Door Witte Haai, Op vri 25 nov 2011 20:23, 15 reacties, citaat / intro / linkdump

Waarom willen de Amerikanen persé Assad weg hebben?

Na meer dan dertig jaar rust moet het Syrische regime van de Assads nu plotseling het veld ruimen van het Witte Huis. En daar is een goede geopolitieke reden voor. Maar maken de Amerikanen wel de juiste afweging?


Syrië: dictatuur van een sji’ietische minderheid
Syrië, een klein, overbevolkt en verarmd land dat tussen Turkije en Israël inligt, wordt al sinds decennia geregeerd door de familie al-Assad en hun clan van alawieten. Meer details in ons eerdere artikel. Dit is een sji’ietische sekte die slechts twaalf procent van de bevolking uitmaakt, maar alle leidende posities in het land bekleedt. Dat vader Hafez al-Assad alleen...
Annotaties:
| #168966 | 25-11-2011 21:11 | flavius
@Wiite Haai,

Ooit gehoord van consolidatie? Waar denk je dat de VS mee bezig is?Volgende: IRAN
| #168972 | 25-11-2011 22:06 | sigmund
Waarom de Alawieten altijd het predikaat sekte moeten meekrijgen, ontgaat mij volkomen en ook de opmerking in Wiki, dat een Imam (waarmee woordt gesuggereerd ten onrechte) moest verklaren, dat hij een moslim is, is daar volgens mij ingezet door een soeniet. Want die Alawieten (6% van de bevolking), dat zijn gewoon moslims. Maar het is een beetje hetzelfde als alles, wat niet katholiek is, geen Christen te noemen en een sekte. In 2007 was in Nederland 4% van de bevolking hervormd, 4% gereformeerd en 6% protestant Christelijk. 28% was katholiek.

De Alawieten zijn overigens wel relatief tolerant in hun geloof, dit i.t.t. tot veel soenitische stromingen, die veel dogmatischer zijn.
sigmund's avatar
| #168976 | 25-11-2011 22:15 | flavius
@SIgmund,

Mij ook. Het gaat waarschijnlijk om de aantallen.En ( turkse) Alawieten zijn zeer zeker tolerant.Helaas, niet vice versa.
| #168977 | 25-11-2011 22:23 | flavius
@Sigmund,

Was even vergeten dat het om die verdomde erf opvolging ging.
| #169042 | 26-11-2011 11:38 | Verrekijker
Voor alle duidelijkheid: alawieten zijn een andere groep dan de Turkse alevieten. Alevieten zijn geen sekte, maar vormen een uniek en zeer interessant geloof met humanistische traditie.
Alawieten zijn wel een sekte.
Verrekijker's avatar
| #169045 | 26-11-2011 14:31 | sigmund
Formeel is de term sekte juist gebruikt, omdat dat van orgine een richting inhoudt, die zich heeft afgescheiden van een andere op basis van een nieuwe openbaring. Maar sekte wordt inmiddels heel anders gebruikt en deze term heeft een negatieve assosiatie. Daarbij beschouwen leden van een hoofdstroming de afvalligen veel eerder als sekte, dan dat een buitenstaander dat zou doen.

Door de zeldzame uitwassen binnen bepaalde sekten of (en met name in) "cults" (zie boven) heeft het woord een dermate negatieve lading gekregen, dat geen enkele aanhanger van een religieuze beweging de term toepast op de eigen beweging, "het zijn altijd anderen die tot een sekte behoren".

Om deze reden gebruiken onderzoekers - vooral op sociologisch gebied - vaak de verzameltermen "religieuze beweging", "nieuwe religieuze beweging" of "niet-traditionele religie". Binnen deze verzameltermen kunnen specifieke bewegingen (eventueel) worden geclassificeerd als "sekte" of "cult" op basis van de eerder genoemde kenmerken.


Wiki: De alawieten of alavieten (Arabisch: alawieten/علوي) zijn een sjiitische-islamitische groepering uit het Midden-Oosten. Etnisch zijn de alawieten voornamelijk arabieren. De naam alawieten is afgeleid van Alī, de neef en schoonzoon van de profeet Mohammed. De term alawieten werd erkend door de Fransen toen zij Syrië bezetten in 1920. Traditioneel werden de alawieten aangeduid als Nusayrīs (نصيريون), Namiriyya en Ansariyya. De term Nusayriyya werd misbruikt en zelf gaven ze de voorkeur aan de naam Alawiyya voor de referentie naar Alī.


Geen moslims?
sigmund's avatar
| #169046 | 26-11-2011 14:32 | sigmund
Wiki:
In geheel Turkije komt daarnaast het alevitisme voor. Deze syncretische religie of islamitische syncretische stroming is deels gebaseerd op de sjiitische-islam en deels op de soefistische islam. In het verleden werd het alevitisme vaak als een sjiitische-stroming neergezet. Dit had verschillende redenen, bijv. de verwarring met de alawieten of het feit dat de alevieten zich expliciet als moslims voordeden om onderdrukking te voorkomen. Tegenwoordig wordt het alevitisme in Turkije steeds vaker als een derde islamitische schisma neergezet (naast het soennisme en sjiisme). In de andere islamitische landen is dit echter discutabel.


Een sekte is een (religieuze) beweging, vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe leer of openbaring, met opvattingen en gebruiken die zich onderscheiden van overige bewegingen die behoren tot dezelfde stroming als de beweging die als "sekte" wordt aangeduid. Vroeger duidde de term "sekte" een godsdienstige beweging aan die, vaak door een schisma, is afgesplitst van een grotere religieuze beweging of organisatie.


Maar alevitisme is zeker geen sekte. Da's logisch...

Met de Turkse annexatie van de Syrische regio Hatay in 1939 zijn er tegenwoordig ook vele alawieten aanwezig in Zuid-Turkije. Aangezien zowel de Turkse alevieten als de alawieten een minderheidsgroepering betreffen, en bovendien de Turkse alevieten sjiitische-elementen in hun religie kennen, is er veel verwarring tussen deze twee groepen. De verwarring wordt nog eens vergroot doordat zowel de Turkse alawieten als de Turkse alevieten aanhangers zijn van de spiritueel-humanistische leer van de Soefimeester en mysticus Haci Bektasi Veli.[/quote]

Er wordt gezegd dat tijdens het leven van Alī een aantal van zijn toegewijde volgelingen uit Irak, waar Hellenistische en heidense culturen de achtergrond vormden van vele bekeerlingen, hem beschreven als God, of het onderwerp van een goddelijke incarnatie (حلول; hulul). Het concept van een God of het goddelijke gereïncarneerd in Alī en daarna in de imams die hem opvolgden, dient echter esoterisch-kosmologisch te worden opgevat. Volgens de Soefi-meester en mysticus Haci Bektasi Veli kan een mens door een juiste wijze van leven ook de staat van vervolmaking, dat wil zeggen de goddelijke staat, bereiken. Dit is neergelegd in zijn vier deuren en veertig treden-principe.
sigmund's avatar
| #180187 | 12-05-2012 16:59 | Ilias78
Alewieten zijn geen moslims.
Enige wat overeenkomt met wat moslims geloven is dat ze in Allah geloven.
Christenen die Arabisch praten zeggen ook Allah , want dat is gewoon arabisch voor God.
En de andere overeenkomst met moslims, is dat ze geloven dat Mohammed een boodschapper was van God.
Je hebt ook christenen en joden die geloven dat Mohammed een boodschapper was.
Je hebt 5 zuilen in de islam zoals we weten.
1) Armenbelasting betalen
2)Bidden (5x per dag)
3)Vasten(ramadan)
4)Bedevaart naar Mekka
5)Geloven in God en dat Mohammed Zijn boodschapper was

Alewieten bidden niet 5 keer per dag , ze hebben ook geen moskee.
Alewieten vasten niet in de maand ramadan.
Alewieten gaan niet op bedevaart naar Mekka.

In de koran staat ook duidelijk dat elke innovatie verboden is.
Elke richting of andere denkwijze die dus is ontstaan na de openbaring van de koran is verboden en mag dus geen islam genoemd worden.
Voor de rest is bijna alles wat alewieten doen , verboden in de koran en hadieth.
Vrouwen dragen ook geen hoofddoek, ze volgen niet de grote geleerden van de islam.
Zo kan ik nog jaren doorgaan.
Dus met andere woorden , alewieten zijn echt een sekte ja.
| #180188 | 12-05-2012 17:05 | Ilias78
“Waakt voor geïnnoveerde zaken, want elke (religieus) geïnnoveerde zaak is nieuwlichterij en elke nieuwlichterij is een afdwaling.”
(Aboe Dawoed, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaani)

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”
(Soerat al-Maa’idah: 3)
| #180189 | 12-05-2012 17:06 | Ilias78
“Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden.”
(Moeslim)
| #180190 | 12-05-2012 17:11 | Ilias78
Alewieten aanbidden ook mensen zoals bijvoorbeeld Ali.
Ze leven ook volgens regels van andere mensen na Mohammed net zoals Soefies dat ook doen.
Ze doen dus eigenlijk net alsof die andere mensen die na Mohammed zijn gekomen ook boodschappers waren.
De koran is hier duidelijk over.

“Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de LAATSTE van de profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken.”
(Soerat al-Ahzaab: 40)
| #180191 | 12-05-2012 17:14 | tegengas
Alawieten zijn zolang ze de macht hebben tolerant, als ze de macht verliezen worden ze intolerant.
tegengas's avatar
| #180192 | 12-05-2012 17:15 | Ilias78
“Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah genomen en de Masieh, de zoon van Maryam. Dit terwijl hun niets is bevolen, behalve het aanbidden van één god. Er is geen god dan Hij. Verheven is Hij boven de deelgenoten die zij aan Hem toekennen.”
(Soerat at-Tawbah: 31)
| #180193 | 12-05-2012 17:17 | Ilias78
"…En behoort niet tot de veelgodenaanbidders. Tot degenen die hun godsdienst hebben opgesplitst en tot groepen zijn geworden. Iedere groep verheugt zich in wat zij hebben."

(Soerat ar-Roem: 31-32)
| #180194 | 12-05-2012 17:19 | Ilias78
"En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden. Zou je dit doen, dan waarlijk, zou jij tot de Dhaalimoen (veelgodenaanbidders en onrechtplegers) behoren."

(Soerat Yoenoes: 106)
aanmelden / inloggen