Door Patman, Op don 12 aug 2010 09:25, 21 reacties,    

Politie gaat 24/7 uw kenteken tracken en reisgedrag in kaart brengen

Landelijk opsporingsbericht: uw kenteken gezocht


Als het aan de politie ligt, wordt uw kenteken straks overal gescand. Niet alleen kijkt de politie of u iets op uw kerfstok heeft, maar ook of u op basis van uw reisprofiel van plan bent om rottigheid uit te halen: een soort Minority Report op de weg dus. Daarbij worden kentekenscans mogelijk centraal opgeslagen en informatie en camerabeelden uitgewisseld tussen politie en de private sector.


Dit scenario destilleer ik uit een aantal stukken dat ik met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van het KLPD heb ontvangen. Nu al maken verschillende korpsen gebruik van Automated Number Plate Recognition (ANPR), oftewel kentekenherkenning. ANPR wordt op dit moment vooral toegepast voor handhaving, bijvoorbeeld om mensen met openstaande boetes uit het verkeer te plukken. Maar ANPR kan veel meer, zeker als er een landelijk dekkend systeem is.De registraties geven een rijk beeld van waar auto?s zijn geweest. Die informatie kan toegepast worden in opsporingsonderzoeken en gebruikt worden voor intelligencedoeleinden. Een centrale stuurgroep onderzoekt de mogelijkheid van van zo?n landelijke toepassing en komt binnenkort ? onbekend is wanneer ? waarschijnlijk met een voorstel.


Waarom is dit belangrijk?


Uit een aantal openbaargemaakte stukken (waaronder een basisdocument van de landelijke werkgroep, Implementatie en Doorontwikkeling ANPR, IDA) blijkt wel waar de voorkeur van de politie naar uit gaat. Ook wordt gewerkt aan een communicatiestrategie. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de burger nu al meepraat. Om te voorkomen dat we voor voldongen feiten worden gesteld, nu alvast een bijdrage aan de discussie. Hieronder vindt u enkele tekstfragmenten. Gezamenlijk geven ze een duidelijk beeld van de koers die men dreigt in te slaan. Alle openbare documenten staan onderaan. Een eerder, wat beperkter verhaal, staat hier.


Tot slot nog even wat u niet mag weten van het KLPD (de zwartgemaakte stukken in de documenten):


- Het KLPD werkt samen met het Eindhovense bedrijf Technet.


- Verantwoordelijke bij de Raad van Hoofdcommissarissen (en auteur van het conceptrapport Beelden van de Samenleving is Pieter Jaap Aalbersberg, portefeuillehouder Publiek-Private Samenwerking en Intelligence van de Raad van Hoofdcommissarissen. Blijkbaar is dit ook al privacygevoelige informatie.


- De locatie van de vaste ANPR-opstellingen worden niet prijsgegeven. Tips kunt u kwijt in de comments, dat werkt wellicht sneller dan een bezwaarschrift. Momenteel werk ik aan een overzichtskaart.Uit: ANPR Naar een landelijke toepassing


Hotlists worden landelijk samengesteld als afgeleide van bestaande registers zoals het opsporingsregister of het kentekenregister. De kentekenverzameling kan naar eigen inzicht worden aangevuld met gegevens uit het korps dat ANPR inzet. Denk daarbij aan speciale doelgroepen en/of subjecten in onderzoeken van CIE (Criminele Inlichtingen Eenheid), TGO?s (teams grootschalig optreden) of BRT?s (bovenregionale recherche teams).


Opsporing: gepleegde en te plegen strafbare feiten opsporen door balansverstoorders uit de anonimiteit van verkeersstromen te halen. Met ANPR kan bijvoorbeeld een overzicht gemaakt worden van voertuigen die op een bepaald tijdstip in de buurt van een plaats delict aanwezig waren. Een andere toepassingsmogelijkheid is om via ANPR inzicht te verkrijgen in verkeersstromen om vervolgens afwijkende patronen te herkennen.


Wanneer een ongewoon reispatroon door middel van analyse van het politieregister ANPR aan het licht komt, kan dat voor de politie reden zijn om een onderzoek in te stellen. Zo kunnen potentiële criminele activiteiten tijdig worden onderkend.


De meerwaarde die ANPR in de toekomst kan bieden is vooral gericht op (proactieve) informatieanalyse, datamining en het versterken van de informatiepositie van de politie. Doelstelling is het ontdekken van trends, patronen en profielen om daar passende interventiescenario?s voor te kunnen opstellen of zelfs ?criminaliteitsvoorspellingen? uit te kunnen destilleren. Dat vraagt om een andere soort van analyses, andere vakinhoudelijke kennis en vanwege de bijzondere verstrekkende zoekmogelijkheden om autorisaties van een zeer beperkte kring van politieambtenaren die de vereiste deskundigheid en ervaring bezitten.


De effectiviteit van ANPR zal toenemen naarmate de inzet breder wordt. Nu wordt ANPR regionaal en periodiek ingezet. De ANPR-systemen kunnen echter ook structureel en landelijk worden ingezet. Te denken valt aan een koppeling van de ANPR-systemen aan de bestaande camera?s van Rijkswaterstaat die langs de snelweg hangen en aan een koppeling aan de camera?s van stadstoezicht. Zo kunnen (potentiële) wetsovertreders nationaal, regionaal en binnen de stad gesignaleerd en eventueel gevolgd worden.


Een bredere inzet kan ook betekenen dat er meerdere hotlists worden gekoppeld aan de ANPR-camera. Op dit moment wordt vooral gecontroleerd met gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau, gegevens van Politie en gegevens van Justitie. Deze verzameling kan uitgebreid worden met hotlists van andere overheidsinstellingen.


Samenwerking draagt bovendien bij aan het streven van het kabinet naar één controlerende overheid. Door (al dan niet structureel) samen te werken met eerdergenoemde partijen ontstaat een veel groter arsenaal aan bevoegdheden, interventiemogelijkheden en informatie die in samenhang kan worden ingezet. Deze samenwerking vindt al vaak plaats in het kader van het integrale veiligheidsbeleid, de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit, de inzet van Bibob en de multidisciplinaire samenwerking met de Bijzondere Opsporingsdiensten.(?) Vanwege de identificerende en signalerende werking krijgt de politie een steeds beter beeld van (potentiële) balansverstoringen en (potentiële) balansverstoorders met een veiligere samenleving als gevolg. (?)


Verder leren de ervaringen van de politie in Groot Brittannië dat de met ANPR verkregen informatie een grote bijdrage levert aan het oplossen of voorkomen van terroristische aanslagen en zware delicten [wat onzin is, in Engeland gaan er juist stemmen op om het aantal ANPR controles drastisch terug te brengen, dt.]. Wat dat aangaat kan ANPR dus ook gebruikt worden voor bewaken en beveiligen, het vergaren van informatie en intelligence of het tegenhouden van een aanslag. Dergelijke toepassingen zijn natuurlijk wel afhankelijk van de dichtheid van het cameranetwerk.


Een voorbeeld van hoe de toepassing van ANPR de privacy van een burger kan raken is proactief onderzoek. In theorie is het mogelijk dat personen die niets met een specifiek delict te maken hebben maar die op het verkeerde moment op een verkeerde plaats verblijven in een ?potentiële verdachten? bestand terechtkomen. Van belang is dus om als politie goed uit te leggen wat proactief onderzoek inhoudt en dat voldoende wettelijke waarborgen bestaan om onterecht te worden bestempeld als een verdachte.


Het uitgangspunt daarbij is de inzet van ANPR als handhavinginstrument. Die staat nauwelijks ter discussie en kan relatief eenvoudig worden gerealiseerd. De mogelijkheid om in de toekomst ANPR in te zetten voor opsporingsdoeleinden mag echter niet uit het oog verloren worden en dient meegenomen te worden in de doorontwikkeling van het instrument.


Uitgangspunt voor verdere implementatie en doorontwikkeling van ANPR is een landelijke organisatie die de ANPR standaarden ontwikkelt en bewaakt en die aanspreekpunt is voor deelnemers en ketenpartners in de ANPR strategie. Daarnaast draagt deze organisatie de zorg voor het beheer van een landelijke database met landelijke hotlists. (?) Het voordeel van deze landelijke regie met regionale autonomie is dat een landelijke ANPR-dekking relatief snel bewerkstelligd kan worden.


Uit Beelden van de Samenleving een visiedocument van de Raad van Hoofdcommissarissen, februari 2009Rol van informatiegestuurd cameratoezicht. Informatiegestuurd cameratoezicht richt zich (in tegenstelling tot andere vormen van cameratoezicht) niet alleen op het verzamelen en verwerken van informatie, maar ook op het analyseren (veredelen) en uitwisselen van deze informatie met publieke én private partners.


Zo, dan bent u weer bij. Hieronder de documenten en daaronder een filmpje.


De documenten:


ANPR naar een landelijke toepassing


Beelden van de samenleving


Digitale surveillance op snelwegen


bijlage 2 IDA (overzicht ANPR-initiatieven per korps)


Beschrijving legitimiteitsvraagstukkenJuridisch advies ANPR (hier een verhaal daarover)


Proces Catch Ken Plan van uitvoering


Opdracht juridische werkgroep

Twit dit!
Terug naar het blog


Annotaties:
| #110116 | 12-08-2010 09:45 | saved
Op de van Brienenoordbruig van Noord -> Zuid is er een permanente anpr check al enige tijd actief.
saved's avatar
| #110117 | 12-08-2010 10:43 | tegengas
Klopt niet

Word al jaren gedaan, op de in en uitgaande wegen staan camera's in elke stad en dorp en op strategische plaatsen in de stad of dorp.
Het viel me jaren geleden al op.
Zal er eens een foto van nemen, ze zijn makelijk te herkennen.
tegengas's avatar
| #110118 | 12-08-2010 10:47 | jf65
heel de regio(!) 040 hangt al vol met digi-cameras, formaatje melkpak, langs vele uitvalswegen.
Let er maar eens op.
| #110120 | 12-08-2010 11:09 | tegengas
Klopt helemaal, het zijn zwarte vierkante blokken, formaat 1 liter melkpakken.
Voor elke weghelft 1 en ze maken foto's van het in en uitgaand verkeer, ik ga er later een foto van maken.
tegengas's avatar
| #110121 | 12-08-2010 11:13 | merethan
Elke camera kan hiervoor gebruikt worden. Als de beelden maar duidelijk genoeg zijn kun je ze door dat programma leiden. Kan ook vanaf een opname.
merethan's avatar
| #110122 | 12-08-2010 11:18 | tegengas
Weet ik, maar dit is een geheel apart netwerk.

Nederland telt ongeveer 6500 plaatsnamen dus het gaat om tienduizenden camera's
tegengas's avatar
| #110123 | 12-08-2010 11:22 | merethan
Misschien moeten we maar eens een publiek systeem opzetten met nummerborden waarvan bekend is dat ze van de politie zijn. Eens kijken hoe lang dat mag.

"Checks and balances, meneer."
merethan's avatar
| #110124 | 12-08-2010 11:59 | Denneb
Nu nog Fred Teeven voor Minister van Justitie instellen en de politiestaat in Nederland is per die datum een feit.
Denneb's avatar
| #110126 | 12-08-2010 12:24 | tatung
Heeft iemand een zuurstof/acetyleen brander te leen?
| #110149 | 12-08-2010 16:23 | ffloor
O die spoorstaafbrand. Maar dat was geen acetyleenbrander maar een Vlaams ding wat op propaan werkt samen met een standaard zuurstoffles - voor acetyleen heb je namelijk een speciale vergunning voor benodigd want dat mag alleen op industrieterrein vanwege inslagkans op bliksem.
Ik weet dat zeker want dat Vlaamse ding heb ikzelf ook in bezit gehad maar werd bij mij na 1 keer gebruik gestolen. Echt een ideaal apparaat omdat je nu tussen burgerhuizen dingen kunt doen waar je normaal een echt acetyleenkarretje voor nodig hebt. Voor zover ik me nog herinner kwam die branderset uit de faillsementsvoorraad van dat Gorkumse gereedschapsgroothandel, waarna hun voorraad boven de criminelenmarkt ging 'zweven' voor de PIN-krakers.
| #110153 | 12-08-2010 18:44 | tegengas
ik heb wat foto's gemaakt, ik voelde me als een top spion tijdens de koele oorlog.
Nu nog kleiner maken en ergens uploaden?
tegengas's avatar
| #110155 | 12-08-2010 19:08 | tegengas
Hier een uitspraak waar het zogenaamde Viales telsysteem besproken word.

http://jure.nl/bm7688
tegengas's avatar
| #110160 | 12-08-2010 21:22 | spaceinvader
[naief]

Dan kan de politie dus ook in no time mijn auto terugvinden als die gestolen word ? Net zoals ze nu ook de technische mogelijkheden gebruiken om je gestolen mobiele telefoon terug te vinden...

[/naief]
| #110162 | 12-08-2010 22:19 | saved
Tegengas, Meestal hangen die zwarte melkpakken per twee.
Je ziet ze vaak bij plaatsen waar ook de reistijd staat aangegeven... Denk dat het vooral daarmee te maken heeft, doch zeker weten doe ik het niet.
saved's avatar
| #110163 | 12-08-2010 22:20 | CB Interactive
Ben niet traceerbaar ;)

Heb geen auto en mijn gsm laad ik al geeneens meer op :D
| #110166 | 12-08-2010 22:58 | tegengas
1281639085-60.jpg

1281639138-570.jpg

1281639085-60.jpg
1281639138-570.jpg
tegengas's avatar
| #110182 | 13-08-2010 07:59 | DaBBie
Ik woon echt in een rotgat, toch kun je hier geen rotonde nemen zonder dat gerigstreerd wordt welke afslag je pakt.

Het verbaasd me nog steeds dat mensen het nu pas op begint te vallen. Het verbaasd me nog veel meer dat mensen zich niet afvragen hoe FUCKING VEEL!! dit gekost heeft in deze tijden van crisis.

Studiefinanciering weg, camera's, kom er maar in!
Lijkt me een logische ruil.

Iets met waanzin en mensen die het verdienen door passief te blijven.
DaBBie's avatar
| #110183 | 13-08-2010 08:19 | Denneb
@ CB Interactive, wat denk over de RIFD in je fiets?
Denneb's avatar
| #110184 | 13-08-2010 08:22 | Denneb
Dan kan de politie dus ook in no time mijn auto terugvinden als die gestolen word ? Net zoals ze nu ook de technische mogelijkheden gebruiken om je gestolen mobiele telefoon terug te vinden.


Dit is een derde rang zaak.
Totale controle over de populatie staat voorop. Eerst de hardware plaatsen, dan door de nieuwe ministers aan de nieuwe software koppelen een klaar.
Denneb's avatar
| #110245 | 13-08-2010 18:20 | chrls.
yep alle menschen werden bruder
http://www.youtube.com/michaelaranda
chrls.'s avatar
aanmelden / inloggen