Door Ness, Op vri 11 maa 2016 10:27, 26 reacties,    

Religiant en religieus: de Partij van de Rede en secularisatie van wetgeving

Religiante wetten zijn wetten, die erop neer komen, dat er voor ingezetenen met een geloof bepaalde wettelijke voorrechten (privileges) wel gelden, die voor ingezetenen, die dat geloof niet belijden, niet gelden. Ook het omgekeerde: het verschijnsel, dat bepaalde wetten niet gelden voor gelovigen, maar wel voor niet-gelovigen, wordt geduid als "religiant".
"Religiant" is dus, kort samengevat, het verschijnsel, dat er voor gelovigen andere wetten gelden als voor niet-gelovigen. "Religiant" is dus wat anders dan "religieus".


Aldus de Atheïstisch Seculiere Partij. Uit deze partij is blijkbaar nóg een partij ontstaan, de Partij van de Rede (zie link) met een flink aantal standpunten over wetgeving en maatschappij-inrichting mbt religie. Als U nog nooit van deze partij heeft gehoord, U bent niet de enige; het via sociale media flink aan de weg timmeren is (nog) niet tot de gelederen doorgedrongen.

Het is een typische "one issue partij". De partij streeft ernaar alle religiante wetten af te schaffen en godsdienst in zijn geheel uit het wetboek te schrappen, te beginnen met het woord 'godsdienst' in artikel 1, en verder uiteraard artikel 23 (wet op godsdienstonderwijs) en alle wettelijk geregelde financiële voordeeltjes die religieuze verenigingen genieten maar andere verenigingen niet. Deze aanpak biedt tegenwoordig veel voordelen, denk aan het verbieden van 'halal' voedsel en besnijdenis: immigranten weten dan meteen waar zij aan toe zijn, en de instroom van migranten zal zeker spectaculair afnemen als er strak de hand wordt gehouden aan seculiere wetgeving pur sang.

Het aantal religiante wetten is 60; in totaal staan er rond de 160 verwijzingen naar religie in wetboeken. Om al die wetten en regeltjes af te schaffen zijn veranderingen nodig in grondwet ed, een enorme klus, zelfs als zou er geen tegenstand zijn. Het opschonen van de wetgeving is dan ook een kwestie van een zeer lange adem, alleen voor volhoudertjes.

Maar wat volledig ontbreekt aan het programma van deze partij is 'de rest van het verhaal'. Zijn deze mensen 'links', zijn ze 'rechts', neoliberaal, socialistisch, om eens wat ouderwetse begrippen te noemen? Wat zijn hun standpunten mbt TTIP, EU en dergelijke? Voorlopig tasten we hieromtrent in het duister, helaas.
Annotaties:
| #248500 | 11-03-2016 11:52 | spaceman
Afschaffen art.1 v/d grondwet is een slechte zaak.En die moslimoverheersing hebben we aan ons zelf te danken.We komen namelijk niet in verzet tegen deze overheersing.Religie..prima...maar binnen je eigen huis en niemand iets opdringen.De Islam van vandaag is een politiek instrument van de haatbaarden in Saoedie Arabië, Koeweit et cetra en moet ook als zodanig worden beschouwd.Elke moskee die haat preekt...staatsondermijnend werkt sluiten en mensen actief vervolgen die aanzetten tot haat.Wilders wordt er per slot van rekening ook voor vervolgd.Wetten gelden voor iedereen...er zijn geen uitzonderingsgevallen.En deze lieden zijn eigenlijk net zo drammerig als die gestoorde relifanaten.
spaceman's avatar
| #248502 | 11-03-2016 11:59 | spaceman
Dit soort bullshit bedoel ik nou en daar komen we te weinig tegen in verzet.Aanpassen of opzouten.

“Halal zwemmen” voor moslima’s van start in Bredaas zwembad

https://ejbron.wordpress.com/2016/03/09/halal-zwemmen-voor-moslimas-van-start-in-bredaas-zwembad/

Of dit soort volkomen gestoorde figuren:

Vrouw Erdogan: Harem was leerschool voor vrouwen

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4260665/2016/03/10/Vrouw-Erdogan-Harem-was-leerschool-voor-vrouwen.dhtml
spaceman's avatar
| #248507 | 11-03-2016 12:13 | Ness
Erdogan zelf: vrouwen zijn baarmoeders op pootjes.

Secularisatie/opschoning van wetgeving is mi heel dringend nodig. Het betekent niet dat religie wordt afgeschaft of tegengegaan; het houdt in dat niemand oneigelijk voordeel kan trekken uit het religieus zijn. Wat dat betreft sta ik helemaal achter deze partij. Scholen op godsdienstige grondslag bv houden segregatie in stand en gaan integratie tegen, een heel ongewenste situatie die almaar nijpender wordt.

De christenen hebben altijd de gulden middenweg weten te bewandelen en boden behalve godsdienstig zeer zeker ook heel gedegen onderwijs van hoog nivo, op een paar uitzonderingen na (scholen met den bijbel!) maar artikel 23 is in deze nieuwe situatie niet meer te handhaven, dus weg ermee. Het is te gek voor woorden dat slecht en heel bekrompen Islamitisch onderwijs, waar kinderen wordt geleerd alles wat Westers is te haten, door belastingbetalers moet worden bekostigd.

Het is een kwestie van gelijke monniken, gelijke kappen. We kunnen in NL de christenen niet stiekemweg allerlei voordeeltjes bieden maar andere religies niet; het is het een of het ander.
Ness's avatar
| #248509 | 11-03-2016 12:26 | spaceman
We kunnen in NL de christenen niet stiekemweg allerlei voordeeltjes bieden


Welke voordeeltjes? En hebben we daar last van ?

En wat is het voor bullshit dat een seculiere universiteit hier voor zwicht? En dan hebben christenen 'voordeeltjes' ?

http://nieuws.tpo.nl/2016/03/11/uva-zwicht-voor-millennialgedram-vijf-stilteruimtes/
spaceman's avatar
| #248512 | 11-03-2016 12:39 | Ness
@spaceman: volgens artikel 23 (zie link) zijn alle Nederlanders verplicht de kosten voor openbaar EN bijzonder onderwijs te dragen. Dus ik als atheist betaal mee aan religieuze hersenspoeling van kinderen. Nou valt dat wat christelijke hersenspoeling betreft over het algemeen wel mee, met uitzondering van 'scholen met den bijbel', waar hersenspoeling voorop staat en het onderwijs ronduit belabberd is.

Maar dat wij allemaal mee moeten betalen aan Islamitische hersenspoeling, die nog veel dieper gaat en waarbij kinderen wordt geleerd ons te HATEN, dat is binnen een overwegend seculiere maatschappij niet meer te pruimen. Dat is het voordeeltje - buiten allerlei andere voordelen als belastingvrijstelling voor kerken ed - waar ik op doel.
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
Ness's avatar
| #248513 | 11-03-2016 12:48 | spaceman
Je bedoelt dat het ANSI instellingen zijn? Ja..maar daar heb ik geen bezwaar tegen...ook niet dat ik daar aan mee betaal...er zijn vele zonder kinderen en die betalen ook mee aan de kinderbijslag/kinderopvang.Religie hoort niet thuis in het openbare leven noch in de politiek.De vrijheid moet er zijn om je kind achterlijk op te voeden.Het gaat mij om de overheersing, het drammerige van de cultuurrelativisten.
spaceman's avatar
| #248518 | 11-03-2016 15:48 | Unseen
Verdeel en heers...


Dat gelovigen moeten mee betalen aan atheïstisch onderwijs, moeten mee betalen aan onderwijs dat evolutie theorie predikt, dat moet natuurlijk dan weer wel kunnen.

Leerkrachten en of directies van scholen die oproepen tot strafbare feiten zijn gewoon strafrechtelijk te vervolgen.

En weer wordt het islamitische geloof aangegrepen om de Nederlandse identiteit af te breken. Weg met ons.
Maar dat zien de atheïsten gekkies natuurlijk weer niet.
Unseen's avatar
| #248530 | 11-03-2016 18:56 | Ness
@spaceman, vooropgesteld dat je het idee van belastingbetalen aanhangt, onderwijs is in het algemeen belang, of je nou zelf kinderen hebt of niet, net zoals goede wegen en bruggen van belang zijn of je nou een auto hebt of niet. Of wou jij aan je ziekbed geholpen worden door analfabeten die niet weten wat een milliliter is maar wel een spuitje in je kont steken? De vraag is slechts of je ook nog verplicht bent godsdienstige toeters en bellen op te hoesten, of dat dit iets is waar de ouders desgewenst zelf voor moeten zorgdragen.

Unseen, evolutietheorie is onderdeel van het eindexamenprogramma, het hele argument is moot. Maar lees dit: http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/nieuws/item/475-te-weinig-kennis-evolutie-bij-christelijke-scholieren.html Er is geen enkele reden waarom je evolutietheorie zou moeten geloven. Niemand vraagt dat. Het is wetenschap, geen geloof; het is geen wet, de inzichten liggen niet 100% vast, de bewijsvoering is niet 100% rond. Creationisme, kijk, da's puur geloof, en je hebt er hooguit 2 minuten voor nodig om het uit te leggen.

Of je het mensen kan laten geloven is een tweede natuurlijk. De kans is toch vrij groot dat men in lachen uitbarst bij het idee dat god dinobotjes heeft geschapen om mensen op een dwaalspoor te brengen voor wat betreft de leeftijd van de planeet. Intelligent design, tis een idee, en het zou op alle scholen kunnen worden aangestipt. Maar wetenschappelijke bewijzen ontbreken vooralsnog; voor evolutie zijn bewijzen zat.

"De Nederlandse identiteit" is niet afhankelijk van geloof hoor. Die zit 'm in taal, algemeen geaccepteerde mores, gebruiken,gewoonten, tradities en meer.. Je leeft in een land met 60% ongelovige honden en agnosten, Unseen. DAT is *onze* identiteit; dat kan hier, gelovigen en ongelovigen naast elkaar, en dat is een waarde die je zou moeten willen behouden, en anders ben je net zo erg of erger nog dan de meeste achterlijke islamist, die zijn godje/allahtje in zijn bekrompenheid voorschrijft wat wel door de beugel kan en wat niet, en mij mijn kop komt afslaan. Er zijn hier 600!!!! verschillende sekten en geloven. Moeten wij die allemaal gaan faciliteren? Komop heeh!

En dan dit: http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/73448/Monster_Loch_Ness_ontkracht_evolutietheorie_via.html Vooral vanwege die laatste link voel ik me ERG gekwatst.
Ness's avatar
| #248532 | 11-03-2016 19:07 | (mal)
Verdeel en heers...

En jouw moedwillige verdraaiingen en stigmatiserend gebral moeten we zien als: "verenigend"? Of moet ik het meer zien als een aankondiging?

Nou valt dat wat christelijke hersenspoeling betreft over het algemeen wel mee,

Ik weet niet of ik het daar wel mee eens ben. Ik denk dat we er misschien heel erg aan gewend zijn en het misschien niet echt heel goed meer als zodanig herkennen.

Ik vind het wel een goed idee dat de wetgeving eens goed doorgelicht wordt om deze eens van zo veel mogelijk religieuze kleuring te ontdoen.

Gewoon eens echt werk maken van het principe dat kerk en staat gescheiden horen te zijn. Wat mij betreft dus ook geen religieuze politieke partijen meer. (liever zelfs ook helemaal geen politieke partijen meer, maar dat is een andere discussie)

Geloof is iets persoonlijks en de wet moet het recht daarop zeker borgen, maar moet zeker ook voorkomen dat er regels ontstaan of gehandhaafd blijven die op een geloof gebaseerde principes aan anderszins-, niet-gelovigen-, of afhankelijke partijen zou kunnen opleggen.
(mal)'s avatar
| #248535 | 11-03-2016 19:23 | spaceman
@Ness

Belasting betalen vind ik een vorm van beschaving en daarom ook niet erg.Het moet echter niet de spuigaten uitlopen en over de balk worden gesmeten zoals met die vermalijde JSF..enfin..da's weer een ander verhaal.En het volgende vind ik dus echt waanzinnig en zou er tegen in verzet gaan ( in België bestaat er ook zoiets):

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3322526/2012/09/26/Duitse-kerkbelasting-verplicht-voor-kerkleden.dhtml
spaceman's avatar
| #248542 | 11-03-2016 19:42 | Ness
Ja dat is helemaal erg, een STAAT die KERKbelasting verplicht stelt voor leden. Afijn, meteen laten uitschrijven als gelovige is de enige valide optie dan.

@Unseen: seculier is per sé niet hetzelfde als atheïstisch. Een 'atheistische les' zou eruit bestaan kinderen te laten zien wat een onzin religie is, en dat ligt zeker niet in de bedoeling van deze partij, en ook niet in de mijne, en ook niet in de bedoeling van de meeste atheisten die ik ken. Een seculiere les over religie zou bestaan uit het opnoemen van diverse religies en hun filosofiën, en zou op geen enkele school mogen ontbreken, want het hoort gewoon bij maatschappijleer en 'mensleer'.

Ik heb zelf les gegeven op een openbare school, en het was mij VERBODEN zelfs maar discussies met leerlingen aan te gaan over dit onderwerp. En terecht. Je mag leerlingen niet op die manier lastig vallen met je eigen overtuigingen,ofj e nou atheist bent of gelovige. Dat is de ware betekenis van seculier.
Ness's avatar
| #248673 | 13-03-2016 10:45 | Manus
Van welke kant je het bekijkt, onderwijs komt altijd neer op indoctrinatie, voor gelovigen is secularisme indoctrinatie en voor seculieren godsdienstonderwijs. Juist om die reden is er vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs. Als je daaraan gaat tornen kom je aan fundamentele vrijheden in de samenleving.

Uiteindelijk streven onze elitevrienden naar minder diversiteit, want dan zijn we beter te controleren. De huidige hetze tegen Islam en de vorige tegen het Joodse geloof zijn voor een groot deel hierop terug te voeren. Best kans dat deze beweging ook uit hun koker komt, maar dat hoeft natuurlijk niet.
Manus's avatar
| #248711 | 13-03-2016 16:46 | Ness
Nou, aan de hand van de data in dit boek, dat een heuse trendbreuk aankondigt, is die beweging in volle gang, Manus.
https://tasmedes.wordpress.com/2016/03/13/god-in-nederland-1966-2015-met-zevenmijlslaarzen-naar-een-postchristelijke-samenleving-met-een-post-thestisch-geloof/?fb_action_ids=990098954404172&fb_action_types=news.publishes

Daar komt bij, dat hoe meer druk op de ketel ivm immi's en vluchtelingen met orthodoxe overtuigingen, des te meer de religiositeit afneemt. Ook bij allochtonen. Want die worden met de neus keihard op de feiten gedrukt. De hele grote meerderheid zou absoluut niet onder een islamitisch regime willen leven.

En als eenmaal die hersens zich richten op deze materie, gaat men zich steeds meer realiseren,en dan vallen links en rechts steeds meer schellen van de ogen. Er is niet alleen sprake van ontkerkelijking, maar ook van ontmoskeeïng.

Check dit: 7% van de kerkwaartse rooms katholieken zijn atheist. Ik voorspel op grond van deze trendbreuk een toenemend versnelde neergang van religieuze instituten, sneller nog dan dit boek voorspelt.
Ness's avatar
| #248713 | 13-03-2016 16:50 | Ness
Btw Manus dit is grassroots. Niet door de overheid verwacht, niet gepropagandeerd en niet gewenst. Religieuzen zijn vaak met een natte vinger te lijmen wat een staat altijd heel handig uitkomt, maar check de reli-gezinden op dit blog. Eigenwijzer en kritischer kun je ze zowat niet vinden. Ga die maar lijmen dan, oh staat, veel succes lol
Ness's avatar
| #248714 | 13-03-2016 16:58 | Ness
Religieuzen zijn vaak <-- moet zijn : WAREN. Verleden tijd. Deze grassrootsbeweging, die van spiritualiteit buiten gevestigde religies om, vind juist plaats binnen de reli-communities. Het komt er gewoon op neer dat iedereen, reli or not, compleet dwarsligt. En dwarsliggers zijn nadenkers. En nadenkers zijn gevaarlijk voor de 'gevestigde orde'. Want alleen een individu kan nadenken. De hetze is niet gericht tegen godsdienst an sich, maar tegen de macht die religieuze instituten zichzelf aanmeten.
Ness's avatar
| #248730 | 13-03-2016 19:41 | spaceman
spaceman's avatar
| #248735 | 13-03-2016 20:24 | Manus
@Ness
En als eenmaal die hersens zich richten op deze materie, gaat men zich steeds meer realiseren,en dan vallen links en rechts steeds meer schellen van de ogen

Btw Manus dit is grassroots.


Denk maar niet dat jij, ik of al die andere ontkerkelijkte mensen uit deze statistieken zo zijn gaan denken, omdat we eindelijk door hebben dat dat hele geloof nergens op slaat. Propaganda is een apart fenomeen, mensen zijn zich bewust dat andere mensen beinvloedbaar zijn, maar denken dat ze hier zelf immuum voor te zijn...

Wij zijn zo gaan denken omdat de elite meer dan tweehonderd jaar propaganda op ons los heeft gelaten, niets zelfstandig nadenken van jou of mij. De hele verzorgingsstaat is in het leven geroepen om de kerk kapot te maken en dan nog niet te spreken over alle gezinsontwrichtende wetgeving om het individualisme te promoten, allemaal maatregelen om kerk en religie terug te dringen om zo mensen zelf beter te kunnen controleren.

Als we die gestoorde geesten hun gang laten gaan, komt over 50 jaar een nieuwe indoctrinatiegolf op gang. Dan zullen mensen weer vanzelf religieus worden omdat ze daar zogenaamd zelf voor kiezen, dan komt er één wereldreligie onder naam van Lucifer, beschermheer van de elites..
Gelukkig zijn die homohatende, patriarchale, geweldadige, abrahamistische religies dan verleden tijd en zijn er geen landen meer die oorlog kunnnen voeren, eindelijk verlichting en vrede, geen onverdraagzaamheid meer. Eindelijk de rede die heeft gezegevierd....
Manus's avatar
| #248744 | 13-03-2016 22:07 | Ness
Par gv don? Heeft me zeker 30 jaar gekost om de katholieke habit te kicken, meneer Manus. En dat kwam helemaal van binnenuit, want de enige gebruiker van mijn hersens ben ik, punt. Zie geloof en emotie maar als vaccinaties. Op zekere leeftijd raak je geheel immuun én allergisch voor propaganda. Als je tenminste je hersens gebruikt. (In jouw geval twijfel ik, want jij denkt dat het WTC complex een nucleaire reactor in de kelder had staan grrr).
Ness's avatar
| #248751 | 13-03-2016 23:55 | Manus
Hey, ik ben ook zwaar gelovig opgevoed en heb daar uit mezelf afstand van genomen, dus dat is mij niet vreemd.
Natuurlijk kan je alle religies ook beschouwen als MindControl en dat heb ik zelf ook aan de lijve ondervonden.
Maar als jij en ik vierhonderd jaar geleden hadden geleefd was ontkerkerlijking of niet in God geloven niet in ons opgekomen.

Niemand is immuum voor propaganda en ons wereldbeeld is een product van diverse beelden, onderwijs, media, wetenschap en sociale kringen, waarvan veel door elites beinvloed worden.
Nu denk ik dat gemiddelde mensen op zaplog wel wat meer bewustzijn hebben betreffende MindControl dan de gemiddelde mens, maar ik door te denken dat je niet vatbaar bent voor propaganda wordt je denk ik per definitie vatbaarder ervoor.
En wat WTC betreft, dat is toch een beetje een grove misser van je door gebrek aan kennis. Alle drie de torens zijn opgeblazen door drie NuclearDemolitionDevices van 150 Kiloton, 77 meter onder de torens, dus niet in de kelder, niets geen reactor, maar standaard atoomwapens (alleen wel een heel stukje sterker dan die van Hiroshima die 20 Kiloton was) Dat is ook de enige sluitende verklaring voor de totale dustification van de torens, het ontbreken van stoffelijke overschotten en de maandenlange extreme temparaturen. Als je het ergens niet mee eens bent zou je tenminste moeten weten waar je het niet mee eens bent...
Manus's avatar
| #248764 | 14-03-2016 11:42 | Antares
@Manus
Ik dacht dat dat onzin was maar dat artikel zet me toch aan het twijfelen.
Antares's avatar
| #248768 | 14-03-2016 13:09 | Manus
@Antares
Ik raad je aan het volledige boek van Dimitri Khalezov te lezen: the Third truth about 911, dan begrijp je het volledige verhaal.
Manus's avatar
| #248769 | 14-03-2016 13:19 | Antares
Dank, maar ik kom om in de boeken die ik nog wil lezen. De belangrijke argumenten zijn voorbij gekomen.
Antares's avatar
| #248772 | 14-03-2016 13:46 | Ness
1: het is heel moeilijk splijtstof tot ontploffing te brengen want uranium/plutonium is net zo geneigd te ontploffen als water.
2: als een detonatie lukt blijven de sporen ervan in de vorm van radio-aktiviteit decennia-lang waarneembaar.
3: nano-thermiet is geweldig krachtig, laat vrijwel geen sporen na en kan makkelijk aangebracht worden.
4: waarom zouden allerlei geleerden, die zich over deze zaak hebben gebogen met gevaar voor eigen leven (RIP Danny Jowenko!), massaal aan het liegen en verdonkeremanen slaan, als hun bevindingen recht tegen de officiele uitleg in gaan?

Overigens, @Manus, mijn hak naar jou was onaardig en nergens voor nodig, sry.

Maar ik heb er geen 30 jaar over gedaan om van mijn geloof in een god af te vallen; die klus klaarde ik reeds op 12-jarige leeftijd. Helaas gaat godsdienstige indoctrinatie veel dieper dan dat. Ik heb er vanaf dat moment zeker 30 jaar over gedaan me van al die aangeleerde katholieke Pavlovreflexen te ontdoen. Vergelijk met het legen van de vullisbak: is in een wip gebeurd, hoppetee, in de kar ermee. Maar die vullisbak na het legen schoonmaken, als je daarvoor kiest, da's een hele klus.
Ness's avatar
| #248807 | 14-03-2016 20:19 | Manus
@Ness
Het zij je vergeven ;)

Wat in de jeugd erin geramt is, is idd lastig kwijt te raken, vooral als ze op je intuitieve, emotionele gedeelte van je persoonlijkheid inwerken zoals bij godsdiensten vaak gebruikelijk is.

Wat betreft 911:
1) atoombommen werken met grote zekerheid, dit waren Amerikaanse atoombommen, die uitgebreid getest zijn.
2) Radioactiviteit was in grote mate aanwezig, dit is dan ook de reden van zoveel gevallen van chronische stralingsziekte bij de first responders. Overigens zijn de stralingniveaus niet vergelijkbaar met een bovengrondse explosie, als je maar diep genoeg gaat zal je het nog steeds kunnen meten.
3)Nano-thermiet is gebruikt bij 911, daarom is het ook teruggevonden. Alleen niet voor het instorten, maar voor het creëren van het gat bovenin de torens, vandaar het Gelatin "artist" team dat vlak voor 911 werkzaam was.
4)Deze mensen zijn niet aan het liegen en bedriegen(tenminste de meeste niet), maar verklaren 911vanuit hun eigen ervaring en kennis.
Jowenko ziet een ineenstorting zoals een conventionele controlled demolition en concludeerd logischerwijs dat het nagesprongen is met explosieven. Anderen constateren aanwezigheid van Nano-thermite en concluderen logischerwijs dat de gebouwen naar beneden gehaald zijn met Nano-Thermite. Zo simpel zit het echter allemaal niet in elkaar.
Manus's avatar
aanmelden / inloggen