Door community (initieel Best Well), Op zon 1 okt 2017 11:24, 0 reacties, nieuws

Why Women DESTROY NATIONS * / CIVILIZATIONS

Kwetsbaarheid en kracht
2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be


Arend Zeevat
Onze opvoeding, scholing en de rest van onze conditioneringen hebben ons geleerd om in de ganzenpas van een niet door onszelf bepaalde maatschappelijke ordening te lopen. Zoals bij velen inmiddels wel bekend is, is deze ordening al eeuwen lang van de ene generatie op de andere overgedragen. In de loop der tijd werd deze verder geperfectioneerd door aan de tijd en iedere generatie aangepaste sociale beïnvloedingsprogramma’s. Deze waren er vooral op gericht en zijn dat in toenemende mate nog steeds, om de menselijke kwetsbaarheid binnen economisch bepaalde afhankelijkheidsrelaties vast te leggen en exploiterend te misbruiken.

Dit gegeven heeft bij mensen een chronische angst voor de eigen kwetsbaarheid doen ontstaan. Een chronische angst die tot basisangst is geworden van het menselijk ego en alles te maken heeft met controleverlies. Het verlies van controle kan op een diep onbewust niveau de eigen kwetsbaarheid op een nogal pijnlijke wijze doen voelen. Hoogst onprettig dus, om niet te zeggen overweldigend beangstigend en dus het liefst op alle mogelijke manieren te vermijden. Tot die alle mogelijke manieren behoort een heel scala aan ontvluchting- en onderdrukkingsmethodes.

Hoe onbewuster de angst voor controleverlies hoe sterker het verdedigingsmechanisme zal zijn waarmee vluchtroutes en onderdrukkingsmethodes zullen worden gebruikt. Deze vormen samen de comfortzone waar ieder onbewust door het eigen ego gedreven mens zich in verschanst. Een belangrijk aspect in deze is het verschil en interactie tussen de vrouwelijke op kwetsbaarheid gebaseerde energie en de mannelijke op bescherming gerichte energie. De volgende video maakt dit op een zeer indringende en voor mij althans heldere manier duidelijk.


Het beestje bij de naam noemen..
In deze tijd van complete verwarring ten aanzien van het mannelijke en vrouwelijke, is het immers goed om een eind te maken aan alle onduidelijkheid en de beestjes bij hun naam te gaan noemen! In mijn beleving vertegenwoordigt de vrouwelijke energie de verbinding met het hemelse, daar dat vrouwelijke nu eenmaal die verbindende kwaliteit in zich draagt. De mannelijk aanvullende kracht draagt de mogelijkheid in zich om die vrouwelijk hemelse energie hier op aarde vorm te geven en door deze te beschermen in stand te helpen houden.

Uit de hiervoor gegeven video blijkt dat de vrouwelijke energie niet in staat is om zichzelf te beschermen en daar de mannelijke vormkracht voor nodig heeft. Het vrouwelijke is gericht op openheid en ontvankelijkheid, maar dat maakt haar tevens bijzonder kwetsbaar. Het mannelijke onderscheidingsvermogen ten aanzien van goed en kwaad is nodig om die kwetsbaarheid af te schermen, zodat ze zich verder kan ontwikkelen en zich niet van binnenuit/buitenaf laat uithollen.

Het vrouwelijke biedt dus de geestelijk inhoudelijke energie, die het mannelijke door zijn vormkracht in de aardse realiteit kan bewerkstelligen, behoeden en veilig stellen. Dat is in mijn beleving de natuurlijke vormgeving van de polair, maar aanvullende werking van de vrouwelijke en mannelijke energie in de universele schepping. Onze aardse realiteit is in de loop der tijd door eenzijdig satanisch gerichte tegenkrachten misvormd. Die eenzijdig gerichte realiteit heeft de natuurlijke energetische krachtenwerking gecorrumpeerd, om de mensheid daarmee op een evolutionair dwaalspoor te brengen. Een dwaalspoor dat geleid en in feite misleid wordt door dwaallichten.

Wat dit aangaat kunnen wij als intellectueel ingestelde en misvormde westerlingen veel leren van de diverse natuurvolkeren. Want de in het westen zo vereerde intellectualiteit heeft ons op alle niveaus van de natuur doen vervreemden! Die misvormde westerse ‘cultuur’ heeft door de geopolitieke schaakbordspelletjes alle natuurgerelateerde culturen onder de voet gelopen of uitgeroeid (hier). Deze met natuurlijke krachtenwerkingen verbonden culturen laten ons iets zien van de oorspronkelijke en authentieke scheppingskrachten, die ten grondslag liggen aan hun cultuurvorming.

Eigenlijk zouden juist vrouwen zich dit, met name door hun met de natuur verbonden biologische functionaliteit, bijzonder aan moeten trekken. Zij zijn immers de voortbrengers van het leven op Moeder Aarde en kennen van binnenuit de verbinding ermee! Zij zouden van daaruit er alles aan gelegen moeten zijn, om dat leven te eren. Die door de mannelijke energie te respecteren en op de juiste waarde te schatten moeten ondersteunen in het behoeden en beschermen van dat leven.

Wat is cultuur?
Want wat is cultuur? In mijn beleving is werkelijke cultuur een samenwerkend verbond tussen mens en natuur, waarbij de mens de krachten in de natuur op een respectvolle en geestelijk geïnspireerde wijze tot uiting brengt in een evolutionair creatief proces. De mens wordt gedragen door de natuur die deel uitmaakt van Moeder Aarde, die haar mede heeft laten ontstaan, haar voedt en haar helpt zich te evolueren. Moeder Aarde geeft om haar kinderen! Maar geven haar kinderen om hun moeder?

Zijn de totaal misvormde sociale verhoudingen in onze zieke wereld geen schrijnend evenbeeld van hoe onze verhouding tot de ons dragende Moeder Aarde zich heeft ontwikkeld? De aarde is een levend organisme, waar wij allen deel vanuit maken. Wat er in onszelf gebeurt, weerspiegelt zich in wat er met en in de aarde gebeurt. Wanneer wij de aardse sfeer verdelen in een westelijke en oostelijke hemisfeer, dan weerspiegelt dit de verdeling in onze menselijke hersenen in een linker en rechter hersenhelft.

De linker- en de rechterhersenhelft..
De linker hersenhelft is de westers mannelijk, intellectueel/verstandelijk/analytische component. De rechter hersenhelft is de oosters vrouwelijk/gevoelsmatig/verbindingsgerichte component. Zij zijn beiden nodig in het evolutionaire proces waar de mensheid zich momenteel in bevindt! Beiden zijn met hun kwaliteiten nodig om het creatief evolutionaire proces voortgang te laten vinden. De binnen alternatieve kringen breed bekende Nikola Tesla was een geestelijk genie, die de vormgever is geweest van vele door de machthebbers gekaapte moderne technologieën. Hieronder 2 citaten van hem:Bron

“De wetenschappers van vandaag denken diep in plaats van duidelijk.
Men moet gezond zijn om helder te denken, maar men kan diep denken en helemaal gek worden.”

* *

“Moderne wetenschap zegt: ‘de zon is het verleden, de aarde is het heden, de maan is de toekomst.’
Wij zijn voortgekomen uit een witgloeiende massa en zullen tot een bevroren massa verworden.
Genadeloos is de wet van de natuur, en snel en onweerstaanbaar zijn wij gericht op onze ondergang.”

Bedenk bij bovenstaand citaat dat esoterisch gezien de zon staat voor het geestelijk heldere Al Bewustzijn, dat mannelijk vormgevend en gedurende de dag te ervaren is. De maan staat voor het nachtelijk reflectieve karakter van het heldere dagbewustzijn van de zon. Het is dus in feite een droombewustzijn dat samenhangt met de nachtelijke verschijning van de maan. Vrij vertaald betekent dit dus dat het mannelijk zon-gerelateerde dagbewustzijn het via de maan verkregen inspirerend nachtbewustzijn praktisch vorm kan geven. Zo hebben zon en maan beiden hun rol in de evolutie van ons bewustzijn.

Wie leidt, zon of maan?
De essentie van het mannelijk vormgevende principe wordt in de onderstaande afbeelding essentieel weergegeven. De essentie van het vrouwelijke is in mijn beleving, om grenzeloos te zijn en eindeloos open te staan voor beïnvloedende factoren vanuit een in onze tijd misvormend manipulerende omgeving. Daarmee de eigen oorspronkelijk zuivere kwaliteit ten aanzien van het in stand houden van de levenskwaliteit te laten corrumperen door egocentrische motieven en drijfveren. In de eerder weergegeven video over de grenzeloosheid van het vrouwelijke wordt aangegeven, dat het een intrinsiek gegeven is dat het vrouwelijke geneigd is om zich over te geven aan de meest krachtig vormgevende mannelijke uitingen.

En dit geneigd is te doen op een ogenschijnlijk ‘natuurlijke wijze’ zonder enig onderscheidingsvermogen. Daarmee de sluizen te openen voor de eigen ondergang en die van de samenleving. Zelfs het intuïtief wetenschappelijk genie Nikola Tesla zag zich dit voor zijn eigen ogen en gevoel afspelen. Wat voor hem de reden was om zich op geen enkele gevoelsmatige manier te verbinden met het vrouwelijke buiten zichzelf. In onderstaande video wordt zijn visie ten aanzien van dit thema weergegeven.


Hij voorzag de destructieve invloed die de Luciferisch vrouwelijke misvorming, middels haar satanisch geïnspireerde zeloten (HIER), zou hebben op het geheel van de menselijke samenleving. In vele vorige artikelen heb ik gewezen op de verschillende documenten die een weergave zijn van agenda van de heersende elite (HIER, HIER,HIER en HIER).

Het Grote Spel..
Op aards geopolitiek niveau speelt zich een drama af dat een uiterst destructieve werking heeft op onze individueel menselijke individualiteitsontwikkeling. In geopolitieke termen heet dit het Grote Spel (HIER, HIER), dat op het Grote Schaakbord van de aardse door economische machtsverhoudingen bepaalde realiteit wordt gespeeld (HIER). Door machtsspelletjes wordt het mannelijk georiënteerde westen uitgespeeld tegen een oostelijk vrouwelijk georiënteerd oosten.

Daarmee wordt op een macroniveau door middel van een verziekend bancair/militair/politiek machtsspel de mensheid de mogelijkheid ontnomen om op een individueel niveau het mannelijke en vrouwelijke innerlijk te integreren en zo tot een vernieuwend scheppend geheel te brengen. ‘Verdeel en heers’ is immers het basisprincipe van de aardse op machtsvergaring gerichte politiek.

Terwijl een samenwerkende mannelijke en vrouwelijke energie een totaal andere en voor ons ongekende nieuwe werkelijkheid kan helpen scheppen. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. De bewustwording van nieuwe mogelijkheden komt veelal voort uit het besef dat het oude, met al haar verworven zekerheden en veiligheden niet meer werkt en uiteindelijk een blokkade is voor een verdere ontwikkeling. Het besef van het los mogen laten van het oude en open leren staan voor het nieuwe luidt een bijzonder onzekere overgangsfase in.

Want je weet wat je hebt, maar je weet nog niet wat je kunt krijgen. Dit overgangsproces van het oude naar het nieuwe kan innerlijk bijzonder pijnlijke, angstige en dus kwetsbare gevoelens opleveren. In de esoterische traditie wordt dit de nacht van de ziel genoemd. Het is een fase van uiterste onzekerheid, innerlijke duisterheid en een niet weten. Dat laatste heeft vooral te maken met de machteloosheid, die het door angst voor overgave gedreven ego ervaart in het loslaten van het controle willen hebben. Het controleverlies van het ego is nodig om zich te kunnen openen voor hoger geestelijk inspirerende kosmische krachten, die weten wat het grotere evolutionaire plan is voor deze aarde en de individuele rol die ieder daarin te spelen heeft.


Nacht van de ziel..
Stel je eens voor dat het in de loop van je leven opgebouwde zelfbeeld, met alle ingebouwde patronen, zekerheden en veiligheden ineens onderuit wordt gehaald. Dat je dan tot een besef komt van dat alles dat je onbewust en zelfs bewust voor jezelf gewenst had op psychisch, emotioneel en ook materieel vlak niet meer bestaat. Het verdampt als ochtenddauw in de krachtiger wordende zon in je niet begrijpende blikveld, met geen enkel houvast om je nog aan vast te klampen.


Ligt de verborgen spiritualiteit van de man vlak achter zijn ‘stoere voorkomen’..?
Zou dat niet een moment kunnen zijn van complete machteloosheid en radeloosheid, dat over zou kunnen gaan in redeloosheid en overcompenserende agressie. Die agressie kan naar buiten worden gericht in de vorm van geweldsuitbarstingen of naar binnen in de vorm van een psychotische waanzin. De basis van de niet door onszelf bepaalde en vormgegeven maatschappelijke ordening is het overleven. In een maatschappelijke sfeer van voortdurende concurrentie en competitie kan men haast niet anders dan overleven.

Het gepolitiseerde feminisme heeft een extra impuls aan deze concurrentie- en competitiestrijd gegeven. Het werd vrouwen daardoor immers aangeleerd om hun vrouwelijke kwetsbaarheid, wat in mijn beleving naast zorgzaamheid een deel van de vrouwelijke essentie is, af te schermen en hun mannelijke krachtkant naar buiten toe te ontwikkelen.

Het is opmerkelijk dat steeds meer hoog opgeleide vrouwen alleenstaand en zonder kinderen blijven. Er zijn voor hen speciale datingsites, waar zij hun verlangen naar een brede schouder en sterke arm om zich heen alsnog kunnen proberen te vervullen. Of het hen daar lukt om de man van hun dromen, de spreekwoordelijke prins op het witte paard, te vinden is maar zeer de vraag.

Heb je gelijk, dan hoef je het niet meer te krijgen!
Bovenstaand fenomeen is inderdaad opmerkelijk. In een opinieartikel in de Volkskrant van 5 november 2015 (hier) wordt de vraag uitgediept of een man wel zit te wachten op een slimme vrouw als partner. Men komt daarin tot de conclusie dat mannen een slimme vrouwelijke partner als een bedreiging van hun zelfbeeld zien. Ook wordt gesteld dat mannen altijd gelijk willen hebben. Maar is dat wel zo? Waar komt de uitdrukking dan vandaan, dat men nooit met een vrouw in discussie moet gaan en haar maar het beste meteen gelijk kan geven. Ja, de gefeminiseerde sociale beïnvloedingsprogramma’s hebben hun werk in de afgelopen 50 jaar heel erg goed gedaan.

Wat is de achterliggende oorzaak van dat vrouwen en mannen elkaar op intellectueel niveau menen te moeten beconcurreren? Zou dat misschien te maken kunnen hebben met het gegeven, dat voorheen typisch mannelijke kwaliteiten door het chaotiseren van de rolpatronen nu ook door vrouwen worden getoond (hier)? Zit een man wel te wachten op een vrouw, die een evenbeeld van hem probeert te zijn?

Zoekt de man in de vrouw niet veeleer de gevoelsmatige en kwetsbare kanten, die hij als spiegel voor zijn eigen gevoel en kwetsbaarheid nodig heeft? Heeft de man misschien die vrouwelijk gevoelsmatige kant nodig om te ervaren dat zijn mannelijke kracht met vertrouwen en liefde gesteund wordt, zodat hij zich tot een Vrije Geest kan ontwikkelen? Door een op voorgeschreven maatschappelijke deelname gerichte conditionering, hebben we min of meer gedwongen geleerd om onze menselijke kwetsbaarheid te verbergen achter een grote hoeveelheid van maskers. Deze maskers hebben ons echter vervreemd van de liefdesbron in ons hart.

lees verder via de link
Annotaties:
aanmelden / inloggen