Door Patman, Op vri 15 feb 2008 22:17, 15 reacties,    

Volksopstand tegen de privacyschendingen - Sargasso

Europarlementariër in ‘t Veld (D66) sprak dinsdag tijdens Safer Internet Day de volgende woorden:

Langzamerhand is het tijd dat we met driehonderdduizend mensen op de dam gaan demonstreren en de overheid om opheldering gaan vragen

Een volksopstand is waar ze om vraagt. Maar die komt er voorlopig niet. Waarom niet? Omdat, met uitzondering van een kleine groep, de mensen niet zien wat er gaande is.

Vandaar dat ik een poging doe de meest relevante zaken over de steeds verder gaande aantasting van de privacy door de overheid op een rijtje te zetten.
Veel mensen hebben niet in de gaten wat er gaande is doordat de maatregelen in stukjes komen. Iedere losse maatregel leidt niet tot veel discussie. Maar als je ze samen beschouwt, ziet het er heel anders uit.

Hier de meest relevante ontwikkelingen van de laatste tien jaar samengevat: • Wet ongebruikelijke transacties; Alle grote financiële transacties dienen gemeld te worden.

 • Telecomwet voor aftappen telefoonverkeer; Op verzoek moet ieder telefoongesprek (vast danwel mobiel) afgeluisterd kunnen worden.

 • Wet op de Legitimatieplicht; Iedereen moet in de openbare ruimte een kunnen laten zien wie hij/zij is

 • Preventief fouilleren; Indien de politie daar aanleiding toe ziet, kan men in aangewezen gebieden iedereen fouilleren.

 • Elektronisch Kind Dossier (EKD) en Verwijzingsindex; Met ingang van dit jaar moet van alle kinderen vanaf hun geboorte een EKD bijgehouden worden met daarin oa 900 vragen over de het kind, de ouders (gelovig of niet, vroeger mishandeld….) en de omgeving (slechte buurt, water dicht bij huis….). Meerdere instanties hebben toegang tot het dossier. Het blijft actief tot het kind 19 wordt en moet nog tot 15 jaar na het laatste incident bewaard worden (dus maximaal tot iemand 34 wordt)

 • Wet Vorderen gegevens; Geeft opsporingsinstanties meer bevoegdheden om gegevens bij verschillende organisaties opvragen. Zo kunnen bijvoorbeeld de uitleengegevens bij een bibliotheek ingezien worden


 • Swift; Nederland staat toe dat Amerika gegevens over internationale betalingen vanuit NL kan inzien

 • Bankgegevens; Nederland staat toe dat Amerika bij buitenlandse vestigingen van Nederlandse banken kan afdwingen de rekeninggegevens van Nederlanders in te zien

 • Vliegtuigpassagiersgegevens (PNR agreement); Europa (en dus NL) heeft ingestemd dat de VS allerlei gegevens over de passagiers krijgen voor vertrek, inclusief geloofsovertuiging indien bekend

 • Wijziging wet op de Telecom; Geeft de ministers de mogelijkheid om mobiele gesprekken af te luisteren en/of te lokaliseren, zonder gerechtelijk bevel en zonder medeweten van de telecomproviders.

 • Europese dataretentiewet; Alle verkeergegevens van mobiele gesprekken, alle positiebepalingen van mobiele telefoons en alle internethandelingen (mail, surfen…) moeten een half jaar worden bewaard en opgevraagd worden

 • Uitbreiding wet invordering; Alle bovengenoemde verkeersgegevens in Nederland tenminste 18 maanden bewaren (ontwerp)

 • Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen en BSN; Alle bestanden van uitvoeringsorganisaties moeten op persoon (nu middels Burger Service Nummer) gekoppeld worden


 • Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten; De AIVD mag alle gegevensbestanden binnen overheid en bedrijfsleven opvragen en daarop datamining (patronen zoeken) toepassen

 • Videobewaking; In vrijwel alle gemeenten en in metro’s, bussen, treinen, winkels, winkelcentra, ziekenhuizen, sporthallen, etc… wordt er 24 uur per dag met videocamera’s alles geregistreerd wat plaats vindt

 • Elektronisch Medicatie Dossier: Alle gegevens over gebruikte medicijnen worden per persoon vastgelegd

 • Elektronisch Patiënt Dossier: Alle medische gegevens van een persoon komen in één elektronisch dossier te zitten (nog in opbouw)

 • OV chipkaart; Op naam staand vervoersbewijs dat vanaf 1-1-2009 voor alle openbaar vervoer met gelden en waarmee alle vervoersbewegingen vastgelegd kunnen worden

 • Nationale Sigint Organisatie


 • Paspoort met biometrische gegevens; Nieuwe paspoorten worden voorzien van een chip met biometrische gegevens. Deze gegevens komen vanaf 2009 ook in databases.


Iedere getroffen maatregel gaat steeds iets verder, ook al roept men bij iedere maatregel dat er een duidelijke grens getrokken wordt. Mooi voorbeeld is de verdediging van (toen nog) minister van Justitie Donner in de Eerste Kamer bij de Wet Opvraging (2005):

Als zij zich aan de wet houden, kan geen opsporingsinstantie deze gegevens daar opvragen. Dit wetsvoorstel maakt het zoeken op profielen in bestanden van anderen niet mogelijk.

Nog geen twee jaar later is middels de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten dit wel mogelijk.
Een andere reden waarom mensen niet de straat op gaan, werd afgelopen zaterdag door kamerlid Teeven (VVD) als volgt uitgesproken:

…als je niets te verbergen hebt, heb je ook niets te vrezen.
Dat geeft aan hoezeer mensen niet begrijpen wat er mogelijk is en wat dat kan betekenen. In algemene zin zijn er al verschillende goede replieken op geschreven.

Maar een paar punten verdienen toch expliciete aandacht.

Men ziet zijn eigen gedrag vaak als “goed”. Maar vraag een willekeurig persoon of hij het acceptabel zou vinden als zijn buurman (toevallig ambtenaar op een van de dataministeries) in het elektronisch dossier ziet dat de persoon regelmatig seksvideo’s huurt, behoorlijk veel geld uitgeeft in de slijterij en ook nog eens een registratie heeft van mishandeling van een scheidsrechter, dan is het antwoord waarschijnlijk nee.

Verder is het ook nog zo dat het voor steeds meer functies of maatschappelijke rollen noodzakelijk is door een screening te gaan (denk ook aan wet BIBOB). En voor deze screening zal men het niet nalaten alle beschikbare gegevens te gebruiken. De persoon in kwestie zal nooit weten waarom hij/zij de baan niet gekregen heeft. Misschien mag u straks geen leraar meer zijn omdat uw laatste drie huizen steeds bij een kinderspeelplaats stonden, een bekend patroon van pedofielen.

En wat te denken van het risico dat uw kind uit huis geplaatst wordt omdat uit de dossiers blijkt dat u problemen in het verleden heeft gehad, er alcohol in het spel is en uw kind al twee keer in het ziekenhuis is geweest voor breuken als gevolg van het “vallen van de trap” (ja ja).
Mensen denken dus wel dat er niets aan de hand is, maar de praktijk toont aan dat misschien wel 1 op de 10 Nederlanders als verdacht te boek staat.

Naast dit alles, is er nog het probleem van de kwetsbaarheid van alle data opslag. Hoe goed je ook probeert gegevens te beschermen, procedures en maatregelen te nemen tegen misbruik, voorkomen kan je niet dat het in verkeerde handen valt. Recente gevallen in Engeland laten zien dat er niet zoveel voor nodig is om miljoenen gegevens kwijt te raken. Maar ook in Nederland zijn er voldoende voorbeelden van hoe gegevens op straat komen te liggen.

Het is inherent aan het systeem. Hoe meer je opslaat en hoe meer mensen er gebruik van moeten/kunnen maken, hoe groter de kans is dat er ergens iets mis gaat.

De kamer maakte zich recent druk om de matige afscherming van gegevens van Vecozo. Maar tegelijkertijd stemmen ze in met systemen die vele malen meer gegevens bevatten en door velen malen meer mensen geraadpleegd kunnen worden. De kamervragen voor 2010 kunnen alvast geschreven worden.
Bovenstaande gaat eigenlijk alleen nog maar uit van een goedwillende overheid. En hoe onwaarschijnlijk het ook is dat de overheid ooit kwaadwillend wordt (we zijn toch immers een democratie), het kan.

En dan ligt er een pijnlijke les uit het Nederlandse verleden. Een van de redenen waarom er in Nederland relatief veel Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht was omdat we een uitstekende registratie hadden.

Wat we nu neerzetten is een systeem dat vele malen meer gegevens bevat en vele malen beter toegankelijk is. Het is voor een kwaadwillende regering een fluitje van een cent straks om alle ongelovigen of alle alcoholisten op te zoeken en te laten verdwijnen. Dat is immers in het belang van het grote geheel dan.

In de grondwet staan niet voor niets de artikelen 10 tot en met 13:

Art. 10.

1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
Art. 11.

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Art. 12.

1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.

2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.

3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.Art. 13.


1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.

2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Maar zo langzamerhand zijn er zoveel wettelijke uitzonderingen, dat de kracht van de oorspronkelijke artikelen is verdwenen. De uitzonderingen zijn tot regel verheven. De grondwet is een farce.

Nu is het nog te overzien en nu wordt er nog geen (zichtbaar) misbruik gemaakt van alle privacyschendingen. Daarom is dit ook het moment om wel aan te geven dat het te ver gaat. De discussie begint op gang te komen, maar moet nog veel breder getrokken worden.
Wat kan je doen?

 • Mail met Eerste Kamerleden, Tweede Kamerleden en politieke partijen. Ze zijn echt wel gevoelig als er veel signalen binnenkomen.


 • Praat er over met vrienden, kennissen, collega’s en familie. Op feestjes, in de kantine en tijdens het sporten. Stuur ze de link naar dit artikel. Zorg dat er een maatschappelijke discussie op gang komt. En als ze dan komen met het argument “als ik niets fout heb gedaan, heb ik toch niets te verbergen”, vraag ze dan of ze wel eens een kleine overtreding hebben begaan, of ze veel drinken, of ze foute boeken gelezen hebben. En of ze het dan bezwaarlijk zouden vinden geen baan te krijgen daardoor, of hun kind afgenomen zien worden.

Annotaties:
| #13921 | 15-02-2008 23:26 | groenzwart
Ik vind het soms moeilijk om niet moedeloos te worden als je dit allemaal zo op een rij ziet, maar we moeten ergens beginnen mensen. Blijven erop hameren, spreek je uit.
Eerst maar eens Nederlanders bewust maken met de hierboven aangedragen argumenten. Het grenzeloze vertrouwen in de overheid van veel mensen is ook erg moeilijk om overheen te komen. De wat vagere kennissen, kroegmaatjes etc. kijken je vaak aan alsof je een paranoide idioot bent, maar dat kan me eerlijk gezegd schelen. Hun privacyrecht is ook mijn privacyrecht. De meeste vrienden/fam. van mij zijn inmiddels al goed op de hoogte door niet aflatende uitleg van mij kant. Oftwel elke verjaardag continue op dit onderwerop aansturen met behulp van praktijkvoorbeelden, vanuit belevingswereld van de gesprekspartner benaderen idd.

Maar wat als we het niet van 'onze' Kamerleden moeten hebben en de EU al zo'n 75% van onze wetten maakt. Ik zie meer in burgerlijke ongehoorzaamheid dan aansturen op clausules, beperkingen etc. in wetgeving. Misschien een mooi gelegenheid om eens constructief over anti-controlestaat strategieen te dsicussieren. In europarlementariër In ‘t Veld hebben we in ieder geval een medestander in het EP, volg haar uitspraken al een tijdje op dit gebied.
groenzwart's avatar
| #13922 | 15-02-2008 23:29 | Donkerdoorn
iemand die zich nog afvraagd waarom ze met cryptofoons rondlopen in den haag?

Ow, en aivd. Peil eens wat minder want mn batterij gaat zo snel leeg......dank u...
Donkerdoorn's avatar
| #13933 | 16-02-2008 00:33 | groenzwart
Aah! Dus dat is het, vond 'em al zo snel leeg gaan... Leg 'es uit hoe dat werkt met dat peilen aan een a-technische gast als ik
groenzwart's avatar
| #13935 | 16-02-2008 00:50 | monkeyman
iemand die zich nog afvraagd waarom ze met cryptofoons rondlopen in den haag?

Ow, en aivd. Peil eens wat minder want mn batterij gaat zo snel leeg......dank u...


Burger #185746373
Wegens opruiende teksten zijn er 1000 credits van uw servicekaart gehaald.

Dank u voor uw medewerking.
monkeyman's avatar
| #13961 | 16-02-2008 09:40 | Patman
Hehe
Patman's avatar
| #13962 | 16-02-2008 09:42 | Patman
Ik sprak eergisteren met wat programmeurs van ons die bij een grote telecomprovider aan de techniek sleutelen en die vertelden me dat de locatie-informatie, dus waar je mobieltje op dat moment is, gewoon wordt gelogged. Zijn ook technische redenen voor. Maar er wordt per nummer gewoon bijhouden binnen een meter of 10 waar het is en dat wordt in de database gegooid.
Patman's avatar
| #13965 | 16-02-2008 11:41 | merethan
Die locatiegegevens zijn dus vrij opvraagbaar onder die "veiligheidswetten", whatever ze zijn of mogen heten. Dat wetten-woud is zo dik begroeid en zo'n ondoordringbare massa dat niemand nog weet wat wel en niet mag, ze doen het gewoon.

Zelfde met je internet verbinding.
merethan's avatar
| #13994 | 16-02-2008 16:08 | monkeyman
Tijd voor een stapeltje goedkope prepaid toestellen, cash betalen.
monkeyman's avatar
| #13998 | 16-02-2008 16:28 | freedomfiles
"Tijd voor een stapeltje goedkope prepaid toestellen, cash betalen"

Over het algemeen weet men vrij gemakkelijk te achterhalen wie de eigenaar van een bepaald prepay toestel is wanneer iemand overstapt van een abbonement naar prepay, door soortgelijk belgedrag + soortgelijke lokatiegegevens.
freedomfiles's avatar
| #14013 | 16-02-2008 18:52 | monkeyman
Je moet ook een ongebroken keten maken. Alleen maar bellen naar andere anonieme prepaid en NOOIT namen gebruiken tijdens de gesprekken via deze keten. Ook alleen maar op drukke openbare plekken telefoneren, valt er niks te tracen.

Als je het helemaal gek wilt maken na 1 keer bellen weggooien.

Als je normaal doet kunnen ze je wel tracen maar dat is toch veel werk. Dan moeten ze echt iets van je willen. Maar even simpel de boel afluisteren of volgen voorkom je daar wel mee.

Een echte crack telefoneert natuurlijk alleen met een ip telefoon via onbeveiligde draadloze netwerken.
monkeyman's avatar
| #14049 | 16-02-2008 23:54 | groenzwart
Heb nooit abonnement gehad en koop altijd prepaid in cash, wegens bovenstaande redenen, scheelt dus al een beetje. En hoe zit het met opwaarderen via telefoon (1244 KPN), daar komen de gegevens van op je rek.afschrift, maar kunnen ze dat ook op een andere manier traceren?

http://www.ravagedigitaal.org/2007nieuws/december/73/nws.php
Nederland is hard op weg om een politiestaat te worden. Dat blijkt uit cijfers van de Britse organisatie Privacy International. Nederland krijgt het cijfer 2,1. Dat is bijna zo laag als China (1,3) en Rusland (1,4). Met name de identificatieplicht, het verzamelen van DNA, het verplicht afstaan van NAW-gegevens door internetproviders aan Stichting BREIN en de plannen voor het integrale kinddossier zijn verantwoordelijk voor de negatieve beoordeling. Griekenland, Roemenië en Canada scoorden het best van de 47 onderzochte landen. Maleisië, China en Rusland bezetten de laagste plaatsen.
groenzwart's avatar
| #14053 | 17-02-2008 01:35 | monkeyman
Als je via je bankrekening betaalt dan kunnen ze dat uiteraard natrekken, blijft gewoon aan dat nummer zitten in de databank.

Maar als je even serieus bent is het wel overdreven om je gsm helemaal anoniem te houden ;-) Dan kies ik liever voor een abo puur omdat je dan gratis of veel goedkoper kunt bellen (internet shops). Dan spek je die waardeloze bedrijven niet met je zuurverdiende geld. Prepaid is ECHT oplichterij of je moet vrijwel nooit bellen en zo'n 20 euro incl. gsm pakket nemen.
monkeyman's avatar
| #14143 | 17-02-2008 20:59 | groenzwart
Ja is ook weer zo, 100% privacy is tegenwoordig een illusie. Of je moet een (analoge) kluizenaar gaan worden. Als je met een normale freq. belt is prepaid uiteraard onzin, maar ik bel zelden mobiel, dus een abonnement is voor mij absoluut niet voordelig. Daarnaast probeer ik een beetje zuinig op m'n hersencellen te zijn ;)
groenzwart's avatar
| #17463 | 22-03-2008 14:45 | Lugtigheid (ongeregistreerd) toon reactie
| #77239 | 30-09-2009 07:43 | Tijgereend (ongeregistreerd) toon reactie
aanmelden / inloggen