Door Charles, Op zon 14 sep 2014 19:20, 0 reacties,    

Zo omzeilt Obama Internationaal recht.Tijdens het hoogtepunt in de oorlogen in Irak en Afghanistan werkten er in 2008 zo'n 242.558 huurlingen. Deze zomer stond dat aantal nog maar op 66.123, waarvan het merendeel in Afghanistan gestationeerd is.
Dat is maar een fractie van het Amerikaanse privéleger.
Het Departement van Buitenlandse Zaken werft de privé militairen ook aan om diplomaten te beschermen.
Uit een interne audit blijkt dat het Departement de privésoldaten miljoenen te veel heeft betaald.
Als het Pentagon opnieuw wil samenwerken met privébedrijven in Irak zal dat sowieso een enorme kost zijn. Maar op die manier kan Obama wel zijn belofte houden dat er geen Amerikaanse soldaten meevechten.

en
Het Pentagon voerde al een klein marktonderzoek uit tijdens de zomer. In een bevraging vroegen ze naar de prijzen bij een aantal gespecialiseerde firma's voor onder andere militaire communicatiebasissen en militaire adviseurs voor het Iraakse ministerie van Defensie. Maar bij het Pentagon zegt men dat die bevraging enkel diende om de markt even af te tasten.

President Obama Delivers Address to the Nation on Fighting ISIS.


Is men strafbaar als men het internationaal recht met de voeten treedt ?
Illustratief in dit verband is dat een internationaal tribunaal in Maleisië – dat werkte met gerenomeerde juristen en volgens internationale rechtsregels – in 2011 en 2012 tot de conclusie kwam dat de twee leiders (Bush en Blair) en hun adviseurs ernstige misdaden tegen de vrede hebben begaan "in zoverre dat zij gepland en voorbereid de soevereine staat Irak zijn binnengevallen en dit in strijd met het internationaal recht en dat zij misdaden pleegden van foltering en oorlogsmisdrijven, waarbij zij de Verdragen van Genève en de VN-wetgeving tegen marteling hebben genegeerd". (zie Bush and Blair found guilty of crimes against peace in Kuala Lumpur War Crimes Tribunal - http://www.brussellstribunal.org/article_view.asp?ID=560# )


Uitspraak Hoge Raad, strafrechtelijke vervolging Drs. Balkenende inzake de inval in Irak (niet-ontvankelijk).
2.2 Het beklag betreft strafbare feiten waarvan de Hoge Raad in eerste aanleg kennis neemt, te weten beweerdelijk gepleegde ambtsmisdrijven als bedoeld in art. 76 RO. [Klager] voert in zijn brief van 25 december 2005 weliswaar aan dat het klaagschrift de strafverzwarende omstandigheden van art. 44 Sr. niet ten laste heeft gelegd, doch daaraan komt geen betekenis toe, nu de beweerde strafbare feiten waarop [klager] het oog heeft, vermeld hiervoor onder 1, door de minister-president slechts kunnen zijn begaan dan hetzij met schending van een bijzondere ambtsplicht, hetzij met gebruikmaking van macht, gelegenheid of middel, hem door zijn ambt geschonken, zodat bij een eventuele vervolging het bepaalde in art. 44 Sr. niet buiten beschouwing kan worden gelaten. De opdracht tot vervolging ter zake van zodanige ambtsmisdrijven kan slechts worden gegeven bij Koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer (art. 119 Grondwet; art. 4 Wet van 22 april 1855, Stb. 33, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de hoofden der Ministeriële Departementen; art. 483 leden 1 en 2 Sv.), derhalve niet door de Hoge Raad. Nu de Hoge Raad niet bevoegd is opdracht te geven tot vervolging van ambtsmisdrijven als hiervoor bedoeld, is het beklag kennelijk niet-ontvankelijk. Dit brengt mee dat oproeping van [klager] achterwege kan blijven (HR 20 maart 1998, nr. 9076, NJ 1998, 549).


Privéleger staat klaar om Obama te helpen.
President Barack Obama was duidelijk afgelopen week: hij stuurt geen grondtroepen naar Irak om de radicale terreugroep IS te bestrijden. Maar hij heeft evenwel niets gezegd over huurlingen. Die staan nu al te springen om de afwezigheid van Amerikaanse soldaten in Irak op te vangen.
Annotaties:
aanmelden / inloggen