Door community (initieel spaceman), Op din 12 feb 2013 13:45, 24 reacties,    

Paus Ratzinger: grootinquisiteur en rottweiler van god treedt af


Joseph Ratzinger, paus Benedictus XVI, gaat met pensioen. Zijn belangrijkste wapenfeiten moet je zoeken tijdens de periode dat hij prefect was van de Vaticaanse organisatie 'Congregatie voor de Geloofsleer'. In die functie was hij namelijk de architect van één van de meest grootschalige ideologische en politieke campagnes uit de naoorlogse geschiedenis, de zogenaamde restauratie om de bevrijdingstheologie te breken. Marc Vandepitte geeft tekst en uitleg.

Neoconservatisme

In 1978 wordt de Pool Karol Wojtyla tot leider benoemd van de grootste godsdienstige gemeenschap ter wereld. Hij treft een postconciliaire kerk aan in zware crisis: scherpe daling van het misbezoek en van de roepingen, hoog aantal echtscheidingen onder katholieken, verwerping van het pauselijk gezag inzake geboorteregeling, een wereld vol ketterijen, …

Hij wil een radicale ommekeer. Geen risico's meer, geen experimenten, gedaan met inspraak en overleg. Van het Concilie worden de teksten wel behouden maar wordt de geest begraven. De paus maakt zich op voor een centralistische en orthodoxe kerkpolitiek, vergezeld van een spirituele en morele herbewapening.

Hij speelt hierbij handig in op het tijdsklimaat van dat moment, dat overigens veel gelijkenissen met vandaag vertoont. Halverwege de jaren zeventig begint een zware economische crisis. Het optimistisch geestelijk klimaat van de jaren zestig slaat om en wordt gekenmerkt door streven naar zekerheid en geborgenheid, de roep naar - liefst charismatische - autoriteiten, een vernieuwd ethisch reveil, de vlucht in de privésfeer of in het irrationele, enz.

Tegen deze achtergrond ontstaat het ‘neoconservatisme’. Dit nieuwe conservatisme zit niet langer in de defensieve hoek, maar lanceert zelf een politiek en ideologisch offensief. Deze stroming wordt gedragen door ‘sterke’ personen als Ronald Reagan en Margaret Tatcher. Handig inspelend op de massamedia vertolken ze een wereldwijde zendingsdrang, pakken ze uit met simplistische wereldbeelden, stralen zekerheid en optimisme uit, enz.

De rottweiler van god

Nog een grotere kopzorg van de paus is de opkomst van een bloeiende progressieve volkskerk in Latijns-Amerika. Wojtyla is Pool en anticommunist in hart en nieren; het bestrijden van alles wat naar marxisme en communisme in de wereld ruikt, is één van zijn levensdoelen. Omdat de invloed van het marxisme in de basiskerk en in de bevrijdingstheologie onmiskenbaar is, zal hij alles hij op alles zetten om in het continent terug orde op zaken te stellen.

Hierbij rekent hij op de Duitser Joseph Ratzinger, die in 1981 benoemd wordt tot prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, zeg maar het ministerie van ideologie en informatie van het Vaticaan. Dat ambt oefent hij een kwarteeuw uit en hij zal er optimaal gebruik van maken om zijn stempel te drukken op het wereldgebeuren.

Ratzinger wordt de architect van een grootscheeps kerkelijk en pastoraal offensief, dat hij zelf de naam ‘restauratie’ toebedeelt. Doel is een versterking van het centraal bestuursapparaat en de uitschakeling van elke vorm van dissidentie binnen de kerk. Ratzing ontpopt zich snel als een ware grootinquisiteur, wat hem de naam ‘rottweiler van god’ zal opleveren.

Heel de katholieke kerk wordt geviseerd, maar de belangrijkste pijlen worden wel gericht op Latijns-Amerika. Daar is de politieke impact ook veruit het grootst. We beperken ons daarom in wat volgt tot dit continent.

De vernietiging van de volkskerk en de bevrijdingstheologie

Het eerste wat gebeurt is het aanleggen van databanken van Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferenties, bevrijdingstheologen, progressieve religieuzen, verdachte pastorale projecten, enz. In bijna alle kerkprovincies worden ultra-conservatieve en uitgesproken rechtse bisschoppen en kardinalen benoemd. In Brazilië alleen al worden een vijftigtal conservatieve bisschoppen benoemd. Op het einde van de jaren tachtig zijn 5 van de 51 bisschoppen van Peru lid van Opus Dei. Chili en Colombia gaan dezelfde weg op. Dissidente bisschoppen worden onder druk gezet: sommigen krijgen waarschuwende brieven, anderen krijgen reisverbod of worden op het matje geroepen.

Deze benoemingspolitiek is des te erger omdat het episcopaat in dit continent een zeer belangrijke rol speelt. Het is in veel gevallen de enig mogelijke oppositie tegen militaire repressie, tegen foltering, enz. Als de bisschoppen in Brazilië en Chili hadden gezwegen zoals ze dat in Argentinië hebben gedaan, zou het aantal slachtoffers van de repressie veel hoger zijn geweest.

Ook op de lagere niveaus wordt grote kuis gehouden. De vorming van priesters wordt bewerkt door seminaries of theologische instituten onder druk te zetten, te heroriënteren of te sluiten. De religieuzen, die vaak protagonisten zijn van de bevrijdingskerk, probeert men beter onder controle te krijgen. Speciale aandacht gaat uit naar de theologen. Zij worden voortaan in het gareel gehouden door hen de nieuwe 'eed van trouw’ te laten zweren.

In 1984 schrijft Ratzinger de ‘Instructie van de Heilige Congregatie voor de Geloofsleer over enkele aspecten van de theologie van de bevrijding’. Het is een frontale aanval tegen de bevrijdingstheologen, vooral die van Latijns-Amerika. Een jaar later krijgt Leonardo Boff, één van de boegbeelden zelfs spreekverbod opgelegd. De greep op katholieke tijdschriften wordt vergroot: daar waar men het nodig acht censureert men ze, wordt de redactieraad vervangen of worden ze onder financiële druk gezet.

Progressieve pastorale projecten worden aan banden gelegd of zelfs geheel stopgezet. In 1989 wordt de erkenning van de veel te progressief geachte internationale KAJ door het Vaticaan opgeheven. Ze moet de plaats ruimen voor de antilinkse en confessionele CIJOC.

Naast de afbraak van al wat progressief is, worden reusachtige projecten opgestart om de gelovigen weer op het juiste spoor te brengen. Evangelisatie 2000 en Lumen 2000 zijn grootscheepse media-evangelisatieprojecten gericht op Latijns-Amerika, die samen niet minder dan drie satellieten ter beschikking hebben. Deze projecten worden opgezet door rechtse en ultraconservatieve individuen en groeperingen: Communione e Liberazione, Maria-actie, Katholieke Charismatische Vernieuwing, enz. De medewerkers van deze mediareuzen vergelijken hun werk met een soort nieuwe ‘luchtmacht’.

Zij die kunnen lezen worden bestookt met goedkoop uitgegeven religieuze boeken. Voor priesters en religieuzen worden groots opgezette retraites gefinancierd. Voor deze projecten kan de top van de katholieke kerk steevast rekenen op de financiële steun van de zakenwereld.

Anticommunistische kruistocht

Niets wordt aan het toeval overgelaten. Eén voor één worden alle steunpeilers van de volkskerk in Latijns-Amerika onderuit gehaald. Waarnemers spreken van een ‘ontmanteling van een kerk’. We hebben hier te maken hebben met één van de meest grootschalige ideologische en politieke campagnes uit de naoorlogse geschiedenis.

Die campagne kadert in de anticommunistische kruistocht van de Koude Oorlog. Ze kan ook beschouwd worden als een revanche van de VS op de verloren gegane macht in de voorafgaande periode.

Gedurende de jaren zestig en zeventig versterkten de landen van de Derde Wereld namelijk hun positie op de wereldmarkt. Ze dwongen hogere grondstofprijzen af en verhoogden daarmee hun koopkracht op de wereldmarkt. Dat kende zijn hoogtepunt in de oliecrisis van 1973. In 1975 bracht Vietnam de VS een smadelijke nederlaag toe.

Kort daarna werd het Witte Huis tot tweemaal toe vernederd: eerst door de revolutie van de Sandinisten in hun achtertuin (1979) en dan door het gijzelingsdrama in Iran (1980). Bij zijn aantreden voelde Reagan zich bovendien bedreigd door een te onafhankelijke economische opstelling van belangrijke landen als Mexico en Brazilië.

Het Witte Huis liet niet betijen en startte een tegenoffensief op diverse fronten. De bevrijdingstheologie vormde daarbij één van de belangrijkste doelwitten. Reeds tegen het einde van de jaren zestig werd de bevrijdingstheologie, op dat moment nog in een embryonaal stadium, gezien als een bedreiging voor de geostrategische belangen van de VS, getuige daarvan het Rockefeller rapport.

In de jaren zeventig werden theologische centra opgericht die de ideologische strijd moesten aanbinden met de bevrijdingstheologie. Het was echter vooral vanaf de jaren tachtig dat dit tegenoffensief op kruissnelheid kwam. De VS trokken miljarden dollars uit voor steun aan de contrarevolutie in Latijns-Amerika.

In deze vuile oorlog vielen tienduizenden slachtoffers. Doodseskaders, paramilitaire groepen maar ook het geregelde leger knapten het vuile werk op. In de rangen van de christelijke bevrijdingsbewegingen vielen veel martelaars. De bekendsten zijn bisschop Romero en zes jezuïeten in El Salvador.

Om de bevrijdingstheologie op zijn eigen terrein te bekampen werden protestantse secten ingezet. Zij ontvingen zware financiële steun vanuit de VS. Door goedkope slogans en sentimentele boodschappen moesten ze proberen de gelovigen aan te trekken om ze alzo te ontrekken aan de ‘verderfelijke’ invloed van de bevrijdingstheologie. Men maakte daarbij gebruik van dure elektronische middelen.

Godsdienst verschijnt hier als opium van het volk in zijn zuiverste vorm. Ook het leger wordt in deze ‘religieuze oorlog’ ingeschakeld. Topofficieren van de legers van Latijns-Amerika stelden een document op om de ‘theologische arm van de strijdkrachten’ meer gestalte te geven.

Mission accomplished

De gezamenlijke inspanningen van Ratzinger en het Witte Huis hebben geloond. In de jaren negentig is aan de basiskerk van Latijns-Amerika een zeer zware slag toegebracht. Heel wat basisgroepen houden op te bestaan of functioneren nog nauwelijks bij gebrek aan pastorale ondersteuning, uit schrik voor repressie, omdat men niet meer gelooft in de verhoopte doorbraak, of gewoon omdat ze fysiek geliquideerd zijn.

Het optimisme en activisme van de jaren zeventig en tachtig maken plaats voor vertwijfeling en bezinning. Maatschappijanalyse verliest aan gewicht ten voordele van cultuur, ethiek en spiritualiteit, perfect op maat van Ratzinger. Globaal genomen verschuift het accent van bevrijding naar aanklacht, van verzet naar troost, van analyse naar utopie, van subversie naar overleven. Het Exodusverhaal wordt geruild voor dat van de Apocalyps en de Prediker.

Op het einde van de jaren negentig vormt de basiskerk in elk geval geen bedreiging meer voor het establishment. Zowel het Vaticaan, het Pentagon als de lokale elites van Latijns-Amerika hebben op dat moment een zorg minder. Die geruststelling slaat echter snel om met de verkiezing van Chávez tot president Venezuela, maar dat is een ander verhaal.

In 2005 wordt Ratzinger voor zijn succesvolle Restauratiewerken beloond en tot hoofd van de katholieke kerk verkozen. Maar als manager schittert hij veel minder dan als inquisiteur. Hij is al bij al een zwakke paus. Hij laat een verzwakt instituut achter, geteisterd door een tekort aan priesters, een leegloop in het Westen en aanhoudende seksschandalen. Hij slaagt er maar niet in om orde op zaken te stellen in het Vaticaan, wellicht een van de redenen waarom hij nu aftreedt.

Ratzinger zal de geschiedenis vooral ingaan als de man die de Restauratie in de katholieke kerk succesvol heeft doorgevoerd en de volkskerk in Latijns-Amerika onschadelijk heeft gemaakt. Het zijn geen geringe ‘verdiensten’.

Voor bronnen van dit artikel, zie De crisis van de bevrijdingstheologie
Annotaties:
01-09-2013 01:23 | vimax detox
Paus Ratzinger: grootinquisiteur en rottweiler van god treedt af #zaplog
| #197006 | 12-02-2013 14:00 | spaceman
De vent deugde van geen kanten.Eens een nazi altijd een nazi.
spaceman's avatar
| #197007 | 12-02-2013 15:05 | Frans Waterman
Ik denk dat de conservatieve pausen John Paul II en Benedictus XVI niet eens zo slecht waren in wereld die verregaand geseculariseerd is.

Ze vormden een goed verzetsblok tegen de NWO.

Over die bevrijdingstheologie, dat komt van de Jezuieten/metselaars af

De bevrijdingstheologie is toch ook gewoon communistisch?

De New World Order zal een communistische order zijn kijk maar naar de EU.

Ik ben benieuwd wie de nieuwe paus zal worden. Best kans dat het er 1 wordt uit de Jezuieten-orde.

En dat Opus Dei, welke kapitaalkrachtigen zitten daar achter? Die hebben zich gewoon met enorm veel kapitaal in de kerk gekocht volgens mij.
Frans Waterman's avatar
| #197009 | 12-02-2013 15:26 | ouwe knar
Ach wat maakt het verder nog uit. 9 mei 2013 vergaat de wereld. http://wetenschapeindtijd.blogspot.nl/2013/02/wat-vertelt-het-mensbeest-getal-666-ons.html
Of anders is het wel het begin van de grote kommer en kwel tijd http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/02/Maakt-Benedictus-plaats-voor-de-laatste-paus-Petrus-Romanus

Tjonge, jonge.
ouwe knar's avatar
| #197010 | 12-02-2013 16:45 | spaceman
#Plato
De bevrijdingstheologie is toch ook gewoon communistisch?


Nee. De bevrijdingstheologie had kenmerken van het communisme maar vooral kwamen ze voor de aller armste en onderdrukten op

Reeds tegen het einde van de jaren zestig werd de bevrijdingstheologie, op dat moment nog in een embryonaal stadium, gezien als een bedreiging voor de geostrategische belangen van de VS, getuige daarvan het Rockefeller rapport.


Dan kan de bevrijdingstheologie sowieso al niet verkeerd zijn.Over NWO gesproken.
spaceman's avatar
| #197011 | 12-02-2013 16:59 | JFK
@ spaceman

Het bestaansrecht van de Nationaal Socialisten was hun anti-communisme/anti-zionisme, was dat zo slecht dan?

Of zou jij liever een wereld zonder diversiteit met een veelvuldige herhaling van de grootste massamoorden in de geschiedenis zien?

Je geloofd nog in sprookjes zeker, holyco$t sprookjes...
JFK's avatar
| #197012 | 12-02-2013 17:31 | spaceman
#JFK

Ik ben tegen elke vorm van extremisme.Tegen elke vorm van onderdrukking of deze nou politiek of religieus is.Duidelijk?
spaceman's avatar
| #197013 | 12-02-2013 17:35 | liedetecter
A%20lightning%20strikes%20St%20Peters%20dome%20at%20the%20Vatican%20on%20February%2011-1704567.jpg
| #197014 | 12-02-2013 18:07 | Gregor
Ik had al langer het vermoeden dat Ratzi een Neocon stooge van de NWO is om het Vaticaan van binnenuit kapot te maken. Vooral door al zijn anti-homo en andere controversiële opmerkingen die de reputatie van het Vaticaan geen goed deden. Want de NWO wil van alle religie af en de New Age Gaia religie wereldwijd propageren. Want de collectivistische leer van de Gaia religie (het individu is niks waard) werkt natuurlijk het beste om mensen wereldwijd te onderwerpen aan Agenda 21. En het beeld van een almachtige God moet natuurlijk ook kapot, want de moderne wetenschap moet de nieuwe God van alle mensen worden.

Maar goed, dit is maar een theorie, ik heb er geen bewijs voor. Ik ben wel benieuwd of de paus na z'n aftreden de vuile was gaat buiten hangen.

Ik ben benieuwd wie de nieuwe paus zal worden. Best kans dat het er 1 wordt uit de Jezuieten-orde.


Zou me niet verbazen, vooral door de Jezuïeten- vrijmetselaars connectie.
| #197021 | 12-02-2013 21:27 | JFK
@ spaceman

Nee helaas, helemaal niets is duidelijk...

Je roept regelmatig een reductio ad hitlerum uit (je schijnt niet eens te weten wat een 'nazi' is), verdedigt communisten/liberalen/zionisten en beweert tegen extremisme en onderdrukking te zijn...
Het spijt je dit mede te moeten delen, maar je lijkt niet te begrijpen waar je het over hebt.

Liberalisme is een verdekte vorm van communisme, en is een produkt van de minst menswaardige ideologie, het zionisme.
JFK's avatar
| #197022 | 12-02-2013 22:05 | liedetecter
@JFK, jezuïeten spelen een ander spel: onder het mom van morele en spirituele zelfkastijding of reiniging, heulen zij stelselmatig met de ergste vormen van terreur die de aarde ooit hebben geteisterd. Of het nu met de communisten was, de nazi's of de Jappen, de Jezuïeten zaten stevig op adviseurs posities aan de troon geplakt .. Nu weer triomfantelijk op de EU troon, maar ook daar zullen ze natuurlijk verdreven worden ... Het echte liefhebben wil maar niet niet lukken met die gefrustreerde tantra boys ... Tja
| #197024 | 12-02-2013 22:27 | Frans Waterman
@ Gregor,

Ik ga in een hoop dingen mee wat je stelt een paar punten,

Ik denk dat Ratzi geen neocon stooge van NWO is, ik denk dat hij samen met JP II eerder een verzet tegen NWO vormden.

Met name juist door naar de ''controversiele opmerkingen'' te kijken, die eigenlijk helemaal niet zo controversieel zijn als je de christelijke leer volgt. Maar in onze verregaande geseculeerde maatschappij kan het controversieel overkomen.

De kerk staat voor anti-homo, anti-communistisch, anti-feministisch, anti-individualisering pro-gezin, pro 1-verdieners, anti-vreemdgaan, anti-vrije seks anti- pornografie explosie (belachelijk hoe je tegenwoordig doodgegooid wordt met seks reclame).

De NWO staat voor precies het tegenovergestelde: pro-homo, pro-communisme, pro-feminisme, pro-individualisering, anti-gezin, pro 2-verdieners, pro-vreemdgaan, pro-vrije seks, pro-pornografie explosie.

Nu hebben beide kampen voor- en nadelen maar de NWO is duidelijk steeds machtiger aan het worden.

De kerk heeft echt nog niet zulke slechte standpunten en in tijden van verregaande secularisering belangrijk om niet kwijt te raken.
Frans Waterman's avatar
| #197026 | 12-02-2013 22:44 | liedetecter
Mwoah, geen kerk voor nodig toch?
| #197027 | 12-02-2013 23:02 | Frans Waterman
In principe niet, maar met al die overkill aan pro-NWO propaganda overal, kan een conservatief instituut wel eens helpen de boel een beetje recht te trekken.
Frans Waterman's avatar
| #197028 | 12-02-2013 23:06 | JFK
Het spijt me liedetector, maar ook jij schijnt het niet begrepen te hebben.

Ja, voor de oorlog werden de Nationaal Socialisten door de zionistische geldmacht gefinancierd, en ze werkten met hun samen om de joden (en daarmee de demografische groep waar de zionisten zich ophielden), uit de duitse invloedssfeer te verwijderen.

Met de joodse boycot/oorlogsverklaring hield deze samenwerking echter op.

Jezionisten op de Japanse troon, waar haal je dat vandaan, heb je bronnen die dat bevestigen?
JFK's avatar
| #197029 | 12-02-2013 23:16 | liedetecter
Jezuieten en Jappen is een oude historie ... http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Roman_Catholicism_in_Japan om even kort door de bocht te gaan ... Iets verder kijkend is het Amerikaanse opium rijk op de Jappen sprinkplank gevestigd, ja, eigenhandig door de Jezuïeten ... Maar ging alleen daar even op in @spaceman ... Sorry
| #197030 | 12-02-2013 23:22 | liedetecter
Opium handel opgezet door de Jezuieten vanuit springplank Japan is wat het westen in staat heeft gesteld tot verder kolonialisme ... Speelt nog steeds. Net een magistraal onderzoek naar die historie door Derks uitgekomen ... Oranjes hebben daar in een veel later stadium een saillant onderdeel in gespeeld ...
| #197035 | 13-02-2013 00:17 | zanussi
NWO Plans Exposed By Insider In 1969

http://rense.com/general94/nwoplans.htm
zanussi's avatar
| #197037 | 13-02-2013 00:35 | Gregor
@ Plato

Ik ben het helemaal eens met je analyse. Maar als m'n theorie klopt dan is de Paus natuurlijk niet openlijk pro NWO, maar op een gluiperige en misleidende manier. De media brengt het op een manier alsof een oude wereldvreemde man die niet op de hoogte is van de moderne trends, z'n starre en ouderwetse visies wereldkundig maakt, zonder zich te beseffen wat voor uitwerking het heeft. Alsof hij niet een team van adviseurs en social engineers om zich heen heeft die maar al te goed weten wat voor uitwerking z'n uitspraken hebben op de massa, die gebrainwashed zijn door de pro-homo Amerikaanse sitcoms en alle overige mainstream media propaganda. Het is juist de bedoeling om tegen de haren in te strijken, dan maak je je eigen reputatie kapot.
Anderzijds heeft Ratzi ook zeer zeker uitspraken gedaan die pro-NWO zijn. Zoals het vreedzaam bijeen brengen van de naties, en hij is in ieder geval duidelijk pro- EU.
| #197950 | 13-03-2013 22:25 | Gregor
Ik ben benieuwd wie de nieuwe paus zal wordenBest kans dat het er 1 wordt uit de Jezuieten-orde.


Ha, je had gelijk!
| #197951 | 13-03-2013 22:27 | Gregor
Ik ben benieuwd wie de nieuwe paus zal worden. Best kans dat het er 1 wordt uit de Jezuieten-orde.

Ha, je had gelijk!
| #197953 | 14-03-2013 00:35 | Paul2
En meteen al in opspraak
http://nos.nl/teletekst/#128_01
| #197965 | 14-03-2013 18:04 | Frans Waterman
@ Gregor,

Ja haha, profetische gaven. ;-) Inmiddels ben ik dankzij het internet ongediplomeerd hoogleraar economie en kerkgeschiedenis.

En dan moet ik nog beginnen met het boek te lezen van Melachi Martin over de jezuieten.

Liedetector zal we uit haar bol zijn gegaan :-D

Maar het is best bizar idd, ik zal er maar meteen een speculatieve (complot) gedachte ertegen aangooien:

Paus Benedictus, is weggetreiterd door een georganiseerde mainstreammedia-actie in diverse landen met pedo-misbruikschadalen. Het seksueelmisbruik zal best waar zijn tot op een zekere hoogte maar het misbruik is ook zeker aangedikt door de media. Doel was om een Jezuiet/Metselaar op de troon te krijgen en dat is nu eindelijk gelukt.

Belachelijk hoe de NOS gisteren die Jezuiet de hemel-inprezen. En Ratzi afkraakten. Terwijl ik vind dat die Franciscus I een machtbelust charisma heeft.

Franciscus I gaat als eerste meer Jezuieten kardinalen machtigere plekken geven, en met name de Vaicaanse bank aanpakken denk ik.

Rothschild wil wel dat zijn centen goed besteed worden. Wat de mainstreammedia corruptie noemt zijn volgens mij gewoon Rothschild-miljoenen/miljarden die niet besteedt werden aan de juiste (globliserings) doelen (te weinig geld naar jezuieten bijvoorbeeld).

Een zeer speculatief verhaal van mijn kant maar dit is hoe ik er ongeveer over denk.
Frans Waterman's avatar
aanmelden / inloggen