Overview#ixzz0VznSqIPm

CIA DECLASSIFIED DOCUMENTS ON MIND CONTROL EXPERIMENTS – ‘MKULTRA’ AND OTHERS
http://www.wanttoknow.info/mind_control/cia_mind_control_experiments_sex_abuse
http://www.opednews.com/articles/STOP-MK-ULTRA-PROGRAMS-NOW-by-Noeline-Clayfield-091116-809.html http://www.mkultraconference.com/MK-ULTRA.php

PROJECT CENSORED - HUMAN RIGHTS AND FREEDOM OF THOUGHT VIOLATIONS BY US MILITARY/INTELLIGENCE ORGANIZATIONS.
http://www.projectcensored.org/articles/story/us-intelligence-community-human-rights-violations/

MONARCH: THE NEW PHOENIX PROGRAM
http://www.monarchnewphoenix.com/ http://www.monarchnewphoenix.org/
http://video.google.com/videoplay?docid=3106090846619588331 http://www.myspace.com/marsboy683
http://www.metacafe.com/watch/1627906/monarch_the_new_phoenix_program_ii_intro/

FASCIST TECHNOLOGICAL POLICE STATE by Paul Baird
http://www.surveillanceissues.com/article_computerstate.pdf

DEMOCRACY GOING DARK: THE ELECTRONIC POLICE STATE
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13695

WANTTOKNOW.INFO:- MIND CONTROL
http://www.wanttoknow.info/mindcontrol10pg

EDUCATE YOURSELF:- MIND CONTROL
http://educate-yourself.org/mc/

OBAMA ADMINISTRATION ENDORSES CONTINUED SPYING ON AMERICANS
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13155

GOVERNMENT MIND CONTROL
http://www.angelfire.com/or/mctrl/

MIND CONTROL TECHNOLOGY EXPOSED
http://www.docstoc.com/docs/36936010/MIND-CONTROL-TECHNOLOGY-EXPOSED

MIND CONTROL & SUBLIMINAL SUGGESTION - 100 USA PATENTS
http://www.rexresearch.com/sublimin/sublimin.htm

THE HUMAN RESEARCH SUBJECT PROTECTION ACT OF 1997 – INTRODUCED BY USA SENATOR JOHN GLENN http://www.ahrp.org/InformedConsent/glennConsent.php

OPERATION MIND CONTROL by Walter Bowart
http://d.scribd.com/docs/2aldagk0d36ql3hbr80m.pdf

WALL STREET JOURNAL - NSA's DOMESTIC SPYING GROWS
http://online.wsj.com/article/SB120511973377523845.html?mod=hps_us_whats_news

SPACE-BASED DOMESTIC SPYING: KICKING CIVIL LIBERTIES TO THE CURB
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10864

AUSTRALIA FIRST TO ADMIT "WE'RE PART OF GLOBAL SURVEILLANCE SYSTEM" - ECHELON OUTED BY THE HEAD OF AUSTRALIA'S DEFENCE SIGNALS DIRECTORATE (DSD), MARTIN BRADY.
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/2/2889/1.html

600 + VICTIMS' ACCOUNTS FROM THE WHOLE WORLD -
WEB: http://www.mindcontrolforums.com/victm-hm.htm

BAN ELECTRONIC WARFARE ON CIVILIANS PETITION - 400+ SIGNATURES AND MESSAGES OF VICTIMS & SUPPORTERS http://www.ipetitions.com/petition/synergy/ EMAIL: ,

PETITION: UNCOVER THE USA GOVERNMENT'S DAILY WORLDWIDE SECRET UNSUSPECTED SATELLITE MIND CONTROL TECHNOLOGY ATTACK ACTIVITIES, & COHERENCY WITH ITS ECHELON GLOBAL SPY SYSTEM http://www.petitiononline.com/AbiJXYcn/petition.html http://www.petitiononline.com/Mandrake/petition.html
| #113134 | 07-10-2010 18:18 | Eheu
Interessante selectie artikelen/video's (deel i)

ABOUT 9/11, ‘THE WAR ON TERROR’ AND THE NWO-FASCIST/NAZIS:-
=============
VIDEO:- PRESIDENT EISENHOWER WARNS OF THE ‘MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX’ ENDANGERING DEMOCRACY & LIBERTIES http://au.youtube.com/watch?v=rd8wwMFmCeE&feature=related

VIDEO:- PRESIDENT KENNEDY ON THE ‘SECRET GOVERNMENT’ – BEFORE THE ASSASSINATION/COUP
http://au.youtube.com/watch?v=xhZk8ronces&feature=related
http://au.youtube.com/watch?v=DxnpujfanUM&feature=related

THE HUMAN RIGHTS RECORD OF THE UNITED STATES IN 2009 – INCLUDING SURVEILLANCE AND TORTURE http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18117

9/11 - LIES A SIXTH GRADER WOULD NOT ACCEPT
http://www.globalresearch.ca/articles/RUP404A.html

TURNING 9/11 REALITIES UPSIDE DOWN: THE UNSPOKEN TRUTH
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15147
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15227

USA CONGRESSMEN, COMMISSIONERS, INTELLIGENCE OFFICERS, GOVERNMENT OFFICIALS ON THE 9/11 COVER-UP http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17688

1,000 ARCHITECTS & ENGINEERS CALL FOR A REAL 9/11 INVESTIGATION
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17507

USA GOVERNMENT TOLD 9/11 PANEL NOT TO INVESTIGATE ‘DEEPLY’
http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=121085§ionid=3510203

IRAN'S AHMADINEJAD: SEPT. 11 ATTACKS A 'BIG LIE'
http://www.cbsnews.com/stories/2010/03/06/ap/middleeast/main6273119.shtml
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17984
http://au.news.yahoo.com/a/-/world/8006360/us-government-planned-9-11-attacks-iran/

VIDEO:- 9/11 AND THE ‘WAR ON TERROR’ QUESTIONED IN JAPAN`S PARLIAMENT - LANDMARK SPEECHES BY CONGRESSMAN YUKIHISA FUJITA
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=20081101&articleId=10777

EX PRESIDENT OF MALAYSIA MAHATHIR – 9/11 WAS A STAGED ATTACK
http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=116851§ionid=351020406

9/11 AND THE ‘WAR ON TERROR’ QUESTIONED IN PARLIAMENT BY FORMER BRITISH FOREIGN SECRETARY ROBIN COOK - SHORTLY BEFORE HIS “UNTIMELY DEATH”
former British Foreign Secretary Robin Cook told the House Of Commons that "Al Qaeda" is not really a terrorist group but a database of international Mujaheddin and arms smugglers used by the CIA and Saudis to funnel guerrillas, arms, and money into Soviet-Occupied Afghanistan.
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=1291 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11487

A TIMELINE SURROUNDING SEPTEMBER 11TH
http://www.globalresearch.ca/articles/RUP112A.html

US JOURNALIST REVEALS SECRECY BEHIND 9/11 ATTACKS
http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=112178§ionid=3510203

9/11 & 'WAR ON TERRORISM'
http://globalresearch.ca/index.php?context=theme&themeId=18

THE TERROR CONSPIRACY - JIM MARRS (New York, 2006)
http://www.amazon.com/Terror-Conspiracy-Deception-Loss-Liberty/dp/1932857435

AMERICA'S "WAR ON TERRORISM" by MICHEL CHOSSUDOVSKY
http://www.globalresearch.ca/globaloutlook/truth911.html

MEDIA COVERAGE OF THE 9/11 TRUTH MOVEMENT.
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17624

BIN LADEN WORKED FOR U.S. UNTIL 9/11 - THE US OUTSOURCED TERROR OPERATIONS TO AL QAEDA AND THE TALIBAN http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14595

VIDEO:- USA EXTREMISTS STAGED THE 9/11 ATTACKS ON AMERICA
http://au.youtube.com/watch?v=gAcxGD6-c-E http://au.youtube.com/watch?v=GQVEwlvm0oc
http://au.youtube.com/watch?v=acxmiyubTLs/
| #113135 | 07-10-2010 18:26 | Eheu
Interessante selectie artikelen/video's (deel Ii)

ABOUT 9/11, ‘THE WAR ON TERROR’ AND THE NWO-FASCIST/NAZIS:-
-----------------------


EXPOSING THE 9/11 CONSPIRACY AND CRIMES
http://pl911truth.com/ http://patriotsquestion911.com/ http://stj911.org/ http://www.loosechange911.com/finalcut/ http://www.nyc911initiative.org/index.html http://www.911truth.org/ http://www.911truth.eu/en/ http://911proof.com/index http://www.911truth.ch/ http://www.ae911truth.org/ http://911scholars.org/

FOREKNOWLEDGE OF 9/11
http://www.globalresearch.ca/articles/HEN205A.html
http://www.coldtype.net/Assets.08/pdfs/0308The%20Fraudulent%20War.pdf

ELLEN MARIANI'S RICO SUIT AGAINST BUSH ET AL - TO SEEK JUSTICE AND THE TRUTH AS TO HOW AND WHY THE EVENTS OF SEPTEMBER 11, 2001, OCCURRED
http://www.globalresearch.ca/articles/MAR402A.html

9/11 WAS DONE BY THE NWO CRIMINALS USING HAARP
The "war on terrorism" is bogus. The 911 narrative as conveyed by the 911 Commission report is fabricated. The Bush administration is involved in acts of cover-up and complicity at the highest levels of government........”
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7718
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12565

HAARP AND ITS ROLE IN 9/11/ 2001
http://peaceinspace.org/

CELSIUS 9/11: WORLD TAKEOVER AND THE WAR OF TERROR
http://www.globalresearch.ca/

THE LONDON BOMBINGS WERE DONE BY THE NWO CRIMINALS
http://www.prisonplanet.com/archives/london/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=nY2NXPl625A
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2009/0211/1233867931721.html
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=newsHighlights&newsId=26
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=821
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=702
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=782
http://www.prisonplanet.com/articles/july2005/130705teneasysteps.htm
http://www.prisonplanet.com/articles/july2005/090705bombingexercises.htm
http://www.rinf.com/conspiracies/london-bombings.html
http://www.serendipity.li/london/bombings.htm
http://harmony.gnn.tv/blogs/7360/london_bombings_conspiracy
http://usa.mediamonitors.net/content/view/full/16484
http://en.wikipedia.org/wiki/7/7_Ripple_Effect_(documentary)

GERMAN SECRET SERVICE (BND) – INVOLVEMENT IN THE MADRID BOMBING AND 9-11
http://www.globalresearch.ca/articles/OBS403A.html

PENTAGON IMPERIAL BEEF-UP
http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/JE31Df04.html

IRAQ'S SHOCKING HUMAN TOLL: ABOUT 1 MILLION KILLED, 4.5 MILLION DISPLACED, 1-2 MILLION WIDOWS, 5 MILLION ORPHANS http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12150

IRAQ: MARKING 7 YEARS OF WAR CRIMES AND DIRTY WAR
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18213
http://www.coldtype.net/Assets.08/pdfs/0308The%20Fraudulent%20War.pdf

JUSTICE FOR IRAQ: LEGAL CASE FILED AGAINST FOUR US PRESIDENTS AND FOUR UK PRIME MINISTERS FOR WAR CRIMES http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15583 http://www.usgenocide.org/ http://www.brusselstribunal.org/

VIDEO: HIJACKING CATASTROPHE: THE ‘WAR ON TERROR’ CONSPIRACY
http://www.youtube.com/watch?v=SltOy_F6ZII
| #113136 | 07-10-2010 18:29 | Eheu
Interessante selectie artikelen/video's (deel III)

ABOUT 9/11, ‘THE WAR ON TERROR’ AND THE NWO-FASCIST/NAZIS:-
----------------------

VIDEO: HIJACKING CATASTROPHE: THE ‘WAR ON TERROR’ CONSPIRACY
http://www.youtube.com/watch?v=SltOy_F6ZII

URANIUM IN IRAQ: THE POISONOUS LEGACY OF THE IRAQ WARS
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16098

THE LEGAL ADVICE TO WAGE WAR ON IRAQ WAS NOT JUST "SEXED-UP", IT WAS CONCOCTED
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11205

STATE-SPONSORED TERROR: BRITISH AND AMERICAN BLACK OPS IN IRAQ
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9447

THE USA IN ECONOMIC AND POLITICAL SLAVERY: US ECONOMIC ELITE WAGES WAR ON THE AMERICAN PEOPLE http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17675
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17633

CORPORATIONS WHO PROFIT FROM WAR INDUSTIRES
http://www.warisaracket.org/benefits1.html

US SPY AGENCIES SPENT NEARLY $50 BN IN 2009
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15896

THE TRILLION-DOLLAR CONSPIRACY: HOW THE NWO AND BANKS ARE DESTROYING AMERICA by JIM MARRS (New York, 2010) http://www.amazon.com/Jim-Marrs/e/B000AQ79RQ

THE ECONOMIC COST OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX
http://seekingalpha.com/article/90742-the-economic-cost-of-the-military-industrial-complex?source=d_email

WHO ARE THE ARCHITECTS OF ECONOMIC COLLAPSE?…IT TRIGGERS AN UNPRECEDENTED CONCENTRATION OF WEALTH http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10860

FINANCIAL ELITE CONTROL OF THE USA ECONOMY AND POLITICS
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16258

RULERS AND RULED IN THE US EMPIRE: BANKERS, ZIONISTS AND MILITANTS by JAMES PETRAS
http://www.claritypress.com

INSIDE THE MILITARY MEDIA INDUSTRIAL COMPLEX
http://www.mediafreedominternational.org/2009/12/21/inside-the-military-media-industrial-complex-impacts-on-movements-for-peace-and-social-justice/

PROJECT CENSORED - THE PROPAGANDA MODEL & ACCELERATED MEDIA CONCENTRATION
a handful of multinational corporations controls nearly everything we see and hear on the screen, over the airwaves and in print.
http://www.projectcensored.org/articles/story/left-progressive-media-inside-the-propaganda-model/

THE NEW MEDIA MONOPOLY - BEN BAGDIKIAN
describes the cartel of five giant media conglomerates who now control the media…. They manufacture politics and social values
http://benbagdikian.net/index.htm

SIX JEWISH COMPANIES OWN 96% OF THE WORLD’S MEDIA
http://pakalert.wordpress.com/2009/03/16/six-jewish-companies-own-96-of-the-worlds-media/

THE GLOBALISATION OF POVERTY AND THE NEW WORLD ORDER by MICHEL CHOSSUDOVSKY
http://www.globalresearch.ca/
| #113137 | 07-10-2010 18:34 | Eheu
Interessante selectie artikelen/video's (deel IV)

ABOUT 9/11, ‘THE WAR ON TERROR’ AND THE NWO-FASCIST/NAZIS:-
----------------------
AFGHANISTAN, ANOTHER UNTOLD STORY
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11279

CREATING AN "ARC OF CRISIS": THE DESTABILIZATION OF THE MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11313

POLITICAL DESTABILIZATION IN SOUTH AND CENTRAL ASIA: THE ROLE OF THE CIA-ISI TERROR NETWORK http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10242

MISCARRIAGE OF JUSTICE: WHO WAS BEHIND THE OCTOBER 2002 BALI BOMBINGS?
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10931

INDIA'S 9/11. WHO WAS BEHIND THE MUMBAI ATTACKS?
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11217

USA/NWO WAR CRIMES IN SUDAN
http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/17-the-icc-facilitates-us-covert-war-in-sudan/

ATROCITY UNLIMITED: US SEEKS TO TURN SOMALIA INTO GLOBAL FREE-FIRE ZONE
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11375

NWO MASS MURDER IN AFRICA
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10815

CONGO RESOURCE WARS
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8310

WESTERN INVOLVEMENT IN THE RWANDAN GENOCIDE
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8189
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18140

PAUL KAGAME: AMERICA'S GENOCIDAIRE IN CENTRAL AFRICA
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20622

ASSESSING THE BUSH/OBAMA LEGACY: GLOBAL WAR, WAR ON AMERICANS, TORTURE, DESTRUCTION OF CIVIL LIBERIES, AND MEGA-THEFT http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11421

WESTERN GOVERNMENTS ADMIT CARRYING OUT "FALSE FLAG" TERROR
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17663

ONLY LITTLE WAR CRIMINALS GET PUNISHED
http://www.antiwar.com/roberts/?articleid=13148

UNFINISHED BUSINESS FOR AMERICA: TORTURE CRIMES COMMITTED BY HIGH LEVEL CIVILIANS AND GENERALS http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11092

TORTURE BY U.S. WAS WIDESPREAD
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20375

JUSTICE NEEDS TO BE SERVED IN 2009 – IMPEACHMENT IS NECESSARY
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11256

INTERNATIONAL JUSTICE AND IMPUNITY: THE CASE OF THE USA ed. Nils Andersson et al.
http://www.claritypress.com/

CHEMTRAILS: A 24/7/365 DAY AEROSOL ASSAULT OF A TOXIC BREW OF POISONOUS HEAVY METALS AND CHEMICALS http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19047

AMERICA'S ULTIMATE WEAPON OF MASS DESTRUCTION: BIOLOGICAL WARFARE
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14619

JOURNALIST FILES CHARGES AGAINST WHO AND UN FOR BIOTERRORISM AND INTENT TO COMMIT MASS MURDER http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14276

THE SWINE FLU VIRUS BEGAN IN A LAB
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14618

SECRECY NEWS FROM THE FAS PROJECT ON GOVERNMENT SECRECY
http://www.fas.org/blog/secrecy/

MISUSES OF BIOTECHNOLOGY AND GENETICS
http://www.bio-misuses.info/

MONARCH: THE NEW PHOENIX PROGRAM
http://www.monarchnewphoenix.com/ http://www.monarchnewphoenix.org/
http://video.google.com/videoplay?docid=3106090846619588331 http://www.myspace.com/marsboy683
| #113138 | 07-10-2010 18:38 | Eheu
Interessante selectie artikelen/video's (deel V-slot)
ABOUT 9/11, ‘THE WAR ON TERROR’ AND THE NWO-FASCIST/NAZIS:-
-----------------------


PROJECT CENSORED - NO HABEAS CORPUS FOR 'ANY PERSON'
the new law appears to create a parallel ‘star chamber’ system for the prosecution, imprisonment, and possible execution of enemies of the state, whether those enemies are foreign or domestic
http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/1-no-habeas-corpus-for-any-person/

PROJECT CENSORED - AN ELECTION WITHOUT MEANING
will habeas corpus and posse comitatus be restored to the people? Will torture stop?...will the us national security agencies stop mass spying on our personal communications? Will the neo-conservative agenda of total military domination of the world be reversed? http://www.projectcensored.org/articles/story/an-election-without-meaning/

SEEDS OF DESTRUCTION: THE HIDDEN AGENDA OF GENETIC MANIPULATION by F. WILLIAM ENGDAHL
http://www.globalresearch.ca/

THE GREAT LAND GIVEAWAY: NEO-COLONIALISM BY INVITATION
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11231
====================

Groet
Eheu
| #113189 | 08-10-2010 22:58 | Eheu
Een selectie uit de beste website die nieuwe info bieden
over de hierboven genoemde thema's en iha over echt NEWS AND CURRENT AFFAIRS:-
--------------------------------------------------

GLOBAL RESEARCH http://w11ww.globalresearch.ca/
PRESS TV http://www.presstv.ir/default.aspx
STRATEGIC CULTURE FOUNDATION http://en.fondsk.ru/
INTERNATIONAL AFFAIRS http://en.interaffairs.ru/events.php
DEEP JOURNAL http://www.deepjournal.com/
MEHR NEWS http://www.mehtmm
ews.com/en/
PROJECT CENSORED http://www.projectcensored.org/
CLARITY PRESS http://www.claritypress.com/
BOOKS by JIM MARRS - ABOUT THE KENNEDY ASSASSINATION, ‘THE WAR ON TERROR’, WW11 CRIMINALS
”SPACE WAR – YOUR WORLD AT WAR” http://www.spacewar.com/

------------------------------------

Background Reading:-over de historische achtergronden van de hier boven opgesomde thema's en over HISTORICAL PRECEDENTS:
---------------------
1. THE TERROR CONSPIRACY: PART IV HISTORICAL PRECEDENTS, J. Marrs, (New York, 2006. Marrs, (New York, 2006)
2. FALSIFIERS OF HISTORY: AN HISTORICAL DOCUMENT ON THE ORIGINS OF WORLD WAR II
http://www.agitprop.org.au/lefthistory/1948_falsifiers_of_history.php
http://www.amazon.com/Falsifiers-History-Historical-Document-Origins/dp/B000GQ1O9E
3. THEY SEALED THEIR OWN DOOM, P. Zhilin, (Moscow 1970)
4. SOVIET FOREIGN POLICY 1917-1974, R. Gibson, (Sydney 1975), Chapter 21
5. THE COLD WAR AND ITS ORIGINS, D. F. Fleming, 2 volumes
6. THE GREAT CONSPIRACY AGAINST RUSSIA, M. Sayers & A. Kahn,
7. THE TRILLION-DOLLAR CONSPIRACY: HOW THE NEW WORLD ORDER AND BANKS ARE DESTROYING AMERICA by JIM MARRS (New York, 2010) http://www.amazon.com/Jim-Marrs/e/B000AQ79RQ
8. RULE BY SECRECY by JIM MARRS (New York, 2001) http://www.amazon.com/Jim-Marrs/e/B000AQ79RQ
9.CROSSFIRE: THE PLOT THAT KILLED KENNEDY by JIM MARRS (New York, 1993) http://www.amazon.com/Jim-Marrs/e/B000AQ79RQ
10. THE RISE OF THE 4TH REICH by JIM MARRS (New York, 2009) http://www.amazon.com/Jim-arrs/e/B000AQ79RQ
11. BUSH/USA - WAR CRIMES & HITLER CONNECTIONS
http://www.huffingtonpost.com/larisa-alexandrovna/all-the-presidents-nazis_b_102022.html
12. AT THE BARRICADES, Wilfred Burchett, (a compilation of his journalism)
BOOKS by JIM MARRS - ABOUT THE KENNEDY ASSASSINATION, ‘THE WAR ON TERROR’, WW11 CRIMINALS

---------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet
"Ach!"
aanmelden / inloggen